منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، جو اخلاقی، عملکرد شغلی، مدیریت دانش در سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

۱-۸ قلمروپژوهش 9
فصل دوم:مروری برادبیات پژوهش
٢-۱ مقدمه 12
۲-۱-۱تعريف اقدامات مدیریت دانش 12
٢-۱-٢تعریف دانش 16
۲-۱-۳تعریف مدیریت دانش 19
۲-۱-۴سیرتاریخی مفاهیم مطرح در زمینه مدیریت دانش 20
۲-۱-۵ ابعاد مدیریت دانش 22
۲-۱-6اهمیت اقدامات مدیریت دانش در سازمان 23
۲-۱-7 مدل ها و نظریه های مدیریت دانش 25
۲-2تعریف عملکرد شغلی 34
۲-2-1اهمیت عملکرد شغلی 36
۲-2-2نظريات مختلف در زمینه عملکرد شغلی 36
۲-3 جو اخلاقی 39
2-3-1تعريف اخلاق 39
٢-3-2سیر تاریخی و مفاهیم مطرح در جو اخلاقی 41
۲-3-3 ابعاد جو اخلاقی 44
۲-3-4تبیین نظریات جو اخلاقی از نگاه ویکتور و کولن 46
٢-3-5اهمیت اخلاق در سازمان 50
۲-4جو اخلاقی و مدیریت دانش 51
۲-5مدیریت دانش و عملکرد 51
٢-6پيشينه ي پژوهش هاي انجام شده داخلی و خارجی 52
۲-7نتیجه گیری از پژوهش های انجام شده 56

فصل سوم:روش اجرای پژوهش
۳-۱مقدمه 59
۳-٢روش پژوهش 59
۳-۳جامعه آماری پژوهش 60
۳-3-1روش نمونه گيري وبرآوردحجم نمونه 60
۳-4 روش وابزارجمع اوری داده های پژوهش 61
۳-5معرفی پرسشنامه ی تحقیق 62
۳-5-۱روایی پرسشنامه 63
۳-5-٢پایایی پرسشنامه 64
۳-6روش تجزیه تحلیل داده هاي پژوهش 64
3-7 الگوریتم اجرای تحقیق 65

فصل چهارم:جمع آوری وتجزیه تحلیل داده های پژوهش
۴-۱مقدمه 67
۴-٢توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 67
۴-٢-۱توصیف دانشگاه های مورد بررسی 67
۴-٢-٢توصیف سن پاسخ دهندگان 68
۴-٢-۳توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 69
۴-٢-۴توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 70
۴-٢-۵ توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 71
۴-٢-٦ توصیف سابقه ی کار پاسخ دهندگان 72
۴-۳ توصیف متغیرهای پژوهش 73
۴-4آزمون نرمالیته 80
۴-5بررسی مدل تحقیق 81
۴-5-1بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 81
۴-5-2بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 82
۴-5-3نتایج تحلیل مسیر 83
۴-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 84
۴-6ازمون فرضیه های پژوهش 85
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
٥-۱ مقدمه 88
٥-٢ نتايج آمارتوصیفی 88
٥-۳نتايج استنباطی 92
٥-۴ پیشنهادات برمبناي نتایج فرضیه ها 94
٥-۵ محدوديت هاي پژوهش 98
٥-٦ پیشنهادات برای پژوهش های آينده 99
منابع فارسی 100
منابع انگليسي 104
پیوست ها 107

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق برگرفته 5
شکل 1-2: ساختار کلی پایان نامه 10
شکل 2-1: نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش 27
شکل 2-2 : راهبردهای مدیریت دانش 29
شکل 2-3 : نقش اعتماد در توزیع دانش 30
شکل 2-4 : مدل هفت سی 30
شکل 2-6 : الگوی فرایند مدیریت دانش 31
شکل 2-7 : مراحل مدیریت دانش 33
شکل 2-8 : عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران 34
شكل 2-9 : ابعاد جو اخلاقي 50
شکل 3-1 الگوریتم اجرای تحقیق 65

