پایان نامه با کلمات کلیدی روش پژوهش، آزمون فرضیه، روش شناسی پژوهش، دوره کارشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: كليات
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2 بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي……………………………………………………………………..3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………..6
1-4 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق…………………………………………………………………….7
1-5 اهداف مشخص تحقيق…………………………………………………………………………………………7
1-6 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….7
1-7 فرضيه‏هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………8
1-8 روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………8
1-8-1 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه……………………………………………………..9
1-9 قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………….10
1-9-1 قلمرو موضوعی پژوهش ………………………………………………………………………………….10
1-9-2 قلمرو مكاني پژوهش ………………………………………………………………………………………10
1-9-3 قلمرو زماني پژوهش ……………………………………………………………………………………….11
1-10 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها ………………………………………………………………….11
1-11 کليد واژهها ………………………………………………………………………………………………………11
1-12خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….16
2-2 دوره کارشناسی………………………………………………………………………………………………….17
عنوان صفحه
2-3 اخلاق ………………………………………………………………………………………………………………..19
2-4 معانی و کاربردهای اخلاق…………………………………………………………………………………….20
2-5 اخلاق حرفه‌اي…………………………………………………………………………………………………….20
2-6 عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي………………………………………………………………………………..23
2-7 ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان………………………………………………………………24
2-8 اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی………………………………………………………….. 25
2-9 هدف‌های عمده حسابداری و اخلاق……………………………………………………………………..27
2-10 رهنمودهای اخلاقی در حسابداری و حسابرسی…………………………………………………….29
2-11 آیین رفتار حرفه‌ای‌……………………………………………………………………………………………..30
2-12 اصول بنیادی……………………………………………………………………………………………………..30
2-13 احکام……………………………………………………………………………………………………………….31
2-14 ضمانت اجرای آیین رفتار حرفه‌ای ………………………………………………………………………32
2-15 اثربخشی حسابداری در سطوح و عوامل اساسی تکامل اخلاق…………………………………32
2-16 نقش اخلاق در ارتقای جایگاه ارزشی‌ حرفه حسابداری و حسابرسی………………………..33
2-17 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 36
2-17-1 پژوهش های داخلی ………………………………………………………………………………………36
2-17-2 پژوهش های خارجی …………………………………………………………………………………….38
2-18 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….40

فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….42
3-2 نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………….43
3-3 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………43
عنوان صفحه
3-4 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….43
3-5 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………44
3-6 جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………..44
3-7 حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه…………………………………………………………………45
3-8 ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………….45
3-9 روايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………..46
3-10 اعتبار يا پايايي…………………………………………………………………………………………………..46
3-11 روشهاي تجزيه و تحليل آماري و آزمون فرضیه ها………………………………………………. 47
3-11-1 آمار ناپارامتریک ……………………………………………………………………………………………47
3-11-2 آزمون من- ویتنی………………………………………………………………………………………… 48
3-12 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………49

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
4- 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 52
4-2 متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 53
4-3 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………. 53
4-4 تحلیل روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 55
4-5 تحلیل پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 55
4-6 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………. 55
4-6-1 آزمون نرمال بودن ………………………………………………………………………………………….56
4-6-2 آزمون مقایسه میان پاسخ های خانم ها و آقایان …………………………………………………57
4-6-3 آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………. 58
4-7 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 61
عنوان صفحه
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادها
5- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 64
5-2 خلاصه ………………………………………………………………………………………………………….. 65
5-3 نتيجهگيری ……………………………………………………………………………………………………. 66
5-3-1 تحليل نتايج آزمون فرضيهی اول …………………………………………………………………. 66
5-3-2 تحليل نتايج آزمون فرضيهی دوم …………………………………………………………………. 66
5-3-3 تحليل نتايج آزمون فرضيهی سوم …………………………………………………………………. 67
5-3-4 تحليل نتايج آزمون فرضيهی چهارم ………………………………………………………………. 67
5-3-5 تحليل نتايج آزمون فرضيهی پنجم ……………………………………………………………….. 68
5-3-6 تحليل نتايج آزمون فرضيهی ششم ……………………………………………………………….. 68
5- 4 محدوديتهاي پژوهش …………………………………………………………………………………. 69
5- 5 پيشنهادهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………… 69
5-5-1 پيشنهادهايي مبتني بر يافتههاي پژوهش …………………………………………………………. 69
5-5-2 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي ……………………………………………………………….. 69
5-6- خلاصهي فصل …………………………………………………………………………………………….. 70

منابع و مآخذ

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ارزش های فرهنگی، کتابخوانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دوره کارشناسی، میزان آشنایی، اخلاق حرفه ای، جامعه آماری