پایان نامه درباره روان شناسی، روانشناسی، مثنوی معنوی، صفات خداوند

دانلود پایان نامه ارشد

ردوم: معرفی مؤلفه‌های تأثیرگذاری مولوی در فرهنگ غرب 33
2-2-2- معرفان مولوي به غرب: 34
2-2-3- رينولد الين نيكلسون 34
2-2-4- هامر پورگشتال 35
2-2-5- آنه‌ماري شيمل 35
2-2-2-6- ويليام چيتيك 37
2-2-3-2- عرفان، معنويت و خداجويي مولوي: 38
غرب و معنويت 39
2-2-3-2-1- دوران رنسانس: 39
2-2-3-2-2- دوران مدرنيته: 39
2-2-3-2-3- دوري از معنويت: 39
2-2-3-2-4- بازگشت غرب به معنويت در دوران پست‌مدرن 40
2-2-3-2-5- موج معنويت‌خواهي در غرب 40
2-2-3-1- عرفان مولانا محبوب غرب: 41
2-2-3-3-2- مولوي و مسيحيت: 42
2-2-3-3-3-مولوي مورد توجه عالمان ديني غرب: 43
2-2-3-3-4- مثنوي از اثرگذارترين كتاب‌هاي جهان 44
2-2-3-3-5- ساده‌زيستي مولوي: 45
2-2-3-3-6- غرب و سازده‌زيستي مولوي: 46
2-2-3-3-7- مولوي معلم معنوي و پيامبري روحاني: 47
2-2-3-3-8- معلمان معنوي غرب: 49
2-2-3-3-9- بزرگان مسيحي: 49
فصل سوم : اهميت و ضرورت انجام تحقيق 50
فصل سوم: 51
3-1 روش شناسی تحقیق 51
فصل چهارم : تأثیر تفکرات مولانا بر مکتب وین دایر 53
مقدمه 54
4-۱ دیدگاه دو اندیشمند درباره کثرت‌گرایی یا پلورالیسم 57
۴-۱-۱ کثرت‌گرایی یا پلورالیسم و نظریه متفکرین غرب و شرق 57
۴-۱-۲ مولوي و انديشه‌هاي كثرت‌گرايانه 57
۴-۱-۳ از انحصارگرايي تا شمول‌گرايي مسيحي 57
۴-۱-۴ عرفان مولوی مكتب‌ كثرت‌گرايي 58
۴-۱-۶ غربيان و كثرت‌گرايي مولوي 60
۴-۱-۷ پلورالیسم و یا کثرت‌گرایی از نظر وین دایر و جان هیک 61
۴-۱-۸ نتیجه گیری و تطبیق 62
۴-۲-۱ بررسی دیدگاه دو اندیشمند درباره اُمانیسم 64
۴-۲-۲ اُمانیسم 64
۴-۲-۳ مولوي و مكتب نوگرايي (اومانيسم) 67
۴-۲-۴انسان از ديدگاه مولانا: 68
۴-۲-۵ دیدگاه اُمانیستی هر دو اندیشمند: مولانا و وین دایر 69
۴-۲-۶ دیدگاه اومانیسم و اریک فروم و مولانا 70
نتیجه گیری و تطبیق 71
۴-۲-۷ نگاهی به مکتب بودیسم 72
۴-۲-۱۰ قانون جذب از دیدگاه وین دایر – راند برن 74
• تحول‌بخشی به زندگی 75
• درمان بیماری‌ها 75
• رسیدن به شادی 76
• جذب ثروت 76
• احساس بی‌نیازی 76
۴-۳ عشق، زندگی، مرگ از دیدگاه دو اندیشمند 78
4-۳-۱ عشق مایۀ هستی! 81
۴-۳-۲ الهی قمشه‌ای و عشق 83
۴-۳-۳ شرح عشق: 84
۴-۳-4 مولوي منادي عشق و محبـت 85
۴-۳-5 عشق صوفیانه 86
۴-۳-6 عشق حقیقی و عشق مجازی 86
۴-۳-7 عشق از دیدگاه عطار 87
۴-۳-8 عشق و صفات خداوند در دیدگاه وین دایر 87
۴-۳-9 مفهوم واقعی عشق از دیدگاه وین دایر 91
۴-۳-10 تأثیر ضمیر ناخودآگاه بر درمان بیماری 94
۴-۳-11 تأثیر عشق بر سلامتی فکر و درمان بیماریها 95
۴-۳-12 از اصل رهایش برای وسعت عشق معنوی بهره‌مند شویم 95
۴-۳-13 وادی عشق 96
۴-۴-۱ دیدگاه دو اندیشمند مراقبه و تصعید 100
۴-۴-۲ تصعید 100
۴-۴-۳ تصعید از نگاه دایر 102
