پایان نامه با کلمات کلیدی افشای اختیاری، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل دادها
مقدمه 68
خلاصه فصل 76
فصل پنجم-خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه 78
خلاصه ونتیجه گیری 78
پیشنهاد کاربردی تحقیق 79
محدودیت های تحقیق 80
منابع وماخذ 83

نمودار2-1 26

جدول 2-1 31
جدول3-4 48
جدول4-1 68
جدول4-2 70
جدول4-3 71
جدول4-4 72
جدول4-5 73
جدول4-6 75

فصل اول
کلیات تحقیق

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
نقش افشای اطلاعات بویژه افشای اختیاری به حدی حائز اهمیت است که حتي در يك بازار سرمايه كارا، مديران در مقايسه با سرمايهگذاران خارجي داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در رابطه با عملكرد آينده شركت هستند. لذا استراتژي افشاي اختياري شركت نقش مهمي در كاهش عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايهگذاران خارجي ايفا ميكند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1386 است. تعداد شرکت های نمونه که با استفاده از روش غربال گیری انتخاب گردید، شامل 64 شرکت تولیدی است، اما با توجه به استفاده از روش دادههای پانل تعداد مشاهدات بالغ بر 448 مشاهده( سال-شرکت) گردید. افشا بر دو نوع است؛ افشای اجباری و افشای اختیاری. در صورتي كه شركتها توسط قوانين و مقررات مربوطه، مراجع ذيصلاح حرفهاي و يا استانداردهاي موضوعه به افشاي اطلاعات ملزم شوند افشاي اجباري و هنگامي كه شركتها بهصورت داوطلبانه به افشاي اطلاعات اضافي بپردازند، افشاي اختياري ناميده ميشود. این بررسی در قالب مدل داده های تلفیقی ایستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین ریسک و افشای اختیاری رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید اما بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه مثبت و معنی دار بود.
واژهگان کلیدی: افشای اختیاری؛ ریسک؛ ارزش و افشای اجباری

مقدمه
افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی الزام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصميمات، از جمله تصميمات سرمايهگذاري در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرايط عدم اطمينان انجام مي شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامهی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف يكي از اركان اساسي پاسخگويي و تصميم گيري هاي اقتصادي آگاهانه محسوب مي شود. از آنجایی که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها الزامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشاي داوطلبانه اطلاعات باعث مي شود عدم تقارن اطلاعات بين شركت و بازار كاهش يابد و درنتيجه تعداد بيشتري از سهام شركت مورد معامله قرارگيرد. به اين ترتيب توان نقدشوندگي سهام افزايش يافته و موجب جلب توجه نهادهاي سرمايه گذاري بزرگ خواهد شد. با ادامه اين امر، شركت مي تواند بدون اينكه ناگزير شود قيمت ها را كاهش دهد، حجم بزرگي از سهام خود را به فروش برساند. بنابراين با افزايش تقاضا، قيمت سهام شركت بالا رفته و ارزش بازار شركت نيز افزايش مي يابد . 1(دایاموند و ورکچیا، 2010).
طبق تئوري نمايندگي به دليل تضاد منافع ميان مدير و مالك، مالكان در پي انعقاد قراردادهايي جهت كمينه نمودن اين تضاد منافع هستند. براي نظارت بر قراردادهاي نمايندگي بايد شركت مخارجي متحمل شود كه اين امر مي تواند سبب كاهش پاداش مديران شود. بنابراين مديران براي كمينه كردن هزينه هاي نظارت بر نمايندگي، اين انگيزه را پيدا مي كنند تا اطلاعات حسابداري را به شكل قابل اتكا و بموقع در اختيار افراد برون سازماني قرار دهند. بنابراين افشاي بيشتراطلاعات مي تواند منجر به كاهش مخارج نظارت بر نمايندگي شده و جريان هاي نقدي كه به سهامداران تعلق مي گيرد را افزايش دهد و خواه ناخواهارزش شركت افزايش يابد . 2(لانگ و همکاران، 2001).
علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با افشای اختیاری پرداخته می شود.

ضرورت انجام تحقیق

با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با استفاده از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت می باشد .
هم چنین از سوی دیگر ، با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد
بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند . اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از اندازه شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه 1391)
بر همین اساس در پژوهش حاضر برای بررسی دقیقتر رابطه افشا و ارزش شرکت از عوامل فوق(اندازه شرکت ، اهرم مالی، سودآوری و رشد شرکت ) به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .
ازسوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده است .سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر سود ، بر ریسک نیز به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند .( سعیدی ،رامشه 1390)
بنا براین بررسی ارتباط افشای اختیاری و ریسک سیستماتیک نیز ضروری به نظر می رسد .

اهداف تحقیق
تحقیق حاضر افشای اختیاری اطلاعات را وسیله ای برای ایجاد کارایی قوی در بازار مدنظر قرار داده و درصدد است به اثبات عوامل مختلف موثر بر آن بپردازد.
هم چنین با افشای اختیاری اطلاعات شرکتها دچار ریسک ریستماتیک می شوند . که این تحقیق در نظر دارد به بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک بر افشای اختیاری نیز بپردازد .
هدف دیگر این تحقیق این است که نتايج حاصل پژوهش در شناسايي عوامل موثر بر شيوه هاي افشا و گزارشگري اطلاعات توسط شركت ها به منظور بررسي قوانين و مقررات موجود يا تجديد نظر در آنها و يا وضع قوانين و مقررات جديد مفيد واقع شود.
سوالات تحقیق
با توجه به مطالب گفته شده سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح میگردد.
1- آیا رابطه معنی داری بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
1- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
فرضیات تحقیق
فرضيه اول: بين ریسک شركت و ميزان افشاي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه دوم: بين ارزش شركت و ميزان افشاي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.

روش تحقیق
اين تحقيق، ازجهت همبستگي و روش شناسي تحقيق، از نوع شبهتجربي و پس رويدادي در حوزه ي تحقيقات اثباتي حسابداري است كه با اطلاعات واقعي صورت ميگيرد. و چون ميتواند در فرايند استفاده از اطلاعات كاربرد داشته باشد، لذا نوعي تحقيق كاربردي است . روش پسرويدادي معمولاً به تحقيقاتي اطلاق مي شود كه در آن ها پژوهشگر با توجه به متغير وابسته به بررسي علل احتمالي وقوع آن ميپردازد. به عبارت ديگر تحقيق روش پسرويدادي گذشتهنگر بوده و سعي برآن دارد كه از معلول به علت احتمالي پيبرد. زيرا علت و معلول (متغير مستقل و وابسته ) پس از وقوع مورد بررسي قرار ميگيرد. اين تحقيق از لحاظ ماهيت و اهداف از نوع كاربردي است.

جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1381). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ازابتدای فروردین1386 تا پایان اسفند 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعال می باشند.

3-4 نمونه آماری
در اين تحقيق، جامعه مورد مطالعه تمام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که گزارشهاي مالی مربوط به آنها طي دوره 7 ساله از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1392 مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه آماري از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. نمونه تحقیق با توجه به جامعهآماری و با استفاده از روش نمونهگیری حذفی انتخاب شده است. به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پیش آزمون، پیش‌فرض‌ها، تفکر انتقادی، جامعه آماری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش شرکت، افشای اطلاعات، متغیر مستقل، ارزش بازار