منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، چرخه عمر، چرخه زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

1-9.نحوی تفکیک شرکت ها به مراحل عمر 13
1-9-1.مرحله تولید یا ظهور 13
1-9-2.مرحله رشد 14
1-9-3.مرحله بلوغ 14
1-9-4.مرحله افول یا سکون 14
1-10.خلاصه فصل 16
فصل دوم؛ ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه: 18
2-2. مفهوم محافظه کاری 18
2-3. انواع محافظه کاری 20
2-3-1.محافظه کاری نا مشروط 20
2-3-2.محافظه کاری مشروط 21
2-4.دیدگاه های محافظه کاری 22
2-4-1.دیدگاه قرار دادی 23
2-4-2. دیدگاه مالیاتی 24
2-4-3. دیدگاه هزینه های سیاسی 24
2-4-4. دیدگاه دعاوی حقوقی 25
2-4-5. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری 25
2-5.رقابت در بازار 26
2-6.اندازه گیری محافظه کاری 26
2-6-1.معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان 27
2-6-2.معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار 28
2-6-3. معيارهاي محافظه كاري مبتني براقلام تعهدي 28
2-6-4. معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي 29
2-7. جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری 30
2-8. انتقاد از محافظه کاری 31
2-8-1.نا اعتمادی 32
2-8-2.پنهان کاری 32
2-8-3.نفی اصول حسابداری 32
2-8-4.سو گیری 32
2-8-5.امر ذهنی 33
2-9.دفاع از محافظه کاری 33
2-10.چرخه عمر شرکت ها 34
2-11.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل رشد 35
2-11-1.ایجاد 35
2-11-2.طفولیت 36
2-11-3.رشد سریع 36
2-11-4.بلوغ 37
2-11-5.تکامل 38
2-12.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل پیری 38
2-12-1.ثبات 38
2-12-2.اشرافیت 39
2-12-3.بروکراسی اولیه 40
2-12-4.بروکراسی و مرگ 40
2-13.چرخه عمر شرکت ها از دیدگاه حسابداری 41
2-13-1.مرحله تولد یا ظهور 41
2-13-2.مرحله رشد 42
2-13-3.مرحله بلوغ 42
2-14.محافظه کاری حسابداری و دوره عمر شرکت ها 42
2-14-1.قرارداد ها 43
2-14-2.دعاوی حقوقی 43
2-14-3.مالیات 44
2-14-4.هزینه سیاسی 44
2-14-5.رقابت در بازار 45
2-14-6.تامین مالی 45
2-15.پیشینه تحقیق 46
2-15-1.تحقیقات خارجی 46
2-15-2.تحقیقات داخلی 50
2-16.خلاصه فصل 53
فصل سوم؛ روش تحقیق
3-1. مقدمه 55
3-2. روش تحقيق 55
3-3. جامعه آماری 56
3-4. نمونه آماری 56
3-5.روش گردآوری دادهها 57
3-6.سوالات تحقیق 57
3-7.فرضیه های تحقیق 58
3-8.متغییر ها و مدل تحقیق 59
3-9.نحوه تفکیک شرکت ها به مراحل عمر 60
3-10.روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 62
3-10-1.آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 63
3-10-2.آزمون همخطی 63
3-10-3.آزمون ضریب همبستگی 64
3-10-4.آزمون معنی داری ضریب همبستگی 64
3-10-5.آزمون دوربین واتسون 65
3-10-6.آزمون مقایسه دو گروه نمونه 65
3-11. خلاصه فصل 65
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها
4-1.مقدمه 67
4-2.آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغییره 68
4-3.تجزیه و تحلیل مدل محافظه کاری 68
4-3-1.آمار توصیفی مدل جانبی 69
4-3-2.آزمون نرمال بودن متغییر وابسته 71
4-3-3.آزمون همخطی 72
4-3-4.آزمون همسانی واریانس پسماند ها 72
4-3-5.بررسی عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم 73
4-3-6.آزمون نرمال بودن جملات خطا 74
4-3-7.برآورد مدل در شرکت های رو به رشد 75
4-3-8.برآورد مدل در شرکت های بالغ 77
4-3-9.برآورد مدل در شرکت های رو به افول 78
4-4.بررسی فرضیه های پژوهش 80
4-4-1.آزمون فرضیه اول 81
4-4-2.آزمون فرضیه دوم 81
4-5. خلاصه فصل 82
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1- مقدمه 84
5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق و بیان فرضیه ها 85
5-3.تحلیل تطبیقی یافته ها 85
5-4.محدودیت های تحقیق 86
5-5.پیشنهاد ها 87
5-6.خلاصه فصل 88
منابع 89
پیوست 94

