پایان نامه درمورد قابلیت اعتماد، وضعیت تأهل، تعریف دین، دگرگونی ارزشی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………….. 12
(1-5-1-3) اثرات مثبت ماهواره …………………………………………………………………………………………………. 14
(1-5-1-4) اثرات منفی ماهواره …………………………………………………………………………………………………. 15
(1-5-2) دین در معنای لغوی …………………………………………………………………………………………………….. 15
(1-5-2-1) دین در تعریف جامعهشناسان …………………………………………………………………………………….. 15
(1-5-2-2) تعریف دینداری و ارزش دینی …………………………………………………………………………………. 16
(1-5-2-3) دینداری در جامعه ………………………………………………………………………………………………….. 18
(1-5-2-4) دینداری در جامعه ایران ………………………………………………………………………………………….. 19
(1-5-2-5) نقش رسانهها و تغییر ارزشها …………………………………………………………………………………… 20
(1-5-3) رویکرد دینداری (کارکردی، جوهری) ……………………………………………………………………….. 23
(1-5-3-1) مدل کلارک و استارک …………………………………………………………………………………………. 23
الف) بعد دین‌داری ………………………………………………………………………………………………………………….. 24
ب) بعد فرهنگی (تعهدی) ………………………………………………………………………………………………………… 24
ج) بعد تاریخی (تعلقی) …………………………………………………………………………………………………………… 25
فصل دوم – مطالعه پيشينه و چارچوب نظري
(2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 27
(2-2) پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………… 27
(2-2-1) پژوهشهاي داخلي ………………………………………………………………………………………………………………………… 27
(2-2-2) پژوهشهاي خارجي …………………………………………………………………………………………………………………………. 31
(2-2-3) جمعبندي و نقد مطالعات پيشين ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
(2-3) چارچوب نظري ………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
(2-3-1) نظريه برجستهسازی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
(2-3-2) نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت به‌عنوان نظریه کمکی …………………………………………….. 36
(2-3-3) جمعبندي و نقد چارچوب نظري پژوهش …………………………………………………………. 36
(2-4) فرضیههای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 37
(2-4-1) فرضیه كلي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
(2-4-2) فرضیههاي جزئي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
(2-5) مدل نظري …………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
فصل سوم – روش اجراي پژوهش
(3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40
(3-2) روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40
(3-3) جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
(3-4) حجم نمونه و روش نمونهگيري ………………………………………………………………………… 41
(3-4-1) شيوه نمونهگيري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
(3-5) سطح و واحد تحليل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
(3-6) ابزار گردآوري دادهها …………………………………………………………………………………………………………………………… 42
(3-7) اعتبار ابزار گردآوري دادهها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
(3-8) روایی ابزار گردآوری دادهها …………………………………………………………………………………………………………………………. 43
(3-9) تكنيكهاي تجزيه و تحليل دادهها …………………………………………………………………….. 44
فصل چهارم – تجزيه و تحليل دادهها
(4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 46
(4-2) تجزيه و تحليل توصيف دادهها ……………………………………………………………………… 46
(4-3) تجزيه و تحليل استنباطي دادهها ……………………………………………………………………… 59
(4-4) بررسی قابلیت اعتماد ابزار تحقیق ………………………………………………………………………… 63

فصل پنجم – جمعبندي و نتيجهگيري
(5-1) بحث و نتيجهگيري ………………………………………………………………………………….. 65
(5-2) پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 67
منابع و مآخذ
منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 70
پيوستها…………………………………………………………………………………………………………………… 74

فهرست
جداول، نمودارها
و شكلها

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-8) ضرایب آلفای کرونباخ نهایی مقیاسها ……………………………………………………………………………….. 43
جدول4-2-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت جنسی آنها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 47
جدول4-2-2 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت سني آنها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
جدول4-2-3 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات آنها ……………………………………………………………………………………………………………………………… 49
جدول4-2-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت تأهل آنها ………………………………………….. 50
جدول4-2-5 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مدت زمان استفاده آنها از ماهواره در طول شبانهروز ……………… 51
جدول4-2-6 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان دینداری آنها……………………………………………….. 53
جدول4-2-7-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب گویههای بعد اعتقادی………………………………………….. 55
جدول4-2-7-2 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب گویههای بعد عاطفی (تجربی) ………………………………. 56
جدول4-2-7-3 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب گویههای بعد پیامدی ………………………………………….. 57
جدول4-2-7-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب گویههای بعد مناسکی ………………………………………… 58
جدول4-3-1 تحلیل دو متغیره جنسیت و میزان دینداری …………………………………………………………………….. 59
جدول4-3-2 تحلیل دو متغیره سن و میزان دینداری ………………………………………………………………. 60
جدول4-3-3 تحلیل دو متغیره سطح تحصیلات و میزان دینداری ………………………………………………….. 61
جدول4-3-4 تحلیل دو متغیره وضعیت تأهل و میزان دینداری ……………………………………………………. 61
جدول4-3-5 تحلیل دو متغیره مدت زمان استفاده از ماهواره و میزان دینداری ………………………………….. 62
جدول4-4 بررسی قابلیت اعتماد ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………….. 63

فهرست نمودارها و شكلها
عنوان صفحه
نمودار4-2-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت جنسی آنها

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، مدیریت سود، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد Next Entries پایان نامه درمورد رسانه‌های جمعی، روابط اجتماعی، نظام اجتماعی، ابزار ارتباط