۴-۴-۴ دیدگاه دو اندیشمند در مورد مراقبه 104
۴-۴-۵ دیدگاه مولانا مراقبه 104
۴-۴-۶ مراقبه چشم باطنی انسان را باز می‌کند. 104
۴-۴-۷ مراقبه صفای قلب می‌آورد 105
۴-۴-۸ مراقبه موجب معرفت می‌شود 105
۴-۴-9 مولوي خاموش پُرسخن: 106
۴-۴-10 سكوت زيباي خوش‌سخن 106
۴-۴-11 دعوت مولانا به سكوت خاموش پر سخن : 107
۴-۴-12 سکوت زبانی و مراقبۀ آن 108
۴-۴-13 از دیدگاه مولانا 108
۴-۴-14 مولانا در انجام مراقبه به داستان 111
۴-۴-15 مراقبه از دیدگاه دو اندیشمند 111
۴-۴-16 مراقبه دایر در نگاهی دیگر 112
۴-۴-19 با مهار کردن منیت 113
۴-۴-20 مراقبه جاپایا شکاف بین افکار 114
۴-۴-21 جاپا از نظر لغوی چه معنی دارد 114
۴-۴-22 مراقبه جاپا 115
۴-۴-23 وین دایر : 117
تمرین‌های مراقبه‌ای وین دایر – تطبیق – قرآن و مولانا 117
۴-۵ دیدگاه دو اندیشمند عدم خشم و خشونت 126
۴-۵-۱ مولانا در تمثیل داستان لقمان حکیم در دفتر دوم مثنوی 127
۴-۵-۲ بارش و ايثار، كليد بخشودن: 129
۴-۵-۳ وین دایر در داستانی از بودا غلبه بر خشم و خشونت را توضیح می‌دهد. 130
۴-۵-۴ خشم – و خشونت از دیدگاه وین دایر 131
۴-۵-5 تصعید – از نگاه روان‌شناسان وین دایر 132
۴-۵-۶ رهایی از تعصبات و قید و بندها 132
۴-۶ رقص و سماع و شادی از دیدگاه دو اندیشمند 134
۴-۶-۱ سماع مولانا 135
۴-۶-۲ مولانا در لباس سماع 135
۴-۶-۳ در تحلیل سماع 136
۴-۶-۴ رقص و سماع در مثنوی معنوی و غزلیات شمس 137
۴-۶-۵ راز و رمز سماع مولانا 137
۴-۶-۶ دیدگاه روان‌شناسی، موسیقِی، سماع، رقص 138
۴-۶-۷ مولانا در لزوم رقص و سماع گوید: 140
۴-۶-۸ رقص و سماع از نگاه روانشناسی دایر 142
۴-۶-۹ از نظر روان‌شناسان 143
۴-۶-۱۰ سمفونی مولانا 144
۴-۶-۱۱ سمفونی و موسیقی وین دایر 146
۴-۷ دیدگاه دو اندیشمند در مورد غم و شادی 148
۴-۷-۱ راز و رمز شادمانگی مولانا 148
۴-۷-۲ نظریات روان‌شناسانه مولانا 150
۴-۷-۳ ریشه‌های غم از نظر روانی 151
۴-۷-۴ روان‌شناسی ترس و گرفتاری در غم و اندوه 151
۴-۷-۵ غم و روان‌شناسی وین دایر شک و تردید را از خود برانیم. 153
۴-۷-۶ آنچه را که می‌خواهید بدست آرید 154
۴-۷-۷ترس از گناهان و گرفتار شدن در غم و اندوه 155
۴-۷-۸ چرا از شاد بودن پرهیز می‌کنیم 156
۴-۷-۹ نگرش شاد بودن را گسترش دهید 156
۴-۷-۱۰شادی همان انرژی معنوی است 157
۴-۷-۱۱ به دیگران شادی ببخشیم 158
۴-۸ دیدگاه دو اندیشمند گریه و خنده 160
۴-۸-۱ گریه و خنده از دیدگاه روانشناسی مولانا 160
۴-۸-۲ مولانا تفاوت گریۀ تصنعی و گریه راستین 161
۴-۸-۳ چرا خداوند بنده‌اش را دعوت به خنده و گریه می‌کند. 161
۴-۸-۴ گریه و خنده از دیدگاه روانشناسی دایر 163
۴-۹ دیدگاه دو اندیشمند مدارا، تساهل، تسامح نگاهی به مصالحه یا صلح جهانی 167
۴-۹-۱ مولوي مداراجو، پيوند شرق و غرب: 167
۴-۹-۲ مدارا شيوه ايرانيان باستان: 168
۴-۹-۳ مدارا شیوۀ عارفان ایرانی 168
۴-۹-۴ مداراي مولوي نتيجه كثرت‌گرايي 168
