منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، ادوار تجاری، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. …..1
1-2 طرح مساله 2
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4 فرضیهها و سوالات اساسی تحقیق 5
1-5 اهداف تحقیق 6
1-6 روش انجام تحقیق 6
1-7 قلمرو تحقیق 12
1-8 شمای کلی تحقیق 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 مبانی نظری 16
2-2-1 مفهوم تعادل عمومی و الگوهای تعادل عمومی 17
2-2-2 ویژگیهای الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا 18
2-2-3 مزایا و معایب الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا 20
2-2-4 بسترهای الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا 23
2-2-4-1 الگوهای مکتب دور تجاری حقیقی 24
2-2-4-2 الگوهای مکتب کینزی جدید 24
2-2-5 روش حل الگو 25
2-3 پیشینه پژوهش 29
2-3-1 مطالعات تجربی در زمینه سیاست پولی 29
2-3-2 مطالعات تجربی در زمینه سیاست مالی 29
2-3-3 مطالعات خارجی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا 31
2-3-4 مطالعات داخلی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا 35
2-4 نتیجه بحث 39
فصل سوم: روششناسی تحقیق
3-1 مقدمه 41
3-2 طراحی الگوی تحقیق 42
3-2-1 تصریح الگو 42
3-2-1-1 بخش خانوارها 43
3-2-1-2 بخش تولید و قیمتگذاری 48
3-2-1-3 بخش تجارت خارجی 51
3-2-1-4 بخش دولت و بانک مرکزی 54
3-2-1-5 معرفی سیاست پولی و تعریف تکانههای مورد نظر 56
3-3 شرایط مانایی الگو 58
3-4 معرفی متغیرها 58

فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 مقدمه 63
4-2 حل الگو 63
4-2-1 محاسبه نسبت باثبات متغیرها 64
4-2-2 برآورد الگوی نهایی با رویکرد بیزی 69
4-3 نتایج الگو 75
4-3-1 شبیهسازی الگو و نوسانات ادواری متغیرهای اقتصاد کلان ایران 75
4-3-2 توابع عکسالعمل آنی 77
4-3-2-1 تاثیر تکانه پایه پولی بر متغیرهای پژوهش 78
4-3-2-2 تاثير تکانه مخارج دولت و واکنش متغيرهاي پژوهش 82
4-3-2-3 تاثیر تکانه نفتی و واکنش متغیرهای پژوهش 85
4-3-2-4 تاثیر تکانه فنآوری و واکنش متغیرهای پژوهش 88
4-3-2-5 تاثیر تکانه نرخ ارز بر متغیرهای اقتصاد کلان 92
4-3-2-6 تاثير تکانه مخارج عمرانی دولت بر متغيرهاي پژوهش 94
4-3-2-7 تاثیر تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای پژوهش 97

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1 مقدمه 101
5-2 مروری بر پژوهش 102
5-3 نتایج پژوهش 103
5-4 پیشنهادات 109
5-4-1 پیشنهادات پژوهش 109
5-6 پیشنهادات برای محققان آتی 111

فهرست منابع و ماخذ 114

فهرست جداول داخل متن
جدول (2-1) مزايا و معايب الگوهاي رقيب تعادل عمومي تصادفي پويا 20
جدول (2-2) مراحل طراحي و حل الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا 26
جدول (2-3) خلاصهاي از چارچوب نظري مطالعات داخل کشور 38
جدول (3-1) معرفي بخشهاي مختلف الگو 42
جدول (3-2) متوسط نرخ رشد متغیرها در بازه زمانی 1392-1338 60
جدول (4-1) نتایج حاصل از برآورد پارامترها 72
جدول (4-2) نتايج حاصل از ادوار تجاری متغیرهای اقتصاد کلان کشور 76
جدول (4-3) معرفي تکانههاي پژوهش 77

فهرست نمودارها
نمودار (1-1) واکنش تولید ناخالص داخلی و تورم اقتصادی نسبت به تکانه پایه پولی 3
نمودار (1-2) واکنش تولید ناخالص داخلی و تورم اقتصادی به تکانه مخارج دولت 3
نمودار (4-1) تاثير تکانه پايه پولي بر متغيرهاي منتخب کلان 79
نمودار (4-2) تاثير تکانه پايه پولي بر توليد ناخالص ملي 81
نمودار (4-3) تاثير تکانه مخارج دولت بر متغيرهاي منتخب کلان 82
نمودار (4-4) تاثير تکانه مخارج دولت بر توليد ناخالص ملي 84
نمودار (4-5) تاثير تکانه درآمد نفتی بر متغیرهای پژوهش 86
نمودار (4-6) تاثير تکانه درآمد نفت بر توليد ناخالص ملی 88
نمودار(4-7) تاثير تکانه فنآوری بر متغيرهاي اقتصاد کلان 89
نمودار(4-8) تاثیر تکانه فنآوری بر تولید ناخالص ملی 91
نمودار (4-9) تاثیر تکانه نرخ ارز بر متغیرهای پژوهش 93
نمودار (4-10) تاثیر تکانه نرخ ارز بر تولید ناخالص ملی 94
نمودار (4-11) تاثیر تکانه مخارج سرمایهگذاری دولت بر متغیرهای پژوهش 95
نمودار (4-12) تاثیر تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای پژوهش 98

