منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به ادبیات پژوهش و به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخگویی به سؤالات پژوهش فرضیه های زیر تدوین و آزمون می گردد:
فرضیه اول: بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد.

روش انجام تحقیق
روش تحقیق
کليه تحقيقات علمي، بر اساس دو مبناي هدف و ماهيت و روش گردآوري دادهها، طبقه بندي مي شوند. تحقيقات بر مبناي هدف در سه دستهي تحقيقات بنيادي، کاربردي و عملي قرار گرفته و بر مبناي ماهيت و روش، تحقيقات علمي را مي توان در چهارگروه تاريخي، توصيفي، علي و تجربي قرار داد. با عنايت به طبقه بندي مذکور، مي توان اين تحقيق را بر مبناي هدف، از نوع کاربردي و بر مبناي ماهيت و روش، از نوع توصيفي- همبستگي به حساب آورد.

روش های گردآوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص بررسی ادبیات موضوع پژوهش از روش کتابخانهای و مطالعات اسنادي استفاده خواهد شد و برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات پژوهش از مجلات و سالنامه هاي انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و گزارشهاي سالانه و اطلاعات موجود در نرم افزار شركت تدبیر پرداز و ره آورد نوین و دیگر نرم افزارهای مربوطه و بررسي صورتهاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با مراجعه به كتابخانه سازمان بورس محقق مي گردد.
قلمرو مکانی و زمانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی نیز یک دوره زمانی 6 ساله براساس صورتهای مالی سال های 1387 تا 1392 شرکت های نمونه می باشد.

جامعه آماری و نمونه گیری
شرط لازم براي انجام هر پژوهشي در دسترس بودن اطلاعات است. در وضعيت کنوني ايران، اطلاعات مربوط به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس است. همچنين با توجه به معيارها و ضوابطي که سازمان بورس اوراق بهادار براي پذيرش، ادامه فعاليت و نحوه گزارشگري شرکت ها تعيين کرده است، اطلاعات مربوط به شرکت هاي عضو بورس از کيفيت بالاتري برخوردار بوده، منسجم تر و همگن تر است. بنابراين جامعه آماري اين پژوهش بطور کلی شامل تمامي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا همسانی ها میان اعضای جامعه، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و از این رو نمونه آماری با اعمال شرایط زیر انتخاب می شود. شرایط یاد شده عبارتند از:
قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.
سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
شرکتهای تحت بررسی جزء شرکتهای سرمایه گذاری، هلدینگ و واسطه گری مالی نباشند.
اطلاعات و داده های آنها در دسترس باشد.
معاملات سهام شرکت به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از سه ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.

روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می شود در بخش آمار توصیفی از شاخص های مرکزی میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار استفاده خواهد شد. و در بخش آمار استنباطی از رگرسيون چند متغيره با استفاده از دادههاي ترکيبي استفاده مي شود. انگيزه اصلي در تركيب دادههاي مقطعي و سري زماني، فراهم کردن استنباط و پيش بيني کاراتر مي باشد. براي تحليل دادههاي ترکيبي دو روش وجود دارد. بدين گونه که يا مي بايست دادههاي شرکتهاي مختلف طي فصول مختلف همگن در نظر گرفته شوند که در اين حالت دادهها با هم تلفيق4 مي شوند يا اين که دادهها به صورت تابلويي مورد استفاده قرار گيرند. براي تعيين نوع روش به کارگيري دادههاي ترکيبي، از آزمون F ليمر استفاده مي شود. اگر نتيجه آزمون F ليمر نشان دهد که ضرايب اثر مقطعي و اثر زماني معني دار نيست مي توان تمام دادهها را با يکديگر ترکيب کرد و به وسيله يک رگرسيون کلاسيک، تخمين پارامترها را انجام داد. در غير اين صورت، دادهها را بايد به صورت تابلويي در نظر گرفت. براي تعين نوع مدل دادههاي ترکيبي (مدل اثرات ثابت يا مدل اثرات تصادفي) از آزمون هاسمن استفاده مي شود. بدين صورت که اگر بين جزء خطا و متغير مستقل همبستگي وجود نداشته باشد، مدل اثرات تصادفي مناسب است در صورتيکه بين آن دو همبستگي وجود داشته باشد، مدل اثرات ثابت مناسب به نظر مي رسد. براي تعيين معنادار بودن مدل رگرسيون و پارامترهاي حاصل از تخمين مدل رگرسيون، به ترتيب از آمارههاي F وt استفاده مي شود. همچنين براي تجزيه و تحليل دادهها و استخراج نتايج پژوهش، از نرم افزارهاي Excel و Eviews8 استفاده مي گردد.

تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي پژوهش:
جریان وجوه نقد آزاد : جریان وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه ی هزینه های غیر نقدی پس از کسر سرمایه گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی ها (کاپلند،2008 ).
کیفیت حسابرسی : ارزیابی و استنباط بازار از احتمال اینکه حسابرس 1. موارد تحریف با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و 2. تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند.
مديريت سود : مديريت سود هنگامي رخ مي دهد که مديران از قضاوت¬هاي شخصي خود درگزارشگري مالي استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغيير گزارشگري مالي دست کاري نمايند. اين هدف يا به قصد گمراه کردن برخي از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادي شرکت، ياتأثير بر نتايج قراردادهايي است که انعقاد آن ها منوط به دستيابي به سود شخصي است(هلي و والن،1999).

ساختار پژوهش
ساختار فصل های مختلف پایان نامه به این شرح است:
فصل اول، کلیات پژوهش؛ این فصل شامل تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش انجام تحقیق، روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها و تعریف واژه های تحقیق می شود.
فصل دوم، ادبیات پژوهش؛ در این فصل ضمن ارائه مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه تحقیق، تحقیقات مختلفی که در ارتباط با موضوع پژوهش صورت گرفته، ارائه شده است.
فصل سوم، روش پژوهش. بعد از بیان روش تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه و نمونه آماری بیان و سپس روش های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها تشریح شده است.
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش. در این فصل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تکنیک های داده کاوی و روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات. این فصل شامل یافته ها و نتایج پژوهش می باشد. در خاتمه نیز پیشنهادات ارائه شده است.

خلاصه فصل
در اين فصل ابتدا توضيحاتي در خصوص شرح و بيان مسالهي پژوهش ارائه گرديد و در راستاي مسالهي پژوهش،یک هدف اصلي و چهار هدف ویژه تدوين گرديد. سپس به اهميت و کاربرد نتايج پژوهش پرداخته شد و متناسب با اهداف پژوهش، فرضيهها تدوين و ارائه شد. در ادامه قلمرو مکاني و زماني پژوهش، ابزار گردآوري دادهها، روش نمونه برداري و ابزار تجزيه و تحليل دادهها به طور مختصر تشريح گرديد و در پايان واژهها و اصطلاحات کليدي تعريف گرديد

فصل دوم
ادبیات و پیشینه ی پژوهش

2-1. مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سودمند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ای بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند.
یکی از عوامل موثر بر قابلیت پیش بینی سود، جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،1385). به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد. در ارتباط با تئوری کارگزاری جریان وجوه نقد آزاد، شرکت های با جریان وجوه نقد آزاد بالا اما فرصت های رشد پایین با احتمال بیشتری با کاهش در ارزش شرکت خود مواجه خواهند شد (جنسن، 1986). جریان های نقدی آزاد این امکان را فراهم می کند تا مدیریت در صورت نبود ساختار حاکمیت شرکتی مناسب در به دستکاری سود اقدام کند. بوکت و همکاران5(2009) معتقدند، دستکاری سود در شرکت های با جریان نقدی آزاد زیاد، بیشتر است. پژوهش ها همچنین نشان می دهد، شرکت هایی که دارای جریان های نقدی آزاد بیشتری هستند با مشکلات هزینه نمایندگی بیشتری روبرو هستند؛ بویژه در شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری کم بوده، از رشد کم برخوردارند(چونگ،فرث و کیم،2005). بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق نشان می دهد که سود شرکت ها بدلیل هزینه های نمایندگی بالای جریان وجوه نقد آزاد از کیفیت پایین تری برخوردار است. در این رابطه جنسن (1986) استفاده از ابزارهای راهبری را به منظور کاهش تضاد در رابطه با منابع تحت کنترل شرکت و در نتیجه بهبود و افزایش ارزش شرکت، را پیشنهاد کردند.
طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،1986). در این رابطه، چونگ و همکاران (2005) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت- شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، 2009؛ چونگ و همکاران، 2005؛ رحمان و محد-صالح،2008). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود تحت را تاثیر قرار دهد.
مطالعات متعددی در زمینه بررسی اثر بخشی نقش مکانیزم های حاکمیتی در ارتباط با مشکلات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع گرایش کارآفرینانه، معنادار بودن، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، مدیریت سود، حسابداران، جریان وجوه نقد آزاد