منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، برنامه پنجم توسعه، برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری

من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق

حمد و سپاس یکتای بی همتا را که لطفش بر ما عیان است، ادای شکرش را هیچ زبان و دریای فضلش را هیچ کران نیست و اگر در این وادی هستیم، همه محبت اوست.
الهی ای مهربانتر از ما به ما، از تو می خواهم همه کسانی را که حتی ذره ای در انجام این امر مرا یاری نموده اند، در سایه لطف و محبت بی کرانت، سلامت، شادکام و موفق بداری.

چکیده
دانشگاهها به عنوان سازمانهای غیرانتفاعی همچون سازمانهای انتفاعی، با محیطی پیچیده ومتلاطم روبرو هستند محیطی که منابع اثرات وانتظارات آن دائماً در حال تغییروتحول است. هدایت صحیح دانشگاه ازمیان این ناآرامیها جهت نیل به دورنمای خود نیازمند شناخت ودرک صحیح ازمحیط وتحولاتآن، ارزیابی واقعگرایانه از قابلیتها و ضعفهای داخلی سازمان واتخاذ تصمیمهای راهبردی هوشمندانه می باشد. در این مطالعه ابتد ا به ضرورت و اهمیت برنامهریزی استراتژیک در اثربخشی سازمانهای امروزی پرداخته شده و سپس با بیان تعریف و ویژگیهای برنامهریزی استراتژیک، به فرهنگ سازی این موضوع در دانشگاه تاکید شده است. مقصود از انجام این پژوهش طراحی وتدوین برنامه استراتژیک حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه بوده واز نظر هدف، تحقيقی كاربردي و از نظرگردآوري و پردازش اطلاعات، استنباطی و توليد داده با استفاده از ابزارپرسشنامه و شناسایی نقاط قوت، ضعف وشناخت فرصت ها، تهدیدات و تجزیه وتحلیل آن در مدلSWOT با روش خبرگان بوده ودر نهایت نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی468/2 و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی667/2 استخراج شد که نشان از جایگاه راهبردی درمنطقه WO برای حوزه پژوهش وفناوری داشته و این موقعیت حکایت از اتخاذ استراتژی های حفظ ونگه داری وضع موجود در ماتریس نه خانه ای مدل دیوید را دارد. شناسايي عوامل موفقيت در برنامه ريزي استراتژيك در حوزه پژوهش وفناوری به میزان اثربخشي عوامل سازماني در اين فرايند بستگی دارد. همچنین استفاده از برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک ضرورت دردانشگاه مطرح شده و به کمک این برنامه ریزی، مدیریت قادر می شود جهت گیری های خود را در آینده معین ساخته و دانشگاه را در مقابل تغییرات وتحولات فردا مجهز سازد. در راستای حرکت سریع دانشگاه ارومیه به سوی چشم انداز آینده خود، مطالعه وبررسی اسناد بالادستی وسند چشم انداز در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، سیاست هایکلی برنامه پنجم توسعه در زمینه پژوهش وفناوری، جهتگیریهای وزارت علوم تحقیقات وفناوری دراین زمینه، مطالعه وبررسی وضعیت موجود و مشخص شدن موقعیت وجایگاه سازمان، 4 راهبرد ذیل برای حوزه پژوهش وفناوری پیشنهاد گردید:
1. هدايت منابع، امكانات و فعالیتهای پژوهشی به سمت تحقیقات کاربردی و رفع نیازهای استان و منطقه.
2. توسعه فعالیتهای فناورانه و حمایت ازکار آفرینی.
3. حمايت از تحقيقات بنيادي به منظورارتقاي سهم و جايگاه دانشگاه در توليد و مرجعيت علمي در كشور.
4. ارتقاي وجهه و رتبه ملي دانشگاه.
واژگان کلیدی : برنامه ریزی استراتژیک، حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه، مدلSWOT.