فصل اول
كليات تحقيق

1-1 بيان مسأله
محافظه کاری یکی از ویژگی های صورت های مالی است که در سال های اخیر به دلیل رسوایی های مالی ( در شرکت هایی مانند انرون و وردکام)توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. با وجود اهمیت زیاد محافظه کاری تا کنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نشده اما در متون حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست جانبداری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار آن و دوم گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویق شناخت درآمدها می باشد (پرایس،2005). واتز(2008) از بلیس (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است “محافظه کاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید ،اما همه زیان ها را پیش بینی کنید تعریف شده است”. مالی از سوی دیگرهر شرکت یا کسب و کاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد..مراحلچرخه زندگیرا می توان به عنوان فاز مجزا و شناسایی که از تغییر درعوامل داخلی مانند انتخاب استراتژی، منابع مالی و تواناییهای مدیریتی بوجود می آیند،و /​​یاعوامل خارجی از قبیل تعریف محیط رقابتی و عوامل اقتصاد کلان تعریف کرد (دیکینسون، 2011). بلک(1998)مراحل چرخه زندگی به عنوان یک جانشین برای صفات اقتصادی شرکت تعریف می کند.بررسی ادبیات نشان می دهد که چرخه زندگی شرکت عامل مهم تعیین کننده بسیاری ازتصمیم گیری های شرکت های بزرگ است(کوین وکامرون، 1983؛ اسمیت،میچل، وتابستان، 1985؛ لستروپارنل، 1999). به عنوان رفتار سازمانی در مراحل مختلف چرخه زندگی ، رفتار گزارشگری مالی نیزانتظار می رود درمراحل سازمانی چرخه زندگی تغییر کند. بر اساس محافظه کاری شرطی ، اخبار بد علی رغم تایید پایین ، در دوره جاری شناسایی می شوند ،اما شناسایی اخبار خوب تا زمان اخراز شرط قابلیت تایید لازم ، یعنی تا دوره آینده به تاخیر می افتد. به نظر می رسد که این ویژگی باعث شده است که شرکت هایی که در مرحله افول به سر می برند و از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیستتند کمتر از اصل محافظه کاری پیروی کنند و بالعکس شرکت هایی که در مرحله رشد هستند نسبت به شرکت های بالغ از محافظه کاری بیشتری برخوردارند. اینمطالعه به بررسی تاثیرچرخه عمردرکیفیت سود، به عبارتی محافظه کاریمی پردازد.
به طور کلی در این تحقیق ما به دنبال یافتن رابطه بین چرخه عمر شرکت و محافظه کاری می باشیم . منغییر مستقل ما چرخه عمر شرکت و متغییر وابسته محافظه کاری می باشد.
1-2 ضرورت تحقيق
با توجه به جنبه هاي اقتصادي اطلاعات، گزارشگري مالي و سيستم حسابداري نقش حياتي را در بازار سرمايه ايفا ميكند. هدف اصلي گزارشگري مالي تأمين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران است. سرمايه گذاران و استفاده كنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداري عملكرد آتي شركت را پيشبيني و از آن براي ارزشگذاري شركت استفاده ميكنند. تا با استفاده از اطلاعاتي كه در مورد ارزش شركت ها دارند تصميماتي را در زمينه خريد يا فروش سهام اتخاذ كنند. بر اين اساس بايد صورت هاي مالي اطلاعات مربوط و قابل اتكايي را در مورد وضعيت اقتصادي شركت ها در اختيار قرار دهند اما با توجه به ابهاماتي كه در حسابداري وجود دارد جامعه حسابداران اصل محافظه كاري را براي رفع اين ابهامات و مشكلات پيشنهاد مي كنند.
طبق تئوري چرخه ي عمر، شركتها در مراحل مختلف چرخه ي عمر از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه ويژگيهاي مالي و اقتصادي يك شركت تحت تأثير مرحلهاي از چرخه ي عمر است كه شركت در آن قرار دارد.
بر اين اساس ما به دنبال بررسي ميزان محافظه كاري در هر يك از مراحل مختلف عمر شركت ها مي باشيم تا در اين راستا به بازار سرمايه گذاري ها در جهت بهبود تهيه صورت هاي مالي و در نتيجه بهبود ارزيابي عملكرد شركت ها كمك كرده باشيم.
1-3 اهداف تحقيق
همان طور كه ميدانيم حسابداري در رابطه با تعيين ارزش ها و همچنين بيان عملكرد هاي واحد اقتصادي تا حدي نا توان است و براي مواجهه با اين مشكل از اصل محافظه كاري استفاده مي كند تا در مواقع ابهام بتواند دست مديران يا مالكان را از تغيير داده ها به نفع خود ببندد. به اين شكل كه در راستاي انجام محافظه كاري چهار اقدام زير انجام مي شود 1-شناسايي كمتر دارايي ها 2-شناسايي بيشتر بدهي ها 3-شناسايي زود تر هزينه ها 4-شناسايي دير تر درآمد ها. اين اقدامات باعث اين مي شود كه عملكرد واحد اقتصادي به دليل ابهامات كمتر از واقع نشان داده شود. مي دانيم كه شركت ها براي استفاده از محافظه كاري دلاليل متفاوت دارند و بنابراين در مورد استفاده از محافظه كاري به يك شكل عمل نمي كنند. به نظر مي رسد شركت هاي رو به رشد براي كاهش هزينه ماليات و هزينه هاي سياسي تمايل به استفاده بيشتر از محافظه كاري دارند و اما شركت هاي رو به افول كه براي تامين مالي نياز به انتشار سهام يا اوراق قرضه دارند از محافظه كاري كمتري استفاده مي كنند تا عملكرد خود را بيشتر نشان دهند تا از اين طريق سهام داران را به سمت خريد اوراق خود بكشانند. لذا اين تحقيق نشان مي دهد كه كدام دسته از شركت ها از محافظه كاري بيشتري استفاده مي كنند و كدام يك از محافظه كاري كمتري استفاده مي كنند تا از اين طريق تخمين بهتري از عملكرد واقعي و توان مالي شركت داشته باشيم.
بر اين اساس هدف اين پ‍‍‍‍ژوهش پيدا كردن رابطه بين مراحل سه گانه عمر شرکت مانند رشد بلوغ و یا افول با محافظه کاری است.

