پایان نامه ارشد درباره ضرب المثل، عناصرداستان

دانلود پایان نامه ارشد

1-6 اهداف تحقيق 6
1-7 فرضيه هاي تحقيق 7
1-8 تعاريف واژه هاي کليدي 7
1-9 محدوده و قلمرو تحقيق 7
فصل دوم: بنياد نظري (عناصرداستان)
2-1 طرح 9
2-1-1 انواع پيرنگ 9
2-1-2 خصوصيات طرح 10
2-1-3 تفاوت داستان و طرح 11
2-2 عناصر ساختاري طرح 11
2-2-1 شروع 12
2-2-2 ناپايداري 12
2-2-3 گسترش 12
2-2-4 تعليق 13
2-2-5 بحران 14
2-2-6 اوج يا بزنگاه 14
2-2-7 گره گشايي 14
2-2-8 پايان 15
2-3 موضوع 15
2-3-1 انواع موضوع داستان 16
2-3-2 تفاوت موضوع يا درونمايه 16
2-4 شخصيت 16
2-4-1 تعريف و پيشينه 16
2-4-2 ويژگي هاي شخصيت 18
2-4-3 طبقه بندي شخصيت 19
2-4-3-1 شخصيت از نظر ماهيت 19
2-4-3-2 شخصيت از جهت تحويل پذيري يا تحويل ناپذيري 19
2-4-3-3 شخصيت از نظر ميزان گستردگي و کمال 20
2-4-3-4 شحصيت از جهت نوع کاربرد 21
2-4-3-5 شخصيت از نظر نقش داستاني 23
2-4-4 شيوه هاي شخصيت سازي 24
2-5 گفت و گو 25
2-5-1 ويژگي هاي “گفت و گو” در شاهکارهاي ادبي 26
2-5-2 کارکردهاي گفت و گو 26
2-5-3 سياق گفت و گو 27
2-5-4 انواع گفت و گو 27
2-5-4-1 گفت و گوي دو طرفه و تک گويي 27
2-5-4-2 انواع تک گويي 27
2-6 لحن / نواخت 28
2-6-1 تعريف 28
2-6-2 انواع لحن 28
2-6-3 عناصر سازنده لحن 29
2-7 زاويه ديد 29
2-7-1 تعريف 29
2-7-2 انواع زوايه ي ديد 30
2-7-2-1 زاويه ديد بيروني 30
2-7-2-2 زاويه ي ديد دروني 31
2-7-3 زاويه ديد متغير و جا به جا شونده 31
2-8 صحنه 31
2-8-1 اجزاي صحنه 32
2-8-2 شيوه ي صحنه پردازي 32
2-8-3 وظيفه صحنه 33
2-9 زبان 33
2-9-1 زيان از ديدگاه ادبيات داستاني 33
2-9-2 عناصر هويت دهنده ي زبان 33
2-10 درونمايه و مضمون 34
2-10-1 انواع درونمايه 34
2-10-2 نحوه ي ارائه درونمايه 35
فصل سوم: آثار و احوال مجيد دانش آراسته
3-1 معرفي مولف و متن 37
فصل چهارم: بررسي ساختاري مجموعه
4-1 داستان اول “احضار” 46
4-1-1 موضوع 46
4-1-2 طرح 46
4-1-3 ساختار طرح 46
4-1-3-1 شروع 46
4-1-3-2 ناپايداري 47
4-1-3-3 گسترش 47
4-1-3-4 تعليق 48
4-1-3-5 بحران 48
4-1-3-6 نقطه ي اوج 48
4-1-3-7 گره گشايي 49
4-1-3-8 پايان 49
4-1-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 50
4-1-5 شخصيت 50
4-1-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 50
4-1-5-2 شخصيت از جهت اهميت 50
4-1-5-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 51
4-1-5-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 51
4-1-5-5 شخصيت از جهت نوع کاربرد 52
4-1-6 شيوه شخصيت پردازي 52
4-1-7 گفت و گو 52
4-1-8 لحن 53
4-1-8-1 لحن کلي داستان 53
4-1-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 53
4-1-9 زاويه ديد 54
4-1-10 صحنه 55
4-1-10-1 محل جغرافيايي 55
4-1-10-2 کار و پيشه ي شخصيت ها 55
4-1-10-3 زمان 55
4-1-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 55
4-1-11 زبان داستان 56
4-1-11-1 استفاده از زبان توصيف 56
4-1-11-2 استفاده از اطناب 56
4-1-12 درونمايه 56
4-2 قصه ي دوم (تقويم ديواري) 56
4-2-1 موضوع 56
4-2-2 طرح 57
4-2-3 ساختار طرح 57
4-2-3-1 شروع 57
4-2-3-2 ناپايداري 57
4-2-3-3 گسترش 57
4-2-3-4 تعليق 58
4-2-3-5 بحران 58
4-2-3-6 اوج 58
4-2-3-7 گره گشايي 58
