پایان نامه ارشد درباره گردشگری روستایی، محل سکونت، صنعت گردشگری، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

به نام خد
– هزينه زياد انجام اين تحقيق در زمينه تهيه آمار، اطلاعات و انجام كارهاي ميداني؛
تعاریف و مفاهیم
گردشگري: تمام مسافرتهايي كه منجر به اقامت حداقل يك شبه در مقصد شود، اما مدت زمان دور بودن از منزل نبايد بيش از يكسال باشد .(World Tourism Organization, 1983, 5)
گردشگري روستايي: تعریف مشترک و پذیرفته شده‌ای بین محققان در زمینه گردشگری روستایی وجود ندارد. شناخته شده‌ترین و عمومی‌ترین تعریف مربوط به لین است که اين نوع گردشگری را به عنوان فعالیتهای گردشگری در محیط روستایی میداند (Frochot; 2003, 335).
توسعه پايدار روستايي: توسعه پايدار روستايي فرآيندي است كه ارتقاي همه جانبه حيات روستايي را از طريق زمينهسازي و ترغيب فعاليتهاي همساز با قابليتها و تنگناهاي محيطي (به مفهوم عام آن) مورد تأكيد قرار ميدهد. در همين رابطه مهمترين هدف توسعه پايدار روستايي عبارت خواهد بود از قابل زيست كردن عرصههاي زندگي براي نسلهاي فعلي و آينده با تأكيد خاص بر بهبود و توسعه مداوم روابط انساني – محيطي (سعيدي، 1377، ص 19-18).
گردشگري پايدار: گردشگري كه نيازهاي نسل حاضر را پاسخ دهد، بدون اينكه از ظرفيتهاي مربوط به نسلهاي آينده براي پاسخگويي به نيازهاي خود مايه بگذارد. بنابراين گردشگري پايدار به نحوي برنامهريزي و اجرا ميشود كه بر محيط زيست، اقتصاد و فرهنگ جامعه ميزبان اثر منفي نگذارد (زاهدي، 1385، ص 111).
استراتژي: استراتژي را ميتوان به عنوان الگوي هدايتي براي جريان منفرد اقدامات و تصميمات مستمر دانست استراتژي اقدامات منفرد را تحت يك چيز جمعآوري كرده و آنها را به سمت و جهت درست هدايت ميكند (مرادي مسيحي، 1384، ص 276).
توسعه گردشگري: در اين پژوهش توسعه گردشگري به عنوان متغير مستقل تحقيق است كه از طريق شاخصهاي ذهني شامل ميزان وابستگي شاغلين سرپرست خانوارهاي روستايي به بخش گردشگري، ميزان وابستگي درآمدي خانوارهاي روستايي، ارزيابي ساكنين از ميزان وابستگي اقتصادي روستا به بخش گردشگري و ميزان رشد گردشگري در روستا مورد سنجش قرار گرفت.
اشتغال: اشتغال به عنوان متغير وابسته تحقيق است كه از طريق مؤلفه هاي اشتغال جوانان،اشتغال زنان ،اشتغال خود ساکنین و کارآفرینی مورد سنجش قرار گرفت.
متغير ها
در اين پژوهش توسعه گردشگري به عنوان متغير مستقل و اشتغال و پویایی آن به عنوان متغير وابسته تحقيق به شمار ميروند.
جمع بندي و نتیجه گیری
مطالعات انجام گرفته در اين فصل حاكي از آن است كه، گردشگري در نواحي روستايي با مديريت و برنامهريزي كارآمد ميتواند محرك توسعه پايدار در نواحي روستايي باشد. در اين خصوص توسعه گردشگري خودجوش در نواحي روستايي ،اثرات مثبت و منفي اقتصادي، اجتماعي و محيطي برجاي گذاشته است كه در اين پژوهش، شناخت پيامدهاي مثبت گردشگری روستایی بر میزان پویایی اشتغال در راستاي كاهش اثرات منفي و تقويت اثرات مثبت و تبيين اين مسأله با رويكرد گردشگري پايدار از اهميت اساسي برخوردار است. به اين ترتيب فرضيههاي پژوهش براساس اهداف و رويكرد مورد نظر ارائه و سپس جهت شناخت عميقتر از موضوع مورد نظر، مطالعاتي كه تاكنون محققان در اين خصوص داشتهاند نيز مورد بررسي قرار گرفت.

فصل دوم
مباني نظري تحقيق
مقدمه
صنعت گردشگری مقولهای چند وجهی و پیچیدهای است که ابعاد مختلف جامعه را تحت تاثیر قرا میدهد و خود نیز متاثر از شرایط جامعه میشود. از اینرو پژوهش در فرآیند برنامهریزی گردشگری در هر جامعهای بسیار ضروری بنظر میرسد. گردشگری اگر بدون برنامهریزی باشد ممکن است آسیب های جدی از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی بر جامعه محلی بر جای نهد(حیدری چیانه،ص 49).
