مواد معدنی، موسسات آموزش عالی، جامعه علمی

دانلود پایان نامه ارشد

می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده وازآن تخطی نکنیم :
اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن ودوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت
اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ، حیوان ونبات ) وسایرصاحبان حق .
اصل مالکیت مادی ومعنوی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب ازهرگونه جانبداری غیرعلمی وحفاظت ازاموال ، تجهیزات ومنابع دراختیار
اصل راز داری : تعهد به صیانت ازاسرار واطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشوروکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق .
اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها درانجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری ازهرگونه حرمت شکنی .
اصل ترویج : تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر ازمواردی که منع قانونی دارد .
اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش ر ابه شائبه های غیرعلمی می آلایند.
بسمه تعالی
تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب محمد صداقتی بورخانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته فیزیک هسـته‌ای که در تاریخ 14/10/92 از پایان‌نامه خود تحت عنوان
“بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی”
با کسب نمره بیست و درجه عالی دفاع نموده‌ام، بدینوسیله متعهد می‌شوم:
این پایان‌نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونـه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام‌خانوادگی
تاریخ و امضاء
بسمه تعالی
در تاریخ: 14/10/92
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای محمد صداقتی بورخانی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 20 به حروف بیست و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما
بسمه تعالي
دانشكده علوم پایه
***********************************************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي كد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه: 06/10/91- 10130218911006
عنوان پايان نامه: بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی
نام و نام خانوادگي دانشجو: محمد صداقتی بورخانی
شماره دانشجوئي: 900749832
رشته تحصيلي: فیزیک
تاريخ شروع پايان نامه: 01/7/91
تاريخ اتمام پايان نامه: 14/10/92
استاد / استادان راهنما: دکتر امیدرضا کاکوئی
استاد / استادان مشاور: دکتر علی‌اکبر میرزائی
آدرس و شماره تلفن: تهران- خ. 15 خرداد شرقی- کوچه موسوی کیانی- بن بست ابوحسین- پلاک1. تلفن: 09357924863
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
روش‌های آنالیز با باریکه یونی، دارای مزیت‌های بارزی نسبت به سایر روش‌های آنالیز می‌باشند که به دلیل هزینه‌ زیاد راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ها، استفاده از آن در جامعه علمی متداول نبوده و بسیاری از این روش‌ها به درستی توسعه داده نشده‌اند. در این پایان‌نامه، روش آنالیز با باریکه یونی “لومینسانس ذره- القائی؛ آیبیل”1 در ایران برای نخستین بار گزارش شده است. علاوه ‌بر این، در این پروژه آنالیز میکروپیکسی به عنوان روشی مکمل در کنار روش آیبیل، برای تعیین توزیع