پایان نامه با کلید واژگان کودک و نوجوان، ناخودآگاه، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

بررسي مولفه‌هاي ديني در الگوي فيلم انيميشن نوجوانا
1-6-6. فيلم نوجوانان
از فيلم نوجوانان دو برداشت مي‌توان داشت، فيلم‌هايي دربارة نوجوان با مخاطب بزرگسال که اکثر در آنها نحوة برخورد مناسب با نوجوانان مسئلة اصلي است يا فيلم‌هايي با مخاطب نوجوان که هر چند بزرگسالان نيز از تماشاي آن لذت مي‌برند، اما مسئلة اصلي ارائة راه‌حل‌هايي به خود نوجوانان براي حل مشکلات و نيازهايشان مي‌باشد که در اين تحقيق همين برداشت مورد نظر است.

1-6-7. هويت
هويت در کتاب‌هاي لغت به معاني هستي، وجود، آنچه سبب شناسايي شخص باشد، حقيقت شيء يا شخص که مشتمل بر صفات جوهري او باشد، ذات، شخصيت و … آمده است.
هويت جوابي است که در برابر “من کيستم” مطرح مي‌شود. سوالي که ذهن هر انساني را به خود مشغول کرده، اينکه کيستم و چرا هستم؟ جواب از اين سوال ساده نيست و تمام تجربيات و ادراکات گذشته يک فرد در تعيين اين جواب مؤثر خواهند بود، همچنين پاسخ اين سوال مي‌تواند بسيار روشن کند، يک فرد در آينده نيز چگونه خواهد بود و به چه روشي رفتار خواهد کرد.
به بياني ساده، هويت آن بخش از عناصر اصلي شخصيت انسان است که به دنبال عينيت پيدا کردن آن، فرد مي‌تواند موضع خود را در برخورد با جهان و ديگران و خويشتن به صورت شايسته مشخص کند.6

1-6-8. جذابيت
در فرهنگ‌‌هاي لغت جذب به معاني ضد دفع، مقابل دفع، به‌سوي خود کشيدن، گيرايي، جاذبه و ربايش آمده است و جذابيت به معناي دلربايي، زيبايي، ملاحت و گيرايي آمده است. در اين تحقيق منظور از جذابيت، عواملي که باعث مي‌شود مخاطب نوجوان به الگوي فيلم علاقه‌مند شده و به سمت آن کشانده شود و با آن انس گيرد. در صورتي که اين اتفاق رخ دهد، آگاه يا ناخودآگاه خود را همانند الگو ساخته و در واقع شروع به تقليد از آن الگو مي‌کند.

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

2-1. بررسي تحقيقات پيشين
هنوز اثري فارسي نيافته‌ام که به اهداف مورد نظر اين تحقيق پرداخته باشند، براي همين در اينجا به ذکر چند اثر و تحقيق مي‌پردازم که هر چند هدفشان ذکر مؤلفه‌هاي ديني يک الگوي فيلم نوجوانان نيست، اما جزئي از مطالعات گذشته‌ام مي‌باشند که در اين تحقيق بهره‌هايي از آنها برده‌ام:
1. پايان نامة بررسي نمادها و نمودهاي تهاجم فرهنگي در برنامه‌هاي کودک و نوجوان شبکة دوم سيما7
اين پژوهش با استفاده از روش تحليل محتوا به بررسي نمادها و نمودهاي تهاجم فرهنگي در برنامه‌هاي کودک و نوجوان در فصل بهار 1388 شبکة دوم سيما پرداخته است.
فرضية محقق اين است که: “به نظر مي‌رسد در برنامه‌هاي کودک و نوجوان نمادهايي از تهاجم فرهنگي غرب وجود دارد که بينش و نگرش و ارزش‌هاي آنها را دست‌خوش تغيير قرار مي‌دهد”.
نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که نمادهاي مربوط به متغيرهاي خشونت، مصرف‌گرايي و رفتارهاي غير ارزشي و نا بهنجار بيش از ساير نمادهاي تهاجم فرهنگي در برنامه‌هاي کودک و نوجوان نمود داشته‌اند.
با مطالعة اين تحقيق به کارکرد و اهميت نشانه‌ها پي مي‌بريم و مي‌فهميم در توليد آثار رسانه‌اي مخصوصاً آنها که مخاطبش کودکان و نوجوانان هستند، به سادگي نبايد از کنار تصاوير و تأثير آنها بر احساسات و ناخودآگاه مخاطب گذشت. لکن اين تحقيق در صدد بيان نمادهاي تهاجم است و نگاهي به نمادهاي مفيد انيميشن‌هاي غربي که قابل استفاده در انيميشن ديني باشد، ندارد.

