پایان نامه ارشد با موضوع بیمه ایران، رهبری خدمتگزار، سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان: تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه
10-1. تعریف نظری و عملیاتی پژوهش
1-10 -1. رهبری خدمتگزار
رهبری خدمتگزار برای نخستین بار توسط رابرت گرین لیف در سال 1977 مطرح و بر اساس نظریه خادمیت بنیان نهاده شد (قلی پور و همکاران، 1388 ؛7). رهبری خدمتگزار می تواند نقش مهم و حیاتی در آینده رهبری سازمان ها و جوامع ایفا کند. بر اساس این رویکرد رهبران بزرگ، خدمتگزارانی بزرگ بوده اند و این کلید موفقیت آن ها بوده است (هورسمان6، 2010؛37). بنابراین رهبری خدمتگزار عبارتست از درک و عمل رهبر به گونه ای که منافع دیگران را بر تمایل و علایق شخصی خویش مرجح می داند (لوب7، 2004؛3). رهبران خدمتگزار الگویی نمونه برای پیروان خود و دیگر افراد هستند. آنان روابط بسیار عمیق و محکمی با کارکنان دارند و به خوبی آن ها را یاری می رسانند تا استعدادهای بالقوه خود را کشف کنند (ریو، 2005؛ 660).
ویژگی های رهبران خدمتگزار عبارتند از شنیدن موثر، همدلی، شفابخشی، آگاهی، اقناع، مفهوم سازی، دوراندیشی و آینده نگری، نظارت، تاکید و تمرکز بر افراد، تعهد به رشد و پیشرفت افراد، احترام به شأن افراد، شکل دهی یا ایجاد گروه، ایجاد اعتماد متقابل و نفوذ در پیروان و الگو سازی، توانمندسازی، صلاحیت و شایستگی.

2-10-1. سرمایه روانشناختی8
سرمایه روانشناختی یک وضعیت توسعه اي مثبت روان شناختی است با مشخصه هاي: داشتن اعتماد به نفس (خودکارآمدی) در جهت انجام تلاش لازم براي موفقیت در کارها و وظایف چالش بر انگیز؛ داشتن استناد مثبت درباره موفقیت هاي حال و آینده (خوش بینی)؛ پایداري در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف براي دستیابی به موفقیت (امیدواري) و پایداري هنگام احاطه شدن با سختی ها و مشکلات براي دست یابی به موفقیت (تاب آوری) است (لوتانز9 و همکاران، 2007 ؛27).
اين چهار مؤلفه ويژگي‌هاي روان شناختي10 نيستند، بلکه حالت‌هاي روان شناختي11 هستند. ویژگی های روانشناختی، خصيصه ‌هايي هستند که فرد ممکن است در اختيار داشته باشد و يا اين که نداشته باشد؛ بنابراين تا حد زيادي ارثي هستند؛ در صورتي که حالت هاي روانشناختي شامل رفتارها، افکار، و اعمالي مي‌شود که قابليت رشد و توسعه را از طريق يادگيري دارند (فروهر،1392؛39) . حالت گونه بودن اين ظرفيتهاي مثبت، قابليت توسعه و بهبود را با استفاده از برنامه‌هاي مختصر آموزشي، فعاليتهاي ضمن کار12، برنامه مداخلات بسيار متمرکز و کوتاه مدت، براي آنها فراهم ساخته است (لوتانز و همکاران، 2006؛97). سرمایه روانشناختی ورای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است و در واقع به مفهوم “چه کسی هستید” (خود واقعی) و “چه کسی می خواهید بشوید ” (خود ممکن) بر یک مبناي توسعه اي و رشد یابنده باز می گردد (لوتانز و همکاران، 2006؛98).
خوش بینی13: مارتین سیلگمان که او را پدر روانشناسی مثبت گرا مي نامند، بیان می کند که خوش بینی می تواند به عنوان يک سبک اسنادی تلقي شود که فرد، حوادث مثبت را به اسناد های کلی و پايدار و يا خودش نسبت می دهد و حوادث منفی را به عوامل خارجی، ناپايدار و موقعیت های خاص نسبت می دهد. در حالی که بدبین ها حوادث مثبت را به عوامل خارجی و موقعیت های خاص و زودگذر نسبت می دهند و حوادث منفی را به عوامل پايدار و فراگیر. در نتیجه اين سبک های بیانی و اسنادی متفاوت، خوش بین ها انتظارات مثبتی را در خود ايجاد می کنند که آنها را در جهت دستیابی به اهداف ترغیب می کند و به اتخاذ رفتارهای انعطاف پذير در برخورد با مشکلات کمک می کنند، درحالی که بدبین ها به دلیل شک و ترديد که برای خود ايجاد می کنند و انتظارات منفی شان، با مانع روبه رو می شوند (فرزانه حسن زاده، 1389؛25).
امید14: امید به عنوان داشتن دید مثبت نسبت به آینده و توانایی ایجاد گذرگاه هایی برای رسیدن به اهداف و آرزوها تعریف شده است)فیاضی و همکاران، 1389؛12). زمانی كه فرد احساس می كند به اهدافی كه برای خود معین كرده است می رسد و لوازم نیل به آن هدف نیز قابل دستیابی می باشند، حالت و احساس امید را تجربه می كند و به آینده خود امیدوار می شود. یکی از محققان “امید” برداشتن سه گام را برای امیدوار شدن ضروری می داند. گام اول هدف واقع بینانه و چالشی برای خود تعریف كردن، گام دوم راههای رسیدن به آن را یافتن و دانستن و گام سوم انگیزه و شوق و اراده تحقق هدف و دشواریهای راه رسیدن به آن را داشتن. وی در كتاب خود به نام “درسهایی از امید” این مراحل را هدف جویی )تفکر هدفمند( راه یابی )تفکرراه گشا) و برانگیختگی )تفکر انگیزه زا( نام نهاده است )الوانی ، 1391،4).
خودکارآمدی15: خودکارآمدی که می توان آن را اعتماد به نفس نیز نامید، نخستین بار توسط توسط بندورا تعريف شد: “باور(اطمینان) فرد به توانايی هايش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظیفه ای معین از راه ايجاد انگیزه در خود، تامین منابع شناختی برای خود و نیز ايفای اقدامات لازم “. خودکارآمدی، متغیری حالت گونه است و به گونه ای قابل پرورش و توسعه است و در زمان های خاصی خود را نشان می دهد و اهمیت پیدا می کند و داشتن کارايی در يک حیطه، قابل انتقال به ديگر حیطه ها نیست (فرزانه حسن زاده، 1389 ؛27).
تاب آوری: کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با عوامل استرس زا و موقعیت هاي دشوار، تاب آوري نامیده می شود (مک کوبین و مک کوبین16، 1996؛12).
تاب آوري در سطح سازمانی عبارت است از پویایی هاي ساختاري و رویه اي که باعث می شود سازمان ظرفیت لازم براي مقابله با دشواري ها و سختی ها را داشته باشند. سازمان هاي تاب آور با ابعادي چون ساختارهاي مؤثر قدرت، روابط اجتماعی، پذیرش واقعیت، نگرش مثبت نسبت به تغییر، تمایز و ارتباطات شناحته می شوند (لوتانز و همکاران، 2007؛ 28).

