پایان نامه درمورد کتاب گویا، انگیزش تحصیلی، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان: تاثیر کتاب گویای فارسی بر مهارت خواندن و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه شش
کتاب گویا تلفیقی است از متن کتاب وصدای خوانده شدن آن.به عبارت دیگریک کتاب گویا از گوینده ای کمک می گیرد که متنی برای مخاطبی می خواند.این گوینده می تواند خود پدید آورنده اثر باشدیا یک گویندهی حرفه ای.گاهی در کتاب گویا از جلوه های موسیقیایی و صوتی نیز استفاده می شود و گاهی فقط صدای گوینده یا گویندگان شنیده می شود(چهرقانی، 1392).
1-7-3:خواندن:
خواندن فعالیت هدفمندی است که مستلزم تنظیم فعالیت های شناختی گسترده برای رمزگشایی، درک و یادگیری از متن است. گزارش های نظری از خواندن به ساختارهای رمزگشایی ساده اشاره دارد که به سوی الگوهای پیچیده خواندن که مستلزم مؤلفه های تعاملی و جبرانی برای معنی دار ساختن متن است پیشرفت می کنند(اکبری شلدره وهمکاران، 1392). خواندن یک فعالیت چند بعدی به حساب می آید، که در آن خواننده استنتاج می کند و دانش قلبی خود را به تکلیف خواندن پیوند می زند. خواندن توانایی استخراج اطلاعات بینایی از متن و درک معنای آن است. تعدادی از محققین «خواندن» را به عنوان فرآیند پایه ای زبان به حساب می آورند، که ضمن آن معنای متن به دست آمده و محصول توانایی های شناختی، زبان و دانش قبلی است(کاکیا، 1387 :105).
سواد خواندن : پرلز سواد خواندن را به شرح زير تعريف مي‌كند :توانايي درك و استفاده از فرم‌هاي نوشتاري زبان كه جامعه آن را درخواست مي‌كند و يا فرد آن را ارزش‌گذاري مي‌نمايد. نوآموزان با اين توانايي مي‌توانند معناي متون متفاوت را دريابند. آنها براي يادگيري، براي شركت در جامعه باسوادان و براي سرگرمي و لذت مي‌خوانند(كمبل11، 2001).
1-7-4:انگیزش تحصیلی:
سازه انگيزش تحصيلي به رفتارهايي كه براي يادگيري و پيشرفت در تحصيل مربوط است، اطلاق مي شود . به طور كلي انگيزش پيشرفت تحصيلي به عنوان يكي از انگيزه هاي پيشرفت، نيرويي دروني است كه يادگيرنده را به ارزيابي همه جانبه عملكرد خود با توجه به عالي ترين معيارها، تلاش براي موفقيت در عملكرد و برخورداري از لذتي كه با موفقيت در عملكرد همراه است، سوق مي دهد( ظهیری و رجبی، 1388).
1-:8تعاریف عملیاتی:
1-8-1:خواندن:
منظور از خواندن به شکل کلی آن میانگین نمراتی است که هر دانش آموز از آزمون های خوانش متن، حفظ شعر، و درک مطلب به دست می آورد.
1-8-1-1:آزمون خوانش متن:در خوانش متن چک لیستی ،براساس کتاب روش تدریس فارسی پایه ششم دبستان طراحی شده است. در این چک لیست دانش آموزان براساس شاخص های مطرح شده مورد ارزشیابی قرار می گیرند و متن مورد نظر(نثر یا نظم)را می خوانند. نمرات آن توسط معلم مربوط ثبت می شود.
1-8-1-2:آزمون حفظ شعر:نمره ای که دانش آموز از آزمون حفظ شعر کسب می کند.
1-8-1-3:آزمون درک ودریافت:در آزمون درک و دریافت نمره ای که دانش آموز از آزمون درک ودریافت کسب می کند.
1-8-2:کتاب گویا
کتاب گویای مورد نظر این پژوهش فایل های صوتی شامل، خوانش متن نظم ونثر،داستان ،شعرهای کتاب فارسی خوانداری (بخش هفتم کتاب درسی ) پایه ششم و حکایت ها که توسط محقق جمع آوری ودر یک فایل کامل در اختیار دانش آموزان گروه آزمایش قرار می گیرد.
1-8-3:انگیزش تحصیلی:
در پژوهش حاضر منظور از میزان انگیزش تحصیلی، میانگین نمراتی است که دانش آموزان از آزمون انگیزش تحصیلی هارتر به دست می آورند.