پیوستها
نمودار (1) ادوار تجاری و روند تولید ناخالص ملی برحسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (2) ادوار تجاری تورم اقتصادی برحسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (3) ادوار تجاری مصرف حقیقی برحسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (4) ادوار تجاری و روند سرمایهگذاری حقیقی برحسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (5) ادوار تجاری و روند مخارج دولت برحسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (6) ادوار تجاری کسری بودجه دولت برحسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (7) ادوار تجاری صادرات حقیقی کل برحسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (8) ادوار تجاری صادرات غیر نفتی به قیمتهای ثابت 1383
نمودار (9) ادوار تجاری درآمد نفتی و میعانات گازی برحسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (10) ادوار تجاری واردات حقیقی بر حسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (11) روند تغییرات و رشد متغیر نرخ ارز حقیقی بر حسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (12) ادوار تجاری و روند تولید غیر نفتی اقتصاد بر حسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار(13) ادواری تجاری و روند نقدینگی بر حسب قیمتهای ثابت 1383
نمودار (14) نکویی برازش برآورد پارامترها به روش بیزی

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
پژوهش حاضر تاثير تکانههاي پولي و مالي را بر متغيرهاي اقتصاد کلان بررسي ميکند. براي اين منظور تلاش شدهاست با استفاده از رهيافت تعادل عمومي تصادفي پويا در قالب آموزههاي کينزي جديد الگويي متناسب با فضاي اقتصاد ايران طراحي شود. الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا سيستمي از معادلات غيرخطياند که براي بيان روابط اقتصادي بين متغيرها توصيف ميشوند. شالوده اين الگوها بر پايهي سه فرض اساسي اقتصاد کلان يعني، “عقلايي بودن رفتار کارگزاران اقتصادي”، “تسويهي کامل بازارها” و “انتظارات عقلايي” قرار دارد. ازاينروي، الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا با بهينهيابي رفتار کارگزاران اقتصادي تلاش دارند ويژگيهاي پوياي اقتصاد، يعني، انتظارات، ادوار تجاري، نوسانات اقتصادي و آثار تصادفي تکانههاي اقتصادي را مد نظر قرار داده و واکنش متغيرها را در برابر تکانهها تبيين کنند. از آنجاکه در الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا، روابط اقتصاد کلان بر پايه بهينهسازي اقتصاد خرد بنا شدهاند، اين الگو در مورد منبع و چگونگي بروز سياستها و تکانههاي اقتصادي و ارتباط نااطميناني کارگزاران و نوسانات اقتصادي اطلاعات جامعتري را در اختيار پژوهشگران قرار ميدهد. جديد بودن اين رهيافت و کاربردي بودن آن در شرايط ناکافي بودن اطلاعات درباره متغيرهاي اقتصادي سبب شدهاست در بين اقتصاددانان و سياستگذاران الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا در مقابل الگوهای رقیب از مقبوليت گستردهتری برخوردار شوند. نکته مهم در طراحي الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا متناسب ساختن بستر معادلات با فضاي اقتصاد مورد بررسي است. بههمين علت، در طراحي الگوي پژوهش حاضر و تعريف روابط بين متغيرها ويژگيهاي اساسي اقتصاد ايران از جمله درآمدهاي بخش نفتي، وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزي جهت تامين مالي کسري بودجه و در نتيجه انتشار حجم پول، بحث عدم استقلال بانک مرکزي در سياستگذاري و چسبندگي قيمتها درنظر گرفته شدهاند. براين اساس، مطالعه حاضر تاثير سياستهاي پولي و مالي را بر متغيرهاي اقتصاد کلان بررسي ميکند. در چارچوب معادلات معرفي شده چگونگي واکنش متغيرهاي اقتصاد کلان به تکانههاي تصادفي بررسي شده و طول دورهي برگشت متغيرهاي کلان به مسير باثبات اقتصاد تبيين ميشوند. فصل اول پژوهش، به بيان مساله و ضرورت انجام پژوهش اختصاص دارد. در اين فصل، فرضيهها و سوالات اساسي پژوهش، اهداف و جنبههاي نوآوري تشريح ميشوند. در پايان فصل پس از بررسي پيشينه پژوهش، چارچوب نظري و قلمرو پژوهش معرفي ميشوند.