عناصر موجود در نمونه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. این‌ آنالیزها به وسیله تجهیزات شتابدهنده واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای انجام شده است. در این کار تحقیقاتی، سنگ‌های معدنی حاوی کانی‌های فلوریت، باریت، گارنت و اسفالریت به عنوان نمونه، آماده‌سازی و آنالیز شده‌اند. آنالیز آیبیل و میکروپیکسی نمونه‌ها با استفاده از باریکه‌ی پروتونی MeV 2/2 انجام شد. با تحلیل داده‌های حاصل، اطلاعات ارزشمندی پیرامون علل گسیل لومینسانس از نمونه‌ها و نقشه توزیع عنصری آنها به دست آمده است. با استفاده از روش آیبیل عناصر کم مقدار دیگر موجود در نمونه‌های معدنی با حد آشکارسازی کم، شناسائی و معرفی شدند. این موضوع توانائی روش‌های آیبیل و میکروپیکسی را به عنوان دو روش مکمل، در بررسی و مطالعه کانی‌ها و مواد معدنی نشان می‌دهد.
نظر استاد راهنما: براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا:
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل اول: کليات طرح 1
مقدمه 1
فصل دوم: مطالعات نظری 5
مقدمه 5
2-1 برهم‌کنش يون با ماده 5
2-1-1 اتلاف انرژی الکترونی 8
2-1-1-1 حالت‌های اتلاف انرژی الکترونی 9
2-1-2 برد یون 12
2-1-3 اتلاف انرژی هسته‌ای 13
2-1-4 نظریه کلاسيک پراکندگی 15
2-1-5 تفرق یون 17
2-2 اصول ريزسنجه هسته‌ای 18
2-2-1 پراکندگی 19
2-2-2 میکروسکوپی هسته‌ای 20
2-3 آناليز به روش گسيل پرتو ايکس ذره-القايي؛ پيکسی 22
2-3-1 فیزیک حاکم بر آنالیز به روش پیکسی 22
2-3-2 آنالیز ميکروپيکسی 25
2-4 پديده لومينسانس 27
2-4-1 طبیعت حالت‌های الکترونی 28
2-4-2 اوربیتال‌های اتمی s,p,d,f 29
2-4-3 طبیعت فرایند جذب 31
2-4-4 فرایند لومینسانس و گذارهای ممکن 33
2-4-4-1 فرایندهای بدون تابش 33
2-4-4-2 فرایندهای همراه با تابش 34
2-5 لومينسانس ذره- القائی يا لومينسانس يونی 37
2-5-1 عوامل مؤثر در ایجاد لومینسانس در مواد معدنی 40
2-5-1-1 لومینسانس فعال شده- فعال‌ساز 40
2-5-1-2 باز فعال کننده یا حساسیت‌زا 41
2-5-1-3 خاموش کننده 42
2-5-2 سازوکار فرایندهای بازترکیب 42
2-5-2-1 بازترکیب جفت پذیرنده- دهنده 43
2-5-2-2 بازترکیب عناصر خاکی نادر و واسطه 43
2-5-2-3 بازترکیب تحریک مقید و آزاد 44
2-5-3 شدت لومینسانس یونی 44
2-6 پيشينه تحقيق 46
فصل سوم: روش شناسايي تحقيق (متدولوژی) 55
مقدمه 55
3-1 شتاب دهنده واندوگراف 56
3-1-1 اصول کار ماشین شتاب دهنده 57
3-1-2 چشمه‌ی یونی 58
3-2 خط ميكروباريکه 58
3-2-1 روزنه عدسی شیئی و هم‌راستاگر 59
3-2-2 سيستم روبش پرتو 59
3-2-3 سيستم اصلي كانوني كننده پرتو 60
3-2-4 اتاقک آزمايش 60
3-2-4-1 آشکارساز Si(Li) 61
3-2-4-2 آشکارساز CCD، آشکارسازی پاسخ لومینسانس یونی 64
3-3 سيستم جمع آوري داده‌ها 67
3-4 سيستم ايجاد خلأ 68
3-5 خلأسنج 68
3-6 انتخاب نمونه 69
3-6-1 باریت 70
3-6-2 فلوریت 72
3-6-3 گارنت 73
3-6-4 اسفالريت 75
3-7 آماده سازی نمونه 76
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌های تحقيق 79
مقدمه 79
4-1 فلوريت 81
4-1-1 نمونه-1 82
4-1-2 نمونه-2 85
4-1-3 نمونه-3 87
4-2 اسفالريت 89
4-2-1 نمونه-4 89
4-2-2 نمونه-5 94
4-3 باريت 97
4-3-1 نمونه-6 97
4-3-2 نمونه-7 100
4-4 گارنت 101
4-4-1) نمونه-8 102
فصل پنجم: نتيجه‌گيری و پيشنهادات 106
5-1 نتيجه‌گيري 106
5-2 پيشنهادات 107
مراجع 109