فصل دوم
ادبیات وپیشینه پژوهش

2-1:مقدمه
بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقیق باعث می شود که بتوان برای پژوهشی که در درون پژوهش های سنتی بر پایه محتوای پژوهش های ذیربط قرار دارد یک چهارچوب معقول و منطقی ارائه کرد. مروری بر ادبیات پژوهش باعث می شود که چهارچوب هدف کلی تامین گردد. نخست آنکه نشان دهندهی مفروضاتی است که پرسش های عمومی پژوهش بر پایهی آنها گذاشته شده است. دوم آنکه نشان دهد پژوهشگر دربارهی موضوع پژوهشی دانشی وسیع و ژرف دارد و از روش های ذهنی که پژوهش را احاطه و حمایت می کند بهرهی کافی برده است. سوم آنکه نشان دهد پژوهشگر با مراجعه به زمینهی پژوهش متوجه نوعی کسر و کمبود در ادبیات پژوهش شده است و اینکه پژوهش موردنظر می تواند نیاز خاصی را تامین کند. سرانجام، مرور به ادبیات موجب می شود که پرسش های پژوهش و فرضیه ها پالایش شوند، تا بتوان این پرسش ها را در بستر پژوهش های تجربی گسترده تر مطرح کردبه همین دلیل برای بررسی تاثیرکتاب گویای فارسی بر مهارت خواندن دانش آموزان پایه ششم ،ابتدا در این فصل مباحثی در رابطه با نقش نرم افزارها و مواد آموزشی در یادگیری ،سپس در رابطه با مزایا وقابلیت هایی کتاب گویاودر پایان به بحث مهارت خواندن در دبستان وپیشینهی پژوهش های انجام شده در این زمینه می پردازیم.
مبانی نظری
2-2:نقش نرم افزارها و موادآموزشی در یادگیری
اگر آموزش را یادگیری شناختی، اجتماعی، عاطفی، معنوی و اخلاقی بدانیم درآن صورت نقش معلمان در به کارگیری بهترین تجربیات، بهترین منابع و بهترین محیط در محقق شدن امر یادگیری واضح و بسیار مهم است. نقش معلم در هر نظام آموزشی ، راهنمایی و سازماندهی در فرایند آموزش و یادگیری است، به طوری که تغییرات مطلوب و آشکاری در رفتار و گفتار دانش آموزان پدید آورد( لاولس12، 1384 ).
فناوري آموزشي را مي‎توان به عنوان ابزاري نيرومند براي ارتقاي كيفيت و كارائي آموزش مورد استفاده قرار داد كه باعث تغيير شيوه سنتي آموزش می شود و به معلمان در بهبود فرایند آموزش ویادگیری کمک می کند. شاید بتوان فناوري آموزشي را کاتالیزوری در نظر گرفت که شیوه های تفکر درباره یاددهی- یادگیری را فعال می کند و موجب تغییر در کلاس درس می شود. برای پاسخ گویی نیازهای مطرح شده ، تلفیق فناوري با آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است(حجتی،1388). توسعهی کاربرد مؤثر فناوری آموزشي به افراد یا گروههای دانش آموزان ، قطعا به تعهد معلمانی نیاز دارد که بتوانند مسقیماً بر نحوه تشکیل و سازمان دهی کلاس های درس؛  انتقال تجارب یادگیری، تشویق به استفاده درست از فناوری تاثیرگذار باشند. علاقه دانش آموزان به کار با رایانه سبب شده است که یادگیری آن ها با سرعت بیشتری انجام شود، این علاقه همچنین  انگیزه معلمان را برای تلفیق فناوری در فرایندیاددهی– یادگیری افزایش داده است (امام جمعه ،1386). بطور قطع كاربرد فناوري در آموزش امري است الزامي. مهم‎ترين عنصر معلم است و مهارت‎هايي كه براي متحول شدن معلم، در شيوه ارزشيابي و كل فرايند ياددهي ـ يادگيري لازم است، از اهميت بسزائي برخوردارند ( حجتي، 1388).
 کلید تلفیق فناوري در آموزش، صلاحیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات معلم و تجربیات اوست .مهارت معلم در آموزش سبب تلفیق با فرایند یاددهی- یادگیری می شود . بسیاری از نوآوری ها در آموزش به صلاحیت حرفه ای معلم وابسته اند. تلاش در جهت بهبود و اصلاح آموزش به وسیله فناوري آموزشي نیازمند فهم و درک روشن از نقش معلم در آموزش است( عابدی،1390).
 در نظام های پیشرفته تعلیم و تربیت، معلم در نقش حرفه ای خود صلاحیت ها و مهارت ها و توانایی هایی را باید کسب کند که بتواند علاوه بر تغییر در سطح تلقی و نگرش به آموزش، در میدان عمل باعث تغییر در میزان یادگیری فراگیران نیز باشد .  فناوري به خودی خود نمی تواند موجب افزایش کیفیت آموزش ویادگیری باشد. امکان استفاده از فناوری آموزشي در حد ساده و ناچیز، بدون هدف منجر به اتلاف وقت دانش آموزان خواهد شد و اینجاست که معلم با کسب صلاحیت و مهارت در این زمینه نه تنها عاملی برای پیشرفت دانش آموزان می شود بلکه سطح یادگیری را نیز افزایش می دهد ( ام اس جیلان دل13، 2009).   
