منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، تحلیل واریانس، رگرسیون، خدمات شهری

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش
مقدمه 15
2-1- تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان 16
2-2- دسته بندی فناوري اطلاعات در سازمان 18
2-3-کاربرد مدير فناوري اطلاعات در سازمان 21
2-4- مسئولیت های اصلی مدیران فناوری اطلاعات 21
2-5- ويژگي مديران فناوري اطلاعات 28
2-6-راهبری فناوری اطلاعات در سازمان 31
2-7-اهمیت راهبری فناوری اطلاعات 32
2-8-سازمان هاي بهره مند از فناوري اطلاعات 33
2-9-تئوری های فناوری اطلاعات در خدمات شهری 34
2-9-1-تئوري رفتار برنامهريزي شده فناوری اطلاعات 34
2-9-2-تئوري اشاعه نوآوري‌ فناوری اطلاعات 35
2-9-3-تئوری الگوي پذيرش فناوري اطلاعات 35
2-10-شهر و شهروند الکترونیک 36
2-11- فناوری اطلاعات و نقش آن در ایجاد شهر الکترونیکی 38
2-12- شهرداری الکترونیک و ضرورت ایجاد آن 40
2-13-مزایای شهرداری الکترونیک 41
2-14-شناسائي نياز عامل اصلي در طراحي و بكارگيري فناوري در شهرداری 46
2-15-تصمیم گیری فناوری در شهرداری 48
2-16-ویژگی های سازمانی شهرداری 49
2-17-تاثيرات بكارگيري فناوری اطلاعات در شهرداری‌ها 52
2-18- اثرات فناوری اطلاعات در خدمات‌‌رسانی شهرداری‌ها 54
2-19- محاسن فناوری اطلاعات در خدمات‌‌رسانی 57
2-20-تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات شهرداری 57
2-21- ارکان خدمات الکترونیک شهری و تعامل آن‌ها 61
2-22-فناوری و نوآروی در خدمات شهرداری 62
2-23- نتیجه گیری 65
2-24- پیشینه تحقیق 66
2-24-1-پژوهش هاي داخلي 66
2-24-2-پژوهش هاي خارجي 69

فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 73
3-2- روش پژوهش 74
3-3- جامعه آماري پژوهش 74
3-4- روش نمونه گيري 74
3-5- انواع متغيرها 74
3-5-1- متغير مستقل 74
3-5-2- متغير وابسته 75
3-6- ابزار گردآوري اطلاعات 75
3-7- روايي و پايايي 75
3-8- آزمون پايايي پژوهش 76
3-9- حجم نمونه 77
3-10- روش تجزيه و تحليل داده ها 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
4-1- مقدمه 80
4-2- توصیف مشخصات جامعه و نمونه آماری 80
4-3- داداه های جمع آوری شده از شهرداری کاشان مرتبط با فرضیه ها 81
4-4- تجریه و تحلیل داده های آماری 82
4-5- آمار استنباطی 88
4-5-1- فرضيه اصلی 89
4-5-2- فرضيۀ اول 91
4-5-3-فرضيۀ دوم 92
4-5-4-فرضیه سوم 94
4-5-5- فرضیه چهارم 95

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه 98
5-2- بحث و نتیجه گیری 99
5-3- پیشنهادات تحقیق 102
5-4- پیشنهادات کاربردی 103

منابع 104

ضمائم 109

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-1) آلفای کرونباخ 78
جدول (4-1) سوالات پرسشنامه 83
جدول (4-2) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت 84
جدول (4-3) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات 85
جدول (4-4) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تاهل 86
جدول (4-5) فراوانی میزان سابقه کاری کارکنان 87
جدول (4-6) نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای داده‌های تحقیق 88
جدول (4-7) خلاصۀ آزمون ضريب همبستگي پيرسون فرضیه اصلی 89
جدول(4-8) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه اصلی 90
جدول (4-9) خلاصۀ آزمون ضريب همبستگي پيرسون فرضیه اول 91
جدول(4-10) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه اول 91
جدول (4-11) خلاصۀ آزمون ضريب همبستگي پيرسون فرضیه دوم 92
جدول(4-12) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه دوم 93
جدول (4-13) خلاصۀ آزمون ضريب همبستگي پيرسون فرضیه سوم 94
جدول(4-14) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه سوم 94
جدول (4-15) خلاصۀ آزمون ضريب همبستگي پيرسون فرضیه چهارم 95
جدول(4-16) تحلیل واریانس رگرسیون 96

