پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، توزیع فراوانی، رقابت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

1-8-1 قلمرو زمانی: 7
1-8-2 قلمرو مکانی: 7
1-8-3 قلمرو موضوعی : 7
1-9 روش تحقیق 7
1-10 ابزار گردآوری داده ها 8
1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8
1-12 محدودیت تحقیق 9
1-13 تعریف واژگان 9
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 12
2-2 مباني نظري تحقيق 12
2-2-1 تعريف فناوري اطلاعات 13
2-2-2 تعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران 13
2-2-3 تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات 2
2-2-4 نقش IT در فرایندهای سازمان 3
2-2-4-1 سیستمهای تولید 4
2-2-4-2 سیستم بازاریابی و فروش 5
2-2-4-3 سیستمهای مالی 5
2-2-5 راهبردهای بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 6
2-2-5-1 راهبردهای به حداقل رساندن هزینه ها 6
2-2-5-2 تولید با مشخصه ها و معینه های برتر 6
2-2-5-3 بازار بکر و جدید 7
2-2-6 ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: مزایا، هزینه ها و کارآیی 7
2-2-7 ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: چشم اندازهای مربوط به منافع غیر قابل شمارش و نامحسوس 8
2-2-7-1 ارزیابی فواید نامحسوس 8
2-2-8 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت 9
2-2-9 مولفه هاي آمادگي الكترونيكي 9
2-2-9-1 دولت 10
2-2-9-2 زيرساختار 10
2-2-9-3 شهروندان 10
2-2-9-4 بنگاه هاي اقتصادي / شركتها 10
2-2-10 عناصر موثر در آمادگي الكترونيكي 11
2-2-10-1 شرايط اقتصادي 12
2-2-10-2 شرايط حقوقي 12
2-2-10-3 شرايط اجتماعي 12
2-2-10-4 شرايط فني 12
2-2-11 اهداف آمادگي الكترونيكي 13
2-2-11-1 اهداف اقتصادي 13
2-2-11-2 اهداف اجتماعي 13
2-2-12 مزاياي آمادگي الكترونيكي 13
2-2-13 آمادگي الكترونيكي در سطح شركتهاي كوچك ومتوسط 14
2-2-14 بازارها و مبادلات الکترونیکی 17
2-2-15 مبانی نظری مربوط به تجارت الکترونیک 17
2-2-15-1 تاریخچه تجارت الكترونيك در جهان 18
2-2-15-2مفهوم تجارت الكترونيك 19
2-2-15-3انواع تجارت الكترونيكي 20
2-2-15-4 مراحل تجارت الكترونيكي 22
2-2-15-5 اجزاء تجارت الكترونيكي 22
2-2-15-6 ابزار اصلی تجارت الکترونیکی 23
2-2-15-7 چارچوب تجارت الکترونیکی 23
2-2-15-8مدلهاي كسب و كار در تجارت الكترونيكي 25
2-2-15-9 مزايا و معايب تجارت الكترونيكي 26
2-2-15-9-1مزاياي تجارت الكترونيك براي مشتريان 26
2-2-15-9-2مزاياي تجارت الكترونيك براي جامعه 27
2-2-15-10 بسترهاي لازم براي تجارت الکترونيکي 27
2-2-15-11 امنیت در تجارت الکترونیک 29
2-2-15-12اعتماد در تجارت الکترونيک 30
2-2-15-13 سیستمهای پرداخت در تجارت الکترونیک 30
2-2-15-14سطوح مختلف تجارت الكترونيك 31
2-2-15-15محدودیت های تجارت الکترونیکی 32
2-2-15-16 جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران 33
2-2-16 عوامل موفقيت در فروش اينترنتي 34
2-2-17مبانی نظری مربوط به بازاريابي الكترونيكي 34
2-2-17-1 مفهوم بازاریابی الکترونیکی و روند تکاملی آن 34
2-2-17-2اجزاء بازاريابي اينترنتي 36
2-2-17-3 اهداف بازاريابي اينترنتي 36
2-2-17-4 آميخته بازاريابي اينترنتي 37
2-2-17-4-1 تأثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر محصول 38
2-2-17-4-2 تاثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر توزيع 38
2-2-17-4-3تأثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر قيمت 39
2-2-17-4-4 تأثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر ترفيع 39
2-2-18بودجه IT- گذشته و حال 39
2-3پيشينه تحقيق 41
فصل سوم: روش تحقيق و جمعآوری داده ها
3-1 مقدمه 46
3- 2 بررسي وضعيت موجود شرکت هاي موجود در شهرک صنعتی دورود 46
3-3روش تحقیق 48
3-4 مراحل انجام تحقیق 49
3-5 جامعه آماری 50
3-6 نمونه و نمونه گيری 51
3-7 ابزار سنجش 52
3-8 روایی و پایایی(اعتبار) پرسشنامه 53
3-8-1 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی 54
3-8-2 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان خبره 54
3-8-3روایی ابزار اندازه گیری 55
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
1-4 مقدمه 58
4-2تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی) 59
4-2-1 نوع آزمودنی 59
4-2-2 میزان استفاده از فناوری اطلاعات 59
4-2-3 خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز از طریق اینترنت 60
4-2-4 داشتن وب سایت 61
4-2-5 استفاده از اینترنت به منظور فروش محصولات 61
4-3 بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان 62
4-3-1توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات به تفکیک آزمودنی ها 62
4-3-2 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع به تفکیک آزمودنی ها 64
4-3-3 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری به تفکیک آزمودنی ها 66
4-4 بررسي شاخص هاي گرايش به مركز و پراكندگي سؤالات پرسشنامه 68
4-4-1 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات . 68
4-4-2 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع . 70
4-4-3 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری 71
4-5 تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق 72
4-5-1تجزیه و تحلیل فرضیه 1 73
4-5-1-1 نظر شرکت ها (صاحبان صنایع کوچک) 73
4-5-1-2 نظر کارشناسان خبره 74
4-5-1-3نتیجه گیری از فرضیه اول: 75
4-5-2 تجزیه و تحلیل فرضیه 2 : 76
4-5-2-1 نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 76
4-5-2-2 نظر کارشناسان خبره 77
4-5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه دوم 78
4-5-3 تجزیه و تحلیل فرضیه 3 78
4-5-3-1 نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 78
4-5-3-2 نظر کارشناسان خبره 80
4-5-4تجزیه وتحلیل فرضیه 4 81
4-5-4-1 نتیجه گیری از فرضیه چهارم 82
4-5-5 تجزیه وتحلیل فرضیه 5 82
4-5-5-1 نتیجه گیری از فرضیه پنجم 84
4-5-6تجزیه وتحلیل فرضیه 6 84
4-5-6-1 نتیجه گیری از فرضیه ششم 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 88
5-2 خلاصه تحقیق 88
5-3 نتیجه گیری 89
5-4 جمع بندی دیدگاه های مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک 94
5-4-1مشکلات فراروی بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرستان دورود 94
5-4-2 مشکلات اساسي بکار گيري فناوري اطلاعات در بخش صنعت با تکيه بر مبحث بازاريابي در استان لرستان 94
5-4-3 پیشنهادات مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک شهرستان دورود در رابطه با فناوری اطلاعات: 96
5-5پیشنهاداتی عملی جهت توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بین صنایع کوچک 96
5-6پیشنهاد جهت تحقیقات آتی 97
5-7 محدودیت های تحقیق 97
منابع و مآخذ 98
فهرست منابع 99
پیوست 104

