پایان نامه رایگان درمورد مفصل زانو، سرعت راه رفتن، کنترل حرکت، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ي صاف طي پيشآزمون، در مچ پاي راست در تماس پاشنه (014/0p=) و زانوي پاي راست در ميانه استانس (02/0p=)، دامنه حرکتي کمتري نسبت به افراد نرمال داشتند. افراد کف پاي صاف طي پيشآزمون، طول قدم بلندتري نسبت به افراد نرمال داشتند (02/0p=). در افراد نرمال در پسآزمون، دامنه حرکتي مفصل ران پاي راست در ميانه استانس (037/0p=) و ران پاي چپ در پروپالژن (00/0p=) و ميانه استانس (00/0p=)، بيشتر از پيشآزمون اين افراد بود. در افراد کف پاي صاف، در پسآزمون، دامنه حرکتي ران پاي راست در تماس پاشنه (039/0p=) و ميانه استانس (042/0p=) و ران پاي چپ در تماس پاشنه (015/0p=)، بيشتر از پيشآزمون اين افراد بود. دامنه حرکتي زانوي پاي چپ افراد کف پاي صاف در پيشآزمون، نسبت به پسآزمون آنها، بيشتر بود (00/0p=). افراد کف پاي صاف در پسآزمون، سرعت راه رفتن سريعتري در پاي راست (049/0p=) و پاي چپ (049/0p=)، طول گام بيشتري در پاي چپ (017/0p=) و زمان قدم کوتاهتري (02/0p=) نسبت به پيشآزمون داشتند. مقايسه دامنه حرکتي مفاصل بين دو گروه نشان داد که دامنه حرکتي مفاصل افراد نرمال، در ران پاي چپ، در ميانه استانس (00/0p=) و پروپالژن (00/0p=) بيشتر از افراد کف پاي صاف است و در مفصل زانو، افراد کف پاي صاف در پروپالژن، دامنه حرکتي بيشتري نسبت به افراد نرمال دارند (00/0p=). با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، ميتوان نتيجه گرفت خستگي عضلات، موجب ايجاد تغيير در کينماتيک راه رفتن شده و متعاقب آن ميتواند باعث ايجاد انحرافات از الگوي طبيعي راه رفتن گردد و نقش اصلي پا در راه رفتن را که انتقال مناسب نيروهاي عمل و عکس العمل بين بدن و زمين ميباشد را تحت تاثير قرار داده و به دليل تغيير در زواياي مفاصل و به طبع تغيير جهت زواياي نيروهاي عمل و عکس العمل وارد شده به مفاصل، باعث عدم کارآيي پا و متعاقبا گرايش بيشتر به سمت آسيب اندام تحتاني شود.
واژههاي کليدي: کف پاي صاف، خستگي، کينماتيک راه رفتن