نظریات مطرح شده در هر رشته مهمترین و گرانبهاترین گنجینه آن میباشد. در مورد گردشگری و موضوعات مختلف آن نظریات مطرح شده، مهمترین ابزار و چراغ راه محقیق این رشتهاند. این نظریات ممکن است متفاوت و حتی متناقض باشد ولی،اگر بپذیریم که تضادها و اختلاف هستند، آنها را میپذیریم و به آنها ارج مینهیم. در این نیز سعی گردیده است به تناسب موضوع، از نظریات مختلف مطرح شده در این رشته استفاده گردد (دهستانی بهبود، 1383،ص 11). دراین راستا علاوه بر طرح تعاریف گردشگری و انواع آن، گردشگری روستایی و انواع آن، توسعه پایدار، گردشگری پایدار و اصول آن، اثرات گردشگری بر نواحی روستایی و مدل تلر و داکسی و … آورده شده است.
2-1- تعاریف و مفاهیم
در این تحقیق واژهها و مفاهیم متعددی مورد استفاده قرار گرفته میگیرد، که لازم است هر کدام تعریف شوند. مهمترین واژهها در این تحقیق عبارتند از:
1-2-1- تعریف و مفهوم گردشگری
گردشگر واژهای است فرانسوی از ریشه «تور» گرفته شده است و به معنای چرخش، پیمودن، طیکردن، سیرکردن و گردشنمودن و اصطلاح توریست برای نخستین بار در میان فرانسویان متداول گشت. در ابتدای قرت نوزدهم در فرانسه معمول بود که نجبا و اشراف زادگان برای یادگیری و کسب تجربههای لازم زندگی، به مسافرت میرفتند که به این جوانان توریست میگفتند (حیدری چیانه، 1383، ص 34).
به نظر پیر لاروس4، «گردشگر عمل مسافرت به منظور تفنن و لذت است و توریست کسی است که برای خشنودی خود و لذت بردن مسافرت می کند» (مهدوی، 1383 ،ص11 ).
واژه تورسم نخستین بار در سال 1181م، در مجلهای انگلیسی به نام اسپورتینگ مارگازین5 (مجله ورزش) آمد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت (همان، ص35).
بر اساس معانی عام، گردشگری به فعالیتهایی که گردشگران و کسانی که تسهیلاتی برای آنها فرآهم میکنند، اطلاق می شود. گردشگر نیز گسی است که به گردش و گشت وگزار میرود و در پی دیدن مناظر مختلف است. در این راستا، کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل بر اساس تعریف اخیر سازمان جهانی گردشگری، تعریف زیر را برای گردشگران بین المللی ارائه داده است:
«فردی که بین دو یا چند کشور به سفر پردازد، به طوری که از سکونتگاه دائم خود بیش از یک روز و کمتر از یک سال، به منظور فراغت، کسب و کار و یا دیگر اهداف دور باشد» (رضوانی، 1387، ص 3).
همچنین به عقیده پل روبر6، گردشگری عمل مسافرت کردن و رفتن به جایی غیر از مکان همیشگی و متعارف زندگی به منظور لذت بردن است، حتی اگر این کار با جابه جایی کوچکی همراه باشد، یا اینکه هدف اصلی از این جابهجایی غیر از تفنن و لذت جویی باشد. گردشگر نیز کسی است که این کار را انجام می دهد؛ یعنی به دلیل کنجکاوی یا فراغت، لذت بردن و تفرج و یا به منظور ادعای این که«مسافرت» کرده است، به مسافرت میرود (همان).
فرهنگ آکسفورد واژه گردشگر را چنین معنی میکند: تجارت تهیه خدمات و پذیرایی برای مردمانی که از یک مکان دیدن میکنند و فرهنگ وبستر نیز اینچنین تعریف میکند: «مسافرتی که به منظور تجارت، لذت و یادگیری صورت میگیرد و بازگشت به نقطه شروع» ( حیدری چیانه، 1383، ص 35 ).
در فرهنگ و ادبیات فارسی «گردشگر یا جهانگردی به سفرکردن در اقطار عالم، به منظور تفرج، سیاحت، زیارت، و مسافرت به مقصدی و بازگشت به محل سکونت اصلی، اطلاق میشود و شامل سفرهای کوتاه و موقت به مقصدهای غیر از محل کار و سکونت اصلی به منظور سیر و سیاحت نیز میباشد» (همان).
در سال 1963 کنفرانس بین المللی تجارت و توسعه سازمان ملل در رم پیشنهاد کرد؛ «گردشگر یا بازدید کنندهی موقت کسی است که به منظور تفریح، استراحت، گذران تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانسها، به کشوری غیر از کشور خود سفر میکند. مشروط به این که مدت اقامت از 24 ساعت کمتر و از 3 ماه بیشتر نبوده، و کسب شغل و پیشه هم مد نظر نباشد» همچنین، گیلوی (از کارشناسان برجستهء اقتصاد اروپا) در تعریف گردشگری می نویسد: «تمامی افرادی که کشور خود را به قصد کشور دیگر ترک کرده و کمتر از یک سال در خارج اقامت کنند و نیز برای هزینهء اقامت خود هیچ گونه در آمدی در کشور مورد بازدید نداشته باشند، گردشگر شناخته می شوند» (رضوانی، 1382، ص17).