فهرست جداول
جدول 2-1 تعریف كمیسیون اتحادیه اروپایی از بنگاه های كوچك و متوسط 13
جدول 2-2: انواع سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات(لوکاس 1993) 8
جدول2-3: محدودیتهای تجارت الکترونیکی (ای. توربن و دیگران، 1386، 217 الی 227) 32
جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد شرکت های شهرک صنعتی شهرستان دورود برحسب نوع فعالیت آنها 46
جدول 3-2: آمارهي آلفاي کرونباخ جهت ارزيابي پايايي پرسشنامه ها(شرکت ها) 54
جدول 3-3: آمارهي آلفاي کرونباخ جهت ارزيابي پايايي پرسشنامه ها(کارشناسان خبره) 54
جدول 4-1توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع آنها 59
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده از فناوری اطلاعات 60
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها برحسب استفاده آنها ازاینترنت به منظور خریدمواد اولیه 60
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب داشتن وب سایت 61
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده آنها از اینترنت به منظور فروش محصولات 61
جدول4-6 توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات 63
جدول 4-7 توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع 65
جدول4-8 توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری 67
جدول4-9شاخص های گرایش به مرکز وپراکندگی سؤالات رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات 69
جدول 4-10شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وسود صنایع 70
جدول4-11شاخص های گرایش به مرکزوپراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات ورقابت پذیری 71
جدول4-12 آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات 74
جدول4-13 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات 74
جدول4-14آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات 75
جدول4-15آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات 75
جدول4-16 آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری 76
جدول4-17 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری 77
جدول4-18آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری 77
جدول4-19 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری 78
جدول4-20آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع 79
جدول4-21 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع 79
جدول4-22 جدول آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع 80
جدول4-23 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع 80
جدول4-24 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات 81
جدول4-25 آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات 82
جدول4-26 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع 83
جدول4-27آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع 83
جدول4-28 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع 84
جدول4-29آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع 85