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1) جنسیت پاسخ دهندگان 84
نمودار (4-2) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 85
نمودار (4-3) میزان تاهل پاسخ دهندگان 86
نمودار (4-4) میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان 87

چكيده پژوهش
در این پژوهش هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان می باشد. به منظور تایید پایایی و روايي پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن با استفاده از فرمول در پرسشنامه 84/0 است که نشان دهنده پایایی و روایی آن است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 210 نفر از کارکنان واحد خدمات شهرداری کاشان بوده که با روش نمونه‌گیری و استفاده از فرمول مربوطه و بررسی خطای استاندارد 132 نفر به عنوان نمونه پرسشنامه‌ها را پرکرده و مورد تحلیل قرار داده ایم. یافته‌های پژوهش نشان دهنده رابطه بین فناوری اطلاعات و خدمات شهری شهرداری کاشان موجود می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف- اسمیرنوفیرای، مدل رگرسیون و تحلیل واریانس به منظور بررسی داده های آماری استفاده شده است.

واژه های کلیدی:
فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، خدمات شهری، شهرداری.

فصل اول
کلیات و تعاریف پژوهش

مقدمه
در فصل اول به ذکر بیان مسئله، ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق و سایر مسائل مرتبط در این زمینه می‌پردازیم. و ضمن بیان ضرورت انجام پژوهش، به بیان مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است. این فصل با روش شناسی پژوهش ادامه یافته است. در این قسمت به بیان روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و جامعه آماری پرداخته شده است.
پیشنه ای از تحقیق که بیانگر تحقیقات گذشته می باشد و در اتباط با موضوع اصلی ما میباشد و همچنین تعاریفی از واژگان کلیدی را در اين بخش بيان مي داريم.

