تحقیق رایگان درمورد ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، شناخت درمانی، یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

Abstract:

In this research have been study the effectiveness of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) on Depression, Anxiety and Somatic symptoms in asthma patients. Asthma is a psychosomatic disorder that depression and anxiety were considered as a trigger or exacerbation factor for it. According to this matter MBCT was used for reducing depression and anxiety and somatic symptoms in asthma patients. For this purpose were selected 26 female patients that they were under medical treatment for 1 year at least in Isfahan and assigned them in two group randomly (experimental group and control group). Two group were tested (pre-test) by beck depression inventory (BDI_II), beck anxiety inventory (BAI) and asthma quality of life questionnaire (AQLQ). Experimental group were received MBCT intervention for 8 session weekly for two hours and control group was registered in waiting list. After finishing the therapy were tested two group again (post-test) .data was analyzed by ANCOVA in spss21 program. Results show that after MBCT intervention significantly decrease depression, anxiety and somatic symptoms score in experimental group in compare with control group. (05/0p)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه 1
1-1- کلیات 1
1-2- بیان مسئله 5
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 11
1-4- اهداف پژوهش 11
1-5-پرسش ها و فرضیه های پژوهش 12
1-6- تعریف مفهومی متغیرها 13
1-7- تعریف عملیاتی متغیرها 14
فصل دوم: ادبیات پژوهش 16
2-1- مبانی نظری 16
2-1-1- بیماری آسم 16
2-1-1-1- شيوع 16
2-1-1-2- محرك هاي آسم 18
2-1-1-2-1- آلرژن ها ………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-1-2-2- عفونت های ویروسی…………………………………………………………………………………………….19
2-1-1-2-3- عوامل دارویی …………………………………………………………………………………………………….20
2-1-1-2-4- ورزش…………………………………………………………………………………………………………………….20
2-1-1-2-5- عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………..21
2-1-1-2-6- غذا……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-2-7- آلودگی هوا…………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-1-2-8- عوامل شغلی………………………………………………………………………………………………………….22
2-1-1-2-9- عوامل هورمونی………………………………………………………………………………………………………22
2-1-1-2-10- ریفلاکس معده مری……………………………………………………………………………………………23
2-1-1-2-11- استرس و عوامل روانی…………………………………………………………………………………………23
2-1-1-3- پاتوفيزيولوژي 23
2-1-1-3-1- افزایش پاسخ دهی مجاری هوایی…………………………………………………………………………..24
2-1-1-3-2- ویژگی های بالینی و تشخیصی……………………………………………………………………………..24
2-1-1-4- تشخيص 25
2-1-1-4-1- تست های عملکرد ریوی……………………………………………………………………………………….25
2-1-1-4-2- پاسخ دهی مجاری هوایی……………………………………………………………………………………..26
2-1-1-4-3- تست های خون…………………………………………………………………………………………………….26
2-1-1-4- تصویربرداری …………………………………………………………………………………………………………….26
2-1-1-4-5- تست های پوستی………………………………………………………………………………………………….27
2-1-1-4-6- نیتریک اکسید بازدمی…………………………………………………………………………………………..27
2-1-2- ذهن آگاهی 27
2-1-2-1- درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی 33
2-1-2-1-1- برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی 34
2-1-2-1-2- رفتار درمانی دیالکتیک 35
2-1-2-1-3- درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 36
2-1-2-1-4- شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 36
2-1-2-2- مکانیسم های تأثیرگذاری مهارت های ذهن آگاهی 40
2-1-2-2-1- مواجهه 40
2-1-2-2-2- تغییر شناختی 40
2-1-2-2-3- خودمدیریتی 41
2-1-2-2-4- آرمیدگی 41
2-1-2-2-5- پذیرش 42
2-1-3- افسردگی 42
2-1-3-1- علت شناسی و درمان اختلال افسردگی 43
2-1-3-1-1- نظریه زیستی 43
2-1-3-1-2- نظریه روان پویایی 44
2-1-3-1-3- نظریه شناختی 45
2-1-3-1-4- نظریه رفتاری 45
2-1-3-1-5- نظریه انسان گرایی 46
2-1-4- اضطراب 46
2-1-4-1- علت شناسی و درمان اختلالات اضطرابی 47
2-1-4-1-1- نظریه زیستی 47
2-1-4-1-2- نظریه رفتاری 48
2-1-4-1-3- نظریه شناختی 48
2-1-4-1-4- نظریه روان پویایی 49
2-1-4-1-5- نظریه انسانگرایی 49
2-2-پژوهش های پیشین 50
2-2-1- بررسی پژوهشهای تأثیرگذاری درمان(MBCT)بر کاهش اضطراب و افسردگی…………50
2-2-2- بررسی پژوهش های شیوع اختلالات روان پزشکی در بیماران آسم……………………………..55
2-2-3- بررسی پژوهش های مربوط به درمان های روانشناختی بیماری آسم…………………………61
فصل سوم: روش پژوهش 63
3-1- طرح پژوهش، بیان متغیرها و نحوه کنترل یا تغییر آن ها 64
3-2-جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 63
3-3-ابزارهای پژوهش 65
3-3-1- پرسشنامه اضطراب بک(BDI) 65
3-3-2-پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II) 66
3-3-3- پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم 67
3-3-4- پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی 68
3-4-روش اجرا 68
3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………… 72
4-1- مقدمه 72
4-2- یافته های توصیفی 72
4-3- بررسي پيش فرض‌هاي آماري 73
4-4 – تحلیل و بررسی یافته های پژوهش 76
4-4-1- بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………..76
4-4-2- بررسی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….78
4-4-3- پاسخ پرسش پژوهش………………………………………………………………………………………………………80
4-5- جمع بندی 82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 83
5-1- مقدمه 83
5-2- بحث در مورد یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………83
5-2-1- تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی زنان مبتلا به آسم……………….83
5-2-2- تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب زنان مبتلا به آسم………………….86
5-2-3- تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم جسمانی زنان مبتلا به آسم…….88
5-3- محدودیت های پژوهش 90
5-4- پیشنهادها 91
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی 91
5-4-2- پیشنهاد کاربردی 92
منابع 93
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………….107
پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….107
پیوست 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..113
پیوست3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….117
پیوست 4…………………………………………………………………………………………………………………………………….119
. فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………..63
جدول 3-1- ………………………………………………………………………………………………………………………………..63
جدول3-2- …………………………………………………………………………………………………………………………………64
جدول 3- 3……………………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول 3-4- ………………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول4-1- …………………………………………………………………………………………………………………………………73
جدول4-2- …………………………………………………………………………………………………………………………………74
جدول4-3- ………………………………………………………………………………………………………………………………….75
جدول4-4- ………………………………………………………………………………………………………………………………….76
جدول 4-5- …………………………………………………………………………………………………………………………………77
جدول4-6- …………………………………………………………………………………………………………………………………..79
جدول 4-7- …………………………………………………………………………………………………………………………………81
فهرست شکل ها و تصاویر……………………………………………………………………………………78
شکل4-1-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی علائم جسمانی، مبتنی بر ذهن، یافته های پژوهش، شناخت درمانی Next Entries تحقیق رایگان درمورد علائم جسمانی، ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، شناخت درمانی