مقاله رایگان با موضوع جذب سپرده، کارآیی مالی، توزیع فراوانی، سپرده های مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….8
سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………9
فرضیات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………10
تعريف عملياتي واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..10
روش كلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………12
قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….13
ساختار تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم :مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2) شواهد تجربي انواع مالكيت بانك هاي تجاري……………………………………………………………………………18
2-3) مفهوم اندازه گيري و ارزيابي عملكرد. ……………………………………………………………………………………..20
2-4) طبقه بندي معيارهاي اندازه گيري عملكرد………………………………………………………………………………….21
2-5) تحول در نظريه اندازه گيري و ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………………..22
2-6) عملكرد ايده آل………………………………………………………………………………………………………………………24
2-7) تجزيه و تحليل پوششي داده ها………………………………………………………………………………………………..25
2-7-1) طراحي مدل تجزيه و تحليل پوشش داده ها…………………………………………………………………………..25
2-7-2) مقايسه DEA با ساير روش هاي تحليلي……………………………………………………………………………….26
2-7-3) بهبودهاي DEA………………………………………………………………………………………………………………….28
2-8) عملكرد در صنعت بانكداري……………………………………………………………………………………………………29
2-8-1) ماهيت داده و ستانده در صنعت بانكداري………………………………………………………………………………29
2-8-2) نگرش واسطه اي ………………………………………………………………………………………………………………31
2-8-3) نگرش توليدي…………………………………………………………………………………………………………………..32
2-8-4) نگرش هزينه استعمال شده…………………………………………………………………………………………………..32
2-8-5) نگرش ارزش افزوده……………………………………………………………………………………………………………32
2-8-6) نگرش مديريت ريسك……………………………………………………………………………………………………….33
2-9) پیشینه مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………..33
2-9-1) مطالعات انجام شده در داخل كشور……………………………………………………………………………………..33
2-9-2) مطالعات انجام شده در خارج از كشور…………………………………………………………………………………37
2-9-3) جمع بندي ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………46

فصل سوم:روش تحقیق
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-2) روش کلی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………54
3-3 ) تعريف جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………55
3-4) حجم نمونه و كفايت آن……………………………………………………………………………………………………………..55
3-5) روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………………………………………56
3-6) روش هاي گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………56
3-7) ابزار گردآوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………57
3-8) پايايي و اعتبار ابزار تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..57
3-9)روش هاي تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………………. 57
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
4-2)توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….65
4-3) توصيف يافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………68
4-4) ارزيابي كارايي شعب بانكي…………………………………………………………………………………………………………79
4-5)تعيين عوامل موثر بر كارايي شعب…………………………………………………………………………………………………86
4-6)تاثير كارايي مالي بر جذب سپرده هاي مورد انتظار…………………………………………………………………………..90
4-7)جمع بندي………………………………………………………………………………………………………………………………….97
فصل پنجم: تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………103
5-2)خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………104
5-3) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..109
5-4) پیشنهادهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………115
5-5) محدودیتهاي تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….117
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………119

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده……………………………………………………………………………….47
جدول( 4-1 ) توزیع جامعه‌آماری………………………………………………………………………………………………………………66
جدول (4-2 ) توصیف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول( 4-3 ) تببین نهاده‌ها و ستانده‌ها…………………………………………………………………………………………………69
جدول( 4-4 ) توصیف یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………….75
جدول( 4-5 ) ارزیابی‌کارایی به روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها……………………………………………………………………………….80
جدول( 4-6 ) رتبه بندی شعب بر مبنای کارآیی رتبه ای…………………………………………………………………………84
جدول( 4-7 ) توزیع فراوانی گروه های مرجع……………………………………………………………………………………….87
جدول( 4-8 ) عوامل ناکارآمدی شعب………………………………………………………………………………………………….88
جدول( 4-9 ) برآورد پارامترهای تابع سپرده ها……………………………………………………………………………………..91
جدول (4-10 ) اعتبار سنجی رابطه برآوردی………………………………………………………………………………………….92
جدول ( 4-11 ) جذب سپرده مورد انتظار هر شعبه به میلیون ریال…………………………………………………………..93
جدول( 4-12 ) تاثیر کارآیی مالی بر جذب سپرده های مورد انتظار…………………………………………………………..96

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عوامل جغرافیایی، جذب سرمایه‌گذاری، عوامل اقتصادی، سیاستهای پولی Next Entries مقاله رایگان با موضوع استان اصفهان، جذب سپرده، کارآیی مالی، بانک کشاورزی