منابع و ماخذ تحقیق مدیریت دانش، دانش ضمنی، درونی سازی

دانلود پایان نامه ارشد

2-4) چارچوب نظری تحقیق 62
فصل سوم:روششناسی تحقیق 67
3-1) روش تحقیق 68
3-2) جامعه آماری 69
3-3) روش نمونه‌گيري 69
3-4) روش و ابزار گردآوری اطلاعات 69
3-5) اعتبار (روایی) پرسشنامه 71
3-5-1) اعتبار (روایی) محتوا 71
3-6) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 71
3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 72
فصل چهارم: یافته های تحقیق 73
4-1) ویژگیهای جمعیت شناختی 74
4-1-1) جنسیت خبرنگاران 74
4-1-2) سن خبرنگاران 74
4-1-3) سطح تحصیلات کارکنان خبرگزاری 75
4-1-4) سطح سازمانی کارکنان خبرگزاری 76
4-1-5) سابقه شغلی کارکنان خبرگزاری 77
4-2)آزمون فرضیات تحقیق 78
4-2-1) فرضیه اصلی 78
4-2-2) فرضیههای فرعی 79
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها 83
5-2) پاسخ به پرسشهای تحقیق 85
5-3) پيشنهادهاي تحقيق 88
5-3-1) پیشنهادهای کاربردی 88
5-3-2) پيشنهادهایی برای تحقیقات آتی 89
5-4) محدودیتهای تحقيق 89
منابع 90

فهرست جداول
جدول 2-1: منابع دانش 17
جدول3-1: عوامل سنجش شده در پرسشنامه دانش 66
جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مورد سنجش در پرسشنامه مدیریت دانش 68
جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت 70
جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی 70
جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلی 71
جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب سطح سازمانی 73
جدول 4-5: توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه شغلی 74
جدول شماره 4-6: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند دانش آفرینی 75
جدول شماره 4-7: نتایج آزمون میانگین یک نمونهای در مورد وجود فرآیند دانش آفرینی 75
جدول شماره 4-8: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند اجتماعی سازی 76
جدول شماره 4-9: نتایج آزمون میانگین یک نمونهای در مورد وجود فرآیند اجتماعی سازی 76
جدول شماره 4-10: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند بیرونی سازی 76
جدول شماره 4-11: نتایج آزمون میانگین یک نمونهای در مورد وجود فرآیند بیرونی سازی 77
جدول شماره 4-12: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند ترکیب 77
جدول شماره 4-13: نتایج آزمون میانگین یک نمونهای در مورد وجود فرآیند ترکیب 77
جدول شماره 4-14: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند درونی سازی 78
جدول شماره 4-15: نتایج آزمون میانگین یک نمونهای در مورد وجود فرآیند درونی سازی 78

فهرست شکل ها و نمودارها
شکل 2-1: سلسله مراتب دادهها 9
شکل 2-2: مدل جینی بلینگر 10
شکل 2-3: مدل شیدروف 11
شکل2-4: ارتباط بین داده ها، اطلاعات و دانش 14
شکل2-5: منابع سازمان در بستر زمان 23
شکل2-6: افراد، فرآیندها و فن آوری 25
شکل2-7 توسعه ابعاد ساختار سازمانی 31
شکل 2-8 چارچوب نظری لزوم مدیریت دانش سازمان ها 38
شکل 2-9: مدل خلق و تبدیل دانش سازمانی 39
شکل 2-10: مدل کلی ساختار نظام های مدیریت دانش 42
شکل 2-11: مدل زنجیره دانش 43
شکل 2-12: مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش 45
شکل 2-13: مدل پنج مرحله ای خلق دانش در سازمان 47
شکل 2-14: مدل مبتنی بر فرهنگ 50
شکل 2-15: مدل مفهومی تسهیم دانش 51
شکل 2-16: مدیریت دانش 51
شکل 2-17: مدیریت دانش 52
شکل 2-18: مدیریت دانش 52
شکل 2-19: مدیریت دانش 52
شکل 2-20: مدیریت دانش 52
شکل 2-21: فرآیند هماهنگی مدل کوزا 53
شکل 2-22: فرآیند های عملیاتی مدل کوزا 53
شکل 2-23: مدل اواد و حسن خزیری 54
شکل 2-24: مدل ناسا 54
شکل 2-25: فرایند دانش آفرینی 62
نمودار شماره 4-1: جنسیت پاسخگویان 72
نمودار شماره 4-2: گروه سنی پاسخگویان 73
نمودار شماره 4-3: وضعیت تحصیلی پاسخگویان 74
نمودار شماره 4-4: سطح سازمانی پاسخگویان 75
نمودار شماره 4-5: سابقه شغلی پاسخگویان 76

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) بیان مسأله
دانش‌آفرینی یا مدیریت دانش مشتمل بر طیفی از استراتژی‌ها و الگوهای اجرایی است که در یک سازمان بمنظور شناسایی، خلق، ارائه ، متمایز ساختن و قادر ساختن پذیرش بینش‌ها و تجربیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین بینش‌ها و تجربیاتی دانش را شکل می‌دهد که می‌تواند هم در اشخاص و یا در سازمان‌ها به عنوان رویه‌ها و یا الگوهای اجرایی قرار داشته باشد .
بیشتر تحلیل‌گران تجاری عقیده دارند که نوآوری کلید اصلی رشد و بقای سازمان‌هاست. علاقه سازمان‌ها به ایجاد دانش درون‌سازمانی تا حد قابل توجهی افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر آن است که در بازار رقابتی امروز دانش سریعتر مستهلک می‌شود و زمان بهره‌برداری از دانش سازمانی به شدت کاهش می‌یابد. خلق دانش یکی از مراحل مهم مدیریت دانش است که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با خلاقیت دارد. عمل خلق دانش تنها شامل پردازش اطلاعات و داده نیست، بلکه خلق دانش جدید و خلاقیت متضمن کاربرد هوش، دانش ضمنی و اطلاعات و در واقع تعامل بین رفتار و عمل می‌باشد. (سهرابی، 1389)
رفتار سازمانی سازمان‌ها می‌تواند از طریق فرآیند ایجاد و بهبود و حفظ دانش به تصویر کشیده شود. لذا در میان طرق مختلف موجود، دانش‌آفرینی اغلب در فضای تکنولوژیک و یا خلق و ایجاد محصول به عنوان یک مساله کلیدی درنظر گرفته می‌شود. (Nonaka et al., 1999)
سازمان‌ها با داشتن بهترین دانش به مزیت رقابتی نمی‌رسند مگر اینکه این دانش بکار گرفته شود. بمنظور استفاده کامل از دانش باید آن را بطور کامل در فعالیت‌های سازمان بکار برد و این امر نیازمند همه فرآیندهای دیگر دانش است(سهرابی، 1389). سازمان‌های رسانه‌ای نیز با توجه به وجود متغیرهای فراوان پیش رو می‌بایست استراتژی مشخصی را در خصوص فرآیند دانش‌آفرینی خود اتخاذ نمایند. با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای تاکید بر استفاده از استراتژی متکی بر نیروی انسانی و ایجاد ساختارهای مرتبط جهت دانش‌آفرینی لازم و مرتبط با سازمان‌های رسانه‌ای است که می‌تواند رقابت‌پذیری، انعطاف‌پذیری و آمادگی هر چه بیشتر این سازمان‌ها را در مقابله با رخدادهای جهان بیرون به همراه داشته باشد. از جنبه معرفت شناسی تنها انسان‌ها هستند که می‌توانند دانش تولید نمایند. از جمله نتایج این دانش‌آفرینی را می‌توان کوتاه شدن فرآیندهای سازمانی و چابکی آن، کاهش هزینه‌های زاید و ارائه خروجی‌های سازمان‌های رسانه‌ای با کیفیت مطلوب را متصور شد.
یکی از مدل‌های پیشنهادی جهت بکارگیری در سازمان‌ها، مدل نوناکا می‌باشد که بررسی آن در این مطالعه موردنظر است.
هسته مدل نوناکا بر اساس دو نوع دانش تصریحی و دانش ضمنی شکل یافته‌است. دانش ضمنی دانشی است بر اساس تجربه و مفاهیم که بوسیله کلمات، فرمول‌ها، اعداد و جملات نمی‌توان آن را بیان کرد و این به دلیل محتوای خاص آن می‌باشد. همچنین دانش ضمنی می‌تواند مشتمل بر مهارت‌های شناختی نظیر تصورات، عقاید و موارد شهودی و مدل‌های ذهنی باشد.
دانش صریح دانشی است نسبی و ملموس که می‌توان آن را در قالب کلمات، جملات، اعداد و فرمول‌ها بیان نمود. نوناکا انتقال دانش را به صورت یک فرآیند حلزونی مدل می‌نماید. (Nonaka et al., 1999)
بمنظور انجام این مطالعه خبرگزاری ایسنا به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. ایسنا یکی از خبرگزاری‌های فعال در ایران است که از سال 1387 آغاز به کار کرد. گزارشگران و تحریریه این خبرگزاری عموما دانشجویان رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های ایران هستند و تعداد زیادی از آن‌ها به صورت داوطلبانه همکاری می‌کنند. ایسنا با جذب کمک‌های مالی از دولت و نیز با حمایت تشکیلاتی جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کند.
با توجه به اینکه دانش‌آفرینی به عنوان رمز بکارگیری دانش و ایجاد مزیت رقابت‌پذیری در کلیه سازمان‌ها و همچنین سازمان رسانه‌ای محسوب می‌گردد، این تحقیق به بررسی دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای می‌پردازد.
مساله اصلی در این تحقیق، دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا می‌باشد که به صورت خاص خبرگزاری ایسنا را هدف قرار داده است.
