منابع و ماخذ پایان نامه آزمون فرضیه، سرمایه فکری، ارزش بازار، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

2-9-24- رويكرد ارزش كل نگر 65
2-9-25- چرخه مميزي دانش 65
2-9-26- نقشه دارایي‌هاي دانش 65
2-9-27- كارت امتيازي زنجيره ارزش 66
2-9-28- خطوط راهنماي مريتوم 67
2-9-29-درجه بندي سرمايه فكري 67
2-9-30- اندازه‌گيري و حسابداري سرمايه فكري(مجیک) 68
2-8-31- مدل رویه‌ی مالي سنجش دارایي هاي نامشهود 68
2-9-32- خطوط راهنماي دانمارك 68
2-9-33- مدل هوش تجاری 69
2-11-روشهاي كمي اندازه‌گيري سرمايه فكري 70
2-12-سرمايه فكري به عنوان يك مزيت رقابتي 71
2-13-گزارش سرمايه فكري 72
2-13-1-گزارش جريان سرمايه فكري 76
2-13-2-گزارشگری خارجی سرمایه فکری 76
2-13-3-استفاده کنندگان از گزارش سرمایه فکری 78
2-14-ارزیابی عملكرد 79
2-15- ارتباط پاسخگوي و ارزيابي عملكرد 81
2-16- رويكردهاي ارزيابي عملكرد 82
2-16-1- رويكرد حسابداري 82
2-16-2-رويكرد مديريت مالي 83
2-16-3- رويكرد اقتصادي 83
2-16-4-رويكرد تلفيقي 84
2-17- معيارهاي ارزيابي عملكرد 84
2-17-1-معيارهاي حسابداري 84
2-17-2- معيارهاي اقتصادي 84
2-18-طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه استفاده كنندگان 85
2-19- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) 86
2-20-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 88
2-21- ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام(CSV) 88
2-22-رشد درآمد(GR) 89
2-23- ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB) 89
2-24- چارچوب نظری تحقیق 90
2-25-پيشينه تحقيق 91
2-26- خلاصه ی فصل 95
3-2- روش تحقیق 97
3-3- روش شناسی تحقیق 97
3-4- فرضیه های تحقیق 98
3-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 99
3-6- نمونه گیری و حجم نمونه 99
3-7- روش گردآوری اطلاعات 100
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 101
3-9- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 102
3-9-1- کارایی سرمایه فکری و نحوه سنجش آن 102
3-9-3- عملكرد مالي و نحوه سنجش آن 104
3-10- روش آزمون فرضیه ها 105
3-10-1- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف(k-s) 105
3-10-2- آزمون همبستگی 106
3-10-3- ضریب همبستگی 106
3-10-4- رگرسیون ساده خطی 106
3-10-5- آزمون دوربین – واتسون(DW) 107
3-11- خلاصه ای از فصل 107
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی 109
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها 110
4-4- همبستگی بین متغیرها 111
4-4-1- ضریب همبستگی پیرسون(r ) 111
4-4-2- ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن(rs) 113
4-5- نتایج آزمون فرضیه ها 114
4-5-1-1- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 116
4-5-1-2- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 116
4-5-1-3- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 116
4-5-2- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی دوم 116
4-5-2-1- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 117
4-5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 118
4-5-2-3- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 118
4-5-2-4- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم 118
4-5-3- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی سوم 118
4-5-3-1- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 119
4-5-3-2- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 120
4-5-3-3- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 120
4-5-3-4- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم 120
4-5-4- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی چهارم 120
4-5-4-1- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 121
4-5-4-2- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم 122
4-5-4-3- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 122
4-5-4-4- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم 122
4-5-5- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی پنجم 122
4-5-5-1- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول 123
4-5-5-3- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم 124
4-5-5-4- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم 124
5-1- مقدمه 129
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 129
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی اول 129
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی دوم 129
5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی سوم 130
5-2-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی چهارم 130
5-2-5- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی پنجم 131
5-3-نتیجه گیری کلی 131
5-4-نتایج جانبی حاصل از تحقیق 132
5-5-پیشنهادهای حاصل از تحقیق 132
5-6-پیشنهاد برای تحقیقات آتی 133
5-7-محدودیت های تحقیق 134
5-7-1-محدودیت های انجام تحقیق 134
5-7-2-محدودیت های تعمیم یافته ها 134
5-8-خلاصه ی فصل 134
فهرست منابع 135
منابع فارسی 135
منابع انگلیسی 138
Abstract 143

