پایان نامه با واژگان کلیدی انگیزه تحصیلی، مدارس هوشمند، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان ……………………………………………………………………………….
صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………….
2
موضوع ……………………………………………………………………………………………….
3
1- 1. بیان مسأله …………………………………………………………………………………..
3
1-2. ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………..
6
1-3. هدفهای تحقیق …………………………………………………………………………..
7
1-3-1. هدفهای کلی …………………………………………………………………….
7
1-3-2. هدفهای جزیی …………………………………………………………………..
7
1-4. سؤالهای تحقیق ……………………………………………………………………………
8
1-4-1. سوالهای اصلی ……………………………………………………………………
8
1-4-2. سوالهای فرعی ……………………………………………………………………
9
1-5. تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤالها یا فرضیههای تحقیق …………………….
11
1-5-1. تعاریف مفهومی ………………………………………………………………….
11
1-5-2. تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………..
12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………..
14
2-1. مدارس هوشمند ……………………………………………………………………………
15
2-1-1. ضرورت مدارس هوشمند ………………………………………………………
15
2-1-2. تعریف مدرسه هوشمند ………………………………………………………….
15
2-1-3. تاریخچه مدارس هوشمند ……………………………………………………..
16
2-1-4. چشم اندازهای کلاس درس در مدارس هوشمند ……………………..
18
2-1-5. علل تاسیس مدارس هوشمند ………………………………………………….
18
2-1-6. ویژگیهای مدارس هوشمند …………………………………………………..
19
2-1-7. ماموریت های مدرسهی هوشمند …………………………………………….
21
2-1-8. اهداف مدارس هوشمند …………………………………………………………
22
2-1-9. مولفه های کلیدی مدارس هوشمند …………………………………………
24
2-1-9-1. مدیریت و آموزش یاددهی– یادگیری ……………………………
24
2-1-9-2. مدیریت و امور اداری ………………………………………………….
26
2-1-9-3. افراد ، مهارتها و مسئولیتها ………………………………………..
26
2-1-9-4. فنآوری ……………………………………………………………………..
27
2-1-9-5. فرآیندها ……………………………………………………………………
28
2-1-9-6. سیاستها …………………………………………………………………..
29
2-1-10. نقش فناوری های نوین در هوشمند سازی مدارس …………………
29
2-1-11. دامنه اجرایی طرح هوشمند سازی مدارس در کشور ………………
30
2-2. خودکارآمدی تحصیلی …………………………………………………………………..
35
2-2-1. نظریه شناختی اجتماعی بندورا ………………………………………………
35
2-2-1. تعریف خودکارآمدی ………………………………………………………….
38
2-2-3. مفهوم خودكارآمدي ……………………………………………………………
39
2-2-4. منابع خود کارآمدی …………………………………………………………….
40
2-2-4-1. تجربيات ماهرانه يا موفقيت آميز …………………………………
40
2-2-4-2. تجربيات الگوبرداري ………………………………………………….
41
2-2-4-3. ترغيب کلامی ……………………………………………………………
41
2-2-4-4. حالتهاي عاطفي و فيزيولوژیکي ……………………………….
41
2-2-5. فرآيندهاي واسطه خودكارآمدي …………………………………………
42
2-2-5-1. فرآيندهاي شناختي …………………………………………………….
42
2-2-5-2. فرآیندهای انگيزشی ……………………………………………………
42
2-2-5-3. فرآیندهای عاطفي ……………………………………………………..
44
2-2-5-4. فرآیندهای انتخابي …………………………………………………….
44
2-2-6. خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی …………………………………………
45
2-3. انگیزه تحصیلی ……………………………………………………………………………..
47
2-3-1. تعریف انگیزه تحصیلی …………………………………………………………
48
2-3-2. نظریه های موجود در زمینه انگیزه تحصیلی …………………………….
50
2-3-3. نظریه خودمختاری یا خود تعیینی …………………………………………..
53
2-3-4. سبک های کنترل کننده انگیزش ………………………………………….
55
2-3-5. انگیزش تحصیلی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات ……………………
55
2-4. پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………..
57
2-4-1. نظریه گانیه در یادگیری ………………………………………………………..
58
2-4-2. نظريه آموزشگاهي بلوم …………………………………………………………
58
2-4-2-1. متغير های اصلي نظريه آموزشگاهی بلوم ………………………
60
2-4-2-2. سطوح یادگیری در طبقه بندی بلوم ……………………………….
61
مبانی تجربی
2-5. چکیده ی تحقیقات انجام شده در ایران …………………………………………..
64
2-6. چکیده ی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران …………………………….
69
2-7. چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………
81
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………….
86
3-1. نوع تحقیق …………………………………………………………………………………..
86
3-2. داده های مورد نیاز متناسب با سوالات …………………………………………..
86
3-3. متغیرهای مورد بررسی …………………………………………………………………
87
3-4. جامعه آماری ………………………………………………………………………………
87
3-4-1. حجم نمونه ……………………………………………………………………….
87
3-4-2. روش نمونه گیری ………………………………………………………………
88
3-5. ابزار گرد آوری داده ها ………………………………………………………………..
88
3-6. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ………………………………………………….
90
3-7. روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………….
90
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………..
91

فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………….
93
4-1. توصیف ویژگیهای نمونه ………………………………………………………….
94
4-1-1. توصیف وضعیت سن نمونه ها ……………………………………………
94
4-1-2. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر شغل پدر ……
95
4-1-3. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر شغل مادر ……
96
4-1-4. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر تحصیلات پدر
97
4-1-5. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر تحصیلات مادر
98
4-2. توصیف متغیرهای پژوهش …………………………………………………………….
99
4-2-1. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر خودکارآمدی تحصیلی ……………………………………………………
99
4-2-2. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر انگیزه تحصیلی ………………………………………………………………………….
100
4-2-3. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر انگیزه تحصیلی درونی ……………………………………………………………….
101
4-2-4. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر انگیزه تحصیلی بیرونی ………………………………………………………………
102
4-2-5. توصیف وضعیت نمونه های مورد مطالعه از نظر متغیر پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………
103
4-2-6. توصیف وضعیت پیشرفت تحصیلی نمونه ها با توجه به سطوح خودکارآمدی تحصیلی ……………………………………………………
104
4-2-7. توصیف وضعیت پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه با توجه به سطوح انگیزه تحصیلی …………………………………………………
105
4-2-8. توصیف وضعیت پیشرفت تحصیلی نمونه ها با توجه به سطوح انگیزه تحصیلی درونی …………………………………………………….
106
4-2-9. توصیف وضعیت پیشرفت تحصیلی نمونه ها با توجه به سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی ……………………………………………………
107
4-3. تحلیل متغیرهای پژوهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رابطه علیت، بهرهوری کل عوامل، بخش کشاورزی، علیت گرنجر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، مدارس هوشمند