پایان نامه درباره روان شناسی، روانشناسی، مثنوی معنوی، صفات خداوند

دانلود پایان نامه ارشد

ردوم: معرفی مؤلفه‌های تأثیرگذاری مولوی در فرهنگ غرب 33
2-2-2- معرفان مولوي به غرب: 34
2-2-3- رينولد الين نيكلسون 34
2-2-4- هامر پورگشتال 35
2-2-5- آنه‌ماري شيمل 35
2-2-2-6- ويليام چيتيك 37
2-2-3-2- عرفان، معنويت و خداجويي مولوي: 38
غرب و معنويت 39
2-2-3-2-1- دوران رنسانس: 39
2-2-3-2-2- دوران مدرنيته: 39
2-2-3-2-3- دوري از معنويت: 39
2-2-3-2-4- بازگشت غرب به معنويت در دوران پست‌مدرن 40
2-2-3-2-5- موج معنويت‌خواهي در غرب 40
2-2-3-1- عرفان مولانا محبوب غرب: 41
2-2-3-3-2- مولوي و مسيحيت: 42
2-2-3-3-3-مولوي مورد توجه عالمان ديني غرب: 43
2-2-3-3-4- مثنوي از اثرگذارترين كتاب‌هاي جهان 44
2-2-3-3-5- ساده‌زيستي مولوي: 45
2-2-3-3-6- غرب و سازده‌زيستي مولوي: 46
2-2-3-3-7- مولوي معلم معنوي و پيامبري روحاني: 47
2-2-3-3-8- معلمان معنوي غرب: 49
2-2-3-3-9- بزرگان مسيحي: 49
فصل سوم : اهميت و ضرورت انجام تحقيق 50
فصل سوم: 51
3-1 روش شناسی تحقیق 51
فصل چهارم : تأثیر تفکرات مولانا بر مکتب وین دایر 53
مقدمه 54
4-۱ دیدگاه دو اندیشمند درباره کثرت‌گرایی یا پلورالیسم 57
۴-۱-۱ کثرت‌گرایی یا پلورالیسم و نظریه متفکرین غرب و شرق 57
۴-۱-۲ مولوي و انديشه‌هاي كثرت‌گرايانه 57
۴-۱-۳ از انحصارگرايي تا شمول‌گرايي مسيحي 57
۴-۱-۴ عرفان مولوی مكتب‌ كثرت‌گرايي 58
۴-۱-۶ غربيان و كثرت‌گرايي مولوي 60
۴-۱-۷ پلورالیسم و یا کثرت‌گرایی از نظر وین دایر و جان هیک 61
۴-۱-۸ نتیجه گیری و تطبیق 62
۴-۲-۱ بررسی دیدگاه دو اندیشمند درباره اُمانیسم 64
۴-۲-۲ اُمانیسم 64
۴-۲-۳ مولوي و مكتب نوگرايي (اومانيسم) 67
۴-۲-۴انسان از ديدگاه مولانا: 68
۴-۲-۵ دیدگاه اُمانیستی هر دو اندیشمند: مولانا و وین دایر 69
۴-۲-۶ دیدگاه اومانیسم و اریک فروم و مولانا 70
نتیجه گیری و تطبیق 71
۴-۲-۷ نگاهی به مکتب بودیسم 72
۴-۲-۱۰ قانون جذب از دیدگاه وین دایر – راند برن 74
• تحول‌بخشی به زندگی 75
• درمان بیماری‌ها 75
• رسیدن به شادی 76
• جذب ثروت 76
• احساس بی‌نیازی 76
۴-۳ عشق، زندگی، مرگ از دیدگاه دو اندیشمند 78
4-۳-۱ عشق مایۀ هستی! 81
۴-۳-۲ الهی قمشه‌ای و عشق 83
۴-۳-۳ شرح عشق: 84
۴-۳-4 مولوي منادي عشق و محبـت 85
۴-۳-5 عشق صوفیانه 86
۴-۳-6 عشق حقیقی و عشق مجازی 86
۴-۳-7 عشق از دیدگاه عطار 87
۴-۳-8 عشق و صفات خداوند در دیدگاه وین دایر 87
۴-۳-9 مفهوم واقعی عشق از دیدگاه وین دایر 91
۴-۳-10 تأثیر ضمیر ناخودآگاه بر درمان بیماری 94
۴-۳-11 تأثیر عشق بر سلامتی فکر و درمان بیماریها 95
۴-۳-12 از اصل رهایش برای وسعت عشق معنوی بهره‌مند شویم 95
۴-۳-13 وادی عشق 96
۴-۴-۱ دیدگاه دو اندیشمند مراقبه و تصعید 100
۴-۴-۲ تصعید 100
۴-۴-۳ تصعید از نگاه دایر 102
