تحقیق درباره ثبات مرکزی، انحراف معیار، رشد حرکتی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوّم
روش پژوهش 49
3-1) مقدمه 50
3-2) روششناسی پژوهش 51
3-3) جامعه و نمونه آماری 51
3-4) مراحل اجرای آزمون 51
3-5) ابزار و روش جمع آوری اطلاعات 51
3-5) پرسشنامه اطلاعات فردی 51
3-5) آزمون رشد مهارتهای حرکتی درشت 51
3-5) ساختار و وسایل اجرای آزمون 53
3-5) نحوه اجرا و نمره گذاری آزمون 53
3-5) نمرات آزمون و تفسیر آنها 54
3-6) دوربین فیلمبرداری 54
3-7) روش اجرا 54
3-12) متغیرهای پژوهش 55
3-12-1) متغیر مستقل 55
3-12-2) متغیر وابسته 55
3-12-3) متغیرهای کنترل 55
3-12-4) متغیرهای مداخلهگر 55
3-13) روشهای آماری 55

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها 57
4-1) مقدمه 58
4-2) غربالگری دادهها 58
4-3) ویژگیهای جمعیت شناختی 58
4-4) توصیف آماری دادهها 59
4-5) آزمون فرضیههای پژوهش 60
آزمون فرضیه اوّل 60
آزمون فرضیه دوّم 62
آزمون فرضیه سوّم 63

فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری 65
5-1) مقدمه 66
5-2) خلاصه پژوهش 66
5-3) بحث و نتیجه گیری 66
5-5) پیشنهادها 71
5-5-1) پیشنهادهای کاربردی 71
5-5-2) پیشنهادهای پژوهشی 71
فهرست منابع و مأخذ 73
پیوست ………… 78
پیوست 1 79
پیوست 2 80

جدول 1-4. میانگین و انحراف معیار سن (برحسب سال) و تعداد آزمودنیها…………………………………………… 58
جدول 2-4 میانگین و انحراف معیار در پیشآزمون و پس آزمون خردهمقیاس کنترل شی…………………….. 58
جدول 3-4 میانگین و انحراف معیار در پیشآزمون و پس آزمون خردهمقیاس جابجایی…………………………. 59
جدول4-4 میانگین و انحراف معیار در پیشآزمون و پس آزمون مقیاس TGMD-2……………………………..59
جدول 5-4: آزمون لوین مربوط به داده های پیش آزمون و پس آزمون………………………………………………….. 59
جدول 6-4: بررسی نرمال بودن داده ها …………………………………………………………………………………………………….. 60
جدول 7-4 نتایج تحلیل عاملی در خرده مقیاس جابجایی…………………………………………………………………………. 60
جدول8-4 نتایج مقایسههای درونگروهی در خردهمقیاس جابجایی ……………………………………………………….. 61
جدول 9-4 نتایج مقایسههای بین گروهی در خرده مقیاس جابجایی……………………………………………………….. 61
جدول 10-4 نتایج تحلیل عاملی در خرده مقیاس کنترل شی………………………………………………………………….. 62
جدول 11-4 نتایج مقایسه درون گروهی در خردهمقیاس کنترل شی ……………………………………………………. 62
جدول 12-4 نتایج مقایسه بین گروهی در خرده مقیاس کنترل شی ………………………………………………………. 62
جدول 13- 4 نتایج تحلیل عاملی مقیاس TGMD-2 کل…………………………………………………………………………. 63
جدول 14-4 نتایج مقایسه درون گروهی در مقیاس TGMD-2 کل……………………………………………………… 63
جدول 15-4 نتایج مقایسه بین گروهی در مقیاس TGMD-2 کل ………………………………………………………. 63

فهرست شكلها
عنوان صفحه

شکل 1-2 مدل محدودیتهای نیوول 15
شکل 2-2 مدل ساعت شنی گالاهو 17
شکل3-2 کوه رشد حرکتی کلارک و متکالف 22
شکل 4-2 مکانیزم رشدی اثرگذار بر خط سیر فعالیت بدنی کودکان …………………………………………26

فصل اول
طرح پژوهش

فصل اول طرح پژوهش
1-1) مقدمه همه انسانها، از بی تعادلی در حین حرکات تاثیر میپذیرند و یا اینکه پتانسیل تاثیر پذیری از آن را دارند. اگرچه اکثر ما انسانها خیلی روان و بیتلاش حرکت میکنیم، اما اغلب از اینکه چگونه بدن و مخصوصا سیستم عضلانی ناحیهی مرکز، حرکات ما را تحت تاثیر قرار میدهد ناآگاهیم. بهعلاوه احتمالا نسبت به این موضوع نیز بیاطلاعیم که عدم تعادل عضلات تا چه حد می تواند بر کارکرد و شکل اجرای ما تاثیر بگذارد. برای اینکه بدن انسان بدون محدودیت حرکت کند و به منظور تکمیل اهداف حرکتی دلخواه، قابلیت عملکردی یک امر بسیار مهم محسوب میشود. اهمیت عملکرد و توانایی فرد در انجام آزادانه حرکات، شدیدا به توانایی مرکز بدن در ثابت کردن خود هنگام تعادل و بی تعادلی بستگی دارد (1). تمرینات ناحیه مرکزی واژهای ناشناخته در دنیای آمادگی جسمانی و توانبخشی است هنوز به درستی درک نشده است (2). در حقیقت، ثبات مرکزی جزء ضروری و حیاتی عملکرد محسوب می شود. برای عملکرد مطلوب، این مرکز بدن است بایستی قسمتهای دیستال را در وضعیت، زمانبندی و سرعت بهینه قرار دهد. به منظور انجام این امر بدن باید قدرت و تعادل را به کار برد. هدف ناحیه مرکزی بدن، ایجاد قدرت لازم در جهت دستیابی به تکلیف حرکتی موجود است. ثبات مرکزی و عملکرد زنجیرهی حرکتی برای ثبات و قابلیت عملکردی همه حرکات ضروری است(1, 3). توانایی تولید نیرو برای فعالیتهایی از قبیل ضربه با پا، پرتاب کردن، دویدن و ضربه از پهلو همگی از طریق مرکز و زنجیره حرکتی حاصل می شود (3). پژوهش ها نشان می دهد بهبود قدرت کلی می تواند باعث افزایش ثبات مرکزی شود، همچنین نشان داده شده است افزایش ثبات مرکزی عملکرد را بهبود خواهد داد (4). از طرفی در سالهای اولیه زندگی، کودکان شروع به یادگیری گروهی از مهارتهای حرکتی موسوم به مهارتهای حرکتی بنیادی (FMS)1 می کنند، که در واقع زیربنای حرکات و فعالیتهای جسمانی آینده افراد را تشکیل می دهند ( کلارک و متکالف 2002؛ سیفلد 1980) (5, 6).
در رابطه با “دوره الگوهای بنیادی” کلارک و متکالف (2002) بیان میکنند “هدف کلی این دوره، ساختن گنجینهای از حرکات متنوع است امکان یادگیری اعمال انطباقی و ماهرانه بعدی را که میتوانند بطور انعطاف پذیر در زمینه حرکات خاص و مختلف مورد استفاده قرار بگیرند، می دهد” (ص. 176) (5). بیش از سه دهه پیش سیفلد (1980) نشان داد کفایت در FMS برای غلبه بر “سد تبحر” ضروری است و به افراد اجازه خواهد داد این مهارتها را در ورزشها و بازیها به کار برند. اخیرا کلارک و متکالف (2002) از یک “کوهستان رشد حرکتی” سخن به میان آوردهاند و پیشنهاد کرده اند FMS پیش نیازی برای حرکات زمینه-مخصوص و ماهرانه اند (5). یعنی برای کسب مهارت در اجرا و داشتن یک شیوهی زندگی فعال، افراد ابتدا باید کفایت در FMS را کسب کنند تا این مهارتها را در زمینه های مختلف (برای مثال ورزشها و فعالیتهای مادام العمر) به کار ببرند. بعلاوه استودن (2008) نیز بیان می کند “به وضوح FMS یک زیرساختِ مهم برای رشد حرکتی و فعالیت جسمانی مادامالعمر است” (7).
به نظر میرسد داشتن یک ناحیهی مرکزی قوی نقش مهم و قابل توجهی را در انجام موفقیتآمیز همهی مهارتهای حرکتی بنیادی اعم از مهارتهای جابجایی و کنترل شی داشته باشد، لذا در این پژوهش قصد داریم با توجه به اهمیت تبحر در مهارتهای حرکتی بنیادی در زندگی روزمره و فعالیت جسمانی آتی افراد، تاثیر تمرینات ثبات ناحیهی مرکزی بدن را بر الگوهای حرکتی جابجایی و کنترل شی در کودکانی که به سطوح پیشرفته در این مهارتها دست نیافتهاند را بررسی کنیم.
1-2) بیان مسئله