فصل اول: کليات پژوهش
1-1. مقدمه 3
1-2. تعريف مساله و بيان نکات اصلي 4
1-4 اهداف پژوهش 7
.1-4-1 هدف کلي 7
1-4-2. اهدف جزيي 7
1-5. فرضيههاي تحقيق 7
1-6. روش اجراي پژوهش 7
1-7. محدوديتهاي پژوهش 9
1-8. تعريف عملياتي واژهها 9
فصل دوم: پيشينه تحقيق
2-1. مقدمه 15
2-2. آناتومي و ساختار پا 14
2-3. مفاصل پا 15
2-4. قوسهاي پا 18
2-5. عضلات عمل کننده روي مجموعه پا 19
2-5-1. عضلات قسمت خارجي پا 19
2-5-6. عضله درشت نئي قدامي 20
2-5-7. عضله دوقلو 21
2-5-8. عضله نعلي 22
2-5-9. عضله نازک نئي طويل 22
2-6. کف پاي صاف 23
2-7. انواع کف پاي صاف 24
2-7-1 کف پاي صاف منعطف 24
2-7-2. کف پاي صاف غير منعطف(سخت) 26
2-8. عوارض ناشي از صافي کف پا 27
2-9. راه رفتن 27
2-9-1. اصطلاح شناسي راه رفتن 27
2-9-2 بيومکانيک راه رفتن 29
2-10. سيکل راه رفتن 31
2-11. مراحل تشکيل دهنده فاز استانس 35
2-12. رويدادهاي مرحله نوسان 37
1. مرحله پروپالژن 37
2-13. استرايد، استپ، کدنس 39
2-14. حرکت مفاصل 42
2-15. حرکات در صفحه ساجيتال 43
2-16. خستگي 45
2-16-1. خستگي در سطح سيستم اعصاب مرکزي 46
2-16-2. خستگي در سطح نخاع و اعصاب محيطي 46
2-16-3. خستگي در محل اتصال عصبي عضلاني 47
2-16-4. خستگي در عضله 48
2-17. پروتکلهاي خستگي اندام تحتاني 48
2-18. ميزان درک فشار (RPE) 49
2-19. اثر خستگي بر پارامترهاي بيومکانيکي راه رفتن 50
فصل سوم: روش پژوهش
3-1. مقدمه 55
3-2. نوع تحقيق 55
3-3. جامعه آماري و نحوه گزينش نمونهها 55
3-3-1. شرايط عمومي ورود به آزمون 55
3-3-2 شرايط اختصاصي ورود به آزمون 55
3-3-2-1 شاخص قوس 56
3-3-2-2. ارتفاع ناوي نرمالايز شده 58
3-3-2-3. افت ناوي 59
3-3-3. مشخصات آزمودنيهاي شرکت کننده در پژوهش 60
3-4. متغيرهاي تحقيق 61
3-4-1 متغيرهاي مستقل 61
3-4-2 متغيرهاي وابسته 61
3-5 ابزار اندازهگيري 62
3-6. روش اجراي پژوهش 65
3-7. تجزيه و تحليل دادههاي کينماتيکي 66
3-8. روشهاي آماري 68
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه 71
4-2 نتايج حاصل از پيش آزمون 71
4-2-1 مقايسه زواياي مفاصل گروههاي کف پاي صاف و نرمال طي پيش آزمون 71
4-2-2 مقايسه متغيرهاي سري زماني گروههاي کف پاي صاف و نرمال طي پيش آزمون 74
4- 3. مقايسه تفاوتهاي درون گروهي 75
4-3-1. بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي زواياي مفصلي در پيش و پس آزمون گروه نرمال 75
4-3-2 بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي زواياي مفصلي در پيش و پس آزمون گروه کف پاي صاف 78
4-3-3 بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه نرمال 81
4-3-4 بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه کف پاي صاف 82
4-4 نتايج حاصل از مقايسه تفاوتهاي بين گروهي 84
4-4-1 بررسي نتايج حاصل از مقايسه مقادير تغييرات زواياي مفاصل بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ 84
4-4-2 بررسي نتايج حاصل از مقايسه دادههاي سري زماني مفاصل بين گروههاي کف پاي صاف و نرمال 85
4-5. مقايسه تفاوتهاي بين گروهي در پسآزمون 94
4-5-1. مقايسه نتايج حاصل از ميانگينهاي دادههاي زواياي مفاصل بين گروههاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ در پسآزمون 94
4-5-2. مقايسه نتايج حاصل از اختلاف ميانگينهاي دادههاي سري-زماني بين گروههاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ در پسآزمون 95
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1. مقدمه 99
5 -2. بررسي نتايج حاصل از پيش آزمون 99
5-2-1. زواياي مفصلي مچ پا زانو و ران در مرحله ضربه پاشنه 99
5-2-2. زواياي مفصلي مچ پا زانو و ران در مرحله ميانه استانس 100
5-2-3 زواياي مفصلي مچ پا زانو و ران در مرحله پروپالژن 101
5-3 بررسي نتايج حاصل از مقايسه تفاوت هاي درون گروهي 102
5-4 بررسي نتايج حاصل از مقايسه تغييرات متغيرها بين گروهها در پس آزمون 103
5-5. بررسي نتايج حاصل از مقايسه تفاوتهاي بين گروهي در پس آزمون 104
5-6. نتيجهگيري نهايي 104
5-7. پيشنهادات 104
پيوست الف: رضايت نامه 101
پيوست ب: پرسشنامه ورود به آزمون 102
منابع 103

فهرست جداول
جدول 2-1. عوامل ايجاد کف پاي صاف در گروه هاي مختلف سني. 26
جدول 2-2. مقياس 20-6 نمرهاي RPE 50
جدول 3- 1. مشخصات دموگرافيکي آزمودني هاي شرکت کننده در پژوهش. 61
جدول 4-1. مقايسه نتايج پيش آزمون متغيرهاي زوايهاي مفاصل بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال 72
جدول 4-2. مقايسه نتايج پيش آزمون متغييرهاي سري زماني بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال 74
جدول 4-3. مقايسه نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه نرمال 81
جدول 4-4. مقايسه نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه کف پاي صاف 82
جدول 4-5 مقايسه نتايج حاصل از مقايسه مقادير تغييرات زواياي مفاصل بين گروه ها در پاي راست و چپ 84
جدول 4-.6 مقايسه نتايج حاصل از دادههاي سري زماني مفاصل بين گروههاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ 85
جدول 4-7. نتايج حاصل از اختلاف ميانگينهاي دادههاي زواياي مفاصل بين گروههاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ در پسآزمون 94