فهرست نمودارها
نمودار 3-1 سهم انواع صنايع به بهره برداري رسيده در شهرک صنعتي دورود 47
نمودار 3-2: وضعيت واحدهاي فعال و غير فعال در شهرک صنعتي دورود 48

فهرست شکل ها
شکل 2-1 سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف 3
شکل 2-2 عناصر موثر در آمادگي الكترونيكي 11
شکل 2-3: مزایای آمادگی الکترونیکی 14
شکل2-4: چارچوب تجارت الکترونیکی از نگاه اي. توربن 24
شکل3-1: مراحل انجام تحقیق 50

چکیده
معرفی محصولات تولیدی واحدها، تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک، یکی از زیر شاخههای فناوری اطلاعات است. امروزه تبلیغ، بازاریابی و تجارت الکترونیک کالاها و خدمات تولیدی، یک روند فزاینده و رو به رشد را تجربه مینماید. در حال حاضر، سايتهای اینترنتی همانند ويترين مغازه به جذب مشتري ميپردازند. در شرایط کنونی، شركتها با استفاده از شبكه اينترنت با کمترین هزینه و به سرعت با كاركنان خود در نقاط مختلف دنيا ارتباط برقرار نموده و با رد و بدل نمودن سریع اطلاعات و عقد سریع قرارداد با مشتري با كارايي و اثربخشي بالا، محصولات خود را به فروش میرسانند. این روند قطعاً حتی با سرعت زيادتري به رشد خود ادامه خواهد داد. با سريعتر، ارزانتر و امنتر شدن اينترنت و جذابتر شدن آن و با آشنایی بيشتر افراد در كاربرد اینترنت و احساس قرابت بیشتر با آن و ضروريتر شدن بکارگیری اينترنت، از يك طرف تعداد كاربران لحظه به لحظه افزايش خواهد يافت و از جانب ديگر تعداد معاملات آن لاين، روز به روز افزايش خواهد داشت. به همین دلیل در کشور ایران نیز بکارگیری فناوری اطلاعات در تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک یک نیاز انکارناپذیر و عاجل است .
بنگاهها یا شرکتهای اقتصادی کوچک برای پویاسازی زمینههای کار خود و افزایش قدرت رقابت و حفظ و تقویت موقعیت خود در شرایط

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ، و84/40، که16/59درصد، (4-1) Next Entries پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات، صنایع کوچک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی