منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش اقتصادی، صنایع غذایی، مورفولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………… 10
1-2-1-3- عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-2-1-4- خواص ارگانولپتیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-5- منحصر به فرد بودن…………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-6- ارزش اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-3- باکتری های لاکتیکی …………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-3-1- نقش باکتری های اسید لاکتیک در صنایع غذایی ……………………………………………………………………….. 13
1-3-2- متابولیسم باکتری های اسید لاکتیک …………………………………………………………………………………………… 14
1-3-2-1- باکتری های اسید لاکتیک هموفرمنتاتیو (همگن)……………………………………………………………………. 14
1-3-2-2- باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمنتاتیو (ناهمگن)………………………………………………………………… 15 1-4- لاکتوباسیل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
1-5- طبقه بندی لاکتوباسیل ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-6- تاریخچه ی لاکتوباسیل ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 19
1-7- محصولات . …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
1-7-1- پنیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-7-1-1- انواع پنیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-7-1-2- ارزش غذایی پنیر…………………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-7-2- ماست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
1-8- باکتریوفاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
1-8-1- نقش باکتریوفاژ در صنایع لبنی شیر ……………………………………………………………………………………………… 24
1-8-1-2- منابع اصلی آلودگی فاژی در کارخانجات صنایع لبنی ………………………………………………………………. 24
1-8-3- اثر باکتریوفاژها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
1-8-4- تاریخچه کشف باکتریوفاژ ………………………………………………………………………………………………………………. 25
1-8-5- مورفولوژی باکتریوفاژ ها ………………………………………………………………………………………………………………… 26
1-8-6- طبقه بندی باکتریوفاژ …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
1-8-7- مراحل ورود و تکثیر باکتریوفاژ ………………………………………………………………………………………………………. 30
1-8-7-1- مرحله جذب فاژ بر روی سلول باکتری ……………………………………………………………………………………… 30
1-8-7-2- مرحله ورود فاژ به داخل باکتری ……………………………………………………………………………………………….. 31
1-8-7-3- بیوسنتز ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
1-8-7-4- رسیدگی کامل …………………………………………………………………………………………………………………………… 31
1-8-8- منشا فاژ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
1-8-9- سیکل حیاتی فاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32
1-8-9-1- سیکل لیتیک ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32
1-8-9-2- سیکل لیزوژنیک ………………………………………………………………………………………………………………………… 32
1-8-10- روش جداسازی فاژ ……………………………………………………………………………………………………………………… 34
1-8-10-1- روش مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………………. 34
1-8-10-1-1-روش های میکروبیولوژی ……………………………………………………………………………………………………. 34
1-8-10-1-2- روش مولکولی ……………………………………………………………………………………………………………………. 34
1-8-10-2 روش غیر مستقیم سنتی …………………………………………………………………………………………………………. 35
1-8-10-2-1- تست فعالیت ……………………………………………………………………………………………………………………… 35
1-8-10-2-2- تست اندیکاتور ………………………………………………………………………………………………………………….. 35
1-8-10-2-3- فلوسایتومتری …………………………………………………………………………………………………………………… 35
1-8-10-2-4- امپدانس الکتریکی یا رسانایی شیر ………………………………………………………………………………….. 35
1-8-10-2-5- سنجش پلاک – لکه و رشد – توربیدومتری ……………………………………………………………………. 36
1-8-10-2-6- انواع PCR ………………………………………………………………………………………………………………………… 37
1-8-10-2-6-1- …..Mutiplex PCR………………………………………………………………………………………………………. 37
1-8-10-2-6-2- Quntitive PCR…………………………………………………………………………………………………………. 37
1-8-10-2-6-3- Traditional PCR ……………………………………………………………………………………………………. 38
1-8-11- کنترل فاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
1-9- مقاومت انتی بیوتیک …………………………………………………………………………………………………………………………. 40
1-9-1- مقاومت آنتی بیوتیکی لاکتوباسیل های پروبیوتیک …………………………………………………………………….. 42
1-9-2- انواع مقاومت آنتی بیوتیک ………………………………………………………………………………………………………….. 43
1-9-3- انتقال ژن های افقی لاکتوباسیل های پروبیوتیک ……………………………………………………………………….. 43
1-9-4- عوام ضد باکتریایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
1-9-4-1- آنتی بیوتیک ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
1-9-5- مکانیسم آنتی بیوتیک ها ……………………………………………………………………………………………………………… 45
1-9-5-1- آنتی بیوتیک ها ی ممانعت کننده از سنتز دیواره سلول………………………………………………………… 47
1-9-5-1-1- آنتی بیوتیک های بتالاکتام ………………………………………………………………………………………………… 48
1-9-5-2- مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک بتالاکتام ………………………………………………………………………………… 48
1-9-5-2-1- پنی سیلین ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 49
1-9-5-2-2- سفالوسپورین ها و سفامایسین ها ……………………………………………………………………………………….. 50
1-9-5-2-3- گلیکوپپتیدها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 51
1-9-5-2-4- پلی پپتید ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بازداشت موقت، باراک اوباما Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مورفولوژی