فهرست اشکال
شکل 2- 1. مفصل تالوکرورال (مچ پا). 16
شکل 2- 2. محور مفصل ساب تالار. 17
شکل 2- 3. وضعيت محور مفصل ساب تالار 17
شکل 2- 4. سوپينيشن (راست) و پرونيشن (چپ). 18
شکل 2- 5. قوسهاي کف پايي 19
شکل 2- 6. تست جک 25
شکل 2- 7. مراحل مختلف راه رفتن 31
شکل 2- 8. مرحله استانس سيکل راه رفتن 32
شکل 2- 9. مرحله نوسان سيکل راه رفتن 33
شکل 2- 10. تماس اوليه 33
شکل 2- 11. صاف شدن پا 34
شکل 2- 12. مرحله مياني استانس 34
شکل 2- 13. جدا شدن پاشنه از زمين 34
شکل 2- 14. جدا شدن انگشتان 35
.شکل 2-16: فوت فلت 36
شکل 2-17: ميداستانس 36
شکل2-18: جدا شدن پاشنه. 37
شکل 2-19 : جدا شدن پنجه 37
شکل2-20: مرحله شتاب گرفتن 38
شکل 2-21 : مرحله ميانه نوسان 38
شکل 2-24: زواياي مفاصل 44
شکل 3- 1. نواحي سه گانه کف پا و دستورالعمل محاسبه شاخص قوس. 56
شکل 3- 2. طبقه بندي انواع پا براساس شاخص قوس. 57
شکل 3-4 . نحوه محاسبه مساحت در نرم افزار Autocad 58
شکل 3-5. ارتفاع ناوي، طول محور بريده شده پا 59
شکل 3- 6. نحوه اندازهگيري افت استخوان ناوي. 60
شکل 3- 7. L wand و مارکرهاي مورد استفاده 62
شکل 3- 8. فضاي آزمايشگاه و محل قرارگيري دوربينها در نرم افزار و در آزمايشگاه 63
شکل 3- 9. محيط نرم افزار vicon 64
شکل 3- 10 مارکرهاي نصب شده روي اندام تحتاني. 66
شکل 3-11. راه رفتن در مسير، لحظه برخورد پاشنه و بلند شدن پنجه 66
شکل 3-12. نمايي از نرم افزار vicon هنگام تجزيه و تحليل دادهها و فيلترينگ 67

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 مقايسه مقادير زواياي مفصل مچ پا در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه نرمال 75
نمودار 4-2 مقايسه مقادير زواياي مفصل زانو در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه نرمال 75
نمودار 4-3 مقايسه مقادير زواياي مفصل ران در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه نرمال 76
نمودار 4-4 مقايسه مقادير زواياي مفصل مچ در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه نرمال 76
نمودار 4-5 مقايسه مقادير زواياي مفصل زانو در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه نرمال 77
نمودار 4-6 مقايسه مقادير زواياي مفصل ران در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه نرمال 77
نمودار 4-7 مقايسه مقادير زواياي مفصل مچ پا در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه کف پاي صاف 78
نمودار 4-8 مقايسه مقادير زواياي مفصل زانو در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه کف پاي صاف 78
نمودار 4-9 مقايسه مقادير زواياي مفصل ران در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه کف پاي صاف 79
نمودار 4-10 مقايسه مقادير زواياي مفصل مچ در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه کف پاي صاف 79
نمودار 4-11 مقايسه مقادير زواياي مفصل زانو در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه کف پاي صاف 80
نمودار 4-12 مقايسه مقادير زواياي مفصل ران در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه کف پاي صاف 80

فصل اول

کليات پژوهش

1-1. مقدمه
امروزه در آزمايشگاههاي مجهز بيومکانيکي، به جنبههاي مختلف عوامل تأثير گذار در کنترل پاسچر و راه رفتن پرداخته ميشود تا درک بهتري از تأثير اين عوامل بر پارامترهاي راه رفتن پيدا کنند. راه رفتن يکي از وظايف پيچيده انسان است که به ترکيبي از عملکرد سيستمهاي اسکلتي و عصبي_عضلاني نياز دارد. وقتي عملکرد اين سيستمها آسيب ببيند و يا هماهنگي آنها مختل شود، باعث تغييراتي در بيومکانيک راه رفتن و کنترل حرکتي انسان ميشوند (winter,1991,1994). همگان بر اين اعتقادند که بسياري از آسيبهاي پا از انحرافات پاسچري1، “انحرافاتي که در ساختار پا باعث بيشتر يا کمتر شدن دامنه حرکتي و متعاقب آن جلوگيري از از ايجاد ثبات و حرکتپذيري مناسب در زمان لازم در راه رفتن ميشوند” ناشي ميشود. بهطور مثال ساختار پا، اغلب بهعنوان يک ريسک فاکتور براي گسترش بعضي از آسيبهاي رايج پا و مچ مانند، استرس فراکچرها در اندام تحتاني، تندونيت خلفي درشت نئي، درد مرکزي پاشنه، تندونيت آشيل و التهاب نيام کف پايي از ديگر عوامل، شناخته ميشود.
ارتباط بين ساختار و پاتولوژي پا هنوز دقيقا مشخص نشده است، با اين حال به روشني اثبات شده است که پا قابليت و پتانسيل ابتلا به صدمات و انحرافات ساختاري را دارد. پاي انسان تنها محل تماس بدن با زمين در هنگام حرکت ميباشد و پاسچر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد افکار عمومی، رادیو و تلویزیون، دگرگونی ارزشی، روابط عمومی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سرعت راه رفتن، مفصل زانو