منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، کیفیت ارائه خدمات، بانک انصار، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

فصل اول 2
کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 4
1-3 – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6
1-4- مدل مفهومی تحقیق 7
1-5- اهداف پژوهش 8
1-5-1- هدف اصلی 8
1-5-2- اهداف فرعی 8
1-6- فرضیه های پژوهش 8
1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش 8
1-6-2 فرضیات فرعی پژوهش 8
1-7 روش شناسی تحقیق 9
1-7-1 نوع روش تحقیق 9
1-7-2 روشهای گردآوری داده ها 9
1-7-3 روش تجزیه تحلیل اطلاعات 9
1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی پژوهش 10
1-9- قلمرو پژوهش 12
1-10 جمع بندی فصل اول 13
فصل دوم 14
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 14
2-1- مقدمه 15
2-2- مفهوم مدیریت دانش و برخی تعاریف ارائه شده 16
2-2-1- تاریخچه مدیریت دانش 17
2-2-2- دانش 18
2-2-3- مفهوم داده، اطلاعات و دانش 19
2-2-3-1- داده 19
2-2-3-2- اطلاعات 20
2-2-3-3- دانش 20
2-2-4- دانش سازمانی 21
2-2-4-1- دانش صریح 22
2-2-4-2- دانش ضمنی 23
2-2-5- دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی 24
2-2-6- سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی 26
2-2-7- سلسله مراتب کارکردی دانش 26
2-2-8- جریان دانش 28
2-2-9- خصوصیات دانش 28
2-2-10- طبقه بندی انواع دانش 29
2-2-10-1- انواع دانش از نظر نوناکا 29
2-2-10-2- انواع دانش از نظر نوناکا و تاکه اوچی 30
2-2-10-3- انواع دانش از نظر وارنک و دیگران 31
2-2-10-4- طبقه بندی انواع دانش از نظر فایراستون 31
2-2-10-5- انواع دانش از نظر جورنا 32
2-2-10-6- انواع دانش از نظر بلاکلر 32
2-2-11- منابع دانش 33
2-2-12- تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش 34
2-2-13- اهداف مدیریت دانش 35
2-2-14- موانع مدیریت دانش 36
2-2-15- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های خصوصی 38
2-2-16- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 39
2-2-17- چارچوب مفهومی استقرار سیستم یکپارچه مدیریت دانش( CKMS ) 41
2-2-17-1- سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش 41
2-2-17-2-1- ساختار سازمانی دانش مدار 42
2-2-17-2-2- آموزش و تربیت نیروی انسانی دانش مدار 42
2-2-17-2-3- فرهنگ سازمانی دانش محور 43
2-2-17-2-4- فناوری اطلاعات 43
2-2-17-3- هدف گذاری در سطح کسب و کار 44
2-2-17-4- مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار 44
2-2-17-5- اقدامات مدیریت دانش 44
2-2-17-6- ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش 45
2-2-18- تئوریهای مدیریت دانش 45
2-2-18-1- تئوری مدیریت دانش جامع ( CKMT ) 45
2-2-18-2- تئوری مدیریت دانش تیمی ( ‏‏‏TKMT ) 46
2-2-18-3- تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 47
2-2-19- مدل های مدیریت دانش 47
2-2-19-1- مدل عمومی دانش در سازمان 47
2-2-19-2- مدل هیسیگ 48
2-2-19-3- مدل نوناكا و تاكوچي 49
2-2-19-4- مدل پايه هاي ساختمان دانش 51
2-2-19-5- مدل مارک 54
2-2-20- چرخه مدیریت دانش 54
2-2-20-1- چرخه مدیریت دانش ویگ 54
2-2-20-2- چرخه مدیریت دانش پروست و همکاران 57
2-2-21 ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش 60
2-2-22رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری و نوآوری سازمان 62
2-2-23 نوآوری سازمانی 65
2-2-24 اهمیت نوآوری سازمانی 67
2-2-25 مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری 67
2-2-26 عملکرد سازمانی 69
2-2-27 عوامل موثر بر عملکرد سازمانی 71
2-2-28 رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی 72
2-3 پیشینه تحقیقات 74
2-3-1 پیشینه تحقیقات داخلی 74
2-3-2 پیشینه تحقیقات خارجی 77
2-4 معرفی سازمان مورد مطالعه 80
2-4-1 تاریخچه بانکداری ایرانی 80
2-4-2- مدیریت دانش در بانکداری 84
2-4-3- معرفی بانک انصار 86
2-5 جمع بندی فصل دوم 86
فصل سوم 88
روش شناسی پژوهش 88
1-3- مقدمه 89
3-2- روش تحقيق 89
3-3- جامعة آماري 91
3-4- روش نمونه‌‌گيري و تعيين حجم نمونه 91
3-5- ابزارهاي گردآوري تحقيق 92
3-6- مقياس و طيف ابزار اندازه‌گيري تحقيق 94
3-7- سنجش روايي پرسش‌نامه 95
3-8- سنجش پايايي پرسشنامه 96
3-8-2- ارزیابی میزان‌ اعتبار سئوالات پرسش نامه 97
3-9- متغيرهاي تحقيق 98
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 98
3-11- جمع بندی فصل سوم 99
فصل چهارم: 100
تجزیه و تحلیل داده ها 100
4-1- آمار توصیفی 101
4-2- توزیع سابقه خدمت پاسخگویان 102
4-3-توزیع جنسیت و تحصیلات پاسخگویان 103
4-3-1 جنسیت پاسخگویان 103
4-3-2 تحصیلات پاسخگویان 104
4-4- آمار استنباطی 105
4-4-1 ارزیابی میزان اعتبار سئوالات پرسش نامه: 105
4-5- فرضیه اصلی : بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان رابطه معناداری وجود دارد. 107
4-5-1 بین مدیریت دانش و نوآوری در ارائه خدمات بانک انصار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 107
4-5-2 بین مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات بانک انصار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 112
4-5-3 بین مدیریت دانش و سودآوری بانک انصار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 115
4-5-4 بررسی فرضیه اصلی پژوهش 118
4-6- جمع بندی فصل چهارم 121
فصل پنجم 122
استنتاج و نتیجه‌گیری 122
5-1- مقدمه 123
5-2- بررسي يافته هاي فرضيات پژوهش 123
5-2-1 فرضيه اول : بین مدیریت دانش و نوآوری در ارائه خدمات بانک انصار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 123
5-2-2 فرضيه دوم : بین مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات بانک انصار در سطح غرب شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 124
5-2-3 فرضيه سوم : بین مدیریت دانش و سودآوری بانک انصار در سطح غرب شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 125
5-2-5 فرضيه اصلی : بین مدیریت دانش و عملکرد بانک انصار در سطح غرب شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. 125
چارچوب مفهومی: اثر مدیریت دانش بر عملکرد 127
5-4 بحث درباره نتايج 127
5-5- پيشنهادات بر اساس فرضیات 128
5-6- محدودیت های تحقیق 130
5-7- پيشنهادات کلی 131
5-8- جمع بندی فصل پنجم 132
فهرست منابع و مواخذ 133
منابع فارسی 133
منابع انگلیسی 136