4-2-3-8 پايان 59
4-2-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 59
4-2-5 شخصيت 59
4-2-5-1 شخصيت از جهت اهميت 59
4-2-5-2 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 60
4-2-5-3 شخصيت از جهت نوع کاربرد. 60
4-2-6 شيوه شخصيت پردازي 61
4-2-7 گفت گو 61
4-2-8 لحن 61
4-2-8-1 لحن کلي داستان 61
4-2-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 61
4-2-9 زاويه ديد 62
4-2-10 اجزاي صحنه 62
4-2-10-1 محل جغرافيايي 62
4-2-10-2 کار و پيشه ي شخصيت ها 62
4-2-10-3 زمان 63
4-2-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 63
4-2-11 زبان داستان 63
4-2-11-1 استفاده از توصيف 63
4-2-11-2 استفاده از ضرب المثل (مثل ساير) 63
4-2-11-3 به کارگيري کلمات و ترکيبات خارجي 64
4-2-12 درون مايه 64
4-3 داستان پنجم: سالن تابستاني 64
4-3-1 موضوع داستان پنجم 64
4-3-2 طرح 64
4-3-3 ساختار طرح 65
4-3-3-1 شروع 65
4-3-3-2 ناپايداري 65
4-3-3-3 گسترش 65
4-3-3-4 تعليق 66
4-3-3-5 بحران 66
4-3-3-6 نقطه اوج 66
4-3-3-7 گره گشايي 67
4-3-3-8 پايان 67
4-3-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 67
4-3-5 شخصيت 67
4-3-5-1 از نظر ماهيت 67
4-3-5-2 شخصيت از نظر ماهيت 68
4-3-5-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 68
4-3-5-4 شخصيت از جهت گستردگي کمال 68
4-3-5-5 شخصيت از جهت نوع کاربرد 68
4-3-6 شيوه شخصيت پردازي 69
4-3-7 گفت و گو 69
4-3-8 لحن 70
4-3-8-1 لحن کلي داستان 70
4-3-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 70
4-3-9 زاويه ديد 70
4-3-10 صحنه 71
4-3-10-1 کار و پيشه ي شخصيت ها 71
4-3-10-2 زمان 71
4-3-10-3 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 71
4-3-11 زبان داستان 71
4-3-11-1 توصيف 72
4-3-11-2 به کارگيري کلمات و ترکيبات عاميانه 72
4-3-11-3 استفاده از ضرب المثل (مثل ساير) 72
4-3-12 درونمايه 72
4-3-13 موضوع 73
4-3-14 طرح 73
4-3-15 ساختار طرح 73
4-3-15-1 شروع 73
4-3-15-2 ناپايداري 73
4-3-15-3 گسترش 74
4-3-15-4 تعليق 74
4-3-15-5 بحران 74
4-3-15-6 اوج 75
4-3-15-7 گره گشايي 75
4-3-15-8 پايان 75
4-3-16 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 76
4-3-17 شخصيت 76
4-3-17-1 شخصيت از نظر ماهيت 76
4-3-17-2 شخصي از جهت اهميت 76
4-3-17-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 77
4-3-17-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 77
4-3-17-5 شخصيت از جهت نوع کاربرد 78
4-3-18 شيوه شخصيت پردازي 78
4-3-19 گفت و گو 79
4-3-20 لحن 79
4-3-20-1 لحن کلي داستان 79
4-3-20-2 لحن گفتاري شخصيت ها 79
4-3-21 زاويه ي ديد 80
4-3-22 اجزاي صحنه 80
4-3-22-1 محل جغرافيايي 80
4-3-22-2 کار و پيشه ي شخصيت ها 81
4-3-22-3 زمان 81
4-3-22-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 81
4-3-23 زبان داستان 81
4-3-23-1 توصيف 81
4-3-23-2 استفاده از ضرب المثل / مثل سائر 81
4-3-23-3 استفاده از کلمات عاميانه 82
4-3-24 درون مايه 82
4-4 داستان هفتم: خط حايل بين شما 83
4-4-1 موضوع 83
4-4-2 طرح 83
4-4-3 ساختار طرح 83
4-4-3-1 شروع 83
4-4-3-2 ناپايداري 83
4-4-3-3 گسترش 84
4-4-3-4 تعليق 84