1-2) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه دانش‌آفرینی در سازمان جزء اولویت‌های مدیران ارشد سازمان قرار دارد، انتخاب مدل مناسب به عنوان یک استراتژی سازمانی بسیار ضرورت می‌یابد. سازمان‌های رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به تعامل بسیار زیاد با محیط پیرامون خود واجد شرایط خاصی می‌باشد. لذا از این رو منابع انسانی در سازمان‌های مذکور در این تحولات نقش‌آفرین و موثر خواهند بود.بمنظور استفاده بهینه از این پتانسیل ضرورت ایجاد ساختارهای لازم جهت دانش‌آفرینی به عنوان محور رشد، تعالی و ایجاد احساس ارزش در منابع انسانی از یک سو و استفاده موثر از ایشان برای تحقق اهداف سازمان‌های رسانه‌ای از سوی دیگر خواهد بود.
در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از مدل نوناکا فرآیند دانش‌آفرینی را در یک سازمان رسانه‌ای (خبرگزاری ایسنا) مورد بررسی قرار دهیم. این تحقیق می‌تواند مدیران سازمان‌های رسانه‌ای را نسبت به چهار فرآیند موجود دانش‌آفرینی در مدل نوناکا آگاه نموده تا با بهره‌گیری از آن در سازمان خود نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده و تصمیمات و تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ نمایند.
1-3) گزارههای تحقیق
1-3-1) اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق:
یک سازمان رسانه‌ای موفق در جهان امروز می‌بایست فرآیند دانش‌آفرینی را به صورت استراتژیک انتخاب کند. برای نیل به این هدف مدیران سازمان‌های رسانه‌ای می‌بایست منطبق با الگوهای موجود در فرآیندهای دانش‌آفرینی استراتژی موردنظر خود را انتخاب نموده و ساز و کارهای لازم جهت تحقق این مهم را فراهم نمایند. یکی از مدل‌های موجود مدل نوناکا می‌باشد که ضرورت بررسی این مدل در یک سازمان رسانه‌ای هدف این تحقیق می‌باشد.
فرآیندهای تبدیل دانش صریح و دانش ضمنی به یکدیگر که در چهار حالت اجتماعی سازی، بیرونی‌سازی، ترکیب و درونی‌سازی محقق می‌گردد. هدف اصلی این تحقیق تعیین وجود یا عدم وجود ساز و کارهای مرتبط و کارآمد جهت تحقق ارکان این مدل و همچنین تعیین تحقق‌پذیری این مدل در یک سازمان رسانه‌ای ( خبرگزاری ایسنا) می‌باشد.
اهداف فرعی تحقیق:
شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
بررسی انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای
1-3-2) سوال های تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
تا چه میزان فرآیند دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای (خبرگزاری ایسنا) بر اساس مدل نوناکا انجام می‌پذیرد؟
سوالهای فرعی تحقیق:
آیا فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا منطبق با مدل دانش آفرینی نوناکا میباشد؟
چه فرآیندهایی برای تبدیل دانش تصریحی و دانش ضمنی به یکدیگر بر اساس مدل نوناکا در سازمان رسانه‌ای وجود دارد؟
1-3-3) فرضیههای تحقیق
فرضیات این پژوهش بر اساس مطالعات و بررسیهای پیرامون موضوع به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه اصلی:
فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا منطبق با مدل دانش آفرینی نوناکا می باشد.
فرضیه های فرعی:
فرضیه اول: در فرایند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیند اجتماعی سازی وجود دارد.
فرضیه دوم: در فرایند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیند بیرونی سازی وجود دارد.
فرضیه سوم: در فرایند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیند ترکیب وجود دارد.
فرضیه چهارم: در فرایند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیند درونی سازی وجود دارد.
1-4 )شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
دانش ضمنی: شکلی از دانش است که از تجربیات و اعمال مستقیم و معمولاً از طریق مکالمات تعاملی می‌توان آن را به اشتراک گذاشت. همچنین دانشی است که احساس یا درک می‌شود اما نمی‌توان آن را به صورت مکتوب بیان کرد. استنباط از اعمال دیگران مشکل در رمز‌گذاری و بیان زبانی از ویژگی‌های این نوع دانش می‌باشد (سهرابی، 1389).
دانش تصریحی: بخشی از دانش که در داخل سازمان تولید می‌شود دانش تصریحی است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بيابان، زايي، تغييرات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شيب، زايي، بيابان