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 )ویژگی های دانش ضمنی و صریح 19
جدول 2-2 ) ابعاد مدیریت دانش 22
جدول 2-3 )زیرچرخه های مدیریت دانش 25
جدول شماره 2-4 ) فضاهای جو اخلاقی 43
جدول2-5) پنج گونه جو اخلاقی 44
جدول 2-6 )چارچوب انطباق فرهنگ و جو اخلاقی سازمان 54
جدول 3-1 )به تفکیک سوالات مختص به هر متغیر 63
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ 64
جدول4-1)توصیف دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان 67
جدول4-2)توصیف سن پاسخ دهندگان 68
جدول4-3)توصیف جنسيت پاسخ دهندگان 69
جدول4-4)توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان 70
جدول4-5)توصیف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان 71
جدول4-6)توصیف سابقه كار پاسخ دهندگان 72
جدول4-7) توصیف متغیر عملکردشغلي 73
جدول4-8) توصیف ابعادعملکردشغلي 74
جدول4-9) توصیف متغیر جو اخلاقي سازمان 75
جدول4-10) توصیف ابعادجواخلاقی 76
جدول4-11) توصیف متغیر مشارکت کارکنان در مديريت دانش 77
جدول4-12) توصیف ابعاد مشارکت کارکنان در مديريت دانش 78
جدول4-13) توصیف متغیر رضايت از مديريت دانش 79
جدول4-14) توصیف متغیر نگرش کارکنان در مورد مديريت دانش 81
جدول4-16) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 84
جدول 4-17) شاخص های معنی داری و برازش مدل 85
جدول شماره 5-1) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر جو اخلاقی 88
جدول شماره 5-2) فراوانی پاسخ ها به گویه های نگرش کارکنان به مدیریت دانش 89
جدول شماره 5-3) فراوانی پاسخ ها به گویه های مشارکت کارکنان در مدیریت دانش 90
جدول شماره 5-4) فراوانی پاسخ ها به گویه های رضایت از مدیریت دانش 91
جدول شماره 5-5) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر عملکرد شغلیی 92
جدول5-6) نتایج آزمون فرضیه ها 93

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1)نمودار میله ای دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان 68
نمودار4-2)نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 69
نمودار4-3)نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان 70
نمودار4-4)نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان 71
نمودار4-5)نمودار دایره ای وضعيت تاهل پاسخ دهندگان 72
نمودار4-6)نمودار میله ای سابقه كارپاسخ دهندگان 73
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عملکرد شغلي 74
نمودار4-8) هیستوگرام متغیر جو اخلاقي سازمان 75
نمودار4-9) هیستوگرام متغیر مشارکت کارکنان در مديريت دانش 77
نمودار4-10) هیستوگرام متغیر رضايت از مديريت دانش 79
نمودار4-11) هیستوگرام متغیر نگرش کارکنان در مورد مديريت دانش 80
نمودار 4-12) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 82
نمودار 4-13) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 83

چکیده
در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو اخلاقی در سازمان برای نوآوری های مدیریت دانش ضروری می باشد و همچنین اصول خلق،اشتراک گذاری و حفظ دانش را تقویت می نماید.
هدف این تحقیق سنجش تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش (نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش و مشارکت دانش) می باشد . این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی وسپس استنباطی است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه دانشگاههای گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت و پیام نور واحد رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق برابر 997 نفر از کارکنان دانشگاه های گیلان ، آزاد رشت و پیام نور رشت که مشغول به ارائه خدمت هستند می باشد . که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس 164 نفر می باشد و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده ها از شاخص فراوانی ، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است . برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان از تاثیر معنادار جو اخلاقی سازمان بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر معنادار نگرش مدیریت دانش بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر رضایت از مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر عملکرد شغلی را نشان می دهد .

