منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل داده، سبک های رهبری، آموزش و پرورش، مدیریت نوآوری

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….18
مهارت های لازم برای رهبری……………………………………………………………………………………………………18
چگونگی نظریه هاو سبک های رهبری و عوامل اثر گذار……………………………………………………………….19
اکثریت در سبک های رهبری………………………………………………………………………………………………………21
مفهوم شناسی نوآوری………………………………………………………………………………………………………………..30
فرایند نوآوری در سازمان……………………………………………………………………………………………………………32
ویژگی های نوآوری…………………………………………………………………………………………………………………..32
انواع نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………………..33
راهبرد های نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………33
منابع و فرصت های نوآوری………………………………………………………………………………………………………..34
مدیریت نوآوری………………………………………………………………………………………………………………………..35
تعریف نوآوری آموزشی……………………………………………………………………………………………………………..36
نوآوری در سازمان های آموزشی………………………………………………………………………………………………….36
انواع نوآوری های آموزشی………………………………………………………………………………………………………….37
فرایند نوآوری آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….37
نقش مدیریت مدرسه در نوآوری………………………………………………………………………………………………….39
راهبرد های مدیریتی موثر بر نوآوری در مدرسه……………………………………………………………………………..40
بخش دوم
2-2 پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام شده در رابطه با مدیریت و رهبری…………………………………………………………………….43
پژوهش های انجام شده در رابطه با نوآوری………………………………………………………………………………….50

فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه
3-1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….57
3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………57
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………58
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..58
3-5. برآورد اعتبار و پايايي ابزارهاي اندازه گيري……………………………………………………………………….60
3-6 . روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….61

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1 تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………63
4-2 پاسخ به سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….89

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 تفسیر یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………………94
5-2 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..99
5-3 پیشنهاد ها و محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….101

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………..111
پرسش نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 105
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