3-10-1. خلاقیت
گیزلین17 معتقد است: خلاقیت ارائه کیفیت‌های تازه‌ای از مفاهیم و معانی است. تیلور نیز خلاقیت را شکل دادن تجربه‌ ها در سازمان‌بندی‌های تازه می‌داند (حسینی، 1381؛29). در برخی دیگر از مطالعات گفته می‌شود که : خلاقیت یک توانائی یا استعداد برای ایجاد و زایش ایده‌ها می‌باشد (اسلون18، 2003؛7)
استین (stein) می‌گوید: خلاقیت فرایندی است که نتیجه آن یک کار تازه‌ای باشد که توسط گروهی در یک زمان به عنوان چیزی مفید و رضایت بخش مقبول واقع شود (حسینی، 1381؛29). ورنون19 در تعریف خلاقیت می‌گوید: خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ ها، نظریه ‌ها، بینش ‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌ هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد (ورنون، 1989؛ 95).
آمابیل (Amabile) علاوه بر قیود تازگی و ارزشمندی قید جدیدی به تعریف خلاقیت اضافه نموده و بیان می‌دارد که تفکر خلاق باید از طریق اکتشاف رخ دهد نه از طریق الگوریتم (حسینی، 1381؛29).
لوتانز استاد رفتار سازمانی خلاقیت را ایجاد ترکیبی از راه حل ها توسط افراد یا گروه ها در یک روش جدیدی می داند.
لوسیر (1997) خلاقیت را شیوه ای از تفکر که باعث تولید ایده های جدید می شود تعریف می کند (صادقی، 1386؛23).
خلاقیت به کارگیری توانائی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است (رضائیان، 1380) و برخی دیگر در تعریف این مفهوم در حوزه مطالعات سازمانی چنین می‌گویند: خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت‌های سازمان (حقایق، 1380؛24).

شرکت های بیمه:
بیمه ایران:
شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 15 آبان ماه سال 1314 هجری شمسی به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی تاسیس شد. بیمه ایران در کلیه رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل بیمه‌های اتومبیل‌، اشخاص (عمر – حادثه – درمان )، آتش‌سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از 50% سهم بیمه‌های بازرگانی کشور را در اختیار دارد. در بخش حمایت‌های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ، هواپیمایی ، سدسازی، نیروگاهها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمه ‌شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکائی می کند . بیمه ایران با توجه به ظرفیت بالای ریسک‌پذیری خود ، علاوه بر انجام بیمه های مستقیم ، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه‌اتکایی قبولی از شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی اقدام می کند.

