دانلود پایان نامه درباره افغانستان، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، مرزهای سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

2-10- نقش نومحافظه كاران و يكجانبه گرايي در واكنش به حوادث 11سپتامبر 45
2-11- دكترين بوش وافكار عمومي 48
2-12- بررسی دلایل ماندگاری آمریکا در افغانستان: 52
2-12-1- امنیت 52
2-12-2-تروریسم 53
2-13- افغانستان و منافع ملی ایران 55
2-14- قدرت نرم و ویژگیهای آن 57
2-15- مؤلفهها و منابع قدرت نرم 60
2-15-1- فرهنگ 60
2-15-2- ارزشها 61
2-15-3- سیاست 61
2-16- جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم 62
2-16-1- سیاستهای نرم‌افزارگرایانه جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا 63
2-16-2- تأثیرات و پیامدهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا 65
2-16-2-1- موج اول: مقابله گروههای اسلامی غرب آسیا علیه امریکا: 65
2-16-2-2- موج دوم: اعتراضهای اجتماعی مردم منطقه: 65
2-16-3- محدودیتهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا 66
2-17- امریکا و قدرت نرم 67
2-17-1- قدرت نرم امریکا در غرب آسیا 69
2-17-2- محدودیتها و چالشهای قدرت نرم امریکا در غرب آسیا 70
2-17-2-1- تردید نسبت به فرهنگ امریکایی 70
2-17-2-2- اختلاف فرهنگی زیاد بین امریکا و کشورهای غرب آسیا 70
2-17-2-3- نهضت بیداری اسلامی 71
2-17-2-4- موضع مبهم امریکا در قبال انقلابهای منطقه 71
2-17-2-5- حمایت قاطع از رژیم صهیونیستی 71
2-17-2-6- کاهش اعتبار امریکا در منطقه 71
2-18- مقایسه تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا در غرب آسیا 72
2-18-1- تأثیرگذاری انقلابهای منطقه 73
2-18-2- تأثیر تحولات جدید سیاسی- امنیتی در منطقه 73
2-18-3-راهبرد متفاوت قدرت نرم دو کشور در منطقه 74
2-18-4-تفاوت در ظرفیت‌های بالقوة دو کشور 74
فصل سوم : مواد و روش ها 76
3-1-روش های تحقيق 77
3-1-1- روش گردآوري اطلاعات 77
3-1-2- ابزار گردآوري اطلاعات 78
3-1-3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 78
3-2- محدوده جغرافیای کشور افغانستان 78
3-2-1- موقعیت جغرافیایی 78
3-2-2- کشورهای هم مرز با افغانستان 78
3-2-3- جغرافیای طبیعی 79
3-2-4- مهمترین عوارض طبیعی افغانستان 80
3-2-5- اقتصاد افغانستان 81
3-2-6- جغرافیای انسانی 82
3-2-7- جغرافیای سیاسی افغانستان 83
3-2-8- تاریخ سیاسی افغانستان 83
3-2-8-1-دوران پیش از اسلام 84
3-2-8-2-دوران پس از اسلام 84
3-2-8-3-دوران معاصر 84
3-2-9-تقسیمات کشوری 86
3-2-10-نیروهای نظامی 87
3-2-11-ساختار سیاسی 88
3-2-11-1-حکومت 88
3-2-11-2-قوه مجریه 88
3-2-11-3-قوه مقننه 90
3-2-11-4-قوه قضائیه 90
3-2-11-5-اعضاء (دیوان عالی) 91
3-2-12-موقعيت ژئوپلتيكي افغانستان 91

