پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، آزمون فرضیه، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

باسمه تعالی
«تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب سید شامخ هاشمی تکلیمی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی در تاریخ 31/06/94 از پایان‌نامه خود تحت عنوان: تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی ، با کسب نمره18 (هجده)و درجه بسیار خوب دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد می‌شوم:
این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
این پایان‌نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: سید شامخ هاشمی تکلیمی
تاریخ و امضاء

قدردانی و سپاس:
حال که نگارش وتدوين پايان نامه اينجانب به پايان رسيده ، بر خود لازم مي دانم از کليه عزيزاني که در انجام اين تحقيق مرا ياري نموده اند تشکر وقدر داني نمايم.
از راهنمایی های بی شائبه و توأم با صبر و بردباری استاد ارجمند سرکار خانم دکتر مریم اوشک سرایی به عنوان استاد راهنما که بدون راهنما ئيها ي ارزشمند ايشان انجام اين تحقيق ممکن نبود سپاس وقدرداني مي نمايم.
واز اساتيد دلسوز وگرانقدر که در دوره تحصيل زحمات زيادي کشيده سپاسکزاري مي نمايم.
ودر پايان از کليه افراد و پاسخ دهندگانی در فرایند مرا یاری و کمک نمودند تقدیر و تشکر می نمایم.

تقدیم به:
تقدیم به محضر والدين عزيز و فداکارم و همسر صبور و دلسوزم كه رنج تحصيلم رابه دوش كشيده ودرمراحل مختلف به ياريم شتافتند.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله تحقیق 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- مدل مفهومی تحقیق 8
1-6- فرضیه های تحقیق 9
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مدل 9
1-8- قلمرو تحقیق 12
1-8-1- قلمروزمانی 12
1-8-2- قلمرو مکانی 12
1-8-3- قلمرو موضوعی 12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2- مقدمه 14
2-1-تعاريف عملكرد نوآوري 16
2-1-1- تاريخچه عملكرد نوآوري 20
2-1-2- اهميت عملكرد نوآوري 21
2-1-3- ابعاد عملكرد نوآوري 21
2-1-4- رويكردهاي عملكرد نوآوري 22
2-2- تعاريف عملكرد كيفيت 25
2-2-1- اهميت عملكرد كيفيت 26
2-2-2 -ابعاد عملكرد كيفيت 27
2-2-3- مدل عملكرد كيفيت كانو 27
2-3- تعاريف مدیریت کیفیت فراگير 31
2-3-1- تاريخچه مديريت كيفيت 32
2-3-2- اهميت مديريت كيفيت 33
2-3-3- ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت 33
2-3-3-1- ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت 34
2-3-4- رويكردهاي مديريت كيفيت 39
2-4-1- رابطه بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت 42
2-4-2- رابطه بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآورانه 43
2-4-3- مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری 44
2-5-1- پيشينه ي پژوهش هاي داخلي 47
2-5-2- پيشينه ي پژوهش خارجي 50
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 55
3-2- روش تحقیق 55
3-3- جامعه آماری تحقیق 56
3-4- ابزار گردآوری داده ها 57
3-5- پایایی و روایی 58
3-5-1- پایایی 58
3-5-2- روایی محتوا 59
3-6- روش های آماری تحقیق 59
3-6-1-آزمون كولموگروف – اسميرنوف 60
3-6-1- مدل سازی معادلات ساختاری 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 63
4-2- توصیف آماری 63
4-2-1- جنسیت 64
4-2-2- وضعیت سن 64
4-2-3 – ميزان تحصیلات 65
4-2-4- سابقه ی کار 65
4-2-5- سابقه ی مدیریت 66
4-2-6- تعداد پرسنل 66
4-2-7- نوع فعالیت 67
7-2-8- گواهینامه های در اختیار 67
4-3- توصیف آماری متغیرهای تحقیق 68
4-3-1- گروه های کوچک حل مسئله 68
4-3-2- پیشنهادات کارکنان 68
4-3-3- آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان 68
4-3-4- مدیریت فرآیند 69
4-3-5- اطلاعات کیفیت 69
4-3-6- عملکرد کیفیت 69
4-3-7- عملکرد نوآوری 70
4-4-آزمون كولموگروف – اسميرنوف 70
4-6- بررسي مدل هاي اندازه گيري 71
4-6-1- تحلیل عاملی تاییدی متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت 71
4-6-1-1-بخش اول 72
4-6-1-2- بخش دوم 75
4-6-2- تحلیل عاملی تاییدی ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت 77
4-6-2-1- بخش اول 77
4-6-2-2- بخش دوم 80
4-6-3- متغير عملکرد کیفیت 82
4-6-4- متغير عملکرد نوآوری 84
4-7-1- مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل معادلات ساختاری 85
4-7-2-مدل در حالت تخمین استاندارد 86
4-7-3- مدل در حالت ضرایب T و بررسي فرضيه هاي پژوهش با معادلات ساختاري 87
4-7-3-1-آزمون فرضیه اول 88
4-7-3-2-آزمون فرضیه دوم 89
4-7-3-3-آزمون فرضیه سوم 89
4-7-3-4-آزمون فرضیه چهارم 89
4-7-3-5-آزمون فرضیه پنجم 89
4-7-3-6-آزمون فرضیه ششم 90
4-7-5- تحلیل مسیر 90
4-7-6- شاخصهای برازش مدل 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 94
5-2-آمارتوصیفی متغيرهاي تحقيق 94
5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق 99
5-3-1-فرضیه اول تحقیق 99
5-3-2-فرضیه دوم تحقیق 99
5-3-2-فرضیه دوم تحقیق 100
5-3-4-فرضیه چهارم تحقیق 100
5-3-5-فرضیه پنجم تحقیق 100
5-3-6-فرضیه ششم تحقیق 101
5-4-پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش 101
5-5- محدودیت هاي تحقيق 102
5-6- پیشنهادات آتی براي انجام تحقيق 103
منابع 104
پیوست‌ها 111