۴-۴-۴ دیدگاه دو اندیشمند در مورد مراقبه 104
۴-۴-۵ دیدگاه مولانا مراقبه 104
۴-۴-۶ مراقبه چشم باطنی انسان را باز می‌کند. 104
۴-۴-۷ مراقبه صفای قلب می‌آورد 105
۴-۴-۸ مراقبه موجب معرفت می‌شود 105
۴-۴-9 مولوي خاموش پُرسخن: 106
۴-۴-10 سكوت زيباي خوش‌سخن 106
۴-۴-11 دعوت مولانا به سكوت خاموش پر سخن : 107
۴-۴-12 سکوت زبانی و مراقبۀ آن 108
۴-۴-13 از دیدگاه مولانا 108
۴-۴-14 مولانا در انجام مراقبه به داستان 111
۴-۴-15 مراقبه از دیدگاه دو اندیشمند 111
۴-۴-16 مراقبه دایر در نگاهی دیگر 112
۴-۴-19 با مهار کردن منیت 113
۴-۴-20 مراقبه جاپایا شکاف بین افکار 114
۴-۴-21 جاپا از نظر لغوی چه معنی دارد 114
۴-۴-22 مراقبه جاپا 115
۴-۴-23 وین دایر : 117
تمرین‌های مراقبه‌ای وین دایر – تطبیق – قرآن و مولانا 117
۴-۵ دیدگاه دو اندیشمند عدم خشم و خشونت 126
۴-۵-۱ مولانا در تمثیل داستان لقمان حکیم در دفتر دوم مثنوی 127
۴-۵-۲ بارش و ايثار، كليد بخشودن: 129
۴-۵-۳ وین دایر در داستانی از بودا غلبه بر خشم و خشونت را توضیح می‌دهد. 130
۴-۵-۴ خشم – و خشونت از دیدگاه وین دایر 131
۴-۵-5 تصعید – از نگاه روان‌شناسان وین دایر 132
۴-۵-۶ رهایی از تعصبات و قید و بندها 132
۴-۶ رقص و سماع و شادی از دیدگاه دو اندیشمند 134
۴-۶-۱ سماع مولانا 135
۴-۶-۲ مولانا در لباس سماع 135
۴-۶-۳ در تحلیل سماع 136
۴-۶-۴ رقص و سماع در مثنوی معنوی و غزلیات شمس 137
۴-۶-۵ راز و رمز سماع مولانا 137
۴-۶-۶ دیدگاه روان‌شناسی، موسیقِی، سماع، رقص 138
۴-۶-۷ مولانا در لزوم رقص و سماع گوید: 140
۴-۶-۸ رقص و سماع از نگاه روانشناسی دایر 142
۴-۶-۹ از نظر روان‌شناسان 143
۴-۶-۱۰ سمفونی مولانا 144
۴-۶-۱۱ سمفونی و موسیقی وین دایر 146
۴-۷ دیدگاه دو اندیشمند در مورد غم و شادی 148
۴-۷-۱ راز و رمز شادمانگی مولانا 148
۴-۷-۲ نظریات روان‌شناسانه مولانا 150
۴-۷-۳ ریشه‌های غم از نظر روانی 151
۴-۷-۴ روان‌شناسی ترس و گرفتاری در غم و اندوه 151
۴-۷-۵ غم و روان‌شناسی وین دایر شک و تردید را از خود برانیم. 153
۴-۷-۶ آنچه را که می‌خواهید بدست آرید 154
۴-۷-۷ترس از گناهان و گرفتار شدن در غم و اندوه 155
۴-۷-۸ چرا از شاد بودن پرهیز می‌کنیم 156
۴-۷-۹ نگرش شاد بودن را گسترش دهید 156
۴-۷-۱۰شادی همان انرژی معنوی است 157
۴-۷-۱۱ به دیگران شادی ببخشیم 158
۴-۸ دیدگاه دو اندیشمند گریه و خنده 160
۴-۸-۱ گریه و خنده از دیدگاه روانشناسی مولانا 160
۴-۸-۲ مولانا تفاوت گریۀ تصنعی و گریه راستین 161
۴-۸-۳ چرا خداوند بنده‌اش را دعوت به خنده و گریه می‌کند. 161
۴-۸-۴ گریه و خنده از دیدگاه روانشناسی دایر 163
۴-۹ دیدگاه دو اندیشمند مدارا، تساهل، تسامح نگاهی به مصالحه یا صلح جهانی 167
۴-۹-۱ مولوي مداراجو، پيوند شرق و غرب: 167
۴-۹-۲ مدارا شيوه ايرانيان باستان: 168
۴-۹-۳ مدارا شیوۀ عارفان ایرانی 168
۴-۹-۴ مداراي مولوي نتيجه كثرت‌گرايي 168
