پایان نامه با موضوع رقابت پذیری، صنایع غذایی، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………… 11
بخش اول : رقابت پذیری و تئوری های مرتبط با آن…………………………………………………………………12
2-1-1- تعریف رقابت پذیری………………………………………………………………………………………………… 12
2-1-2- سطوح رقابت پذیری…………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-2-1- رقابت پذیری در سطح بنگاه یا صنعت…………………………………………………………………….. 16
2-1-2-2- رقابت پذیری در سطح منطقه…………………………………………………………………………………..16
2-1-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی……………………………………………………………………………………..17
2-1-3- مروری بر تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری…………………………………..17
2-1-4- مدل رقابت پذیری مینتزربرگ………………………………………………………………………………………18
2-1-5- مدل رقابت پذیری کوتا و همکاران………………………………………………………………………………20
2-1-6- دیدگاه مبتنی بر منابع………………………………………………………………………………………………….21
2-1-7- دیدگاه موقعیت در بازار ……………………………………………………………………………………………..23
2-1-8- رابطه با تأمین کنندگان…………………………………………………………………………………………………24
2-1-9- دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………..25
2-1-10- سایر دیدگاه ها…………………………………………………………………………………………………………26
2-1-10-1- سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………………26
2-1-10-1-1- سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………….27
2-1-10-1-2- سرمایه سازمانی……………………………………………………………………………………………….28
2-1-10-1-3- سرمایه رابطه ای………………………………………………………………………………………………29
2-1-10-1-4- نقش سرمایه فکری بر رقابت پذیری…………………………………………………………………..29
2-1-10-2- دیدگاه مبتنی بر هوشمندی رقابتی…………………………………………………………………………..30
2-1-10-3- نقش هوشمندی رقابتی در افزایش توان رقابتی ……………………………………………………….33
2-1-10-4- مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………..36
2-1-10-4-1- مدیریت دانش، تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………….36
2-1-10-4-2- نقش مدیریت دانش در رقابت پذیری بنگاه ها……………………………………………………..37
2-1-10-5- فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..41
2-1-10-5-1- فناوری اطلاعات، تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………….42
2-1-10-5-2- نقش مداخله گر قابلیت یادگیری بازار…………………………………………………………………43
2-1-10-5-3- تجارت الکترونیک و توسعه توان رقابتی………………………………………………………………44
2-1-10-5-4- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول………………………………………………………..44
2-1-10-5-5- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع……………………………………………………………44
2-1-10-5-6- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت……………………………………………………………45
2-1-10-5-7- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع…………………………………………………………….45
2-1-10-6- مدل رقابت پذیری پورتر……………………………………………………………………………………….45
2-1-10-7- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ………………………………………………………………………….51
بخش دوم : نوسان پذیری سود و تئوری های مرتبط با آن ………………………………………………………..55
2-2-1- سود حسابداری………………………………………………………………………………………………………….55
2-2-2- نوسان پذیری سود………………………………………………………………………………………………………56
2-2-2-1- عوامل اقتصادی (محیط عملیاتی)………………………………………………………………………………56
2-2-2-1-1- ارتباط شرکت با محیط اقتصادی (عملیاتی)…………………………………………………………….56
2-2-3- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده………………………………………………………………….57
بخش سوم : صنایع غذایی……………………………………………………………………………………………………….60
2-3-1- تعریف صنعت……………………………………………………………………………………………………………61
2-3-2- تقسیم بندی صنایع………………………………………………………………………………………………………61
2-3-3- تعریف صنایع غذایی……………………………………………………………………………………………………62
2-3-4- تاریخچه صنایع غذایی…………………………………………………………………………………………………63
2-3-5- صنایع مواد غذایی در ایران…………………………………………………………………………………………..64
2-3-6- مشخصات عمومی صنایع غذایی…………………………………………………………………………………..65
2-3-7- عمده مشکلات صنایع غذایی……………………………………………………………………………………….68

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..71
3-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………72
3-1-1- الگوریتم پژوهش (فلوچارت پژوهش)…………………………………………………………………………..76
3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….77
3-3- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..80
3-4- حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………….80
3-5- روش گرد آوری داده ها و اطلاعات ………………………………………………………………………………..82
3-6- روش سنجش روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………..82
3-7- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….83
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………….85
3-9- جنبه نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..86
3-10- ابزارهای آماری…………………………………………………………………………………………………………….86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….94
4-1- تحلیل داده ها متناسب با سوالات و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..108
5-1- جمع بندی فصل های گذشته……………………………………………………………………………………………109
5-2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………109
5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..114
5-4- پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….114

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………115

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که ((جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است)). در دو دهه اخیر مفهوم رقابت پذیری با گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و همچنین افزایش تعداد و کیفیت رقبای محلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.
در اقتصاد جهانی، رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ذهن آگاهی، تحلیل واریانس، خودکنترلی، پیش آزمون Next Entries پایان نامه با موضوع رقابت پذیری، سهم بازار، مزیت رقابتی، دارایی ها