دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قرباني، تشكر، معناشناسي

دانلود پایان نامه ارشد

در ابتدا شايسته است خداوند متعال را شكر گويم كه اين فرصت را به من داد تا گامي در جهت ارتقاي فرهنگ قرآني بردارم كه شكر حق نعمت را افزون كند( لئن شكرتم لازيدنكم) و تشكر از خداوند تشكر از خلق او نيز هست( من لم يشكر الخالق لم يشكر المخلوق). همچنين از استاد راهنما جناب آقاي دكتر نكونام كه با راهنماييها و زحمات خود دلسوزانه بنده را ياري نمودند تشكر و قدرداني مي نمايم. ايشان در حد لازم و حتي فراتر از مسئوليت خود بنده را ياري نمودند كه كمال تشكر را از ايشان دارم و از استاد محترم جناب آقاي دكتر طيب حسيني كه مشاوره اين پايان نامه را قبول فرمودند، تشكر و قدرداني مي كنم، ايشان هم در حد لازم و وافي بنده را ياري نمودند. همچنين از ساير دوستان كه در جمع آوري اين تحقيق مرا كمك كرده اند تشكر مي كنم از جمله آقايان ياسمي، محمديان، يارنسب، زارعي، حسيني، فضلي، فخاري، اسمي. و از پدر و مادر و برادران و خواهرانم و خصوصا از همسر گرامي ام خانم خوئيني كه شرايط مناسب را براي من فراهم كردند تشكر و قدرداني مي كنم.

چكيده
واژه قرب داراي مشتقات، وجوه معنايي و واژگان هم حوزه مختلفي در دوره جاهلي و قرآني است. معناي وضعي و اوليه قرب مفهومي مانند تهيگاه آدمي يا قراب و غلاف شمشير بوده است. اولين سئوال اين است كه اين واژه چه تطورات معنايي يافته و چه وجوه معنايي دارد؟ اين سئوال با بررسي اين واژه در دوره هاي جاهلي و قرآني پاسخ داده مي شود. يكي از واژه هاي مهم و قابل بررسي واژه قربي است اين واژه در آيه 23سوره شوري داراي وجوه مختلف تفسيري است و هر يك از مفسران شيعه و اهل سنت تفسيري متفاوت از آن ارائه كرده اند. اختلاف اصلي بر سر مصداق قربي در اين آيه است، در اين تحقيق با اين مبنا كه قرآن داراي معاني ظاهري و باطني است، ميان نظر شيعه مبني بر مصداق مودت قربي بر اهل بيت و نظر آنها كه قربي را طبق ظاهر آيه و سياق آيات به معني تقرب به خداوند گرفته اند، جمع شده؛ بنابراين هم روايات كه متواتر اند و هم ظاهر آيه وسياق كه قربي را تقرب به خدا نشان مي دهد، مورد توجه قرار مي گيرد.

