منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، طبقه اجتماعی، انتقال اطلاعات، تاثیر رسانه ها

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به:

جناب آقای دکتر تقی آزاد ارمکی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
و استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتر علی رحمانی فیروزجاه، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛
و استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر محمود شارع پور که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛
و همچنین خانواده عزیز و دوست داشتنی ام که همیشه در سخت ترین شرایط مرا همراهی کرده اند.



چکيده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر شبکه های ماهواره بر سبک زندگی جوانان مورد بررسی قرار گرفته است. سبک زندگی الگوی جمعی است که با توجه به گسترش استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نقش قابل توجهی که در انتقال اطلاعات و پیام ها دارند روز به روز شاهد کاهش ارتباطات میانفردی و افزایش قدرت این وسایل بر زندگی جوانان تغییر الگوهای زندگی آنان هستیم. و همچنین تاثیرات بسزای بر فرهنگ و ارزش های مخاطبان دارند. در میان انواع وسایل تاثیر گذار بر مقوله سبک زندگی، نقش تلویزیون فراملی (ماهواره) در ایجاد این تغییر و تحولات بسیار حائض اهمیت است. در این پژوهش به مطالعه بر روی یکی از پر مخاطب ترین شبکه های فارسی زبان یعنی شبکه من وتو1 پرداخته ایم. و به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که چه رابطه ای بین تماشای شبکه های ماهواره ای وسبک زندگی جوانان شهر کوهدشت وجود دارد؟
در پژوهش حاضر جهت حصول اهداف تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت برای مقیاس سازی استفاده شده است. و از بین 98932 نفر جوان ( 15 -34 ) تعداد 383 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. پس از اجرای پرسشنامه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss یافته های نشان می دهد که؛ میزان تماشا ماهواره ، نوع تماشا، طبقه اجتماعی ، تحصیلات و مد رفتاری بر سبک زندگی جوانان که ماهواره تماشا می کنند موثر است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچه میزان تماشا ماهواره بیشتر باشد شاخص های گرایش سبک زندگی بیشتر می شود. و همچنین بیشترین استفاده جوانان ار شبکه من وتو1 جهت تماشای موسیقی می باشد. و طبقه اجتماعی و مولفه های آن(شغل، و میزان درآمد) و سبک زندگی جوانان رابطه معنادرای وجو دارد. در بخش دیگری پژوهش نتایج آزمون تاثیر تحصیلات بر سبک زندگی مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی است یعنی هرچه تحصیلات مخاطبان بیشتر باشد کمتر سبک زندگی انها تحت تاثیر رسانه های تصویری(به خصوص ماهواره) قرار می گیرند. و همچنین بین شاخص مد رفتاری و سبک زندگی جوانان نیز، هر چه مخاطبان بیشتر در معرض تماشای ماهواره قرار بگیرند به همان اندازه شاهد حس تقلید در الگوهای رفتاری آنها خواهیم شد.
واژه‌هاي کليدي:
شبکه های ماهوار ای, سبک زندگی, جوانان , شهر کوهدشت.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ………………….. …………. 2
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 6
اهداف تحقق ………………………………………………………………………………………………………………… …………..8
سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم- ادبیات و چهارچوب تحقیق . 10
1-2- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2- ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2-1- مفهوم سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2-2- ابعاد سبک زندگی …………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2-2-1- سبک زندگی سنتی ……………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2-2-2- سبک زندگی مدرن ………………………………………………………………………………………….. ………………… 15
2-3- رسانه و سبک زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-4- رویکردهای نظری سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………20
2-4-1- ماکس وبر ……………………………………………………………………………………………………………. ………………. 20
2-4-2- پیر بوردیو …………………………………………………………………………………………………………… ………………… 21
2-4-3- آنتونی گیدنز ……………………………………………………………………………………………………….. ………………….23
2-5- سبک زندگی در تعامل با ماهواره …………………………………………………………………………………………………… 25
2-6- مروری بر پژوهش های انجام انجام شده ………………………………………………………………………………………… 27
2-6-1- پژوهش های داخلی ………………………………………………………………………………………………………………… 27
2-6-2- پژوهش های خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-7- چهارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ………………….. 32
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-7-1- نظریه کاشت ………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-7-2- نظریه استفاده و خشنودی ………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-7-3- نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………. . ………………….. 37

فصل سوم-روش تحقیق 41
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
3-1- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 42
3-2- روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………….. ………………………. 42
3-3- تهیه پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… ………………………..43
3-4- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………….. 44
3-4-1- سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-4-2- میزان تماشای ماهواره ………………………………………………………………………………………………………….. 44
3-4-3- نوع تماشای شبکه های ماهواره ای ………………………………………………………………………………………….. 44
3-4-4- طبقه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………. ………………………. 45
3-4-5- گروههای تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………….. 45
3-4-6- مد رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
3-5- روایی و پایایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، انحراف معیار، کیفیت خدمات، توزیع فراوانی Next Entries منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، توزیع فراوانی، طبقه اجتماعی، ارتباط جمعی