فهرست جداول

جدول شماره (4-1). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش مدیریت دانش 101
جدول شماره (4-2). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش نوآوری در ارائه خدمات 102
جدول شماره (4-3). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش کیفیت ارائه خدمات 102
جدول شماره (4-4). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش سودآوری 102
جدول شماره (4-5). توزیع سابقه خدمت پاسخگویان 103
جدول شماره (4-6). توزیع جنسیت پاسخگویان 103
جدول شماره (4-7). توزیع تحصیلات پاسخگویان 104
جدول شماره (4-8). مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه 106
جدول شماره (4-9). میزان آلفای کرونباخ به ازای هر سوال پرسشنامه 106
جدول شماره (4-10). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش بخش مدیریت دانش 108
جدول شماره (4-11). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش بخش نوآوری 109
جدول شماره (4-12).نتايج آزمونr (ضریب همبستگی پیرسون) دربخش مدیریت دانش و نوآوری 111
جدول شماره (4-13). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش 112
جدول شماره (4-14).نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش کیفیت ارائه خدمات 113
جدول شماره (4-15).نتايج آزمونr دربخش مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات 114
جدول شماره (4-16). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش 116
جدول شماره (4-17). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش سودآوری 116
جدول شماره (4-18)نتايج آزمونr (ضریب همبستگی پیرسون) دربخش مدیریت دانش و سودآوری 117
جدول شماره (4-19). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش 119
جدول شماره (4-20). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش عملکرد 119
جدول شماره (4-21).نتايج آزمونr (ضریب همبستگی پیرسون) دربخش مدیریت دانش و عملکرد 120