2. آسيب‌شناسي سينماي کودک و نوجوان8
اين کتاب مجموعة مصاحبه‌ با 15 تن از اهالي سينماي کشور دربارة مشکلات و آسيب‌هاي سينماي کودک و نوجوان کشورمان است که با مطالعة آن ضرورت پژوهش دربارة آثاري با مخاطب نوجوان برايم روشن‌تر شد.
در اين اثر تأکيد مي‌شود مشکلات سياستي که براي اکران فيلم‌ها در کشور ما حاکم است، بي‌توجهي کاملي نسبت به مسائل بچه‌ها دارد و اين باعث مي‌شود فيلم‌هايي که با عنوان مخاطب نوجوان توليد مي‌شوند، بيشتر حالت جشنواره‌اي به خود گرفته و از نيازهاي واقعي نوجوانان غافل باشند.
3. نقش رسانه‌ها در ساختن هويت ديني نوجوانان آمريکايي9
اين مقاله، مروري است بر پژوهش خانم لين اسکوفيلد کلارک10 که به بررسي نقش رسانه‌ها در شکل‌گيري هويت ديني در ميان نوجوانان آمريکايي مي‌پردازد. در جهان امروز که نفوذ رسانه‌هاي جمعي و اثرگذاري آنها بر هويت ديني نوجوانان و جوانان بر کسي پوشيده نيست، مطالعه اين مقاله، مي‌تواند با ارائه اطلاعاتي دربارة نقش رسانه‌ها، در شکل‌گيري هويت ديني نوجوانان آمريکايي، امکان مقايسه آن را با شرايط موجود در جامعه امروز ما نيز فراهم آورد. وي در پايان‌نامة پژوهشي خود با موضوع هويت ديني نوجوانان امريکايي، درصدد پاسخ‌گويي به اين پرسش است که نوجوانان، مذهبي بودن (يا نبودن) را در چه مي‌دانند؟ و اين مسئله با تجربه آنها از رسانه‌هاي ديداري چه ارتباطي دارد؟
اين پژوهش در فضاي جغرافيايي و فرهنگي متفاوتي صورت گرفته است، اما برخي نتايج آن در زمينه آسيب‌هاي ديني رسانه‌ها بر نسل نوجوان، از جمله برابر دانستن دين با نهادها و مؤسسه‌هاي ديني، تلقي نادرست از دين و کم‌توجهي به نمادهاي ديني، مي‌تواند در مطالعات و پژوهش‌هاي رسانه‌اي و همچنين مورد توجه اين تحقيق قرار گيرد.
در نوشته‌اي از مقاله اينچنين آمده است:
نمادهاي ديني- مذهبي مي‌توانند مانند ديگر نمادهاي سازگار شده با شرايط فرامدرن پايان دورة سرمايه‌داري، مورد استفاده قرار گيرند. …. مانند جودي 19 ساله که وقتي از او پرسيده شد کدام برنامة تلويزيوني بيشتر به اعتقادات شخصي‌ات نزديک است؟ پاسخ داد: بايد “پرونده‌هاي ايکس”11 باشد، چون اصلاً مهم نيست ديگران چه مي‌گويند. پدر من از طرفداران پر و پا قرص فيلم‌هاي علمي – تخيلي است. او کسي بود که سبب شد من هم به اين موضوع‌ها علاقه‌مند شوم و مدام به موجودهاي فضايي و تخيلي فکر کنم. من همة فيلم‌هايي را که دربارة اين موجودات ساخته شده، ديده‌ام. به باور من، ما بي‌گمان، تنها موجودات هوشمند در جهان نيستيم… خدا موجودي برتر بوده است. از کجا معلوم؟ شايد او هم يک موجود بيگانه فضايي باشد؟ شخصيت مالدر در سريال پرونده‌هاي ايکس، چيزي شبيه اين جمله را مي‌گويد: “از کجا بدانيم خدا موجودي بيگانه نيست؟”
چند روز پيش به يکي از دوستانم فيلم World War Z محصول 2013 را نشان مي‌دادم. او بعد از کمي مبهوت ماندن در صحنه‌هاي عظيم فيلم پرسيد: آيا موجودات خون‌آشام واقعاً وجود دارند؟ اين سؤال برايم بسيار جالب بود، زيرا روزي سؤال خودم بود به حدي که مجبور شدم کمي از رسانه‌ها فاصله بگيرم تا بتوانم کنترل ذهنم را به دست بياورم. شايد گمان کنيد نمايش اينچنين فيلم‌هاي تخيلي هدفي جز سرگرمي مخاطب ندارد، اما نمايش انبوه اين آثار بي‌پايه نتيجه‌اي ندارد جز آنکه در مستي غفلت فرو رويم و مرز بين واقعيت و تخيلات بي‌مبنا برايمان شکسته شوند و آنگاه است که گمان مي‌کنيم مي‌توان همه چيز را به بازي گرفت که اين همان هدف نهايي رسانه‌هاي غرب است.
متأسفانه در کشور ما تا اينچنين بحثي پيش آيد، سريع تصميم بر آن گرفته مي‌شود که کلّ آن موضوع را رها کنند. مطابق مثالِ “اگر دندانش درد مي‌کند سرش را بزن تا بهبود يابد”، با ديدن آثاري مخرب از تخيل با جهل يا رندي کلّ نعمت تخيل کنار گذاشته مي‌شود که اين بدترين کار ممکن است.
زيرا تخيل اگر در مسير حقيقت گام بردارد، نه تنها آثار مخربي به جا نخواهد گذاشت بلکه به عقيدة برخي فيلسوفان اسلامي اثر آن در هدايت انسان گاهي حتي برتر از عقل نيز هست؛ مخصوصاً هنگامي که مخاطب نوجوان باشد، او که در اين سن تخيل و احساساتش در حال فوران هستند و نياز شديدي به اشباع و کنترل آنها دارد.
سؤالي که پيش مي‌آيد، اينکه در يک الگوي ديني فيلم نوجوانان تا چه حد جايز است از تخيل بهره ببريم که به نظرم جواب دقيق به اين سؤال نيازمند تحقيقات مفصّل ديگري است.

