تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، داده های تابلویی، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………….5
1-6 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………6
1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….7
1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن …………………………………………………………………………………………7
1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..8
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-1 تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12
2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16
2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18
2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18
2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20
2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22
2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23
2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24
2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25
2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25
2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27
2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30
2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33
2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33
2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34
2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35
2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36
2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36
2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37
2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45
3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46
3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47
3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47
3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47
3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47
3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48
3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48
3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48
3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50
3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50
3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51
3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52
3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53
3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56
3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56
3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58
3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59
3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62
4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62
4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65
4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67
4-2-3 آزمون فرضیات با استفاده از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68
4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75
5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75
5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76
5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78
5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78
5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79
پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….85
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….86

فهرست جداول
جدول(2-1) طبقه بندی مشتریان اعتباری……………………………………………………………………………………… 18
جدول (3-1) فرمول های رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..52
جدول(4-1) آمار توصیفی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جمع آوری اطلاعات، تحلیل داده، همبستگی پیرسون، بر عملکرد سازمان Next Entries تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، عدم ایجاد مطالبات، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک اعتباری