اهداف برنامه های درسی مبتنی بر استفاده از فناوري درآموزش درکشورهای پیشرو دراستفاده از فناوري در آموزش، نشان دهنده این است كه تمامی این کشورها، هدف شان کسب مهارت های کلیدی برای پاسخگویی به نیازهای جامعهی اطلاعاتی و کسب مهارت های حل مسأله، همچنین ظهور خلاقیت دانش آموزان در استفاده بهینه از فناوري آموزشي می باشد، در همه کشورها از فناوري آموزشي به مثابه ابزاری برای بهبود یادگیری محتوای برنامه درسی استفاده شده است. در همه کشورها تأکید بر پرورش خلاقیت، تفکر انتقادی، مشارکت گروهی، خود اتکایی، گسترش سواد اطلاعاتی در همه سطوح آموزش شده است(امام جمعه ،1386 ). هوگنبیرگ14 (2006) صلاحیت ها و مهارت های معلمان در زمینهی نرم افزارهاي آموزشي را در حمایت و پشتیبانی اهداف آموزشی مانند: انعطاف پذیری، یادگیری انفرادی، افزایش امکانات آموزشی پاره وقت، غنی سازی محیط یادگیری، آموزش مفاهیم تازه، تعامل میان فراگیرنده و معلم، یادگیری مشاركتی، ایجاد انگیزه در فراگیر، آموزش مادام العمر، افزایش کارایی تدریس، کاهش هزینه، افزایش ارتباط میان کارشناس و فراگیرنده و توسعه مهارت فراگیرنده، می داند (عابدی ،1390). دنیای قرن بیست و یکم در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتابندگی تاریخ به لحاظ تغییرات و تکثرات شتاب آمیز علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. سیستم های آموزشی در یک جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش قادر نخواهد بود همچون جزیره ای خود را از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعالات گسترده بین المللی در دهکدهی جهانی بداند( عالی،1381) . فناوري آموزشي وسیله ای برای ذخیره سازی، پردازش و ارائه اطلاعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه می باشد ( رضوی، 1388).
امروزه مسئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظام های آموزشی از مهمترین دغدغه های نظام های آموزشی و دست اندرکاران و تصمیم سازان امر توسعه در هر کشوری می باشد .در کشور ما ایران این مسئله به دلایل عدیده ای از نگرانی مضاعفی برخوردار شده است. به نحوی که دولت ها، طی یک دهه گذشته به سختی توانسته اند، حتی هزینه های جاری آموزش و پرورش را بپردازند. فناوری اطلاعات و ارتباطات این ادعا و بلکه توان را دارد که طی یک برنامه مدون و با تغییر در ساختار و روش های آموزش از هزینه ها بکاهد و کیفیت را افزایش دهد و محصولات نظام های آموزشی را با نیاز های جامعه هماهنگ و منطبق نماید و در جهت کاربردی نمودن آموزش قدم بردارد.
بسیاری از مشکلاتی که امروزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با آن مواجه است از قبیل کمبود بستر های فرهنگی، کمبود نیروی انسانی ماهر، آشنا نبودن با زبان های خارجی، پایین بودن انگیزه و روحیه جست وجو و کاوشگری، فقدان گرایش به کار و تلاش و عمل و در یک کلمه، کاهش توانمندی های مهارت های زندگی، ناشی از ناتوانی نظام آموزش و پرورش سنتی در پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تغییر و تحول است. نوآوری در روش های تدریس و استفاده از نرم افزارهای آموزشی در مدارس موجب توسعه یادگیری مشارکتی دانش آموزان، تقویت روحیه جست وجوگری و پژوهش، کاربردی نمودن آموزش، فراهم نمودن زمینه آموزش و یادگیری مادام العمر می شود.
فن آوری اطلاعات پارادایمی است که در تغییر و تحول در آموزش و پرورش نقش اساسی و پایداری داشته و دارد. این پارادایم برای تعیین روش های انجام امور آموزشی به شیوه ای تکرار شونده و پیشرونده بکارمیرود.
امروز اطلاعات شاخص قدرت است؛ برخلاف گذشته که تمایز میان جوامع بر چهار شاخصه دوران صنعتی ( سرمایه، ماشین آلات، مواد اولیه و نیروی انسانی) استوار بود، امروزه آنچـه کـه کشـوری را در سطح اول، دو یا سـوم جهان قرار میدهد و یا به کار میگیرد، آغاز هزاره سوم و شروع قرن بیست و یکم، تبلور حقیقی حضور کشورهای پیشرفته اطلاعاتی است.
امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند، می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا در هرزمینه ای دریافت کنند. اما بی شک بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است( اصنافی و حمیدی، 1386). پیدایش فناوری اطلاعات،  شتاب بیشتری به تحولات جهان در عصر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده سهامدار، ارزش بازار Next Entries پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، پردازش اطلاعات، برنامه درسی