منابع پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل، مقطع متوسطه، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
چکيده 1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1. مقدمه 3
1-2. بيان مسئله 5
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق 6
1-4. اهداف تحقيق 8
1-4-1. هدف کلي 8
1-4-2. اهداف جزئي 8
1-5. فرضيه‌هاي تحقيق 9
1-5-1. فرضيه‌هاي اصلي تحقيق 9
1-5-2. فرض‌هاي ويژه تحقيق 9
1-6. تعاريف مفهومي و عملياتي 10
1-6-1. تعاريف مفهومي 10
1-6-2. تعاريف عملياتي 11
1-7. متغيرهاي پژوهش 11
1-8. مدل مفهومي 12
فصل دوم: سابقه و پيشينه تحقيق
2-1. پيش درآمد 13
2-2. مباني نظري 15
2-2-1. تعاريف و مفاهيم 15
2-2-1-1. تعريف شبيه‌سازي 15
2-2-1-2. تعريف شبيه‌سازي‌هاي آموزشي 16
2-3. تاريخچه شبيه‌سازي وآموزش شبيه‌سازي شده 17
2-4. اهداف و مقاصد شبيه‌سازي 18
2-5. شبيه‌سازي در آموزش 19
2-5-1. ردهبندي شبيه‌سازهاي آموزشي 19
2-6. مراحل شبيهسازي 21
2-7. موارد استفاده از شبيهسازي 23
2-8. کاربرد شبيه‌سازي در علوم مختلف 23
2-9. استفاده از شبيه‌سازي‌ها در آموزش 24
2-10. شبيه‌سازي آموزشي و تئوري يادگيري 25
2-10-1. ديدگاه ساختن گرايي 25
2-10-1-1. مباني ديدگاه ساختن گرايي 26
2-10-1-2. نظريه يادگيري ساختن گرايي 26
2-10-1-3. اصول و مؤلفه‌هاي ساختن گرايي 27
2-10-2-4. طراحي آموزش بر اساس نظريه ساختن گرايي 28
2-10-2-4-1. شناخت موقعيتي 28
2-10-2-4-2. آموزش پيوندي 29
2-11. نقش معلم و فراگير در جريان شبيه‌سازي از ديدگاه ساختن گرايي 29
2-11-1. نقش معلم 29
2-11-2. عوامل کليدي موفقيت در آموزش شبيه‌سازي شده 30
2-11-3. گام‌هاي اصلي عملي در شبيه‌سازي 30
2-11-4. ارزيابي فراگيران در موقعيت آموزشي شبيه‌سازي شده 31
2-12. مزايا و معايب استفاده از شبيه‌سازي آموزشي 31
2-12-1. مزايا 31
2-12-2. معايب و محدوديت‌ها 32
2-13. پيشرفت درسي 33
2-14. عوامل موثر در پيشرفت درسي و تحصيلي دانش‌آموزان 33
2-15. خلاقيت 38
2-16. فرايند مراحل و درجات خلاقيت 41
2-16-1. فرآيند خلاقيت 41
2-16-2. مراحل خلاقيت 41
2-16-3. درجات خلاقيت 43
2-16-4. ابعاد خلاقيت 43
2-17. ديدگاه‌هاي مكاتب مختلف درباره خلاقيت 45
2-17-1. مكتب شناخت گرايي 46
2-17-2. مكتب روانكاوي و روانكاوي جديد (نئوفرويديها) 47
2-17-3. مكتب عصب‌شناسي 47
2-17-4. انسان گرايان 48
2-18. آموزش خلاقيت 48
2-19. شيوه‌هاي آموزش و تمرين خلاقيت 50
2-20. آموزش خلاقيت براساس کامپيوتر ( آموزش خلاقيت به کمک کامپيوتر) 52
2-21. جمع‌بندي 54
2-21-1. شبيه‌سازي 54
2-21-2. شبيه‌سازي آموزشي و پيشرفت درسي 56
2-21-3. شبيه‌سازي آموزشي و خلاقيت 58
2-22. پيشينه تحقيق 61
2-22-1. پيشينه در داخل کشور 61
2-22-2. پيشينه در خارج از کشور: 63
فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش
3-1. مقدمه 74
3-2. روش تحقيق 74
3-3. روش انجام تحقيق (روش اجرا) 77
3-4. جامعه آماري 78
3-5. روش نمونه‌گيري 78
3-6. ابزار پژوهش 79
3-6-1. درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت 79
3-7. ابزار جمع‌آوري اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………….. 80
3-7-1 پرسشنامه خلاقيت 80
3-7-2. آزمون علوم زيستي محقق ساخته 81
3-8. روش آماري تجزيه و تحليل دادهها 82
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
4-1. پيش درآمد 85
4-2. نتايج تجربي 85
4-2-1. نرماليتي 85
4-2-2. نتايج آزمون آناليز واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر 86
4-2-2-1. فرضيه شماره 1 اصلي (استفاده درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت پايه اول متوسطه دوم بطور معناداري بر پيشرفت درسي دانش‌آموزان موثر مي‌باشد) 86
4-2-2-2: فرضيه شماره 2 اصلي (استفاده درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت پايه اول متوسطه دوم بطور معناداري بر ميزان خلاقيت دانش‌آموزان موثر مي‌باشد) 90
4-2-2-3: فرضيه ويژه شماره 1 (استفاده درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت پايه اول متوسطه دوم بطور معناداري بر ميزان نمره سيالي دانش‌آموزان موثر مي‌باشد) 92
4-2-3-4: فرضيه ويژه شماره 2 (استفاده درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت پايه اول متوسطه دوم بطور معناداري بر ميزان نمره ابتکار دانش‌آموزان موثر مي‌باشد) 94
4-2-2-5: فرضيه ويژه شماره 3 (استفاده درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت پايه اول متوسطه دوم بطور معناداري بر ميزان نمره بسط دانش‌آموزان موثر مي‌باشد) 96
4-2-2-6 فرضيه ويژه شماره 4 (استفاده درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت پايه اول متوسطه دوم بطور معناداري بر ميزان نمره انعطاف‌پذيري دانش‌آموزان موثر مي‌باشد) 99
فصل پنجم: بحث و تفسير و جمعبندي
5-1. پيش درآمد 103
5-2. يافته‌هاي پژوهش به ترتيب فرضيه‌هاي پژوهش 105
5-3. جمع‌بندي کلي پژوهش 109
5-4. محدوديت‌هاي پژوهش 110
5-4-1. محدويتهاي خارج از کنترل محقق 110
5-4-2. محدويتهاي در کنترل محقق 111
5- 5. پيشنهادهاي پژوهش 112
5-5-1. پيشنهادهاي کاربردي بر اساس يافته‌هاي پژوهش 112
5-5-2. پيشنهادهاي پژوهشي براي ديگر پژوهشگران 112
منابع و مأخذ 114
الف: منابع فارسي 114
ب: منابع لاتين 117
پيوستها 121