فصل چهارم : تجریه و تحلیل داده ها 93
4-1- مهمترین تهدیدات مرزی ایران و افغانستان 94
4-1-1- مواد مخدر 94
4-1-2- پناهندگان افغانی 100
4-1-3- مذهب 101
4-1-3-1- حذف طالبان از قدرت، حذف یک رقیب ایدئولوژیک 103
4-1-3-2- حذف طالبان از قدرت ،‌کاهش نفوذ پاکستان و عربستان سعودی 104
4-1-3-2- 1- رقابت سیاسی – ایدئولوژیک 105
4-1-3-2-2- رقابت های اقتصادی 106
4-1-3-3- حذف طالبان از قدرت توازن نسبی قدرت به سود جبهه شمال 108
4-1-3-4- حذف طالبان از قدرت، توسعه ژئوپلیتیک زبان فارسی و اندیشه سیاسی شیعه 110
4-1-4- تروریسم 112
4-1-5- نیروهای خارجی در افغانستان 116
4-1-6- حقابه رودخانه هیرمند 117
4-2- دلایل اصلی ادامه حضور امریکا در افغانستان 123
4-2-1- دخالت در امور ایران 123
4-2-2- موادمخدر 125
4-2-3- كنترل انرژي ونفت 127
4-3- یازدهم سپتامبر و رویکرد ایران به افغانستان 130
4-4- آمریکا، حمله به افغانستان و منافع ملی ایران 131
4-5- افغانستان جدید و فرصتهای راهبردی فراروی جمهوری اسلامی ایران 135
4-5-1- فرصتهای سیاسی – امنیتی 135
4-5-2- فرصتهای اقتصادی 137
4-5-3- فرصتهای فرهنگی – اجتماعی 139
فصل پنجم : نتیجه گیری 143
5-1- جمع بندی 144
5-2-  نتایج تحقیق 148
5-2-1- فرضیه1: بهنظر میرسد تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن میباشد. 148
5-2-2- فرضیه2: به نظر می رسد حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن،موجب فرصتهایی ازجمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است. 152
5-3-ارائه پیشنهادها و راهکارها 155
5-4-منابع و مآخذ 156
5-4-1-منابع فارسی 156
5-4-2-منابع انگلیسی 162

فهرست جداول

جدول شماره 4-1- تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی در افغانستان بین اکتبر2009تا مارس 2010 113

فهرست نمودارها

نمودار شماره4-1- میزان تحت کشت خشخاش و تولید تریاک طی سال های 2003 تا 2008 در افغانستان 95
نمودار شماره4-2-حجم تلفات در اثر حملات گروه های شبه نظامی تروریستی(2010-2009) 114

فهرست اشکال

شکل2-1- ساز و کارهای موازنه نرم (دانشور محمدزادگان،43:1391) 23

فهرست نقشه ها

نقشه شماره4-1-محدوده اثرگذاري منطقه ای جغرافیای تروریسم از سوي افغانستان 114
نقشه شماره4-2-فرماندهی های منطقه ای، پنچ گانه ایساف در افغانستان 117

چکیده
تحقیق حاضر با عنوان تاثیر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک ایران انجام گردید و در پی بررسی این موضوع بود که آیا تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن می باشد؟ و آیا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن، موجب فرصتهایی ازجمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است؟
روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها از منابع موجود و مطالعات اسنادی جمع آوری گردید. در پژوهش حاضر جهت گردآوري داده ها نیز از روش کتابخانه استفاده شد و اطلاعات مورد نیاز با مطالعه متون، مقالات، کتب، نقشه و پایگاههای اینترنتی و با استفاده از روش فیش برداری حول محور موضوع مورد بحث جمع آوری گردید و پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق ابزارهای گردآوری، داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد اولا از منظر جمهوری اسلامی ایران سیاست و حکومت در افغانستان تاثیری حیاتی بر منافع ملی کشور دارد، به گونه ای که هر نوع تحول و نوسان در جامعه این کشور سطحی از تاثیر را بر منافع و امنیت ملی ایران همراه خواهد داشت. ثانیا جایگاه خاص بحران افغانستان در مجموعه سیاستهای کلان کشور، باعث شده که ایفای نقش مدیریت و کنترل بحران شالوده الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با بحران مذکور در بر بگیرد. اما آنچه که ایران را در ایفای نقش مذکور به عنوان یک نقش ملی از دیگر کشورهای دخیل در حوادث افغانستان مستثنی می نماید، گرایش منطقه گرایی آن به عنوان یگانه طریق تعیین کننده فرجام نهایی بحران مزبور می باشد.همچنین ایجاد ثبات و امنیت نسبی در افغانستان به میزان قابل توجهی هزینه های تامین امنیت در مرزهای شرقی ایران را پایین آورده است. تا قبل از تحولات جدید، دولت ایران مجبور بود به صورت یک جانبه ، هزینه های زیادی را برای تامین امنیت مرزها، جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر، ممانعت از ورود شورشیان و تحرکات طالبان در مناطق مرزنشین، بویژه در سیستان و بلوچستان اختصاص دهد اما در حال حاضر قسمتی از این هزینه ها را پلیس مرزی افغانستان برای حفاظت از مرزهای خود متحمل شده است.
واژگان کلیدی: افغانستان، آمریکا، ایران، ژئوپلتیک، فرصتها، تهدیدات.
فصل اول : کلیات تحقیق