فصل اول

کلیات طرح

مقدمه
تلاش براي سازگاري سازمان‌ها با تغييرات پيچيده‌ي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و لزوم برخورداري از نظريه‌ها و سبك‌هاي اثربخش و مفيد در مديريت و رهبري، ايجاب مي‌كند كه مديران از مقام كارمند ساده و مسئول امور اداري و كارپردازي خارج و به مهم‌ترين عاملِ نوسازي، اصلاح و بهبود سازمان و موفقيت كاركنان مبدل شوند. در مسير اين تحول، نظريه‌هاي مديريت و سبك‌هاي رهبري متنوعي پا به عرصه وجود گذاشته اند و به تبع خود سازمان‌ها، منابع انساني، مادي و اطلاعاتي را دستخوش تغييرات و تحولات بسياري كرده‌اند. از مهم‌ترين اين نظريه‌ها و سبك‌هاي غالب مي توان به نظريه‌هاي كلاسيك،مكتب روابط انساني، نظریه سيستمي و نظريه اقتضايي و سبك‌هاي رهبري آموزشي ،تحولي و اقتضايي (دستوري، متقاعدكننده، مشاركتي و تفويضي) اشاره کرد.
نظريه‌ي كلاسيك به نظريه‌ي مديريت علمي، اداري و بوروكراتيك (ديوان‌سالاري) معروف است و با اين فرض كه انسان موجودي عقلايي – اقتصادي است وارد عرصه اقتصاد، صنعت و خدمات شده است. نظريه‌ مكتب روابط انساني در زمينه‌هايي چون نيازهاي پنج‌گانه‌ي انسان (نظریه مازلو)، نيازهاي فیزیولوژی ، اجتماعی، اعتباری ، خودیابی و خویش شناسی و با اين فرضيه كه انسان موجودي اجتماعي است همراه شده است. نظريه‌سيستمي به تمام ابعاد سازمان و منابع انساني آن توجه دارد و سازمان را به منزله‌ي كلي پيچيده و پويا مورد مطالعه قرار مي‌دهد. (سنگه1، 1990). نظريه‌ي اقتضايي2 ، با توجه به شرايط و موقعيت‌هاي سازماني و بر مبناي شناخت مقتضيات و افراد سازمان، از جمله ميزان بلوغ كاركنان و حدود آزادي آنان اعمال مي‌‌شود. اين دو نظريه بر اين فرضيه كه “انسان موجودي پيچيده است” تأكيد دارند. بنابر اين اعمال مديريت به تبعيت از هر يک از نظريه ها و سبک هاي رهبري، فرايند ايجاد فكر جديد و تبديل آن به عمل (نوآوري) در حوزه مديريتي تحت پوشش را به گونه اي متفاوت تحت تأثير قرار دهد. اعمال هر يک از سبک ها در فرايند مديريت به تبعيت از مباني مورد اعتقاد، محصول هاي متفاوتي را به بار خواهد آورد(رابرتس3،1998). از طرف ديگر، الزام سازمان‌ها در مسير تطبيق خود با تغييرات، محيط‌هاي كاري جديد را طلب مي کند كه محرك نوآوري‌و جريان مستمر ارائه فكرهاي جديد باشند(استوارت4،1994).
شناخت سبک هاي رهبري مديران آموزشي و تعيين ميزان تاثير هر يک از آن ها به ابداع وکاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان، موضوع با اهميتي است که در اين پژوهش مورد بررسي واقع خواهد شد.
1-1. بيان مسأله:
پژوهش‌هاي بسياري در زمينه‌ي اثربخشي سازمان‌ها، انجام گرفته است كه نقش مدير و سبك رهبري او را در كارايي و اثربخشي سازمان‌مورد تاكيد قرار مي‌دهند(سر جيواني5، 1989، مورفي و هالينگر،1982) . مديريت و رهبري قوي و با انگيزه‌ي سازمان، سبب گسترش بيشتر مهارت‌ها، دانش و معلومات كاركنان و ارتقاي هويت حرفه‌اي آنان مي‌شود. مديران سازمان‌ها، بايد بتوانند همه‌ي افراد و حتي جامعه‌ي پيراموني را به همكاري و همیاري بطلبند و سازمان خود را به صورت مشاركتي رهبري كنند، ميانجي‌گر تنش‌ها و برانگيزاننده و مشوق رشد حرفه‌اي كاركنان و از همه مهم‌تر، عامل تغيير و نوآوري در سازمان باشند(بازرگان، 1382).
تغيير موقعيت و انتظارات سازمان‌هاي امروزي اقتضا مي‌كند كه به نظريات مديريت و سبك‌هاي رهبري و نقش مديران به عنوان مهم‌ترين عامل تغيير و تحول و بروز خلاقيت و نوآوري، بيشتر توجه شود. سازماني كه از سبك رهبري مشاركتي ونظريه‌ي سيستمي بهره مي‌برد، نسبت به سازماني كه از سبك رهبري دستوري و نظريه‌كلاسيك پيروي مي‌كند تاكيد بيشتري بر نوآوري و بهتر شدن كيفيت كالاها و خدمات و تناسب بيشتر آن‌ها با نيازهاي مصرف كننده و مشتري دارد(محمد زاده ، 1374).
براي نوآوري در سازمان، تنها داشتن مدير و كاركنان خلاق و نوآور كافي نيست. لابيچ (1996) معتقد است كه علاوه بر لزوم وجود مدير و كاركنان خلاق و نوآور در سازمان، بايد ساختار، استراتژي، محيط، فناوري، اندازه و چرخه‌ي حيات سازمان و توان كنترل منابع انساني آن، ونيز فرهنگ، صاحبان قدرت و سبك رهبري‌از نوآوري حمايت كنند. در سازمان‌هاي بسيار نوآور، ساختار سازماني مشوق نوآوري است. اين‌گونه سازمان‌ها از ساختاري منعطف برخوردارند( دراكر ، 1992).
بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهند كه تاكنون كمتر به تأثير نظريه‌ها و سبك‌هاي رهبري در بروز و توسعه‌ نوآوري آموزشی پرداخته شده است. در حالي كه نظريه‌ها و سبك‌هاي گوناگون رهبري ، با توجه به رويكرد و نگرشي كه به انسان‌و افراد سازمان دارند، در رشد خلاقيت و نوآوري يا كاهش آن بسيار مؤثرند. (دراكر، 1995). براي مثال، كاركنان را ابزار توليد دانستن يا سرمايه‌ي اصلي سازمان پنداشتن، نقش متفاوتي در نفي يا ايجاد نوآوري دارد (زاهد، 1373). به عبارتي ديگر، نوع نگاه، برداشت و سبك رهبري مدير در تعامل با وضعيت هاي گوناگون كاركنان بر حسب ميزان بلوغ سازماني آنان تأثير متفاوتي بر هدايت، بروز و توسعه نوآوري های آموزشی و پيشرفت سازمان خواهد داشت.
نقش و جايگاه مديران مدارس بر فرآيندهاي مختلف آموزش و تربيتي مدرسه در بهبود كيفيت مدرسه بر كسي پوشيده نيست. مديران مدارس در واقع مدير فرآيند‌هاي مدرسه هستند و هم جهت كردن همه عوامل و عناصر درسي، آموزشي و تربيتي مدرسه از وظايف ذاتي و سازماني آنان به شمار مي آيد. دانش و نگرش ،صلاحيت هاي حرفه اي مديران به ويژه روش‌ها و سبك هاي رهبري آنان در اداره مدرسه و امور كاركنان(معلمان)، آنان را در دستيابي به اهداف تعليم و تربيت و انجام بهتر وظايف شان از جمله ايجاد و توسعه نوآوري ياري مي‌دهد(توراني، 1385).
از مشکلات آموزش و پرورش در حوزه برنامه ریزی آموزشي، چگونگي شناسايي سبک هاي رهبري مديران مدارس و تاثير آن بر ايجاد نوآوري آموزشي در معلمان است .
بنابراين شناسايي تاثير هر يک از سبک های شش گانه رهبری (تحولی، آموزشی، مشارکتی، اغنایی، دستوری و تفویضی)بر بروز نوآوري هاي آموزشي توسط معلمان از مسائل اصلي اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره رفتار انسان، آداب و رسوم، علم اقتصاد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک های رهبری، مدیران مدارس، آموزش و پرورش، رهبری مدیران