پایان نامه با کلید واژه های محدودیت ها، جامعه آماری، تحلیل اطلاعات، تمرینات مقاومتی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول : مقدمه ومعرفی
1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2 1-2. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 3 1-3. ضرورت واهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4 1-4. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5 1-4-1. هدف کلی…………………………………………………………………………………………………. 5 1-4-2. اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………….. 5 1-5. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6 1-6. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………. 6 1-6-1. محدودیت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………….. 6 1-6-2. محدوده تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6 1-7. تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………………… 7
فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1. مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10 2-1-1. هایپرتروفی عضلانی…………………………………………………………………………………… 11 2-1-2. تغیرات حاصله در عضله هایپرتروفی………………………………………………………………. 12 2-1-2-1.تغیرات میوژنیک………………………………………………………………………………………. 12 2-1-2-2. تغیرات نروژنیک …………………………………………………………………………………… 13 2-1-3. انواع هایپرتروفی……………………………………………………………………………………….. 13 2-1-3-1. براساس زمان………………………………………………………………………………………….. 13 2-1-3-2. براساس ماهیت……………………………………………………………………………………….. 13 2-1-4. عوامل موثر بر هایپرتروفی عضلانی…………………………………………………………………. 14 2-1-4-1. فاکتور رشد شبه انسولینی ( IGF-I ) ………………………………………………………… 14 2-1-4-2. TGF-β………………………………………………………………………………………………… 15 2-1-4-3. مایوستاتین یا (GDF- 8)……………………………………………………………………………. 15 2-1-4-4. فولیستاتین ……………………………………………………………………………………………. 16 2-1-5. مسیر های سیگنالینگ هایپرتروفی……………………………………………………………………. 16 2-1-5-1. مسیر سیگنالینگ IGF-I …………………………………………………………………………. 17 2-1-5-2. سایتوکاین ها و هایپرتروفی عضلانی ………………………………………………………… 18 2-1-5-3. فاکتور رشدی TGF-β ……………………………………………………………………….. 19 2-1-5-3-1. گیرنده های TGF-β ………………………………………………………………………… 21 2-1-5-3-2. انتقال دهنده های TGF-β ………………………………………………………………….. 22 2-1-5-4. فعالیت سلول های ماهواره ای ……………………………………………………………….. 23 2-1-6. تاثیر تمرینات مقاومتی بر مسیر هایپرتروفی ……………………………………………………. 24 2-1-7. تاثیر TGF-β1بر مسیر سیگنالینگ هایپرتروفی …………………………………………………. 25 2-1-8 . نقش TGF-β1 در توسعه عضلات اسکلتی …………………………………………………….. 25 2-1-9 . سیگنالینگ TGF-β1 در عضله اسکلتی ………………………………………………………… 26 2-1-10 . نقش TGF-β1 در ورزش………………………………………………………………………….. 27 2-2. پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 28 2-2-1. تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………….. 28 2-2-2. تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………… 29
فصل سوم : روش تحقیق
3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 39 3-2. نوع ،روش و طرح تحقیق………………………………………………………………………………… 39 3-3. جامعه آماری،نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها…………………………………………… 39 3-3-1. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………… 39 3-3-2. نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 39 3-4. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 40 3-4-1. متغیرمستقل………………………………………………………………………………………………… 40 3-4-2. متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………….. 40 3- 5. شیوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………..40 3- 5-1. حیوانات و گروه ها……………………………………………………………………………………..40 3- 5-2. پروتکل تمرینی…………………………………………………………………………………………. 41 3- 5-3. نحوه استخراج بافت وسرم……………………………………………………………………………. 42 3- 5-4. نحوه هموژن کردن بافت واندازه گیری TGF-β1 ……………………………………………42 3- 5-5. ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 43 3- 5-6. مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………………. 43 3- 7. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 44
فصل چهارم : یافته های آماری
4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 46 4-2. توصیف داده های مربوط به متغیر های تحقیق …………………………………………………….. 46 4-3. آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………….. 49 4-3-1. فرضیه ی اول…………………………………………………………………………………………….. 49 4-3-2. فرضیه ی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آموزش و پرورش، پردازش اطلاعات، معلمان مدارس، روش شناسی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تمرین مقاومتی، تمرین استقامتی، تغییرات ساختاری، تمرینات مقاومتی