بیان مسئله
امروزه در هر سازماني، بحث به‌کارگيري فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي مطرح و همه جا از سودمندي يا ضرورت استفاده از رايانه سخن در ميان است. به همين سبب، مديران همواره در خصوص صرف هزينه يا سرمايه‌گذاري براي به‌کارگيري فناوري اطلاعات در سازمان خود با يک سؤال روبه رو هستند: «مرز سرمايه‌گذاري در فناوري کجاست؟»
طبيعي است، فناوري به عنوان يک راه با صرفه تر در برابر روشهاي سنتي اهميت پيدا مي کند؛ به همين خاطر مديران بايد بدانند کاربرد سيستم فناوري اطلاعات در سازمان به چه ميزان مفيد و اثربخش است. به عبارت ديگر، فناوري اطلاعات بر شاخصهايي تأثير مي‌گذارد که همگي از شروط اوليه موفقيت براي سازمانهاي امروزي به شمار مي‌روند.
تعيين ميزان اين تحقق، از دغدغه‌هاي مهم تصميم‌گيرندگان سازماني است. در پژوهش حاضر به بررسي تأثير به‌کارگيري سيستم فناوري اطلاعات بر اثربخشي سازمان از ديدگاه کاربران اين سيستمها پرداخته شده است. (الوانی، 1382: 12)
از بين ابعاد سيستم فناوري اطلاعات، افزايش سرعت انجام کارها، افزايش دقت در انجام کارها، بازيابي به موقع اطلاعات، ذخيره سازي بيشتر اطلاعات و افزايش سرعت دسترسي به اطلاعات، انتخاب شده‌اند. در قالب جنبه‌هاي تحقيق، تأثير اين ابعاد بر اثربخشي سازمان که ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع تعريف شده، بررسي گرديده است.
مديراني که دائماً درگير تصميم گيري براي صرف هزينه يا سرمايه‌گذاري براي به‌کارگيري فناوري در سازمان خود هستند، بايد بدانند کاربرد فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان به چه ميزان مفيد و اثربخش است. آنها بايد تأثير فناوري اطلاعات بر کيفيت محصول يا خدمت، بهبود خدمات به مشتريان و بهبود ارتباطات و اطلاعات را که همگي از شاخصها و شروط اوليه موفقيت براي سازمانهاي امروزي به شمار مي‌روند، محاسبه کنند. تعيين ميزان تحقق اين هدف، از دغدغه‌هاي مهم تصميم گيرندگان سازماني به شمار مي‌آيد. (جلالی، 1385: 55)
استفاده از فناوري اطلاعات، در کنار سيستمهاي اطلاعاتي متنوعي که براي نيازهاي مختلف طراحي مي‌گردد، گسترش يافته است. فناوري اطلاعات مديران را قادر مي سازد تا با سازمان، محيط و يکديگر ارتباط بيشتر و بهتري برقرار کنند. مشارکت بيشتر در تصميم‌گيري، افزايش سرعت تصميم‌گيري، افزايش سرعت شناسايي مسائل، کاهش ارتفاع هرم سازمان، بهبود هماهنگي و افزايش کارکنان متخصص، تنها برخي از تأثيراتي هستند که فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي بر برخي از سازمانها مي گذارند.
ساماندهي عوامل و منابع براي پاسخگوئي به نيازهاي ساكنان شهر و مجموعه اي از اجزاء زنده اي كه در شهر حضور يافته و با يكديگر تعامل و ارتباط دارند را مديريت شهري ناميده اند. شهرداري مسئول مديريت شهر است و بعنوان هسته مركزي مديريت شهر، هدايت، نظارت راهبري و جلب مشاركت ساير مجموعه ها مي باشد. بدين ترتيب شهرداري مي تواند در نظام مديريت شهري تحقق بخش عمده اي از اهداف مربوطه را به عهده گيرد. (الوانی، 1382: 74)
دولت الكترونيك نيز شامل تمام سازمانهاي دولتي مي باشد كه از طريق كاربرد فن آوري با يكديگر ارتباط دارند، همچنين پل ارتباطي بين افراد،اطلاعات و دولت مي باشند.بنابراين نياز به يك سيستم يكپارچه الكترونيك جهت انسجام بين دولت، اطلاعات و افراد مي باشد. پس دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از توزيع خدمات دولتي بصورت مستقيم و شبانه روز و شكل پاسخگو از دولت مي باشد.
توسعه فناوری در سازمان منشأ تحول و اثر در نظام خدمات شهری خواهد بود. اطّلاعرسانی سریع و دقیق، سهولت در گردش امور، تسریع کار مراجعین، پایبندی به قوانین، مقررات و رفتار مناسب با مراجعین، برخی از ویژگیهای یک نظام خدماتی مطلوب محسوب میشود که همراه با جریان حرکت به سوی خدماتی نوین توسعه پیدا میکنند. (جلالی، 1385: 42)
استراتژيهاي طراحي و پياده سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمانهاي بزرگ از جمله مهمترين دغدغه ها و ملاحظات صاحبنظران در سازمان ها محسوب ميگرددو عليرغم اهميت روز افزون موضوع ، رويكردها و مدلهاي تبيين و پياده سازي استراتژي هاي فناوري اطلاعات در سازمان ها ، از جامعيت كافي برخوردار نبوده و ديدگاهي بمنظور فهم و درك بهتر مديريت فناوري اطلاعات و راههاي توسعه و عملياتي نمودن آن در سازمان ها را ، آنطور كه شايسته است، ارائه نمي دهد.
از اينرو با توجه به مفاهيم مطرح شده لزوم پرداختن به موضوع و بررسي ابعاد آن در پيشبرد اهداف سازماني و بكارگيري موثر آن در مديريتهای شهری و ارائه خدمات به ارباب رجوع و بدست آوردن رضایت مندی ایشان موجب گسترش ارتباطات سازمانی و استفاده های بهینه از سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در هر سازمانی می شود.

ضرورت انجام پژوهش
علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزي شهري، یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کنندهاي بر عوامل سازنده شهري دارد، خدمات شهري است. مسائل بسیاري در شهرها وجود دارد که براي حلّ آنها، وجود خدمات شهري ضروري است. گستردگی و پیچیدگی مسائل شهري و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه اي دشوار تبدیل نمودهاست. در دو دهه اخیر، واژه فناوري اطّلاعات یا فناوري اطّلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده است و از هم اکنون انتظار میرود در ساختارهاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و همچنین در بنیانهاي سنّتی اداره جوامع، تحولات اساسی رخ دهد و سیستم جدیدي از مدیریت معرفی گردد.
گسترش فناوري اطّلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحولات بسیاري در زمینه‌هاي مختلف از جمله ظهور شهر، شهرداري و شهروند الکترونیکی شده است. در این تحقیق ضمن تشریح مفاهیم فناوري اطّلاعات و ارتباطات و مدیریت شهري، بیان میشود که کارکردهاي فناوري چگونه می تواند خدمات شهري را در طرّاحی، برنامه‌ریزي و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد علائم جسمانی، مبتنی بر ذهن، یافته های پژوهش، شناخت درمانی Next Entries منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، خدمات شهری، رضایت مندی، رضایت مندی مشتری