منابع پایان نامه با موضوع پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

اهنما: آقاي دکتر مجتبي رفيعيان تاريخ فراغت از تحصيل: 2/11/1392
عنوان پايان‌نامه: ارزيابي عملکردي محور فرهنگي – تفرجگاهي اراضي عباس آباد، با تاکيد بر رقابت پذيري شهر تهران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………….6
فهرست شکل ها 8
فهرست نقشه ها 9
فهرست نمودارها 10
فصل اول: کليات پژوهش 11
1-1- تشريح موضوع پايان‌نامه و مسأله مورد پژوهش 12
2-1-معرفي و بيان پرسش ‌هاي پايان‌نامه 14
3-1- اهداف پايان‌نامه 14
4-1- معرفي و بيان فرضيه‌هاي پايان‌نامه 15
5-1- معرفي روش کار پايان‌نامه 15
6-1- مسائل و مشکلات پژوهش 17
فصل دوم: مفاهيم پايه و رويکردهاي نظري پژوهش 19
مقدمه 20
1-2- روند عمومي شهرسازي 20
1-1-2- اهداف برنامه ريزي شهري و منطقه اي 20
-2-1-2گسترش و تغيير نيازها در برنامه ريزي 21
3-1-2- نياز به برنامه ريزي 23
4-1-2- مهم ترين موضوعات فرايند برنامه ريزي 23
5-1-2- همکاري و مشارکت در فرايند برنامه ريزي 24
6-1-2- برنامه ريزي براي آينده 25
2-2- جهاني شدن 26
1-2-2- تاريخچه جهاني شدن 26
2-2-2- مفهوم جهاني شدن 27
3-2-2- روند جهاني شدن شهرها 28
4-2-2- ظهور جهان شهرها 28
5-2-2- خصوصيات شهرهاي جهاني 29
6-2-2- شهرهاي جهاني معاصر 31
7-2-2- جهاني شدن و تحولات شهري 32
8-2-2- شهرهاي جهاني و سياه چاله ها 32
9-2-2- رابطه جهاني شدن شهر و برنامه ريزي شهري 34
3-2- برند شهري 35
1-3-2- برند مکان 36
2-3-2- کونکنيک 37
4-2- رقابت پذيري شهري 42
1-4-2- مفهوم شهر و رقابت پذيري شهري 42
2-4-2- مدل رقابت پذيري شهري و عناصر ساختاري 47
3-4-2- رقابت کلان شهرها در فضاي اقتصاد جهاني 51
4-4-2- نقش فضاهاي شهري در ارتقاي رقابت پذيري شهري 53
1-4-4-2- فضاهاي عمومي شهر 53
2-4-4-2- فضاي عمومي شهر(مکاني براي ملاقات) 54
3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومي 55
4-4-4-2- اثعاد فرهنگي قلمرو عمومي 55
5-4-4-2- عوامل موثر در محتواي فرهنگي و اجتماعي قلمروي عمومي 58
6-4-4-2- متغيرهاي فرهنگ شهري 59
7-4-4-2- چارچوب سياستگذاري فرهنگي 59
-2-4-5اهميت فضاهاي شهري در گردشگري شهري در عصر رقابت پذيري 60
-2-4-5-1تعريف و اهميت گردشگري(توريسم) 60
-2-4-5-2تاثيرات اقتصادي _ اجتماعي توريسم 61
-2-4-5-3عوامل انگيزشي توريستها در ديدار از مناطق شهري 61
-2-4-5-4عوامل مکاني و غير مکاني توسعه گردشگري 63
-2-4-6ابعاد رقابت پذيري گردشگري 64
-2-4-7شهرهاي رقابت پذير اروپا 65
5-2- خلاقيت 66
-2-5-1تئوري هاي خلاقيت در شهرسازي 67
-2-5-2نقد هاي وارد شده بر تئوري خلاقيت 69
-2-5-3عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوريدا 69