مهارتهای حرکتی بنیادی در تمام طول زندگی مورد استفاده قرار می گیرند و یکی از اجزای مهم زندگی روزانه بزرگسالان و همچنین کودکان به حساب می آیند (8). آنها در دو دستهی مهارتهای جابجایی که در برگیرنده حرکت بدن در فضا هستند (مانند دویدن، پریدن، لی لی کردن، جهیدن، سر خوردن، یورتمه و غیره) و مهارتهای کنترل شی که شامل وارد کردن نیرو به شی و یا دریافت کردن و جذب نیروی شی میشوند (مانند پرتاب کردن، گرفتن، ضربه با پا، دریبل، ضربه از پهلو و غیره) طبقه بندی می شوند (9). یک تفسیر غلط در رابطه با مفهوم رشدی الگوهای حرکتی بنیادی، این عقیده است این مهارتها بوسیله بالیدگی مشخص می شوند و خیلی کم تحت تاثیر تقاضاهای تکلیف و عوامل محیطی قرار می گیرند. برخی متخصصان رشد کودک مکررا در مورد رشد طبیعی حرکات و بازیها نوشته اند و بر این باورند که کودکان این حرکات را بطور طبیعی و صرفا بوسیله نمو (بالیدگی) رشد می دهند. اما، اگرچه بالیدگی در رشد الگوهای حرکتی بنیادی نقش دارد، نباید به عنوان تنها عامل اثر گذار نگریسته شود. شرایط محیطی نیز نقش مهمی را در مراتبی که این مهارتها رشد می کنند ایفا می کند (8). در همین راستا، نیوول (1986 ،1984) نشان داده است رشد FMS بر مبنای تعامل بین محدودیتهای تکلیف، ارگانیسم و محیط صورت می پذیرد (10, 11). یعنی مهارتهای حرکتی بنیادی، درون یک سیستمِ پویای دربرگیرنده یک تکلیف خاص و بوسیله یک فراگیر با ویژگی های معین دریک محیط ویژه اجرا می شوند. بر طبق نظریه سیستمهای پویا، عواملِ (خرده سیستمهای) درون ارگانیسم (فراگیر)، بر رشد مهارت حرکتی تاثیر خواهند گذاشت. برای مثال انگیزه، قدرت و رشد عصبی ممکن است بر رشد حرکتی تاثیر بگذارند (10-12). متاسفانه، حجم بسیار گستردهای از شواهد نشان بسیاری از کودکان به سطوح تبحر در مهارتهای حرکتی بنیادی دست نمی یابند و نیازمندی به کمک برای دستیابی به کفایت حرکتی را از خود نشان می دهند، تا بتوانند این مهارتها را در ورزش ها و بازیهای دوران کودکی و نوجوانی به کار ببرند (8, 12). بنا بر عقیده پاینه و ایساکس (2012) کودکان در رشد حرکات بنیادی با مجموعهای از محدودیتهای2 رشدی مواجه اند. از جمله مهمترین این محدودیتها که کودک باید در هنگام اجرای مهارتها بر آنها فائق آید قدرت عضلانی، توان عضلانی و تعادل میباشند. برای مثال، محدودیت رشدی عمده در رشد پریدن، قدرت اضافی مورد نیاز برای به جلو راندن بدن در فضاست، اما قدرت تنها عامل تعیین کننده نیست و علاوه بر آن توان عضلانی نیز یک جزء بسیار ضروری محسوب میشود (13). در طول چندین سال اخیر، تمریناتی بنام تمرینات ثبات مرکزی علاقه محققین را به خود جلب کرده است. در واقع، هدف از این تمرینات فراهم سازی قدرت لازم در جهت دستیابی به تکلیف حرکتی مورد نظر است (3). از دیدگاه فیزیولوژیک، اعتقاد بر این است قویسازی و پایدارسازی مرکز باعث افزایش حداکثر قدرت و توان و استفاده کارامدتر از عضلات شانه، بازو و پاها می شود. ثبات مرکزی برای عملکرد بیومکانیکی موثر، به منظور به حداکثر رساندن تولید نیرو، در همه انواع فعالیتها از قبیل ضربه با پا، دویدن، پرتاب کردن و ضربه از پهلو نیز بعنوان یک اصل در نظر گرفته شده است (کیبلر، 2006) (3). از دیدگاه نظری نیز، همه حرکت از ناحیه مرکزی بدن آغاز می شود (5, 14) و حتی قبل از اینکه حرکت اندام ها آغاز شود ناحیه مرکزی فعال می شود تا بعنوان پایدار کننده در جهت حفظ بدن در وضعیت قائم عمل کند (14, 15) ( مثلاً در حرکت فلکشن 90 درجهی بازو اولین عضلهای که فعال میشود عضلهی دوسررانی سمت همسو میباشد). حتی اگر عضلات اندام تحتانی قوی باشند ولی ناحیه مرکزی بدن از قدرت چندانی برخورار نباشد نیرو و حمایت ناکافی مانع الگوی حرکتی کارآمد خواهد شد(16). با وجود اینکه، بسیاری از مطالعات به بررسی اجرای مهارتهای حرکتی بنیادی در کودکان پیش دبستانی پرداخته اند (17)، اما کمتر مطالعهای یافت شد که بدنبال تدوین یک برنامه مداخلهای مناسب و علمی، در جهت کمک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تمرین استقامتی، سلامت جسمانی، تمرین تناوبی، مصرف کننده Next Entries تحقیق درباره ثبات مرکزی، تمرینات ثبات مرکزی، رشد حرکتی، فعالیت جسمانی