در سال 1937 کمیتهء رم برای برای بررسی پارهای از مسائل صنعت گردشگری تشکیل شد و درباره مفهوم گردشگری،تعریفی به این شرح ارائه داد: «افرادی که در یک دورهء 24 ساعته یا بیشتر به یک کشور خارجی سفر میکنند، گردشگر نامیده میشوند». این کمیته مسافرتهای زیر را نیز به عنوان گردشگر به شمار آورد:
– افرادی که برای تفریح، دلایل شخصی و یا امور درمانی مسافرت میکنند؛
– افرادی که برای شرکت در کنفرانسها مسافرت میکنند؛
– افرادی که به منظور انجام کارهای بازرگانی مسافرت میکنند؛ و
– افرادی که به یک گردش دریایی میروند (رضوانی،1382، ص16).
این دو تعریف بیشتر با گردشگری خارجی منطبق است و گردشگری در داخل یک کشور را در نظر نمیگیرند.
سازمان گردشگری (WTO)، گردشگری را چنین تعریف میکند:
«گردشگری عبارت است از مجموعه کارهایی که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط عادی خود برای مدتی که کمتر از 24 ساعت و بیشتر از یک سال نیست، انجام میدهد، و هدف آن سرگرمی، تفرج، استراحت، ورزش، دیدار با اقوام و آشنایان، کسب و کار ، ماموریت، شرکت در سمینار یا کنفرانس، درمان، مطالعه، تحقیق، فعالیتهای مذهبی و فعالیتهایی از این قبیل است» (رضوانی،1387، ص5 ).
اسمید7 (2003) « گردشگری را شامل همه فعالیتهایی میداند که یک گردشگر در طول مدتی که وی به دلایل شخصی یا حرفهای، در جایی دور از مکانی که به طور معمول زندگی و کار میکند، انجام دهد» (همان منبع ص 5).
تعریف دقیق واژه گردشگر و توریست تا حدودی دشوار است چرا که مشخص کردن دقیق آثار و تبعات آن تقریبا غیر ممکن است. دلیل این امر این است که اولا گردشگر یک فعالیت مرکب و چند وجهی است که شامل روابط فعالیتهای مختلف انسانی میشود، ثانیا تبعات اقتصادی و اجتماعی مثبت و منفی فراوانی دارد (حیدری چیانه، 1383، ص 36).
ولی به طور کلی میتوان شامل همه فعالیتها و اقداماتی دانست که در ارتباط با گردشگری صورت میگیرد و نیز کلیه فعالیتهایی که یک گردشگر در هنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونتش انجام میدهد، و هدف از این مسافرت میتواند شامل موارد زیر باشد:
1. دیدار دوستان و آشنایان؛
2. جهت استفاده از فضا و چشم اندازهای طبیعی؛
3. برای تجارت و انجام کارهای شخصی؛
4. جهت درمان (آب درمانی، استفاده از آب و هوای سالم و …)؛
5. زیارت و انجام امور مذهبی؛
6. تفریح و ورزش (مهدوی، 1383،ص14).

2-2-1- انواع گردشگری
با توجه به طول مدت مسافرت، نوع تاسیساتی که به خدمت گرفته میشود، فصل و چگونگی سازماندهی مسافرت، همچنین انگیزههای گوناگون که موجب پیدایش یک جریان توریست میشوند، میتوان اشکال مختلفی از جهانگردی را از یکدیگر تمیز داد.
انگیزه و هدف نیز میتواند عاملی برای جهانگردی و مسافرت باشد. مجموعه چنین عواملی در کنار سایر خواستهها، نیازها و اهداف انسان اشکال متنوعی از مسافر تهای توریستی را به وجود میآورند، که هر یک از آنها مورد بررسی قرار میگیرند.
3-2-1- گردشگر تفریحی و استفاده از تعطیلات
این نوع جهانگردی شامل افراد یا گروههایی است که جهت استفاده از تعطیلات،تفریح و استراحت، استفاده از آب و هوای گرمتر یا خنک تر از محل اقامت خود به مسافرت میروند.
4-2-1- گردشگر درمانی
این نوع شامل افراد و گروههایی هستند که برای استفاده از تغییرات آب و هوا (با هدف پزشکی و درمانی) استفاده از آبهای معدنی، گذران دوران نقاهت، معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت میکنند.
5-2-1- گردشگر فرهنگی و آموزشی
این نوع جهانگردی برای آشنایی مواریث فرهنگی و هنری و اداب و رسوم، بناها و آثار تاریخی با هدف آموزشی، تحقیقاتی و پژوهش، صورت میگیرد. توریستهایی که در این گروه قرار دارند توریست یا جهانگرد کاوشگر نامیده میشوند.
6-2-1- گردشگر اجتماعی
در این نوع جهانگردی، عمدتا هدفهای اجتماعی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری، داده های پانل Next Entries پایان نامه ارشد درباره گردشگری روستایی، نواحی روستایی، مناطق روستایی، جاذبه های طبیعی