-2-5-4تحقيق مونتگومري 72
6-2- بررسي جايگاه موضوع در تجارب جهاني 74
مقدمه 74
-2-6-1آماده سازي “ريگا” براي پروژه پايتخت فرهنگي اروپا در سال 2014 74
2-6-2- پروژه Superklin در دانمارک 82
3-6-2- تجارب موجود احياء مکان با رويکرد ايجاد محورهاي فرهنگي 85
1-3-6-2- برنامه ريزي فرهنگي براي شهر آلبوکروک 85
2-3-6-2- برنامه ريزي فرهنگي در بوکهام هيلز شاير 2010 – 2005 (سيدني) 87
3-3-6-2- توسعه توريسم فرهنگي در شهر چند نژادي بيرمنگام 89
4-6-2- تجارب جهاني در رابطه با ايجاد فضاهاي گردشگري رقابت پذير شهري 91
1-4-6-2- تجربه روين 91
2-4-6-2- روتردام (Rotterdam) 92
3-4-6-2 – کپنهاگ 93
7-2- نتيجه گيري و رويکرد نظري تحقيق 95
فصل سوم: مدل تحليل و روش شناسي پژوهش 97
مقدمه 98
1-3- روش تحقيق 98
2-3- معرفي روش هاي مختلف 98
3-3- معرفي روش مورد استفاده )مدل (TDCA 101
1-3-3- اجزاء و مولفه هاي مدل TDCA 103
1-1-3-3- ترکيب فعاليت ها 103
2-1-3-3- تسهيلات حمايتي 103
3-1-3-3- تجربه محيطي 103
4-1-3-3- ارتباطات 104
5-1-3-3- عملکرد گردشگري 105
6-1-3-3- رضايت گردشگران 105
4-3- معيارها و شاخص هاي تحقيق 106
5-3- روشهاي گرد اوري داده ها 107
1-5-3- پرسشنامه 107
1-1-5-3- پايايي پرسشنامه 108
2-1-5-3- روايي پرسشنامه 109
6-3- روش تجزيه و تحليل 109
1-6-3- تحليل رگرسيون تک متغيره 110
7-3- جمع بندي 110
فصل چهارم: شناخت و تحليل محيط مورد مطالعه 111
مقدمه 112
1-4- معرفي اجمالي محور فرهنگي – تفرجگاهي اراضي عباس آباد و موقعيت آن در شهر تهران 112
2-4- تدقيق جايگاه و موقعيت عملكردي ـ كالبدي اراضي در سيستم شهري تهران 113
3-4- سير تحول شکل گيري و تغييرات اراضي عباس آباد 117
1-3-4- تاريخچه عباس آباد 117
2-3-4- پيشينه برنامه ريزي و توسعه در اراضي 117
4-4- مطالعات پايه 119
1-4-4- مطالعات اقليم و محيط طبيعي 119
1-1-4-4- تحليل بخش اقليم و محيط طبيعي 120
2-4-4- سازمان فضايي ـ ادراكي 120
1-2-4-4- تحليل بخش مطالعات سازمان فضايي و ادراكي 121
3-4-4- ساختارِ عملكرد ـ فعاليت و محيط اجتماعي ـ اقتصادي 123
1-3-4-4- تحليل ساختار عملكرد ـ فعاليت و محيط اجتماعي ـ اقتصادي. 123
4-4-4- حمل و نقل و ترافيك 124
1-4-4-4- تحليل حمل و نقل و ترافيک 124
5-4- انجام مطالعات تكميلي براي شناخت و تحليل وضعيت و موقعيت زمين‌هاي عباس‌آباد 126
6-4- خلاصه‌اي از نتايج طرح‌هاي فرادست 130
1-6-4- طرح مجموعه شهري تهران 130
2-6-4- طرح جامع شهر تهران 130
3-6-4- طرح جامع اراضي عباس‌آباد 133
1-3-6-4- نتايج تحليل گروه‌هاي مطالعاتي 140
4-6-4- طرح تفصيلي اراضي عباس‌آباد 141
1-4-6-4- فرايند برنامه‌ريزي در طرح جامع فضايي كالبدي عباس‌آباد 141
2-4-6-4- ويژگي‌هاي تعيين شده براي حوزه‌هاي هفت‌گانه 143