4-4-3-5 بحران 84
4-4-3-6 نقطه ي اوج 84
4-4-3-7 گره گشايي 85
4-4-3-8 پايان 85
4-4-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 85
4-4-5 شخصيت 85
4-4-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 85
4-4-5-2 شخصيت از جهت اهميت 85
4-4-5-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 86
4-4-5-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 86
4-4-5-5 شخصيت از جهت نوع کاربرد 86
4-4-6 شيوه شخصيت پردازي 86
4-4-7 گفت و گو 87
4-4-7-1 کارکرد گفت و گو 87
4-4-8 لحن 87
4-4-8-1 لحن کلي داستان 87
4-4-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 87
4-4-9 زاويه ديد 88
4-4-10 اجزاي صحنه 88
4-4-10-1 محل جغرافيايي 88
4-4-10-2 کار و پيشه ي شخصيت ها 88
4-4-10-3 زمان 88
4-4-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 89
4-4-11 زبان داستان 89
4-4-11-1 استفاده از توصيف 89
4-4-11-2 استفاده از ضرب المثل/ مثل سائر 89
4-4-11-3 استفاده از کلمات عاميانه 89
4-4-12 درون مايه 90
4-5 قصه ي هشتم: گنجشک ها در بالکن 90
4-5-1 موضوع 90
4-5-2 طرح 90
4-5-3 ساختار طرح 91
4-5-3-1 شروع 91
4-5-3-2 ناپايداري 91
4-5-3-3 گسترش 91
4-5-3-4 تعليق 91
4-5-3-5 بحران 92
4-5-3-6 نقطه ي اوج 92
4-5-3-7 گره گشايي 92
4-5-3-8 پايان 93
4-5-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 93
4-5-5 شخصيت 93
4-5-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 93
4-5-5-2 شخصيت از جهت ماهيت 93
4-5-5-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 94
4-5-5-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 94
4-5-5-5 شخصيت از جهت نوع کاربرد 94
4-5-6 شيوه شخصيت پردازي 94
4-5-7 گفت و گو 94
4-5-8 لحن 95
4-5-8-1 لحن کلي داستان 95
4-5-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 95
4-5-9 زاويه ي ديد 96
4-5-10 صحنه 96
4-5-10-1 محل جغرافيايي 96
4-5-10-2 کار و پيشه ي شخصيت ها 96
4-5-10-3 زمان 96
4-5-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 96
4-5-11 زبان داستان 97
4-5-11-1 استفاده از توصيف 97
4-5-11-2 استفاده از کلمات عاميانه 97
4-5-12 درون مايه 97
4-6 داستان نهم: آبشار 97
4-6-1 موضوع 97
4-6-2 طرح 97
4-6-3 ساختار طرح 98
4-6-3-1 شروع 98
4-6-3-2 ناپايداري 98
4-6-3-3 گسترش 98
4-6-3-4 تعليق 98
4-6-3-5 بحران 99
4-6-3-6 نقطه ي اوج 99
4-6-3-7 گره گشايي 99
4-6-3-8 پايان 99
4-6-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 100
4-6-5 شخصيت 100
4-6-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 100
4-6-5-2 شخصيت از جهت اهميت 100
4-6-5-3 شخصت از جهت تحول پذيري 100
4-6-5-4 شخصيت از جهت گسترگي و کمال 100
4-6-5-5 شخصيت از جهت نوع کاربرد 101
4-6-6 شيوه شخصيت پردازي 101
4-6-7 لحن 101
4-6-7-1 لحن کلي داستان 101
4-6-7-2 لحن گفتاري شخصيت ها 102
4-6-8 زاويه ي ديد 102
4-6-9 صحنه 102
4-6-9-1 محل جغرافيايي 102
4-6-9-2 کار و پيشه شخصيت ها 102
4-6-9-3 زمان 102
4-6-9-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 102
4-6-10 زبان داستان 103
4-6-10-1 استفاده از توصيف 103
4-6-11 درون مايه 103
4-7 داستان دهم: يکي از هزار 103
