منبع پایان نامه با موضوع شرکت حمل و نقل، رفتار مصرف کننده، قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( هم سطح، پايين تر يا بالاتر ) در ساير
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. ازاين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نماييم.
4- چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت. /ت

نام و نام خانوادگي: داريوش رمضي
تاريخ و امضاء

تقديم به :
محراب دلم
و سنگ صبورم
پدر و مادر مهربانم

سپاسگزاري:
از خداوند متعال به خاطر فرصت دوباره اي که به من عطا فرمود تا بار ديگر ذره اي از راز خلقت شگفت انگيزش را بياموزم، شاکر و سپاسگزارم.
ازجناب آقاي دکتر عليرضا رزقي رستمي، استاد راهنماي محترم و آقاي دکتر رضا آقا موسوي، استاد مشاور محترم که راهنمايي هاي ايشان در اين پژوهش راهگشاي فعاليت هاي من بوده است، کمال قدرداني و تشکر را دارم.
ازآقاي دکتر اميرحسين محمد داودي در امر به ثمر رسيدن پايان نامه کمال قدرداني را دارم.
از پدر و مادر عزيز و گرامي ام، که از بدو تولد مرا با تمام وجود، در هر مقطع و هر زماني ازهر لحاظ ممکن و غير ممکن راهنمايي و حمايت نمودند، از اعماق وجودم با کلامي غير قابل وصف، کمال سپاسگزاري را دارم.
هم چنين، خداوند متعال را براي عطا کردن چنين والديني، هميشه شاکر خواهم بود.
از تمامي معلمين، اساتيد و دوستانم که در جهت پيشرفت و موفقيت اينجانب تلاش نموده اند، تا زماني که ضربان قلبم در اين جهان به صدا درآيد، هميشه سپاسگزارشان خواهم بود.

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکيده
1
فصل اول : کليات
2
1-1- مقدمه
3
1-2- بيان مسئله
4
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
5
1-4- اهداف تحقيق
6
1-5- چارچوب نظري پژوهش
7
1-6- متغييرهاي پژوهش
8
1-7- فرضيه هاي پژوهش
9
فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق
10
2-1- نقشه ادبيات پژوهش
11
2-2- کرايه حمل و نقل تعادلي چيست ؟
11
2-3- نظريه دانشمندان
12
2-4- پيشينه پژوهش
14
2-4-1- ده استراتژي مديريت زمان
14
2-4-2- مقدمه اي درباره مهندسي حمل و نقل
20
2-4-3- برنامه ريزي حمل و نقل عمومي
40
2-4-4- برنامه ريزي ترافيکي و مدلهاي مربوط به آن
54
2-4-5- تحليل هزينه سيستم حمل ونقل
61
2-4-6- مدلسازيکرايهحملکالادرشبکه حملونقل جادههاي با رويکرد افزايش قيمت سوخت
68
2-4-7- تاثير افزايش قيمت سوخت بر تقاضاي باري ريلي وسهم آن از حمل ونقل زميني
69
2-4-8- معضل نوسانات کرايه حمل و نقل
74
2-4-9- سياست چارچوب قيمت و رفتار مصرف کننده
77
2-4-10- اقتصاد حمل ونقل
84
2-4-11- آثار تورمي افزايش قيمت سوخت وسايل حمل ونقل جاده اي
88
2-4-12- هزينه يابي برمبناي فعاليت زمان گرا(TDABC) رويکرد در بهايابي
92
2-4-13- دستورالعمل اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل
94
2-4-14- بيمه هاي باربري
96
2-4-15- بررسي مولفه هاي ترافيکي سيستم هاي حمل و نقل شهري و عوامل موثر بر آن
101
2-4-16- مديريت زمان
103
2-4-17- مطالعه روش
106
2-4-18- ميزان حمل و نقل انواع محصولات
110
2-4-19- بهسازي هاي مهندسي ترافيک کم هزينه
110
2-5- چارچوب نظري پژوهش
116
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
117
3-1- پژوهش کمي و استراتژي پژوهش پيمايش
119
3-2- متغيير هاي پژوهش
119
3-3- سطح تحليل
120
3-4- مدت مطالعه
120
3-5- چگونگي گردآوري داده ها
120
3-6- قلمرو تحقيق
120
3-7- افق زماني
121
3-8- فرضيه ها
121
3-9- روش نمونه گيري
121
3-10- ابزار آماري و آزمون فرضيه ها
122
3-11- روائي
122
3-12- پايائي
122
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
124
4-1- توصيف متغييرها
125
4-2- بررسي فرضيه هاي تحقيق وارائه نتايج
125
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
150
5-1- جمع بندي
151
5-2- تفسير يافته ها
154
5-3- بحث و نتيجه گيري
155
5-4- پيشنهاد بر اساس يافته ها
158
5-5- توصيه هاي کاربردي
160
5-6- محدوديت هاي خارج از اختيار پژوهشگر
160
5-7- محدوديت هاي در اختيار پژوهشگر
161
5-8- پيشنهادهايي براي پژوهش هاي بعدي
161
فصل ششم: منابع
162