4. مشاوره الگويي برتر در آموزش ديني به نوجوانان12
در اين مقاله به چهار الگوي تبليغ، تدريس، تربيت و مشاوره پرداخته مي‌شود که در نهايت نويسنده با ذکر دلايلي معتقد است از ميان اينها، الگوي مشاوره امروزه بيشترين کاربرد و فايده را داراست.

5. تقليد از الگوها، آسيب‌شناسي و راهکارهاي آسيب‌زدايي13
مقالة حاضر مي‌کوشد به دو پرسش پاسخ دهد: اول اينکه، مهم‌ترين اشتباهات و آفات تقليد از الگوها چه چيزهايي هستند؟ و دوم اينکه، مهم‌ترين راه‌کارهاي پيش‌گيري و حذف اين اشتباهات و آفات کدامند؟
نويسنده بيان مي‌کند آثار مثبت تقليد و الگوپذيري هنگامي است که تقليد و انتخاب الگو، آگاهانه و با دقت و با رعايت شرايط در الگوها و اسوه‌ها صورت پذيرد، و گرنه چه بسا تقليد و الگوپذيري دچار اشتباهات و آفاتي گردد و از مهم‌ترين اشتباهات در روند تقليد و الگوپذيري، به اشتباه در تشخيص مصداق کمال، اشتباه در تعيين مصداق اسوة کامل و اشتباه در محدودة شايستگي الگوها اشاره مي‌کند.
از آنجا که اين مقاله در صدد بيان مشخصات يک الگوي خارج از فيلم است و به خصوصيات فيلم توجهي ندارد، به مسئلة چگونگي جلب توجه و علاقه‌مند ساختن مخاطب به الگوها توجهي نداشته است. بلکه در اين مقاله فرض گرفته شده است، مخاطبي از قبل قصد انتخاب الگو دارد و حال تنها بايد با راهنماييِ شناختي به او، راه صحيح انتخاب الگو را به او شناساند.
6. بررسي شخصيت در فيلم‌هاي تاريخي- مذهبي14
در اين اثر، نويسنده به بررسي هفت سريال و فيلم سينمايي مطرح ايراني دربارة زندگي ائمه و تاريخ زندگي معاصران ائمه (عليهم‌السلام) مي‌پردازد تا بررسي دقيقي دربارة شخصيت‌هاي تاريخي- مذهبي و ملزومات آن داشته باشد. ايشان علاوه بر نقد اين آثار و ذکر نقاط قوت و ضعف آنها در پرداختن به شخصيت‌هاي تاريخي- مذهبي، عنوان مي‌کند: “بررسي شخصيت در فيلم‌هاي تاريخي- مذهبي پي‌آمدها و دست‌آوردهايي دارد که به طور طبيعي بيش از همه به تطابق تاريخ و داستان تاريخ مربوط است”؛15 در ضمن بيان مي‌کند: “در فيلم‌هاي تاريخي- مذهبي، بر خلاف سينماي معنويت‌گرا و ديني عنصر اثرگذاري و تحول مخاطب، هدف اصلي نيست”.16 با اين بيان، متوجه مي‌شويم يافته‌هاي اين نويسنده دربارة خصوصيات شخصيت‌هاي تاريخي- مذهبي با آنچه در بيان مؤلفه‌هاي الگوي ديني فيلم نوجوانان به دنبال آن هستيم متفاوت مي‌باشند، زيرا در يک اثر ديني با مخاطب نوجوان هدف و اولويت اصلي ما تحولِ مخاطب و اثرگذاري بر اوست، نه چيز ديگري.
نکاتي در اين کتاب يافت مي‌شوند که در اين تحقيق مي‌توان از آنها بهره گرفت، ولي به هر حال به علت تاريخي بودنِ شخصيت‌هاي مذهبي در اين اثر که شرايط خاص خودشان را ايجاب مي‌کنند، نمي‌توانم از اکثر يافته‌ها و نتايج اين کتاب در نوشته‌هايم بهره‌مند باشم.

7. روان‌شناسي رسانه17
در مقدمة کتاب آمده است: “روان‌شناسي رسانه به دنبال مطالعة تأثير رسانه‌ها بر ابعاد روان‌شناختي مردم و به ويژه بر رفتار اجتماعي آنان و نيز مطالعة تأثير مردم بر رسانه‌هاست”.
در فصل اول اين کتاب نظرياتي دربارة نحوه تأثيرگذاري رسانه‌ها بر مخاطب بيان شده است که در تحليل‌هاي خود قصد دارم از آنها کمک بگيرم و به همين علت، خلاصه‌اي از آن نظريات را ذکر مي‌کنم.
نظرية تحولي تأثير خشونت رسانه‌هاي جمعي: راهبردهاي اجتماعي يادگيري‌شده (مانند حل مسئله از راه خشونت) از طريق تماشاي محتواي خشونت‌آميز تلويزيون، بلافاصله در اولين موقعيت محيطي توسط فرد به آزمايش گذارده مي‌شود. چنانچه راهبردها تقويت گردند، نگهداري شده و دوباره در جاي ديگر به کار گرفته خواهند شد و گرنه راهبردها حذف خواهند شد.
از اين نظريه اين نکته را مي‌توان استنباط کرد که نبايد با الگوهاي رسانه ادعاهاي خلاف واقعي را مطرح کرد، مثلاً فرض گيريد در جامعه‌اي که بيشتر افرادش به فکر سوءاستفاده از ديگران هستند، بخواهيم با الگو به مخاطب بگوييم بايد هميشه به ديگران اعتماد کرد؛ يقيناً اين امر خلاف واقع و طبق اين نظريه به محض تجربة مخالفِ مخاطب، تمام الگو به کلي کنار گذاشته خواهد شد.
نظرية انتظار- ارزش: طبق اين مدل، ما برنامه‌هايي را مي‌بينيم که انتظار داريم نيازهاي ما را برآورده سازند و براي ديدن آن

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد حمايت، عكاسي، پديدآورنده Next Entries منابع مقاله درمورد اسم مستعار، حقوق فرانسه، جبران خسارت