واژگان کلیدی : جو اخلاقی سازمان ، نگرش مدیریت دانش ، مشارکت در مدیریت دانش ، رضایت از مدیریت دانش ، عملکرد شغلی

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:
از آنجا که دنیای امروز ، دنیای تغییر اطلاعات و دانش می باشد ضروری است که سازمانها قابلیت های لازم برای فعالیت تحت این شرایط را احراز نمایند . ابزار کارآمد جهت رسیدن به این قابلیت ها ، مدیریت دانش1 است . جهت غلبه بر شرایط نا مطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد برخورداری از داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآمد است که بنیاد ثروت و دارایی حیاتی سازمان به حساب می آیند و منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات و سازمان ها خواهد داشت. جهت دست یافتن به این هدف باید با بررسی و استفاده از عوامل موثر در رفتار سازمانی و مطالعه ی منظم (سیستماتیک ) عملیات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند سعی در توانمند سازی این نیروها داشته تا از آنها به عنوان گنجی در مدیریت دانش استفاده نمود.
یک سازمان به منظور برتری یافتن بر سایر سازمانها باید منابع انسانی را توسعه دهد و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سرآنهاست ، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان ها هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شود و توسعه داده شوند . از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( پروساک و کوهن2 ، 2001 ) .
مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و آینده ، می نمودند. در محیط های پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از سازمان ها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری و تسهیم دانش در مدیریت دانش به وجود آورده است ( این کپن3 ، 1998 ) .
در این میان مبحث جو اخلاقی سازمان در راستای به اشتراک گذاری این دانش پویا در میان سازمانهای امروزی می تواند بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشد. چه بسا عدم توجه به این عامل باعث شکست پروژه های یادگیرندگی در سازمانها و حتی سدّی در مقابل این امر بوده است و در نتیجه هیچگونه اشتراک گذاری دانش در سازمان صورت نگرفته است و سازمان ها را از یک مزیت رقابتی بسیار پویا محروم داشته است .با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.در این فصل مسآله تحقیق ،ضرورت و اهداف آن بیان می شود و همچنین فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و مدل مفهومی آن ارائه می گردد.
1-2 بیان مسئله تحقیق :
در محیط پر رقابت کنونی ، دانشگاه ها برای جذب بهترین دانشجویان و اساتید در حال رقابت با یکدیگرند، در این میان این دانش است که به عنوان مهم ترین فاکتور رقابتی مطرح می شود.در عصر حاضر دانشگاه ها می توانند با پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و بهره جویی از مزایای آن، جایگاه علمی خود را ارتقاء دهند و در میدان رقابت باقی بمانند( فتح اللهی و دیگران ، 1388 ، ص 541 ) .
مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که یک سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است (رابیتز4 2007).

از آنجا که دانش به عنوان یک دارایی فردی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است،کارکنان از اینکه سرمایه ی باارزش دانش خود را با سایر اعضای سازمان به اشتراک بگذارند می هراسند زیرا فکر می کنند که مزایای حاصل از آن را دست می دهند.بنابراین ممکن است تضادی میان دارایی دانش فردی و دانش گروهی در یک سازمان وجود داشته باشد.
سازمانها برای انجام دادن امور سازمانی خود علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیاز دارند که آنان را در رفتارها و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر می سازد . يكي از عوامل مهم در شكل گيري ارتباطات درون سازماني و شرايط كاركنان ، جو اخلاقي است كه تاثير قابل ملاحظه اي در بهره وري سازماني دارد. (الوانی و سیدنقوي ، 1381 ).
جو اخلاقی5 سازمانها برای ایجاد سازمانهای اخلاقی و تقویت رفتارهای اخلاقی تر میان اعضای سازمانها

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جمال الدین، صحیفه سجادیه، قرآن و حدیث، فقه اسلامی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، جو اخلاقی، عملکرد شغلی، مسئولیت اجتماعی