بیمه البرز:
شرکت بیمه در تاریخ 28 تیرماه 1338 توسط بخش خصوصی تاسیس شد.پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيمه البرز به دليل عملكرد موفق با همان نام به فعاليت خود ادامه داد . شركت بيمه البرز هم اكنون با 54 شعبه و بيش از 1500 نماينده فعال ، 337 كارگزار و حدود 1300 نفر نيروي انساني در سرتاسر كشور به ارايه خدمات بيمه اي مشغول است.
كسب رتبه اول در شاخص استفاده از فناوري اطلاعات( IT ) در بين شركت هاي بيمه خصوصي يكي از دستاوردهاي اين شركت در سال 1389 بود. شركت بيمه البرز در سال 1388 موفق به دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان از وزير بازرگاني شد و در همان سال در طرح سنجش ميزان رضايت‌مندي ارباب رجوع در بين بانك ها و بيمه ها موفق به كسب رتبه اول شد. بيمه البرز در سال 1388 به عنوان اولين شركت بيمه دولتي در بورس پذيرفته شد و 80 درصد سهام آن واگذار شد و بدين ترتيب از يك شركت بيمه دولتي به شركت بيمه خصوصي تغيير مالكيت داد.

بیمه آسیا:
شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي و عمليات بازرگاني تآسيس شد. در اوايل سال 1360 به دليل عدم اجازه فعاليت به برخي از شرکتهاي بيمه، ساختار و فعاليت هاي شرکت سهامي بيمه آسيا ابعادي تازه يافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهاي بيمه مصوب 1367/9/13 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، اساسنامه اين شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368به تصويب هيآت وزيران وقت رسيد. اين اساسنامه موجب شد تا تسهيلات مطلوبي براي کليه فعاليت هاي شرکت فراهم شود.
بر اساس مصوبه جديد، موضوع فعاليت شرکت بيمه آسيا عبارت است از:
-انجام انواع عمليات مربوط به امور بيمه هاي بازرگاني در رشته بيمه هاي اشياء، مسئوليت و اشخاص
– قبول بيمه هاي اتکايي از مؤسسات بيمه داخلي و خارجي
– واگذاري بيمه هاي اتکايي از مؤسسات بيمه داخلي و خارجي
همچنين شرکت سهامي بيمه آسيا به منظور توسعه فعاليتي خود در سراسر کشور و تامين نيازهاي بيمه اي، مبادرت به تشکيل سرپرستی هاي يازده گانه نموده است که هر يک از آنها نيز چند شعبه را تحت پوشش دارد.
در حال حاضر 11 سرپرستي، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 2000 نمايندگي حقيقي و حقوقي در بيش از 275 شهر کشور، شبکه فعاليت شرکت بيمه آسيا را تشکيل ميدهند.
بیمه توسعه:
شركت بيمه توسعه همراه با فراهم شدن زمينه فعاليت هاي بخش خصوصي در صنعت بيمه يكي از نخستين شركت هاي بيمه خصوصي بود كه مورخ 15 / 08 / 1381 رسماً فعاليت خود را آغاز كرد.
بيمه توسعه در راستاي تحقق بخشيدن به شعار بيمه توسعه كليه فعاليت هاي حرفه اي خود را بر پايه اصول ذيل استوار نمود:
بكارگيري نيروي كارآمد، برنامه ريزي هاي بنيادي و بالاترين سطح تكنولوژي موجود درصنعت بيمه
گسترش سهم شركت از بازار بيمه كشور از طريق جذب سرمايه هاي مالي(داخلي و خارجي) و ايجاد يك بنگاه اقتصادي بزرگ
حضور مستمر و فعال در صنعت بيمه كشور
ايجاد سازمان رقابت پذير، متعهد نسبت به جامعه و پيشگام در ارائه خدمات
 تحقق اصل مشتري مداري و دست يافتن به شركتي با سودآوري و رشد پايدار در صنعت بيمه

بیمه دانا:
يمه دانا در سال 1353 با مشاركت بيمه Commercial Union انگليس بصورت شركت سهامي عام با سرمايه بخش خصوصي و با امكان فعاليت در كليه رشته هاي بيمه اي تاسيس شد. اين شركت پس از 5 سال فعاليت در قالب بخش خصوصي در تير ماه 1358 بر اساس مصوبه شوراي انقلاب و دولت موقت به همراه 12 شركت بيمه خصوصي ملي اعلام شد و جهت ارزيابي سهام وتسويه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع رهبری تحول آفرین، معادلات ساختاری، کسب مزیت رقابتی، مزیت رقابتی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع خدمات بیمه، صنعت بیمه، کارکنان بانک، خدمات بیمه ای