مقاله درمورد دانلود کیفیت خدمات حسابرسی، کیفیت خدمات، چرخش اجباری، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-1-2) محيط حقوقي 25
2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسي 25
2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسي 26
2-4-2-1) قيمت گذاري حسابرسي‎هاي نخستين به مبلغي كمترازبهاي تمام شده 27
2-4-2-2) تخصص گرايي درصنعت 28
2-4-3) خلاصه موضوعات عرضه 30
2-5) رابطه بين اجزاي كيفيت حسابرسي 30
2-6) پیامدهای كيفيت حسابرسي 32
2-6-1) اعتباراطلاعات 32
2-6-2) كيفيت اطلاعات 34
2-6-3) خلاصه پیامدهای كيفيت حسابرسي 36
2-7) پژوهش‎های انجام شده درداخل كشور 36
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1) مقدمه 40
3-2)روش پژوهش 40
3-3) فرضیه‎های تحقیق 41
3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 41
3-5) جامعه و نمونه آماري 43
3-6) گردآوري اطلاعات 44
3-7) روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها 44
3-8) روش‌های آماری آزمون فرضیه‎ها 45
3-9) رگرسیون چند متغیره 45
3-9- 1) ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده 46
3-9-2 -مفروضات رگرسیون خطی 47
3-9-3- آزمون استقلال خطاها 47
3-9-4- آزمون مناسب بودن مدل 48
3-9-5- آزمون معنادار بودن ضرايب 48
3-10- بررسي ساختار دادههاي تركيبي و انواع مدلهاي آن 48
3-10-1 مدل اثر ثابت 49
3-10-2 مدل اثر تصادفی 50
3-10-3- آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی 50
3-10-3-1 آزمون چاو 50
3-10-3-2 آزمون‎هاسمن 51
3-11- خلاصه فصل 51
فصل چهارم: یافته‎های پژوهش
4-1) مقدمه 52
4-2) توصیف نمونه آماری 53
4-3) آمارتوصیفی داده‌ها 54
4-4) تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 55
4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 57
4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق 58
4-5-2) آزمون استقلال خطاها 58
4-5-3) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 59
4-5-3-1) مدل رگرسیونی فرضیات اول تا سوم 59
4-6) آزمون فرضیات تحقیق 60
4-6-1) فرضيه اول 61
4-6-2) فرضيه دوم 61
4-6-3) فرضيه سوم 61
4-6-4) فرضيه چهارم 62
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1)مقدمه 64
5-2)خلاصه پژوهش 64
5-3)بررسی یافته‎ها و تفسیر نتایج پژوهش 65
5-3-1) فرضیه اول 65
5-3-2)فرضیه دوم 66
5-3-3 )فرضیه سوم 66
5-3-4)فرضیه چهارم 66
5-4) محدودیت‎های پژوهش 67
5-5) پیشنهادهای كاربردی پژوهش 67
5-6)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 68
منابع فارسی 69
منابع انگلیسی 69

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1. نمونه آماری تحقیق 54
جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق 55
جدول 4-3. آزمون چاو 56
جدول4-4. آزمون‎هاسمن 57
جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف 58
جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59
جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 60

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 59

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1: چارچوب کیفیت حسابرسی 15
شکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی 17

چکیده
درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسي مي‎شود. از اينرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضيه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضيه‎هاتشريح ميشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به كارگيري داده‌هاي تركيبي و مقطعی استفاده می‎گردد. براي تجزيه و تحليل داده‎هاي تحقيق و آزمون فرضيات تحقيق از روش‎هاي آماري به دو شكل توصيفي و استنباطي استفاده خواهد شد كه در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي به تبيين و توصيف ويژگي‎هاي جمعيت شناختي داده‎ها پرداخته مي شود و سپس براي برآورد پارامترها و بررسي آزمون فرضيات تحقيق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنين از نرم افزارهای6 EViews و19 SPSS براي تحليل توصيفي داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده مي‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

فصل اول
كليات تحقيق

1-1) مقدمه
گزارش حسابرسي به عنوان محصول نهايي فرآيند حسابرسي، ماهيت كالاي(خدمات) عمومي رادارد كه استفاده ازآن مانع استفاده ازديگرخدمات عمومي نمي‎شود ومصرف آن درانحصارهيچ مصرف كننده خاصی نيست. اين كالاي عمومي همانند ساير كالاها وخدمات بايد از كيفيت مناسبي برخوردار باشد تا تقاضا براي آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).
ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسي يك وسيلهن ظارتي باشدكه نقشهاي متعدد مذكور را برعهده دارد، باثابت فرض كردن سايرشرايط، صورتهاي مالي كه باكيفيت بالاحسابرسي شده اند، ازقابليت اتكا واعتماد بيشتري نزدمصرف كنندگان اين كالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).
درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسي ميشود. از اينرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضيه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضيه‎هاتشريح ميشوند.

1-2) تشریح و بیان مسئله
نقش وماهيت حسابرسي درارتباط باعدم قطعيت وترديدهاي حاكم بركيفيت اطلاعات حسابداري گزارش شده مطرح مي‎شود. حسابرس درخط مقدم رسيدگي، گواهي دهي ونهايتاً اعتبار بخشي به ادعاهاي مديريت مندرج درصورتهاي مالي است. حسابرسي به عنوان يك سازوكاراجتماعي، براي كمك به نظارت وكنترل رفتارمديران وبه عنوان ابزار نظارتي دولتها است. دربُعداقتصادي، حسابرس به عنوان داور بي طرف ومستقل در روابط اقتصادي، قراردادها و كاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل مي كند و اطمينان خاطروآرامش تصميم گيران وعموم جامعه را فراهم ميآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسي يك وسيله نظارتي باشدكه نقشه اي متعددمذكوررابرعهده دارد، با ثابت فرض كردن سايرشرايط، صورتهاي مالي كه باكيفيت بالا حسابرسي شده اند، ازقابليت اتكا و اعتماد بيشتري نزد مصرف كنندگان اين كالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، 1389).
مسوولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می‌شود. بر این اساس صورت‌های مالی منتشره توسط کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت‌ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می‌شوند. از طرفی مدیران شرکت‌ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه‌ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره‌گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می‌کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می‌شود و عواملی را ایجاد می‌کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود.
از سوی دیگر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار ديگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت يادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص يادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.
با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی می‎باشد.

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق
به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

1-4) اهداف علمی‎تحقيق
هدف اصلی:
بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.
اهداف فرعی:
بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.
بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

1-5) اهداف کاربردی
اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار،
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان امور مالیاتی کشور،
سازمان حسابرسی،
جامعه حسابداران رسمی‎ایران،
شرکت‎های سرمایه گذاری،
کارگزاری‎ها و
سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

1-6) سوالات تحقیق
بین چرخش اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی چه رابطه ای وجود دارد؟
بین چرخش اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی چه رابطه ای وجود دارد؟
1-7) فرضیههای تحقیق
فرضیه اول:بین چرخش اختیاری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:بین چرخش اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین چرخش اختیاری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین چرخش اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

1-8) روش تحقیق
این تحقیق ازلحاظ هدف، تحقيقي کاربردی است. طرح تحقیق آن از نوع پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) مي باشد. براي جمع آوري اطلاعاتاز روش كتابخانه اي و با استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انحراف معیار Next Entries مقاله درمورد دانلود اقلام تعهدی، قلام تعهدی، چرخش اجباری، رگرسیون