پایان نامه ارشد رایگان درمورد رویکرد نوین، روش شناسی پژوهش، جامعه پذیری، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول:کلیات پژوهش 4
مقدمه 5
1-1 بیان مساله 5
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان 9
1-3 اهداف تحقیق 9
1-4 سابقه و ضرورت انجام تحقیق 10
1-5 فرضیه ها 11
1-6 روش انجام تحقیق 11
1-7 قلمرو تحقیق 11
1-8 ادبیات پژوهش 12
1-9 واژگان کلیدی 13

فصل دوم:ادبیات پژوهش 14
مقدمه 15
2-1 بخش اول:مباحث نظری 15
2-1-1 تخلف 15
2-1-1-1 تعریف تخلف 15
2-1-1-2 تخلف اداری چیست 15
2-1-1-3 عناصر تخلف 18
2-1-1-4 انواع تخلف 20
2-1-1-4-1تاخیر و غیبت:(حضور در محل کار) 20

عنوان صفحه

2-1-1-4-2رفتار نا معقول کارمند در داخل سازمان: 22
2-1-1-4-3 تقلب و نادرستی: 23
2-1-1-4-4رفتار نا معقول کارمند در خارج از سازمان(فعالیت های خارج از سازمان): 25
2-1-2 انضباط 27
2-1-2-1 تعریف انضباط 27
2-1-2-2 فرآیند انضباط 29
2-1-2-3 اهداف انضباط 29
2-1-2-4 تحلیل مسایل قبل از انضباط 30
2-1-2-4-1 شدت مساله (اهمیت مشکل) 30
2-1-2-4-2 استمرار مساله 31
2-1-2-4-3یا بخشیاز مساله به طور معمول پدیدار میشود یا ادامه الگوی گذشته است؟ 31
2-1-2-4-4 سابقه کار کارکنان(سابقه فرد) 31
2-1-2-4-5 عوامل توجیهی 32
2-1-2-4-6 اشنایی فرد با قوانین و مقررات انضباطی(درجه جامعه پذیری) 32
2-1-2-4-7 سوابق عملکرد انضباطی سازمان 33
2-1-2-4-8 تاثیر رویه انضباطی اعمال شده برای یک مستخدم بر روی دیگر کارکنان 34
2-1-2-4-9 پشتیبانی مدیریت 34
2-1-2-4-10 ماهیت مشکل 34
2-1-2-4-11 کیفیت کار و سنوات خدمت فرد 35
2-1-2-4-12 مسند بودن مدارک 35
2-1-2-5 نکاتی کلی در اداره انضباط 36
2-1-2-5-1 اقدام انضباطی باید اصلاحی باشد 36
2-1-2-5-2 اقدام انضباطی باید تصاعدی باشد. 36
2-1-2-5-3 در اعمال اقدام انضباطی باید از قانون تنور داغ استفاده جست. 39

عنوان صفحه

2-1-3 تنبیه(اعمال مجازات) 44
2-1-3-1 تعریف تنبیه 44
2-1-3-2 انواع تنبیه 44
2-1-3-2-1 اخطار شفاهی 45
2-1-3-2-2 اخطار کتبی 47
2-1-3-2-3 تعلیق 48
2-1-3-2-4 کاهش درجه 49
2-1-3-2-5 کاهش حقوق 50
2-1-3-2-6 اخراج 51
2-1-3-2-7 تز استخدام توافقی 54
2-1-3-3 اقدامهای انضباطی در مورد گروههای ویژه 55
2-1-3-3-1 کارکنانی که در اتحادیه ها عضویت دارند 55
2-1-3-3-2 کارکنان متخصص 56
2-1-3-4 رویکرد نوین: انضباط بدون تنبیه 58
2-1-3-5 اثربخشی مجازات 62
2-1-3-6 کوتاهی در مجازات 64
2-2 بخش دوم : پیشینه پژوهش 65
2-3 معرفی جامعه پژوهش 90
2-3-1 درباره شرکت لبنیات پاک: 90
2-3-2 خلاصه ای از تاریخچه شرکت لبنیات پاک 91

عنوان صفحه

فصل سوم روش شناسی پژوهش(روش تحقیق) 93
مقدمه 94

3-4-3 سوال ششم 110
3-1-1 تحقیق بنیادی :94
3-1-2 تحقیق های کاربردی: 95
3-1-3 اقدام پژوهشی : 95
3-2 جامعه آماری 96
3-3 نمونه و نمونه گیری 97
3-3-1 مفهوم نمونه: 97

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره ثبات مرکزی، گروه کنترل، ایزومتریک، پیش آزمون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد منابع انسانی، داراییهای نامشهود، تحلیل اطلاعات، فرهنگ سازمانی