۴-۹-۵انتفامجویی 170
۴-۹-۶ اشاره دیگر به (مصالحه) و بخشش 172
۴-۹-۷ صلح كل و مدارا 172
۴-۹-۸ برای رسیدن به صلح جهانی تلاش کنید 173
فصل پنجم : نتیجه‌گیری 177
نتیجه گیری 178
بیان محدودیتها و موضوعات پیشنهادی: 185
فهرست منابع و مأخذ 188
مجله‌ها 191
سخنرانی‌ها 191
Abstract 192

چکیده
مشرق زمین از دیرباز مهد تمدن و فرهنگ بوده و نبوغ و درخشش ستارگان آسمان ادبیات آن مردمان جهان به خصوص غربیان را خیره نموده است. در این میان سرزمین ایران با اندیشمندان و متفکرین و بزرگانی بنام همچون جلال‌الدین مولوی با عرفان و معنویت، بیشتر از اندیشمندان دیگر این مرز و بوم مورد توجه غربیان قرار گرفته به گونه‌ای که مولوی با رومی را از خود می‌دانند. با بهره‌گیری از مبانی عرفانی و سلوکانه مولانا به تحصیل و تهذیب و ارادت بنشینیم تا وجودمان را همچون آینه پاک گردانیم .با توکل و تمسّک به آیات قرآنی به نیازهای معنوی وجودمان و با انجام مراقبه‌ها برای پاک کردن آلودگی‌ها و ارتقای سلامت جسمی و روحی که بهداشت روانی و ذهنی می‌باشد دست یابیم.برای شفای روح و جسم باید آن را صیقل داد، تا آینه‌ای شود، متجلّی از عشق و مودّت و نزدیک به قُرب الهی تا روح و جسم مفهوم و مغموم شده را از تفکرات نادرست رهانید و آن را با عرفان خداوندی مأنوس کرد،
پس دراندیشه‌ها و تفکرات مولانا در مثنوی معنوی موج معنویت‌خواهی، خداجویی با عشق‌ورزی، شادی‌خواهی، کثرت‌گرایی، انسان‌گرایی، باطن‌گرایی، مدارا و رواداری، صلح و نوعدوستی و مصالحه جهانی عطیه‌ای است به همه جوامع و ملل مختلف، در ترجمه‌های جدیدی که از آثار وی در غرب انجام شده وی را به عنوان «معلمی روحانی و معنوی و فرهیخته» پذیرفته‌اند و اشعار مولوی الهام‌بخش زندگی، فکر، و فرهنگ غرب است.عرفان و روانشناسی عالی‌ترین تجلیگاه اندیشه روح انسان می‌باشد و معرفتی است، که از روح و جان برخاسته و از داده‌های اشراقی انسان سرچشمه گرفته و معرفت نوع بشر را کامل می‌سازد در بین اندیشمندان غربی وین دایر روانشناس و معلم روحانی غرب با روانشناسی به عرفان معنوی پرداخته و با انعکاس تفکرات مثنوی معنوی مولانا در آموزه‌های خود به مطالعه و مطابقت با آثار خود و ارتباط آن با علم روانشناسی به درمان بیماریها و روح و روان موفق گردیده است .
با مقایسه تطبیقی آثار این دو اندیشه چنین برمی‌آید که این جهان بر مبنای جوهر انرژی بنا شده و درراستانی این انرژی آنچه جهان موجود، دست یافته دارای درجۀ ارزشمندی است، انرژی تفکرشان کامل بوده و دارای هدف و آفرینندگی است دراین پژوهش ابتدا به علل محبوبیت مولوی بر فرهنگ غرب پرداخته و دوم تأثیر تفکرات مولانا بر مکتب وین دایر معلم روحانی و روانشناس غرب را مورد بررسی و مطابقت قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها :
مولوی، روان‌شناسی، عرفان، وین‌دایر، تفکر.