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1- پنج تعريف منحصر به فرد كيفيت كانو 29
جدول 2-2- تعاریفی چند از ابعاد نرم افزاري و سخت افزاري مدیریت کیفیت 32
جدول3-1- منابع پرسشنامه و تعداد سوالات مربوط به هر متغیر 58
جدول3-2- نتایج ضرایب پایایی پرسشنامه 59
جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه 64
جدول 4-2- وضعیت سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه 64
جدول4-3- تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه 65
جدول 4-4- میزان سابقه ی کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه 65
جدول 4-5- سابقه ی مدیریت پاسخ دهندگان به پرسشنامه 66
جدول 4-6- تعداد پرسنل مربوط به شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه 66
جدول 4-7- نوع فعالیت های شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه 67
جدول 4-8- گواهینامه های در اختیار شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه 67
جدول 4-9- توصیف آماری متغیر گروه های کوچک حل مسئله 68
جدول 4-10- توصیف آماری متغیر پیشنهادات کارکنان 68
جدول 4-11- توصیف آماری متغیر آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان 69
جدول 4-12- توصیف آماری متغیر مدیریت فرآیند 69
جدول 4-13- توصیف آماری متغیر اطلاعات کیفیت 69
جدول 4-14- توصیف آماری متغیر عملکرد کیفیت 70
جدول 4-15- توصیف آماری متغیر عملکرد نوآوری 70
جدول 4-16- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده ها 71
جدول 4-17- شاخص های برازش مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت 75
جدول 4-18- شاخص های برازش مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت 77
جدول 4-19- شاخص های برازش مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت 79
جدول 4-20- شاخص های برازش مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت 81
جدول 4-21- شاخص های برازش مدل اندازه گيري متغير عملکرد کیفیت 83
جدول 4-22- شاخص های برازش مدل اندازه گيري متغير عملکرد نوآوری 85
جدول 4-23- نتایج تحلیل مسیر 90
جدول 4-24- شاخص های برازش مدل 91
جدول 4-25- شاخص های برازش مدل پژوهش 92
جدول5-1- توصیف معیارهای گروه های کوچک حل مسئله 94
جدول5-2- توصیف معیارهای پیشنهادات کارکنان 95
جدول5-3- توصیف معیارهای آموزش مرتبط با شغل 96
جدول4-5- توصیف معیارهای مدیریت فرآیند 97
جدول5-5- توصیف معیارهای کیفیت اطلاعات 98
جدول5-6- توصیف معیارهای عمکلرد کیفیت 98
جدول5-7- توصیف معیارهای عمکلرد نوآوری 99

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 4-1- مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمين استاندراد 73
نمودار 4-2- مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری 74
نمودار 4-3- مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت
در حالت تخمين استاندراد 75
نمودار 4-4- اندازه گيري ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری 76
نمودار 4-5- مدل اندازه گيري ابعاد مدیریت فرآیند در حالت تخمين استاندارد 78
نمودار 4-6- مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداري 79
نمودار 4-7- مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمين استاندراد 80
نمودار 4-8- مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری 81
نمودار 4-9- مدل اندازه گيري متغير عملکرد کیفیت در حالت تخمين استاندراد 82
نمودار 4-10- مدل اندازه گيري متغير عملکرد کیفیت در حالت اعداد معناداري 83
نمودار 4-11- اندازه گيري متغير عملکرد نوآوری در حالت تخمين استاندراد 84
نمودار 4-12- مدل اندازه گيري متغير عملکرد نوآوری در حالت اعداد معناداري 85
نمودار 4-13- طراحی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل 86
نمودار4-14- مدل تحقيق در حالت تخمین استاندارد 87
نمودار 4-15- مدل تحقيق در حالت اعداد معناداري 88

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق 9
شکل 2-1- دیدگاه استراتژیک و تیم کاری 23
شکل 2-2- مدل كانو 28

چکیده
نوآوری یکی از عواملی است که همواره در تحقیقات مختلف به اهمیت آن در موفقیت شرکت ها اشاره شده است. عوامل بسیار زیادی وجود دارد که عملکرد نوآوری در یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد، اما در این تحقیق تاثیر عوامل سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های مدیریت کیفیت و عملکرد کیفیت بر این عامل سنجیده شده است. لذا هدف اصلی این تحقیق تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان است. تحقیق جاري از نوع تحقیق هاي كاربردي و از نظر دسته بندی تحقیق بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصیفی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی شرکت های تولیدی در استان گیلان هستند، که قابلیت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت را دارند، می باشد و تعداد آنها 373 شرکت می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی است و از هر شرکت فقط مسئول سیستم مدیریت کیفیت به عنوان نمونه ی انتخاب می شود. ابزار جمع آوري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تعلیم و تربیت، روش تحقیق Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، شرکت های تولیدی، مدیریت کیفیت فراگیر