فهرست جداول
جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌هاي انجام شده 70
جدول شماره 3-1: طرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه کنترل و بدون استفاده ازگزينش تصادفي 75
جدول 3-2: خلاصهي طرح پژوهش، در دياگرام زير را ارايه شده است 76
جدول 3-3: شرح آزمون‌هاي تحقيق 78
جدول 3-4: توزيع جامعه آماري 78
جدول3-5 : حجم نمونه 79
جدول 3-6: ارتباط ابزارهاي سنجش با فرضيه‌ها 82
جدول4-2-1: : نتايج آزمون نرماليتي بر روي متغيرهاي تحقيق 86
جدول 4-2-2-1-1: آماره‌هاي توصيفي پيشرفت تحصيلي براي پيش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 86
جدول4-2-2-1-2:نتايج تحليل واريانس با اندازهگيري مکرر به روش گرين هاوزگيزر براي پيشرفت تحصيلي 87
جدول 4-2-2-1-3: نتايج آزمون t وابسته براي نمرات پيشرفت تحصيلي پيش آزمون و پس آزمون 88
جدول 4-2-2-1-4: نتايج آزمون t مستقل براي نمرات پيشرفت تحصيلي پيش آزمون-پس آزمون هر دو گروه 89
جدول 4-2-2-2-1: آماره‌هاي توصيفي متغير خلاقيت براي پيش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 90
جدول 4-2-2-2-2: نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر براي خلاقيت 90
جدول 4-2-2-2-3: نتايج آزمون t وابسته براي نمرات خلاقيت پيش آزمون و پس آزمون 91
جدول 4-2-2-2-4: نتايج آزمون t مستقل براي نمرات خلاقيت پيش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 91
جدول 4-2-2-3-1: آماره‌هاي توصيفي متغير سيالي براي پيش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 92
جدول 4-2-2-3-2: نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز-گيزر براي سيالي 92
جدول 4-2-2-3-3: نتايج آزمون t وابسته براي نمرات سيالي پيش آزمون و پس آزمون 93
جدول 4-2-2-3-4: نتايج آزمون t مستقل براي نمرات سيالي پيش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 93
جدول 4-2-2-4-1: آماره‌هاي توصيفي متغير ابتکار براي پيش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 94
جدول 4-2-2-4-2: نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر براي ابتکار 95
جدول 4-2-2-4-3: نتايج آزمون t وابسته براي نمرات ابتکار پيش آزمون و پس آزمون 95
جدول 4-2-2-4-4: نتايج آزمون t مستقل براي نمرات ابتکار پيش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 96
جدول 4-2-2-5-1: آماره‌هاي توصيفي متغير بسط براي پيش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 97
جدول 4-2-2-5-2: نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر براي بسط 97
جدول 4-2-2-5-3: نتايج آزمون t وابسته براي نمرات بسط پيش آزمون و پس آزمون 97
جدول 4-2-2-5-4: نتايج آزمون t مستقل براي نمرات بسط پيش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 98
جدول 4-2-2-6-1: آماره‌هاي توصيفي متغير انعطاف براي پيش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 99
جدول 4-2-2-6-2: نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر براي انعطاف 99
جدول 4-2-2-6-3: نتايج آزمون t وابسته براي نمرات انعطاف پيش آزمون و پس آزمون 100
جدول 4-2-2-6-4: نتايج آزمون t مستقل براي نمرات انعطاف پيش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 100