1-1- بیان مسأله:
نشان دادن جذابیت فرهنگ و اندیشه در زمینه الهیات و معنویت برای غربیان
نشان دادن جذابیت های افکار مولوی که نشأت گرفته از فرهنگی ایرانی اسلامی است که برای انسان هایی از فرهنگ های دیگر خصوصاً غرب متفکرین، روان شناسان و معلمان معنوی غرب من جمله و بن دایر که از اندیشه ها و تفکرات مولانا تأثیر پذیرفته و روان شناسی و عرفان به درمان بیماری های روحی و جسمی پرداخته و متنوعی معنوی را در بیشتر اهداف خود موثر دانسته است.
دایر مکتب ویژه به عهده گیری از عرفان مولانا را در تسکین آلام بشری وجهه همت خود قرار داده است و آن بر جامعه غرب و همه ملل لازم می داند این پژوهش بر آن است تا بدست آوردن آگاهی درباره مکتب روان درمانی دانشمند مذکور و ژرف ساخت های آن در اندیشه مولانا جلال الدین روشنگری کرده و مناسبات دقایق مکتب دانشمند امریکایی را با حقایق مندرج در آثار مولوی برآور نهاده و چند و چون راه یابی پروفسور وین دبلیو دایر را به مکتب خویش از طریق عذر در آثار مولوی به همگان بازنماید.
1-2- اهداف تحقیق
* بیان پذیرش افکار مولانا از سوی فرهنگ غرب
* آشنایی کردن مخاطبان با جهان شمولی اندیشه های مولانا
* نشان دادن ارزش و شأن روان شناسی آثار مولانا
* نمایش قابل انطباق بودن آثار دو اندیشمند مولوی و دایر در زمینه عرفان و روان شناسی
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب
1- پذیرش افکار مولانا از سوی فرهنگ غرب و فرهیختگان و تأثیر آن بر روان شناسان و معلمان روحانی غرب
2- نشان دادن معنویت خواه بودن انسان ها
3- جهانی بودن اندیشه های مولوی
4- شناخت روان مولانا به ویژه درک و دریافت اندیشه های او به ویژه آن ها که تا روزگار ما دوام آورده اند.
5- نشان دادن حقیقت افکار مولوی ایرانی که رمزی است گشایشگر برای تسکین آلام بشریت
6- این پژوهش نشان خواهد داد که اگر تفکر اندیشمندی براساس خرد و منطق به حاصل آمده باشد می تواند مرزهای زمان و مکان را در نور دیده و برای همه روزگاران گره گشا باشد.
انگیزه انتخاب این موضوع
باتوجه به علاقمندی به مولانا و مثنوی معنوی و ارتباط آن با روان شناسی و روان پزشکی و آشنایی با معلم معنوی غرب، روان شناس، روانکاو و عرفان پژوه، وین دایر، بررسی آثار و آموزه های وی که الهام گرفته از اندیشه های مثنوی و معنوی بوده و آن را در پیشبرد و اهداف خود در زمینه درمان بیماری های روح و جسم موثر دانسته و براین اساس تصمیم به بررسی و مطابقت مشترکات فکری هردواندیشمند در زمینه عرفان و روان شناسی می پردازم امید است به نکته های قابل توجه و تأمل دست یابیم البته در این رساله به شمه ای از انطباقات و مشترکات فکری پرداخته ایم کار در این زمینه بسیار گسترده می باشند و احتیاج به زمان و تحقق بیشتری را برای پیشبرد این هدف توصیه می کند من بر این باورم که پژوهش های مولانایی پایانی ندارد و در همه زمینه های معنوی، مذهبی، دینی، عرفانی، اخلاقی اجتماعی، اقتصادی، روان شناسی، روانکاوی، روان پزشکی، قابل تفکر و پژوهش می باشند و راهی است برای تطبیق افکار و اندیشه های ایرانی و تأثیرگذاری بر فکر و اندیشه غربی

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق
الف: سوال تحقیق
آیا دارندگان فرهنگ و اندیشه غربی من جمله

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع پیش بینی سود هر سهم، قیمت سهام، افشای اختیاری، اخبار خوب Next Entries پایان نامه درباره روان شناسی، مثنوی معنوی، متغیر مستقل، کلیات شمس