1-4 سوالات تحقيق
1-آيا شركت هاي روبه رشد در مقايسه با شركت هاي بالغ از سطح محافظه كاري بالا تري برخوردارند؟
2- آيا شركت هاي روبه افول در مقايسه با شركت هاي بالغ از سطح محافظه كاري پايين تري برخوردارند؟
1-5 فرضيه‌ها
1- شركت هاي روبه رشد در مقايسه با شركت هاي بالغ از سطح محافظه كاري بالا تري برخوردارند.
2- شركت هاي روبه افول در مقايسه با شركت هاي بالغ از سطح محافظه كاري پايين تري برخوردارند.
1-6 بهره‌وران این پژوهش
کلیه فعالان بازار سرمایه ،تصمیم گیرندگان،تحلیلگران مالی،سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در بورس اوراق بهادان می توانند از نتایج این پژوهش بهره برند.
1-7 جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق

این پژوهش اولین مطالعه می باشد که به دنبال بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر روی محافظه کاری می باشد.
1-8 روش تحقيق

این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است و روش آماری آن همبستگی می باشد که به دنبال پیدا کردن رابطه بین چند متغییر است.
نخست شرکت های عضو نمونه اماری با استفاده از متغییر های تفکیک کننده به مراحل رشد،بلوغ و افول طبقه بندی می شوند و سپس متغیر محافظه کاری در هر یک از حالات بررسی می شود. در مرحله آخر با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی به آزمون فرضیه های پژوهش می پردازیم.
روش گردآوري اطلاعات ( ميداني، كتابخانه‌اي و غيره ) :

از لحاظ جمع آوری اطلاعات جزء تحقیق توصیفی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. قلمرو زمانی این پژوهش سال های 1387 تا 1392 می باشد.معیار های زیر برای انتخاب نمونه مناسب به روش حذفی مورد استفاده قرار گرفته است.

جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی،هلدینگ ، بانک و لیزینک نباشد.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد. و شرکتها در طول دوره تحقیق سال مالی خود را عوض نکرده باشد.
اطلاعات مالی شرکت ها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
معاملات سهام شرکت ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از6 ماه نداشته باشند.

ابزار گردآوري اطلاعات:
داده های این پژوهش از طریق نرم افزار ره آورد نوین گرد آوری شده و از طریق نرم افزار آماری eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
باسو (1997) بازده سهام را به عنوان شاخصی برای تعیین نوع اخبار موجود پیرامون واحد تجاری به کار برد. او معتقد بود که اخبار ناخوشایند سریع تر از اخبار خوشایند شناسایی و توسط این شاخص نشان داده می شود. باسو برای آزمون این فرضیه، مدل زیر را به کار برد:

Xi,t= β0 +

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نقدشوندگی سهام، تحلیل اطلاعات، شرکت‌های پذیرفته شده، نقدشوندگی Next Entries منابع تحقیق با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار، صاحبان سهام