فهرست پيوستها
پيوست1. نتايج آزمون آناليز واريانس به روش اندازه‌گيري مکرر (بر روي پيشرفت تحصيلي) 122
پيوست2. نتايج آزمون t گروه‌هاي وابسته 125
پيوست3. نتايج آزمون t گروه‌هاي مستقل (بر روي پيشرفت تحصيلي) 127
پيوست4:پايايي آزمون محقق ساخته(پرسشنامه پيشرفت تحصيلي) 133
پيوست 5: ميانگين نمرات دروس هدف 134
پيوست6: سؤالات پيش آزمون و پس آزمون 135
پيوست7: تست خلاقيت تورنس 137
پيوست8: طرح درس سالانه- علوم زيستي و بهداشت. سال تحصيلي93- 92 144
پيوست9:جدول دوبعدي هدف- محتوا درس علوم زيستي و بهداشت-فصل هفتم (سلامتي و بيماري) جهت تعيين روايي 147

چکيده
هدف اصلي پژوهش حاضر تهيه درس افزار شبيه‌ساز علومزيستي و بهداشت و نقش آن بر پيشرفتدرسي و خلاقيت دانش‌آموزان پسر پايه اول متوسطه شهرستان اسلام‌ آبادغرب در سال تحصيلي93-1392مي‌باشد. طرح اين پژوهش کاربردي و شبه آزمايشي با استفاده از پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل مي‌باشد. جامعه آماري کليه دانش‌آموزان پسر پايه اول متوسطه به تعداد 751 نفر در 31 کلاس مي‌باشد. حجم نمونه با روش نمونه‌گيري تصادفي ساده گروه‌هاي در دسترس 1 کلاس به تعداد 27 نفر به عنوان گروه آزمايش و 1 کلاس به تعداد 27 نفر به عنوان گروه کنترل مي‌باشد. در اين طرح هر دو گروه در معرض آزمون مقدماتي و نهايي قرار ميگيرند؛ اما تنها گروه آزمايش در معرض نفوذ اثر متغير مستقل مورد نظر (درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي) در مدت 4 جلسه آموزشي قرار ميگيرد و گروه کنترل از همان روشهاي معمول تدريس که در مدارس رايج است استفاده شده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات شامل درس افزار شبيه‌ساز درس علوم زيستي، پرسشنامه خلاقيت تورنس (روايي و پايايي آن توسط دکتر عابدي با استفاده از آلفاي کرونباخ در خرده آزمون‌هاي سيالي، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذيري، به ترتيب 68/0،48/0،67/0 و 55/0 به دست آمده است و پرسشنامه محقق ساخته که از نظر روايي از نظرات متخصصان برنامه‌نويسي کامپيوتر و زيست‌شناسي و سرگروه‌هاي آموزشي استفاده شد و براي برآورد پايايي آن ضريب آلفاي کرونباخ 84/0 به دست آمده است. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss از آمار توصيفي (جدول و نمودار و ميانگين) و آمار استنباطي روش تحليل واريانس و آزمون‌هاي t مستقل و t وابسته استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل‌هاي آماري نشان مي‌دهد که درس افزار شبيه‌ساز درس علوم زيستي و بهداشت به طور معنادار و مثبتي بر پيشرفت تحصيلي و خلاقيت دانش‌آموزان پايه اول مقطع متوسطه دوم تأثير داشته است. علاوه بر اين نتايج تحقيق حاکي از تأثير مثبت درس افزار شبيه‌ساز بر ميزان سيالي، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذيري دانش‌آموزان دارد.
کليد واژه: درس افزار شبيه‌ساز، پيشرفت درسي، خلاقيت، سيالي، ابتکار، بسط، انعطاف‌پذيري

فصل اول:
کليات تحقيق

1-1. مقدمه
تکنولوژي در جهان امروز روند انجام امور در تمام ابعاد زندگي بشر را از لحاظ کمي و کيفي متحول کرده و در راستاي اين تغيير و تحولات، مراکز آموزشي را با پديده جديدي به عنوان تکنولوژي آموزشي روبرو ساخته است که اين پديده، آموزش را از حالت سنتي خارج ساخته و جريان خاصي به آن بخشيده است و تحول روش‌هاي آموزشي در جهتي است که هر فرد در هر زمان و مکاني مشغول يادگيري شود. اين نوع از آموزش شالوده‌اي از کاربرد تکنولوژي، ارتباطات، مفاهيم روان‌شناختي، حرفه‌اي و بر اساس معيارها و استانداردهاي معمول است که بنا به اهداف، نيازها و واقعيتهاي موجود جوامع شکل خاصي به خود ميگيرد در آغاز قرن بيست و يکم، توجه همگان بيش از گذشته، به نظام‌هاي رسمي تعليم و تربيت معطوف شده است تا به کمک ايجاد تحول در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد 95/24، 07/30، Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مکان کنترل، حوزه آموزش