فهرست نمودارها
نمودار (2-1). فرآیند تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی 26
نمودار شماره (2-2). تئوری مدیریت دانش جامعه نگر 47
نمودار شماره (2-3). مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی 49
نمودار شماره (2-4). مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش 51
نمودار (2-5). چرخه مدیریت دانش 57
نمودارشماره(2-6). رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری و نوآوری سازمانی(لیائو و وو، 2010) 64
نمودار شماره (4-1). توزیع سابقه خدمت پاسخگویان 103
نمودار شماره (4-2). توزیع جنسی پاسخگویان 104
نمودار شماره(4-3). توزیع تحصیلات پاسخگویان 104
نمودار شماره (4-4). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش 108
نمودار شماره (4-5). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش نوآوری 109
نمودار شماره (4-6). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش 113
نمودار شماره (4-7). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش کیفیت ارائه خدمات 113
نمودار شماره(4-8). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش 116
نمودار شماره(4-9). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش سودآوری 116
نمودار شماره (4-10). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش 118
نمودار شماره(4-11). نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش عملکرد 119

چکیده

امروزه دانش در سازمانها اهمیت ویژه ای یافته و مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است. در اقتصادهای مبتنی بر دانش، سازمان ها نیازمند انطباق و به روز رسانی دانش خود برای حفظ قابلیت های نوآوری هستند. نوآوری، کیفیت ارائه خدمات، سود دهی و فرهنگ سازمانی به عنوان جنبه های متفاوت عملکرد سازمانی، عصاره و نتیجه مدیریت دانش اند و در مواجهه یا محیط متغیر، نوآوری ها سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر مجهز می کنند و کلید بقا و موفقیت اند. یادگیری عامل حیاتی برای رشد و توسعه دانش و نوآوری سازمانی است. سازمان ها دانش را از طريق يادگيري فردي، كاوش محيط داخلي و بيروني و به كارگيري كاركنان جديد يا خريد سازمان هايي با دانش مورد نياز از منابع بيروني بدست مي آورند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد در شعب بانک انصار در غرب تهران صورت گرفته است و تاثیر سه بعد نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت در ارائه خدمات، سود دهی بر مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون کولموگروف – اسمیرنف بیانگر آن است که کلیه داده ها در هر 4 فرضیه از توزیع نرمال پیروی می کنند. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد كه بین متغیر مدیریت دانش با هریک از متغیرهای عملکرد سازمانی که شامل: نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات، سودآوری و در مجموع با عملکرد سازمانی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.
کلمات کلیدی
مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، متغیرهای نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات، سودآوری

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
همگام با چرخش از سوی اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد دانشی سازمانها نیز خود را بر آن داشته اند تا بر تکیه و دانش و اطلاعات و استفاده در فرآیند کسب و کار توان رقابتی خود را افزایش دهند. مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت هاست که برای مدیریت ، مبادله ، خلق یا ارتقای سرما یه های فکری در سطح کلان بکار می رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرآیندها ، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش ، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می شود (احمدیان و همکاران، 1390، ص131).
مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها کمک می کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند ، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا به صورت کارا و مؤثر قادر می سازد. به طور کلی سازمانها به دو دسته دارایی ها (سرمایه) تکیه می کنند:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد منابع سازمان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، عملکرد سازمان، بانک انصار، عملکرد سازمانی