3-4-6-4- ساختار عمومي طرح جامع فضايي ـ كالبدي اراضي عباس‌آباد 143
-4-6-4-4مشخصات قطعات زمين در عباس‌آباد 146
7-4- جمع بندي 162
فصل پنجم: ارزيابي رقابت پذيري اراضي عباس آباد 163
مقدمه 164
1-5- پرسشنامه 165
1-1-5- ساختار پرسشنامه 165
-5-1-2 توزيع پرسشنامه 166
2-5- پرسش نامه استفاده کنندگان 166
1-2-5- تحليل ويژگي هاي استفاده کنندگان 166
2-2-5- نتايج تحليلي پرسشنامه استفاده کنندگان بر اساس آزمون KMO and Bartlett 171
3-2-5- فرايند ارزيابي پرسشنامه مربوط به استفاده کنندگان بر اساس آزمون همبستگي 173
1-3-2-5- ترکيب فعاليت ها 173
2-3-5-2- تسهيلات حمايتي 174
3-3-2-5- تجربه محيطي 175
4-3-2-5- ارتباطات 176
5-3-2-5- عملکرد گردشگري 177
6-3-2-5- رضايت گردشگران 178
3-5- پرسشنامه متخصصان 181
1-3-5- نتايج تحليلي پرسشنامه متخصصان بر اساس آزمون KMO and Bartlett 181
2-3-5- فرايند ارزيابي پرسشنامه مربوط به متخصصان با استفاده از معادله رگرسيون 182
1-2-3-5- ارزيابي ميزان رقابت پذيري 182
2-2-3-5- ارزيابي ميزان جذابيت 183
فصل ششم:جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات 187
1-6- آزمون فرضيات پژوهش 188
2-6- پيشنهادهاي اجرايي 188
1-2-6- توجه به عوامل تقويت کننده تجربه محيطي 188
2-2-6- توجه به عوامل تقويت کننده ارتباطات 189
1-2-2-6- تغيير اسم، برند و شعار محدوده گردشگري 190
3-2-6- نکاتي براي شهرداري و شرکت نوسازي اراضي عباس آباد 191
-36- پيشنهادهاي پژوهشي 191
منابع فارسي 192
منابع انگليسي 193
منابع اينترنتي 196
پيوست الف: پرسشنامه استفاده کنندگان از فضا 197
پيوست ب: پرسشنامه متخصصان و خبرگان 200

فهرست جداول
جدول شماره 1: مهم ترين تغييرات در رهيافت برنامه ريزي از سال 1967 22
جدول شماره 2 : شهرهاي رتبه يک تا پنج در فهرست رتبه بندي اخير 31
جدول شماره 3: مولفه هاي برند سازي از ديد کونکنيک 40
جدول شماره 4 : سطوح رقابت پذيري 45
جدول شماره 5 : تعاريف رقابت پذيري 46
جدول شماره 6 : عوامل دروني موثر بر رقابت پذيري شهري 49
جدول شماره 7: عوامل ضروري و معيارهاي موفقيت از ديد مونتگومري 73
جدول شماره 8: معيارها و شاخص هاي تحقيق 106
جدول شماره 9: نتايج تحليل گروههاي مطالعاتي 140
جدول شماره 10 : کاربري حوزه ها 151
جدول شماره 11: مشخصات قطعات زمين‌هاي عباس‌آباد به تفكيك حوزه‌ها 158
ادامه جدول مشخصات قطعات زمين‌هاي عباس‌آباد به تفكيك حوزه‌ها 159
ادامه جدول مشخصات قطعات زمين‌هاي عباس‌آباد به تفكيك حوزه‌ها 160
ادامه جدول مشخصات قطعات زمين‌هاي عباس‌آباد به تفكيك حوزه‌ها 161
جدول شماره 12 : آزمون KMO and Bartlett’s Test 171
جدول شماره 13 : نتايج اشتراکات اوليه و اشتراکات استخراجي 172