كلمات كليدي: معناشناسي تاريخي و توصيفي؛ حوزه معنايي؛ قرب؛ قربي؛ قربان؛ مودت؛ محبت؛ اطاعت؛ زلفي؛ قرب الهي.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: كليات
1-1- بيان موضوع …………………………………………………………………………………………..4
1-2- سئوالات اصلي…………………………………………………………………………………………5
1-3- سئوالات فرعي…………………………………………………………………………………………5
1-4- پيش فرضها…………………………………………………………………………………………….6
1-5- پيشينه موضوع………………………………………………………………………………………..6
1-6- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………7
1-7- نوآوري پژوهش………………………………………………………………………………………7
1-8- تعريف اصطلاحات……………………………………………………………………………………7
1-8-1- تعريف معناشناسي……………………………………………………………………………….8
1-8-1-1- سابقه علم معني شناسي……………………………………………………………………8
1-8-1-2- تفاوت معني شناسي و ريشه شناسي…………………………………………………10
1-8-1-3- عوامل تغيير معني……………………………………………………………………………10
1-8-1-4- معناي اساسي و معناي نسبي…………………………………………………………..11
1-8-1-5- روش معناشناسي…………………………………………………………………………..11
1-8-2- معناشناسي تاريخي…………………………………………………………………………….13
1-8-3- معناشناسي توصيفي……………………………………………………………………………14
1s-8-4- حوزه هاي معنايي……………………………………………………………………………..14
فصل دوم: معناشناسي تاريخي واژه قرب و مشتقات آن
2-1- دخيل يا اصيل بودن واژه قرب و مشتقات آن…………………………………………….16
2-2- معناي وضعي و اوليه واژه قرب و مشتقات آن در دوره جاهلي…………………..17
2-2-1- مشتقات مجرد قرب…………………………………………………………………………….18
2-2-1-1- القُربُ……………………………………………………………………………………………18
2-2-1-2- القَرَب…………………………………………………………………………………………….21
2-2-1-3- قِربه……………………………………………………………………………………………..22
2-2-1-4 القُرُب و القُرَب…………………………………………………………………………………23
2-2-1-5- قارِب…………………………………………………………………………………………….24
2-2-1-6- القِراب……………………………………………………………………………………………25
2-2-1-7- قُربان……………………………………………………………………………………………27
2-2-1-8- قَربان…………………………………………………………………………………………….28
2-2-1-9- قِربان……………………………………………………………………………………………29
2-2-1-10- المَقرَب………………………………………………………………………………………..29
2-2-1-11- القورَب………………………………………………………………………………………..30
2-2-1-12- المَقرَبه………………………………………………………………………………………..31
2-2-1-13- القريب…………………………………………………………………………………………31
2-2-1-14- قُربي…………………………………………………………………………………………..32
2-2-1-15- قَرِبَ يَقرَبُ قَرَبا……………………………………………………………………………..34
2-2-2- مشتقات مزيد قرب………………………………………………………………………………34
2-2-2-1- قارَبَ…………………………………………………………………………………………….34
2-2-2-2- تَقارَبَ……………………………………………………………………………………………34
2-2-2-3- تَقَرّب…………………………………………………………………………………………….35
2-2-2-4- قَرَّب……………………………………………………………………………………………..35
2-2-2-5- المُقارِب…………………………………………………………………………………………35
2-2-2-6- المقاربه…………………………………………………………………………………………36
2-2-2-7- تقريب……………………………………………………………………………………………36
2-2-2-8- متقارب و تقارب……………………………………………………………………………..37
2-2-2-9- قرَّب يقرّب تقريبا…………………………………………………………………………….37
2-2-2-10- قارب…………………………………………………………………………………………..37
2-3- تطور معنايي قرب و مشتقات آن……………………………………………………………….38
2-3-1- معناي قرب و مشتقاتش در دوره قرآني……………………………………………….41
2-3-2- معناي قرب و مشتقاتش در دوره پس از قرآني……………………………………..43
2-4- تحليل تطور معنايي قرب و مشتقات آن……………………………………………………….44
فصل سوم: معناشناسي تاريخي قربان و قرباني
3-1- قرباني و قربانگاه در عهدين…………………………………………………………………….47
3-1-1- قربانگاه در عهدين……………………………………………………………………………..48
3-1-2- قرباني سوختني…………………………………………………………………………………..48
3-1-3- قرباني و هديه آردي……………………………………………………………………………49
3-1-4- قرباني سلامتي……………………………………………………………………………………49
3-1-5- قرباني گناه…………………………………………………………………………………………50
3-1-6- قرباني جبران……………………………………………………………………………………..51
3-2- قرباني در جاهليت…………………………………………………………………………………..52
3-3- قرباني در قرآن………………………………………………………………………………………61
حاصل بحث…………………………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم: معناشناسي تارخي مفهوم قرب الهي
4-1- قرب الهي در عهدين………………………………………………………………………………..68
4-2- قرب الهي در جاهليت……………………………………………………………………………….70
4-3- قرب الهي در قرآن………………………………………………………………………………….73
4-4- قرب الهي در علم عرفان……………………………………………………………………………81
حاصل بحث…………………………………………………………………………………………………….84
فصل پنجم:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل رگرسیون، تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع معناشناسي، مشتقاتش، توصيفي