۴-۹-۵انتفامجویی 170
۴-۹-۶ اشاره دیگر به (مصالحه) و بخشش 172
۴-۹-۷ صلح كل و مدارا 172
۴-۹-۸ برای رسیدن به صلح جهانی تلاش کنید 173
فصل پنجم : نتیجه‌گیری 177
نتیجه گیری 178
بیان محدودیتها و موضوعات پیشنهادی: 185
فهرست منابع و مأخذ 188
مجله‌ها 191
سخنرانی‌ها 191
Abstract 192

چکیده
مشرق زمین از دیرباز مهد تمدن و فرهنگ بوده و نبوغ و درخشش ستارگان آسمان ادبیات آن مردمان جهان به خصوص غربیان را خیره نموده است. در این میان سرزمین ایران با اندیشمندان و متفکرین و بزرگانی بنام همچون جلال‌الدین مولوی با عرفان و معنویت، بیشتر از اندیشمندان دیگر این مرز و بوم مورد توجه غربیان قرار گرفته به گونه‌ای که مولوی با رومی را از خود می‌دانند. با بهره‌گیری از مبانی عرفانی و سلوکانه مولانا به تحصیل و تهذیب و ارادت بنشینیم تا وجودمان را همچون آینه پاک گردانیم .با توکل و تمسّک به آیات قرآنی به نیازهای معنوی وجودمان و با انجام مراقبه‌ها برای پاک کردن آلودگی‌ها و ارتقای سلامت جسمی و روحی که بهداشت روانی و ذهنی می‌باشد دست یابیم.برای شفای روح و جسم باید آن را صیقل داد، تا آینه‌ای شود، متجلّی از عشق و مودّت و نزدیک به قُرب الهی تا روح و جسم مفهوم و مغموم شده را از تفکرات نادرست رهانید و آن را با عرفان خداوندی مأنوس کرد،
پس دراندیشه‌ها و تفکرات مولانا در مثنوی معنوی موج معنویت‌خواهی، خداجویی با عشق‌ورزی، شادی‌خواهی، کثرت‌گرایی، انسان‌گرایی، باطن‌گرایی، مدارا و رواداری، صلح و نوعدوستی و مصالحه جهانی عطیه‌ای است به همه جوامع و ملل مختلف، در ترجمه‌های جدیدی که از آثار وی در غرب انجام شده وی را به عنوان «معلمی روحانی و معنوی و فرهیخته» پذیرفته‌اند و اشعار مولوی الهام‌بخش زندگی، فکر، و فرهنگ غرب است.عرفان و روانشناسی عالی‌ترین تجلیگاه اندیشه روح انسان می‌باشد و معرفتی است، که از روح و جان برخاسته و از داده‌های اشراقی انسان سرچشمه گرفته و معرفت نوع بشر را کامل می‌سازد در بین اندیشمندان غربی وین دایر روانشناس و معلم روحانی غرب با روانشناسی به عرفان معنوی پرداخته و با انعکاس تفکرات مثنوی معنوی مولانا در آموزه‌های خود به مطالعه و مطابقت با آثار خود و ارتباط آن با علم روانشناسی به درمان بیماریها و روح و روان موفق گردیده است .
با مقایسه تطبیقی آثار این دو اندیشه چنین برمی‌آید که این جهان بر مبنای جوهر انرژی بنا شده و درراستانی این انرژی آنچه جهان موجود، دست یافته دارای درجۀ ارزشمندی است، انرژی تفکرشان کامل بوده و دارای هدف و آفرینندگی است دراین پژوهش ابتدا به علل محبوبیت مولوی بر فرهنگ غرب پرداخته و دوم تأثیر تفکرات مولانا بر مکتب وین دایر معلم روحانی و روانشناس غرب را مورد بررسی و مطابقت قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها :
مولوی، روان‌شناسی، عرفان، وین‌دایر، تفکر.