فهرست جدول‌ها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول (2-1) 20
جدول (2-2) 24
جدول (3-1) 66
جدول (3-2) 71
جدول (3-3) 73
جدول (3-4) 74
جدول (3-5) 75
جدول (4-1) 80
جدول (4-2) 82
جدول (4-3) 86
جدول (4-4) 87
جدول (4-5) 88
جدول (4-6) 90
جدول (4-7) 94
جدول (4-8) 97
جدول (4-9) 100
جدول (4-10) 102

فهرست نمودارها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………صفحه
نمودار (4-1) 82
نمودار (4-2) 86
نمودار (4-3) 88
نمودار (4-4) 90
نمودار (4-5) 95
نمودار (4-6) 99
نمودار (4-7) 100
نمودار (4-8) 102

فهرست شکل‌ها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………صفحه
شکل (2-1) 7
شکل (2-2) 8
شکل (2-3) 16
شکل (2-4) 18
شکل (2-5) 23
شكل (2-6) 24
شكل (2-7) 25
شکل (2-8) 25
شکل (2-9) 26
شکل (2-10) 31
شکل (2-11) 32
شکل (2-12) 39
شکل (2-13) 42
شکل (3-1) 57
شکل (3-2) 58
شکل (3-3) 59
شكل (3-4) 60
شکل (3-5) 62
شکل (3-6) 63
شکل (3-7) 66
شکل (3-9) 70
شکل (3-10) 71
شکل (3-11) 73
شکل (3-12) 74
شکل (3-13) 75
شکل (4-1) 81
شکل (4-2) 83
شکل (4-3) 83
شکل (4-4) 84
شکل (4-5) 87
شکل (4-6) 87
شکل (4-7) 88
شکل (4-8) 88
شکل (4-9) 93
شکل (4-10) 93
شکل (4-11) 93
شکل (4-12) 94
شکل (4-13) 96
شکل (4-14) 96
شکل (4-15) 99
شکل (4-16) 99
شکل (4-17) 99
شکل (4-18) 101
شکل (4-19) 101
شکل (4-20) 102
شکل (4-21) 103
شکل (4-22) 104
شکل (4-23) 105

فصل اول: کليات طرح
مقدمه
باریکه‌های با انرژی MeV در سال 1960، هنگامی که شتابدهنده واندوگراف در آزمایشگاه‌های فیزیک در سراسر دنیا نصب و راه‌اندازی شد، جهت آنالیز نمونه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. این آنالیزها از مطالعه در زمینه فیزیک کاربردی شروع و در ادامه برای مطالعه فیزیک هسته‌ای به کار گرفته شدند [1].
به طور کلی در اثر برخورد باریکه یونی پرانرژی با ماده، پرتوهایی گسیل می‌شود. با تحلیل این گسیل‌ها می‌توان، نوع و غلظت عناصر موجود در هدف (با استفاده از روش گسیل پرتو ایکس ذره- القایی (پیکسی)2) و همچنین نوع، غلظت و نمایه عمقی عناصر در نمونه‌ها (به وسیله پس‌پراکندگی رافورد)3 را تعیین کرد. با استفاده از روش آنالیز گسیل پرتو گاما ذره- القایی4 امکان تعیین نوع و غلظت ایزوتوپی عناصر سبک در نمونه ممکن می‌شود. همه موارد فوق‌الذکر مشخصه‌یابی‌های عنصری و ایزوتوپی می‌باشند.
بمباران برخی نمونه‌ها موجب گسیل پرتو در محدوده فرابنفش، مرئی یا زیرقرمز می‌شود، که به این پدیده لومینسانس5 گفته می‌شود. لومینسانس وابسته به طبیعت حالت برانگیخته بوده و به دو گروه فلورسانس و فسفرسانس تقسیم می‌شود [2]. فرایند برانگیختگی به دو صورت برانگیختگی مستقیم و گذار آبشاری رخ می‌دهد. هرگاه یون تابشی، الکترونی را از تراز انرژی پوسته- خارجی پرانرژی در اتم هدف اخراج کرده، و در ادامه با الکترونی اگرچه پرانرژی‌تر واهلش شود، این فرایند را برانگیختگی مستقیم گویند. حالت آبشاری وقتی رخ می‌دهد که پوسته داخلی (K یا L) لایه‌های داخلی هدف، با اتم سنگین یونیزه می‌شود. اگر این یون‌ها با گسیل یک پرتو ایکس واهلش یابند، در پوسته بالاتر یک تهی‌جا ایجاد می‌شود که با گسیل یک فوتون UV یا مرئی واهلش می‌یابد. فرآیند نردبانی تا پر شدن آخرین تهی‌جا با الکترون آزاد ادامه می‌یابد.
چنانچه گسیل لومینسانس به علت بمباران نمونه با باریکه‌های یونی پرانرژی باشد، این روش را “لومینسانس ذره-القایی” (IBIL)6 یا لومینسانس یونی (IL)7 می‌نامند که از این پس این روش با نام آیبیل بیان خواهد شد.
با استفاده از این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع باریت، کننده‌های، 330 Next Entries تحلیل داده، زیست شناسی، تولید دانش