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-بیان مسأله
همانطور که می دانیم ایران به واسطه مرز طولانی با افغانستان و نزدیکی فرهنگی نقش غیر قابل انکاری در برقراری ثبات در کشور افغانستان دارد. از این رو بی توجهی به منافع ملی ایران در افغانستان نیز می تواند تبعات منفی بر امنیت دو کشور داشته باشد. از طرف دیگر حضور ایالات متحده در افغانستان و شکست طالبان به تعبیری موجب امنیت منطقه از جمله ایران گردیده است ولی آیا اهداف حمله نظامی آمریکا به این موارد بسنده می شود و یا باید شاهد تهدیدات روزافزون حضور نظامی ایالات متحده در منطقه باشیم؟ زیرا علی رغم سازنده بودن سیاست های منطقه ای ایران، نه تنها نقش مناسب و لازم برای فرصت سازی در صحنه منطقه ای به ایران داده نشده بلکه با حضور مستقیم آمریکا در منطقه و اعمال سیاست های خصمانه، امنیت ملی ایران را به خطر انداخته و روز به روز بر تهدیدات و فشارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی علیه ایران می افزاید. بعبارت دیگر حضور بیگانگان و در رأس آنها آمریکا خود موجب بی ثباتی و تنش در منطقه می شود چرا که رقابت های طبیعی در منطقه را به هم ریخته و این خطرات، گسترش بی ثباتی و ناامنی را به داخل مرزهای ایران کشانده و تجمع مهاجرین و هجوم آنها به داخل مرزها، قاچاق مواد مخدر، گسترش رقابتهای قومی و … را افزایش می دهد. در این شرایط و همچنین تهدیدات سیاسی و امنیتی در سطح منطقه، برخی از کشورهای منطقه نیز روابط خود را براساس شرایط جدید بازسازی کرده و مسئله اهدای پایگاههای نظامی، تعیین مناطق نفوذ، خطر گسترش رقابت های تسلیحاتی متعارف بین کشورهای منطقه از جمله پاکستان و هندوستان را پررنگ می نماید. بنابراین باتوجه به مواردی که ذکر شد حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بعنوان متغیر مستقل تحقیق فرصتها و تهدیداتی برای امنیت ملی و ژئوپلتیک ایران (متغیر وابسته) ایجاد می کند که تحقیق حاضر در پی بررسی آنها می باشد.

1-2-سوال تحقیق
1-2-1- سوال اصلي
– آیا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک ایران تأثیرگذار است؟
1-2-2-سوال های فرعی
– آیا تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن می باشد.
– آیا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن، موجب فرصتهایی ازجمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است.

1-3-فرضیه های تحقیق
با توجه به سوال اصلی تحقیق ، فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
فرضیه 1: به نظر می رسد تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن میباشد.
فرضیه 2: به نظر می رسد حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن، موجب فرصتهایی ازجمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است.

1-4-ضرورت و اهمیت تحقیق
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ– اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎي‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ– اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد دارﻧﺪ. اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻗﺪرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ.‬ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺣﺴﺎس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪاي آن ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺮان را در‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﻪﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮيﻣﻠﻲ و‬ ‫اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ و ﻋﻨﺼﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎزي در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﻲ‬ ‫دﻫﺪ. ارزش اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻳﺮان از راه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﺣﻮادث 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ در‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
صرفنظر از مباحث نظری و بنیادی که در زمینه تعریف و تبیین «بحران» دسته بندی انواع بحران، تصمیم گیری در بحران، بررسی غایات، اهداف و مقاصد بحران ارائه شده است، در قالب ابتدایی ترین تقسیم بندی که برای هر بحران از لحاظ متغیرهای ساختاری می توان پیشنهاد نمود، بحران افغانستان گرچه در نگاه اول یک بحران داخلی می باشد اما به دلیل تاثیر گذاری آثار آن در سطح منطقه یک بحران منطقه ای نیز می باشد و چون توجه سازمان ملل و قدرتهای بزرگ را در مقاطع زمانی خاص معطوف به خود ساخته است، به عنوان یک بحران بین المللی نیز محسوب شده است. خصیصه چند جانبه بودن بحران افغانستان که آن را از سطح داخلی تا بین

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، مواد مخدر، ایالات متحده، مرزهای سیاسی