1-1- بیان مسأله:
نشان دادن جذابیت فرهنگ و اندیشه در زمینه الهیات و معنویت برای غربیان
نشان دادن جذابیت های افکار مولوی که نشأت گرفته از فرهنگی ایرانی اسلامی است که برای انسان هایی از فرهنگ های دیگر خصوصاً غرب متفکرین، روان شناسان و معلمان معنوی غرب من جمله و بن دایر که از اندیشه ها و تفکرات مولانا تأثیر پذیرفته و روان شناسی و عرفان به درمان بیماری های روحی و جسمی پرداخته و متنوعی معنوی را در بیشتر اهداف خود موثر دانسته است.
دایر مکتب ویژه به عهده گیری از عرفان مولانا را در تسکین آلام بشری وجهه همت خود قرار داده است و آن بر جامعه غرب و همه ملل لازم می داند این پژوهش بر آن است تا بدست آوردن آگاهی درباره مکتب روان درمانی دانشمند مذکور و ژرف ساخت های آن در اندیشه مولانا جلال الدین روشنگری کرده و مناسبات دقایق مکتب دانشمند امریکایی را با حقایق مندرج در آثار مولوی برآور نهاده و چند و چون راه یابی پروفسور وین دبلیو دایر را به مکتب خویش از طریق عذر در آثار مولوی به همگان بازنماید.
1-2- اهداف تحقیق
* بیان پذیرش افکار مولانا از سوی فرهنگ غرب
* آشنایی کردن مخاطبان با جهان شمولی اندیشه های مولانا
* نشان دادن ارزش و شأن روان شناسی آثار مولانا
* نمایش قابل انطباق بودن آثار دو اندیشمند مولوی و دایر در زمینه عرفان و روان شناسی
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب
1- پذیرش افکار مولانا از سوی فرهنگ غرب و فرهیختگان و تأثیر آن بر روان شناسان و معلمان روحانی غرب
2- نشان دادن معنویت خواه بودن انسان ها
3- جهانی بودن اندیشه های مولوی
4- شناخت روان مولانا به ویژه درک و دریافت اندیشه های او به ویژه آن ها که تا روزگار ما دوام آورده اند.
5- نشان دادن حقیقت افکار مولوی ایرانی که رمزی است گشایشگر برای تسکین آلام بشریت
6- این پژوهش نشان خواهد داد که اگر تفکر اندیشمندی براساس خرد و منطق به حاصل آمده باشد می تواند مرزهای زمان و مکان را در نور دیده و برای همه روزگاران گره گشا باشد.
انگیزه انتخاب این موضوع
باتوجه به علاقمندی به مولانا و مثنوی معنوی و ارتباط آن با روان شناسی و روان پزشکی و آشنایی با معلم معنوی غرب، روان شناس، روانکاو و عرفان پژوه، وین دایر، بررسی آثار و آموزه های وی که الهام گرفته از اندیشه های مثنوی و معنوی بوده و آن را در پیشبرد و اهداف خود در زمینه درمان بیماری های روح و جسم موثر دانسته و براین اساس تصمیم به بررسی و مطابقت مشترکات فکری هردواندیشمند در زمینه عرفان و روان شناسی می پردازم امید است به نکته های قابل توجه و تأمل دست یابیم البته در این رساله به شمه ای از انطباقات و مشترکات فکری پرداخته ایم کار در این زمینه بسیار گسترده می باشند و احتیاج به زمان و تحقق بیشتری را برای پیشبرد این هدف توصیه می کند من بر این باورم که پژوهش های مولانایی پایانی ندارد و در همه زمینه های معنوی، مذهبی، دینی، عرفانی، اخلاقی اجتماعی، اقتصادی، روان شناسی، روانکاوی، روان پزشکی، قابل تفکر و پژوهش می باشند و راهی است برای تطبیق افکار و اندیشه های ایرانی و تأثیرگذاری بر فکر و اندیشه غربی

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق
الف: سوال تحقیق
آیا دارندگان فرهنگ و اندیشه غربی من جمله

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، تعدیلات سنواتی، افشای اختیاری Next Entries پایان نامه درباره سلطان ولد، غزل مولانا