منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، کفایت سرمایه، تامین مالی، مالکیت خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

2-1- مقدمه 15
2-2 مبانی نظری 16
2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور 16
2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی 19
2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی 21
2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور 22
2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23
2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24
2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25
2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26
2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27
2-2-9-1- مدیریت ریسک 30
2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31
2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31
2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32
2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32
2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33
2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2 33
2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران 34
2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران 35
2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35
2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37
2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2 37
2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی 38
2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات 40
2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی 40
2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی 40
2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی 41
2-2-17-5- رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41
2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42
2-2-18- مفهوم نقدینگی 42
2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی 43
2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44
2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی 47
2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3 49
2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد 50
2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی 51
2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55
2-2-23- نسبت های نقدینگی 56
2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57
2-3- پیشینه پژوهش 60
2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60
2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 68
3-2- روش تحقیق 68
3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری 69
3-3-1- جامعه آماری 69
3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69
3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71
3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71
3-5-1 آزمون همبستگی 71
3-5-2- آزمون F لیمر 72
3-5-3- آزمون هاسمن 73
3-5-4- رگرسیون 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 75
4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی 78
4-3- آمار استنباطی 79
4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق 79
4-3-1-1- آزمون جارک برا 79
4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن 80
4-3-1-3- آزمون رگرسیون 90
4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96
4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی 97
4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98
4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99
4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی 100
4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101
4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 106
5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول 106
5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106
5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106
5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 107
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107
5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107
5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107
5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم 108
5-3- نتیجه گیری 108
5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق 109
5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111
5-6- محدودیت های تحقیق 112
منابع و ماخذ 113
پیوست 121

عنوان صفحه
فهرست جداول و اشکال

جدول (2-1): انواع ریسک در نظام بانکی 30
جدول (2-2): تحولات مقررات نظارتی از بازل 1 تا بازل 3 59
جدول (4-1): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های دولتی) 76
جدول (4-2): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های خصوصی) 76
جدول (4-3): مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی 78
جدول (4-4): آزمون جارک-برا 79
جدول(4-5): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری 80
جدول(4-6): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF 81
جدول(4-7): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه 81
جدول(4-8): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF 82
جدول(4-9): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی 82
جدول(4-10): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF 83
جدول(4-11): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت و تامین مالی پایدار خالص 84
جدول(4-12): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF 84
جدول(4-13): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری 85
جدول(4-14): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF 86
جدول(4-15): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه 86
جدول(4-16): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF 87
جدول(4-17): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی 87
جدول(4-18): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF 88
جدول(4-19): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص 89
جدول(4-20): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF 89

جدول (4-21): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری 90
جدول (4-22): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه 91
جدول (4-23): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی 92
جدول (4-24): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص 92
جدول (4-25): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری 93
جدول (4-26): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه 94
جدول (4-27): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی 94
جدول (4-28): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص 95
جدول (4-29): نتایج آزمون KMO-Bartlett 97
جدول (4-30): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت دولتی 97
جدول (4-31): نتایج آزمون KMO-Bartlett 98
جدول (4-32): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت خصوصی 98
جدول (4-33): نتایج آزمون KMO-Bartlett 99
جدول (4-34): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر کفایت سرمایه 99
جدول (4-35): نتایج آزمون KMO-Bartlett 100
جدول (4-36): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر نقدینگی 100
جدول (4-37): نتایج آزمون KMO-Bartlett 101
جدول (4-38): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تامین مالی خالص پایدار 101
جدول (4-39): بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری 102
جدول (4-40): شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری 103
شکل (4-1): مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد 104

عنوان صفحه
نمودارها
نمودار (1-1): تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی 7

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های 1389تا 1392 می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 14 نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8 ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

فصل اول:
کلیات پژوهش

مقدمه
بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالكيت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانك در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال هاي اخیر، همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک هاي مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی هاي متعدد بانک ها بوده ایم. بانک هاي موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه هاي ناشی از نوسان هاي نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران هاي متعددی روبرو شده اند. بحران هاي اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهاي نظارتی و اجرایی سیستم هاي مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهاي مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تري مورد توجه قرار دهند.
بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد. بنابراین بانک ها براي ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که براي این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هاي مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک هاي مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده هاي کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاري در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.
در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است كه به تبع آن، سهم بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانكى نیز افزايش یافته است. در حالى كه ممکن است خصوصى يا دولتی بودن بانك ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. اين امر بيانگر این است كه بانک هاى دولتی از مطلوبيت كمترى نسبت به بانك هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالكيت بخش خصوصى بانك ها، موجب ترغيب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معيارها و شاخص هاى صحيح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانكى در امر خصوصى سازى و اينكه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالكيت دولت تحقق مى یابد، از ضروريات است. از طرف دیگر سرمايه يكي از عوامل بنیادین در ارزيابي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تولید ناخالص ملی، کالاهای مصرفی، نرخ ارز حقیقی، کسری بودجه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، موسسات مالی، مالکیت خصوصی، ریسک پذیری