دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

فهـــــــــــــــــرست مطــــــــــــــــــــالب

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………7
1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………8
1-4-1 اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………..8
1-4-2 اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………….8
1-5 پرسشهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..9
1-6 فرضیههای پژوهش………………………………………………………………………………………………………9
1-7 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..9
1-8 جامعهی آماری و انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………. .10
1-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژگان تخصصی پژوهش……………………………………….11
1-10 ساختار پایاننامه……………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-1 کیفیت گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………..16
2-2-2 قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی……………………………………………………………………………17
2-2-3 مفهوم قابلیت مقایسه……………………………………………………………………………………………….19
2-2-3-1 قابلیت مقایسه شامل همسانی……………………………………………………………………………….19
2-2-3-2 قابلیت مقایسه شامل ثبات رویه……………………………………………………………………………20
2-2-4 اطلاعات‌ مقايسه‌اي………………………………………………………………………………………………..21
هماهنگسازی استانداردهای حسابداری و قابلیت مقایسهی صورتهای مالی………………..22
روشهای ایجاد قابلیت مقایسه………………………………………………………………………………..23
رابطهی قابلیت مقایسه و تصمیمات خریداران……………………………………………………………26
اهداف صورتهای مالی………………………………………………………………………………………….26
مفهوم سود…………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-9-1 سود به عنوان یک معیار سنجش کارایی………………………………………………………………..29
2-2-9-2 سود به عنوان یک وسیله برای پیشبینی……………………………………………………………….29
2-2-10 ویژگیهای پیشبینی سود…………………………………………………………………………………….30
2-2-11 نگرانی مدیران در مورد پیشبینی و گزارشهای فصلی سود……………………………………..31
2-2-12 بازده سهام………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-13 رابطهی بازده و قیمت سهام………………………………………………………………………………….35
2-2-14 رابطهی بازده و سود سهام……………………………………………………………………………………36
2-2-15 رابطهی قابلیت مقایسه و ضریب واکنش سود…………………………………………………………38
2-3 پیشینهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………40
2-3-1 پژوهشهای خارجی……………………………………………………………………………………………..40
2-3-2 پژوهشهای داخلی……………………………………………………………………………………………….44
2-4 خلاصهی فصل دوم………………………………………………………………………………………………….47
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………48
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….50
3-3 فرضیهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………50
3-4 جامعهی آماری…………………………………………………………………………………………………………51
3-5 نمونهی آماری………………………………………………………………………………………………………….51
3-6 روشهای گردآوری دادهها………………………………………………………………………………………..52
3-7 ابزار گردآوری و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………53
3-8 شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………….53
3-8-1 متغیر تعدیلگر……………………………………………………………………………………………………..53
3-8-2 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………56
3-8-3 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………….57
3-8-4 متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………57
3-8-5 مدل شماتیک………………………………………………………………………………………………………..58
3-8-6 مدل مربوط به رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………………………….59
3-8-7 مدل مربوط به آزمون فرضیه بدون حضور متغیرهای کنترلی………………………………………. 59
3-8-8 مدل نهایی آزمون فرضیه…………………………………………………………………………………………60
3-9 آزمون فرضیهها………………………………………………………………………………………………………….60
3-9-1 آزمون اِف ليمر……………………………………………………………………………………………………….60
3-9-2 آزمون انتخاب اثرات تصادفی و اثرات ثابت در مطالعات پانل……………………………………61
3-9-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………..61
3-9-4 آزمون جانسون برای نرمالسازی دادهها………………………………………………………………….61
3-9-5 آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………61
3-9-6 آزمون برازش کیفیت مدل ……………………………………………………………………………………62
3-9-7 آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………….62
3-9-8 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………….63
3-10 خلاصهی فصل سوم……………………………………………………………………………………………..64
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………..65
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….66
4-2 شاخصهایتوصيفیمتغيرها………………………………………………………………………………………67
4-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………68
4-4 آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها…………………………………………………………………………70
4-5 آزمون برازش کیفیت مدل ……………………………………………………………………………………….71
4-6 آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………72
4-7 آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………………..73
4-8 تجزيه وتحليل و آزمون فرضيهی پژوهش………………………………………………………………….74
4-8-1 آزمون فرضیهی پژوهش با مدل بدون

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، خدمات شهری، توسعه شهر، برنامه ریزی شهری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صورتهای مالی، قابلیت مقایسه، استانداردهای حسابداری، اطلاعات مالی