1-2 طرح مساله
رشد اقتصادی و کنترل تورم همراه با افزايش اشتغال و تداوم سرمايهگذاري مهمترین اهداف اقتصاد کلان را در بر میگیرند. سياستهاي پولي و مالي مهمترين ابزارهاي اقتصادي در رسيدن به اهداف فوق محسوب میشوند. با توجه به ارتباط بين سياست پولي و مالي، نقش و تاثير تکانههاي پولي و مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان پررنگتر و مهمتر ارزيابي ميشوند. تکانههاي پولي و مالي برحسب نوع و منبع تکانه ميتوانند در ادوار تجاري کشور بر متغيرهاي اقتصاد کلان اثرگذار باشند. بروز تکانههای پولی و مالی باعث انحراف اقتصاد از مسير رشد بلندمدت آن ميشود. واکنش متغیرهای اقتصاد کلان به تکانهها متفاوت است. از اینروی، پرسش مهم اين است در صورت بروز چنين تکانههايي، آیا اقتصاد به مسير رشد بلندمدت خود همگرا میشود یا خیر. همچنین، در صورت همگرایی اقتصاد به مسير رشد بلندمدتاش، طول دوره زماني بازگشت به مسیر همگرایی مشخص شود. تجويز راه حل اقتصاد نوین تنظیم سياستهاي مختلف اقتصادی بهمنظور رسيدن به ثبات اقتصادي است. بههمين علت، اقتصاد نوین بدنبال شناسايي و کاهش اثرات منفی تکانههای مختلف بر متغیرهای اقتصاد کلان است. در اين راستا، شناخت از ساختار اقتصاد، تشخيص منبع تکانه و سياستگذاري مناسب برحسب نوع تکانه وارده، مهم ارزيابي ميشوند. براین اساس، پژوهش حاضر تاثير تکانههاي پولي و مالي را بر متغيرهاي اقتصاد کلان ایران بررسی میکند. شواهد اثباتشده اقتصاد ایران حاکیاند تکانههای پولی و مالی در کوتاهمدت متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار میدهند. برای تبیین موضوع، بر پايهی الگوي خودرگرسيون برداري با وقفهی (دو)1 و استفاده از دادههاي دوره زماني 1389-1348 کشور تاثیر تکانههای پایه پولی و مخارج دولت -بهعنوان نمایندههای متغيرهاي پولي و مالي- بر دو متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اقتصادی بررسي شدند. نتایج نشان دادند در کوتاهمدت، تکانه مثبت پایه پولي تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اقتصادي را افزایش دادهاست. افزایش پایه پولی بههمراه رشد نقدینگی تقاضای اقتصاد را افزایش داده و رونق را در کوتاهمدت بههمراه دارد. البته افزایش تقاضای کالاها و خدمات به افزایش تورم نیز منتهی میشود. نمودار (1-1) تاثیر تکانه مثبت پایه پولی را بر تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اقتصادی کشور نشان میدهد. در مجموع افزایش پایه پولی منحنی تقاضای اقتصاد را افزایش میدهد. بنابراین، در کوتاهمدت پول میتواند متغیرهای حقیقی را تحت تاثیر قرار دهد.

نمودار (1-1) واکنش ضربهاي تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اقتصادي نسبت به تکانه مثبت پایه پولی

منبع: محاسبات پژوهش

از سوی دیگر، تکانه مثبت مخارج دولت نیز تولید ناخالص داخلی و تورم اقتصادي را افزایش دادهاست. تکانه مثبت مخارج دولت به افزایش مخارج دولتی منجر میشود. تاثیر این افزایش ابتدا در تقاضای کل اقتصاد مشاهده میشود. نمودار (1-2) واکنش ضربهای تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم را نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت نشان میدهد.

نمودار (1-2) واکنش ضربهاي رشد اقتصادي و تورم نسبت به تکانه مخارج دولت در کوتاهمدت

منبع: محاسبات پژوهش
انتقال منحنی تقاضا بهسمت راست بهافزایش تقاضا منتهی میشود. در زمانی که منحنی عرضه عمودی نیست، بخشی از افزایش تقاضا از طریق تولید و بخش دیگر آن از طریق افزایش تورم پاسخ داده میشود. نتایج الگوی درونزای فوق نشان دادند پول حداقل در کوتاهمدت خنثي نیست. در کوتاهمدت عدم انعطافپذيريهاي اسمي مانند تغيير ميزان بهره اسمي با تغييرات يک به يک در تورم انتظاری تطبيق پيدا نميکند. ازاينروي، عدم انعطافپذيريهاي اسمي منجر به بروز نوسانات در بهره واقعي شده و از این طریق تغییر در سرمايهگذاري و مصرف را بههمراه دارد. مخارج دولت نیز با تاثیر بر اجزای طرف تقاضا به افزایش تقاضای کل منجر شده و افزایش تولید و تورم را در پی دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سلامت روانی، مثنوی معنوی، محبت خداوند، غزلیات شمس Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، اقتصاد ایران، سیاست پولی، استقراض