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 2
(2-1 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………. 3
(3-1 اهمیت وضرورت پژوهش …………………………………………………………………………….. 4
(4-1 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………… 4
(1-4-1 هدف کلی ……………………………………………………………………………………… 4
(2-4-1 اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………… 5
(5-1 سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………. 5
(6-1 مبانی نظری تحقیق (برنامهریزی استراتژیک) ………………………………………………………… 5
(1-6-1 استراتژی ……………………………………………………………………………………….. 5
(2-6-1 برنامه ریزی …………………………………………………………………………………….. 6
(3-6-1 فرایند برنامه ریزي …………………………………………………………………………….. 6
(4-6-1 مدت برنامه‌ریزی ……………………………………………………………………………….. 7
(5-6-1 درک مفاهیم استراتژی ……………………………………………………………………….. 7
(6-6-1 برنامه ریزي استراتژیک ……………………………………………………………………….. 7
(7-6-1 فرایند برنامه ریزي استراتژیک ……………………………………………………………….. 9
(8-6-1مراحل برنامه ریزي استراتژیک ……………………………………………………………….. 10
(9-6-1تفاوت برنامه ریزي استراتژیک و برنامه ریزي عملیاتی ……………………………………… 10
(10-6-1اجزاي برنامه ریزي استراتژیک ……………………………………………………………… 10
(1-10-6-1رسالت سازمان …………………………………………………………………………….10
(2-10-6-1 دورنمایاچشم انداز ……………………………………………………………………….. 11
(3-10-6-1 ارزش هاي محوري ………………………………………………………………………. 12
(4-10-6-1 اهداف …………………………………………………………………………………….. 12
(11-6-1ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک ……………………………………………………….. 13
(12-6-1 تفکر استراتژیک …………………………………………………………………………….. 14
(13-6-1مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………….. 15
(14-6-1موانع پیاده سازی استراتژی در سازمانها ……………………………………………………… 16
(15-6-1مکتب طراحی………..……………………………………………… 17
(7-1 چهار چوب فصول آتی ……………………………………………………………………………….. 19

فصل دوم: مروی بر پیشینه تحقیق
(1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 21
(2-2 ظهور استراتژی در دانشگاه ها …………………………………………………………………………. 21
(3-2 تاريخچة آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در ايران ……………………………………………….. 22
(4-2آموزش عالي وماهیت آن ……………………………………………………………………………… 23
(5-2 اهداف آموزش عالي …………………………………………………………………………………… 23
(6-2 مطالعات تطبیقی …………………………………………………………………………………………. 24
2-6-1) پیشینه استراتژي در آموزش عالي ……………………………………………………………… 24
(2-6-2محیط در حال تغییر آموزش عالي ……………………………………………………………… 24
(3-6-2 مفهوم و نقش برنامه ريزي استراتژيك در آموزش عالی ……………………………………. 25
(4-6-2برنامه ريزي استراتژيك پژوهشي در آموزش عالي …………………………………………… 26
(7-2 مروری برپیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………. 26
(8-2 بررسی دانش در برنامه چهارم و سندچشم انداز …………………………………………………….. 28
(1-8-2 ماده 45………………………………………………………………………………………….. 29
(2-8-2 ماده 57 …………………………………………………………………………………………. 29
(3-8-2 ماده43 …………………………………………………………………………………………. 30
(4-8-2 ماده46 ………………………………………………………………………………………….. 30
(9-2 سياست هاي برنامه پنجم توسعه ………………………………………………………………………. 31
(1-9-2 امور علمى و فناورى ………………………………………………………………………….. 31
(2-9-2نگاهي به برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها …………………… 31
(1-2-9-2 ماده19 ………………………………………………………………………………………. 31
(2-2-9-2ماده20 ……………………………………………………………………………………… 32
(3-2-9-2ماده24 ……………………………………………………………………………………… 32
(10-2وضعيت شاخص های تحقيقاتی كشور ……………………………………………………………. 32
(1-10-2 شاخص اعتبارات پژوهشی ………………………………………………………………… 32
(2-10-2 شاخص منابع انسانی ………………………………………………………………………… 33
(3-10-2شاخص توليدات علمي …………………………………………………………………….. 34
(4-10-2 نسبت توليد علمي به توليد ناخالص ملي …………………………………………………. 35
(5-10-2نسبت توليد علمي به بودجه تحقيق و توسعه …………………………………………….. 36
(11-2بررسي جايگاه فعلي و عملكرد حوزه پژوهش و فناوري در رتبهبندي دانشگاهها ………………. 37
(12-2 عملكرد پژوهش در سطح كشور ………………………………………………………………….. 38
(1-12-2 رده بندي دانشگاههاي ايران درجهان توسط موسسه سايماگو درسال2010 ……………. 38
(13-2 معيارهاي رتبه بندي جهان اسلام و اهميت پژوهش ………………………………………………. 40
(14-2 خلاصه نتایج مطالعات انجام شده ………………………………………………………………….. 41
فصل سوم:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان پارادايم، انساني، طريق Next Entries پایان نامه با کلید واژگان طرح پژوهش، رفتار انسان