چکیده
سرمایه فکری در مشتریان، فرآیندها، اطلاعات، علائم تجاری، منابع انسانی و سیستمهای سازمان تجلی مییابد و در محیط رقابتی امروز کاربردی مهم و گسترده یافته است. طبق دیدگاه مبتنی برمنابع شرکت، سرمایه فکری منبع استراتژیکی است که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت‌رقابتی و عملکرد مالی برتر می‌نماید. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه‌ فکری(IC) بر عملکرد‌مالی و ارزش‌بازار شرکتها می‌باشد. به این منظور ابتدا پنج شاخص ارزیابی عملکرد و ارزش بازار شرکتها و شاخص سرمایه‌ فکری(با استفاده از مدل پالیک) در جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-88، در نمونه آماری 49 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار اندازهگیری شده، سپس تأثیر سرمایه ‌فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخصهای عملکرد مالی با استفاده از مدل رگرسیون تک‌ متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق تأثیر معنیدار سرمایه‌ فکری را بر روی ارزش ‌بازار به ارزش‌دفتری و همچنین بازده ‌حقوق ‌صاحبان ‌سهام تأیید نمی‌کند، درمقابل تأیید‌کننده رابطه ‌معنی‌دار و تأثیر‌مثبت‌ ضریب‌کارایی سرمایه‌ فکری، ضریب ‌کارایی‌ سرمایه ‌بکار‌گرفته ‌شده وضریب ‌کارایی‌ سرمایه‌انسانی بر روی بازده ‌داراییها بود و همچنین رابطه معنی‌دار و تأثیر مثبت از ضریب ‌کارایی‌ سرمایه‌ ساختاری را بر رشد‌درآمد تأیید کرد، وارزش ‌ایجاد شده ‌برای ‌صاحبان‌ سهام فقط از ضریب کارایی سرمایه ‌بکارگرفته شده رابطه ‌معنی‌داروتأثیر منفی را پذیرفت. نتایج کاربردی این پژوهش حاکی از اهمیت نقش سرمایه‌ فکری در عملکرد مالی شرکتها می‌باشد.

واژه‌گان کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام، ارزش بازار به ارزش دفتری.

فصل اول
کلیات پژوهش

فهرست مطالب فصل:

مقدمه
تشریح و بیان مسئله
ضرورت انجام پژوهش
پرسش های پژوهش
اهداف پژوهش
تبیین فرضیه های پژوهش
نوآوری پژوهش
روش تحقیق
قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
روش گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش

1-1- مقدمه
توسعه اطلاعات و پيشرفت سريع فناوري در دههي اخير تحولي عظيم در تمام جنبه‌هاي زندگي و فعاليت‌هاي بشر ايجاد كرده و باعث حركت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغيير پارادايم حاكم بر اقتصاد صنعتي شده است. به گونه‌اي كه امروزه ميتوان شاهد اقتصادي مبتني بر دانش و اطلاعات بود كه اساس و بنيان آن بر محور دارایي‌هاي نامشهود و سرمايه فكري استوار است. در چنين فضايي سرمايه‌هاي فكري سازمان‌ها بيش از پيش به عنوان مزيت‌هاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته است و در حقيقت جهان پس از انقلاب كشاورزي و صنعتي كه در آن زمين، سرمايه و نيروي كار منابع اصلي به حساب مي‌آمدند شاهد انقلابي اطلاعاتي است كه درآن منابع اصلي بر پايه دانش و اطلاعات شكل گرفته است. در عصر دانش، سرمايه فكري موضوعي با اهميت مي‌باشد و با حركت در هزاره سوم، قدرت فكري ارزشمندتر از قدرت ماهيچه‌اي، قدرت مكانيكي و يا حتي قدرت فني است (مجتهد زاده،1381).
سرمایه فکری مجموعه‌ای از دارایی‌های دانش محور است که در مشتریان، فرآیندها، اطلاعات، علائم تجاری، منابع انسانی و سیستمهای سازمان تجلی مییابد و به یک سازمان اختصاص داشته و در زمره ویژگی‌های آن محسوب میشود و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه‌ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میشود.
بارني چهار معيار تعيين كننده در ايجاد مزيت رقابتي را به شرح زير معرفي مي نمايد:
ايجاد ارزش براي مشتريان،
كميابي منابع،
قابليت تقليد پذيري،
قابليت جانشيني.
تنها منابعي كه از اين ويژگي‌ها برخوردارند، منابع نامشهود سازمانها مي‌باشند (انواري رستمي و رستمي، 1382)
شناسايي علت يا علل افزايش فاصله بين ارزش دفتري و ارزش بازار شركت‌ها نیز سبب پژوهش‌هاي بسيار زيادي شده است. جستجوي ارزش دارايي‌هاي نامشهودي كه صورت‌هاي مالي قادر به نشان دادن آن‌ها نمي‌باشد اساس اين پژوهش‌ها را تشكيل مي‌دهد.
لو(2001)در پژوهش‌هاي خود نشان داده است كه در طول سال‌هاي 1997_2001 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 500 شركت آمريكايي از 1تا 5 افزايش يافته است و اين موضوع بيانگر اين است كه حدود 80% از ارزش بازار شركت در گزارش‌هاي مالي نشان داده شده است. محدوديت‌هاي صورت هاي مالي در توضيح ارزش شركت اين حقيقت را بيان مي‌كند كه ارزش اقتصادي منابع فقط منحصر به ارزش كالاهاي مادي نيست بلكه سرمايه فكري را هم در بر مي‌گيرد با توجه به اهميت سرمايه فكري به وضوح روشن است كه سنجش سرمايه فكري شركت‌ها شاخصي مهم در تعيين توان رقابتي شركت‌ها براي بقاء و رشد در اقتصاد جديد است(همتي و همكاران، 1389).
بنتیس موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان‌ها را تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر دانش می‌داند. در نتیجه چالش مدیران در هزاره جدید آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن در سازمان دانش محور است. از این رو، شناخت و ارزیابی سرمایه‌های فکری و دانشی سازمان‌ها می‌تواند از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و زمینه را برای ورود سازمان‌ها به این عرصه فراهم می‌نماید. این در حالی است که بسیاری از سازمان‌های کنونی حتی در کشورهای صنعتی آمادگی لازم برای ورود به عرصه اقتصاد دانش محور را نداشته و اقدامات زیادی را در این راستا انجام نداده‌اند و در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فکری به عنوان یک منبع استراتژیک دنیای امروز بر عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم.
1-2- تشريح و بيان مسأله تحقیق
با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از 1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است(قلیچ لی و مشبکی، 1385).
سرمایه، در مورد مؤسسه‌ها، به هر دارایی برمی‌گردد که باعث ایجاد جریان‌های نقدی آتی شود. بیشتر دارایی‌های شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، بنابراین، سرمایه مشهود به دارایی‌های فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این دارایی‌ها به طور ادواری (توسط شرکت‌های بخش عمومی) افشا می‌شود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبت‌های مالی این شرکت‌ها، یافت می‌شود. اهمیت دارایی‌های نامشهود (مانند: مهارت‌های نیروی کار و سازمان) در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. علاوه بر این، شناسایی کردن این دارایی‌ها مشکلتر است و این سختی مربوط به تعیین ارزش آنهاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکتها اصلاً گزارش نمی‌شوند. همین امر باعث شده است که این دارایی‌ها برای جهان خارج از مؤسسه، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند. توماس استوارت یکی از پیشگامان مطالعه در این زمینه، اصطلاح پولی «سرمایه  فکری» را برای این دارایی‌ها مطرح کرد. یکی از مهمترین وظایف مدیران، مدیریت سرمایه‌های فکری است. سرمایه فکری شامل سه گونه دارایی نامحسوس است، ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگیهای انسانی. در حسابداری سنتی تا بحال لزومی در توجه به ارزش این گونه دارایی‌ها و انعکاس آن در صورت‌های مالی وجود نداشته است. اما مطالعه ارزش شرکتها در بازارهای پول و سرمایه نشان از آن دارد که برخی شرکت‌ها علیرغم آنکه دارایی مشهود چندانی نداشته، اما از ارزش بیشتری نسبت به سایر شرکتها مشابه برخوردار بوده‌اند. این مطلب عمدتاً به دلیل جایگاه شرکت به لحاظ آینده‌ای روشن، دانش

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانک کشاورزی، استان اصفهان، تحلیل پوششی، اندازه کارا Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فکری، ارزش بازار، صاحبان سهام، بازده دارایی