4-7-1 موضوع 103
4-7-2 طرح 103
4-7-3 ساختار طرح 104
4-7-3-1 ساختار طرح 104
4-7-3-2 ناپايداري 104
4-7-3-3 گسترش 104
4-7-3-4 تعليق 104
4-7-3-5 بحران 105
4-7-3-6 نقطه ي اوج 105
4-7-3-7 گره گشايي 105
4-7-3-8 پايان 105
4-7-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 106
4-7-5 شخصيت 106
4-7-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 106
4-7-5-2 شخصيت از جهت اهميت 106
4-7-5-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 106
4-7-5-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 106
4-7-5-5 شخصيت از نظر نوع کاربرد 107
4-7-6 شيوه شخصيت پردازي 107
4-7-7 گفت و گو 107
4-7-8 لحن 108
4-7-8-1 لحن کلي داستان 108
4-7-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 108
4-7-9 زاويه ي ديد 109
4-7-10 اجزاي صحنه 109
4-7-10-1 محل جغرافيايي 109
4-7-10-2 کار و پيشه ي شخصيت ها 109
4-7-10-3 زمان 109
4-7-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 109
4-7-11 زبان داستان 110
4-7-12 درون مايه 110
4-8 داستان يازدهم: مشايعت کنندگان 110
4-8-1 موضوع 110
4-8-2 طرح 110
4-8-3 ساختار طرح 111
4-8-3-1 شروع 111
4-8-3-2 ناپايداري 111
4-8-3-3 گسترش 111
4-8-3-4 تعليق 111
4-8-3-5 بحران 112
4-8-3-6 نقطه ي اوج 112
4-8-3-7 گره گشايي 112
4-8-3-8 پايان 112
4-8-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 113
4-8-5 شخصيت 113
4-8-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 113
4-8-5-2 شخصيت غير انسان 113
4-8-5-3 شخصيت از جهت اهميت 113
4-8-5-4 شخصيت از جهت تحول پذيري 113
4-8-5-5 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 113
4-8-5-6 شخصيت از جهت نوع کاربرد 114
4-8-6 شخصيت پردازي 114
4-8-7 گفت و گو 114
4-8-8 لحن 115
4-8-8-1 لحن کلي داستان 115
4-8-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 115
4-8-9 زاويه ديد 115
4-8-10اجزاي صحنه 115
4-8-10-1 محل جغرافيايي 115
4-8-10-2 کار و پيشه ي شخصيت 115
4-8-10-3 زمان 116
4-8-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 116
4-8-11 زبان داستان 116
4-8-11-1 استفاده از توصيف 116
4-8-11-2 استفاده از ابيات شاعر 116
4-8-11-3 استفاده از تشبيه 116
4-8-12 درون مايه 117
4-9 داستان دوازدهم : عشق فقير من 117
4-9-1 موضوع 117
4-9-2 طرح 117
4-9-3 ساختار طرح 117
4-9-3-1 شروع 117
4-9-3-2 ناپايداري 117
4-9-3-3 گسترش 118
4-9-3-4 تعليق 118
4-9-3-5 بحران 118
4-9-3-6 نقطه اوج 118
4-9-3-7 گره گشايي 119
4-9-3-8 پايان 119
4-9-4 پيرنگ باز يا پيرنگ بسته 119
4-9-5 شخصيت 119
4-9-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 119
4-9-5-2 شخصيت از جهت اهميت 119
4-9-5-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 120
4-9-5-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 120
4-9-5-5 شخصيت از جهت نوع کاربرد 120
4-9-6 شيوه ي شخصيت پردازي 120
4-9-7 گفت و گو 120
4-9-8 لحن 121
4-9-8-1 لحن کلي داستان 121
4-9-8-2 لحن گفتاري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع (إِنَّ، في‏، جَنَّاتِ Next Entries پایان نامه ارشد درباره داستان کوتاه، ضرب المثل، عناصر داستان