جدول شماره 14: عوامل اصلي پرسشنامه استفاده کنندگان 172
جدول شماره 15: اثر ترکيب فعاليت ها بر رقابت پذيري 173
جدول شماره 16: اثر ترکيب فعاليت ها بر جذابيت 173
جدول شماره 17: اثر تسهيلات حمايتي بر رقابت پذيري 174
جدول شماره 18: اثر تسهيلات حمايتي بر جذابيت 174
جدول شماره 19: اثر تجربه محيطي بر رقابت پذيري 175
جدول شماره 20: اثر تجربه محيطي بر جذابيت 175
جدول شماره 21: اثر ارتباطات بر رقابت پذيري 176
جدول شماره 22: اثر ارتباطات بر جذابيت 176
جدول شماره 23: اثر عملکرد گردشگري بر رقابت پذيري 177
جدول شماره 24: اثر عملکرد گردشگري بر جذابيت 177
جدول شماره 25: اثر رضايت گردشگر بر رقابت پذيري 178
جدول شماره 26: اثر رضايت گردشگر بر جذابيت 178
جدول شماره 27: آزمون KMO and Bartlett’s Test 181
جدول شماره 28 : نتايج اشتراکات اوليه و اشتراکات استخراجي 181
جدول شماره 29: عوامل اصلي پرسشنامه متخصصان 182
جدول شماره 30: معناداري گويه هاي مورد پرسش با رقابت پذيري 182
جدول شماره 31: ميزان همبستگي عناصر اصلي و وابسته با رقابت پذيري 183
جدول شماره 32: معناداري گويه هاي مورد پرسش با جذابيت 183
جدول شماره 33: ميزان همبستگي عناصر اصلي و وابسته با جذابيت 184

فهرست شکل ها
شکل شماره 1 : چرخه پيدايش شهر جهاني 29
شکل شماره 2: گروه هاي دخيل در شکل گيري برند شهري 37
شکل شماره 3: شهر بعنوان يک سيستم 43
شکل شماره 4: مدل عمومي رقابت پذيري شهري 47
شکل شماره 5: سطوح فضايي سه گانه مفهوم رقابت پذيري 51
شکل شماره 7: مدل TDCA و پروسه مشتمل بر آن 101
شکل شماره 7: مدل TDCA و پروسه مشتمل بر آن 165
شکل شماره 8: اثر گذاري عوامل اصلي و اثر پذيري عوامل وابسته بر رقابت پذيري و جذابيت 179
شکل شماره 9: شاخص هاي عوامل تاثيرگذار و موثر از رقابت پذيري و جذابيت از ديد استفاده کنندگان 180
شکل شماره 10: شاخص هاي عوامل تاثيرگذار و موثر از رقابت پذيري و جذابيت از ديد متخصصان 185
شکل شماره 11: اجزاي تجربه محيطي 189

فهرست نقشه ها
نقشه شماره 1: موقعيت زمين‌هاي عباس‌آباد در پهنه گسترده شهر تهران 115
نقشه شماره 2: موقعيت زمين‌هاي عباس‌آباد در محورهاي طبيعي و تاريخي شهر تهران 115
نقشه شماره 3: محورهاي سبز شرقي – غربي 116
نقشه شماره 4: محورهاي سبز شمالي – جنوبي پيشنهادي طرح جامع شهر تهران 116
نقشه شماره 5: سازمان فضايي ادراکي 122
نقشه شماره 6: شيکه ارتباطات شهري در محدوده عباس آباد 125
نقشه شماره 7: ساختار توپوگرافيك زمين‌هاي عباس‌آباد پيش از تغييرات سال‌هاي اخير 127
نقشه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مي‌كنم، ، يكجا Next Entries منابع پایان نامه با موضوع طرح جامع تهران، محل سکونت، عدم تمرکز