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 2-1- مقايسه برخي از خصوصيات روشهاي مختلف اخذ کرايه
52
جدول 2-2 – مقادير ظرفيت براي چندين نوع از انواع مختلف مسيرها
56
جدول 2-3- نمونه اي از جداول مربوط به سطح سرويس، براي مسر بزرگراهي و سرعت طرح 70 مايل درساعت
57
جدول 2-4- مصرف نهايي انرژي در کل بخشها و بخش حمل ونقل
73
جدول 3-1 پايايي فرضيه ها
123
جدول 4-1- متغييرها و ارزش معيار سوالات پرسشنامه
127
جدول 4-2- سابقه شرکت حمل و نقل
127
جدول 4-3- تعداد ارسال و دريافت محموله در طول هفته
128
جدول 4-4- تعداد نيروي انساني لازم در حمل و نقل
129
جدول 4-5- ميانگين عمر وسائط حمل و نقل
130
جدول 4-6- ميانگين سن رانندگان شرکت هاي حمل و نقل
131
جدول4-7- ميزان تجربه رانندگان برحسب سال
132
جدول 4-8- تعداد تصادفات شرکت هاي حمل و نقل در طول سال
133
جدول 4-9- متوسط تحصيلات رانندگان شرکت هاي حمل و نقل
157
جدول 4-10- تعداد رانندگان سيگاري شرکت هاي حمل و نقل
135
جدول 4-11 جدول آمار توصيفي
137
جدول 4-12 مقادير ضريب و آماره t مدل
142
جدول 4-13- خلاصه نتايج مدل ساختاري
148

عنوان
صفحه
شکل 2-1- نقشه ادبيات پژوهش
11
شکل 2-2- ارتباط بخش هاي مختلف حمل ونقل با يکديگر
30
شکل 2-3- تقسيم بندي راه هاي بين شهري
33
شکل 4-1 مقدار تخمين زده شده هريک از ضرايب مسير
140
شکل 4-2 مقدار آماره t براي هريک از ضرايب
141

فهرست نمودار
عنوان
صفحه
نمودار 4-1- سابقه شرکت حمل و نقل
128
نمودار 4-2- تعداد ارسال و دريافت محموله در طول هفته
129
نمودار 4-3- تعداد نيروي انساني لازم در حمل و نقل
130
نمودار 4-4- ميانگين عمر وسائط حمل و نقل
131
نمودار 4-5- ميانگين سن رانندگان شرکت هاي حمل و نقل
132
نمودار 4-6- ميزان تجربه رانندگان بر حسب سال
133
نمودار 4-7- تعداد تصادفات شرکت هاي حمل و نقل در طول سال
134
نمودار 4-8- متوسط تحصيلات رانندگان شرکت هاي حمل و نقل
135
نمودار 4-9- تعداد رانندگان سيگاري شرکت هاي حمل و نقل
136
نمودار4-10- مدل ساختاري با ضرايب مسير
138

چکيده
در وضعيت موجود بر اثر افزايش قيمت سوخت کرايه حمل و نقل افزايش مي يابد و به دنبال آن قيمت محصولات توليد ي و خدماتي نيز افزايش مي يابد که باعث تورم در جامعه مي شود وکرايه حمل و نقل و تورم تابع قيمت سوخت مي باشند در وضعيت موجود کرايه بار وابسته به قيمت سوخت و مسافت و نوع جاده و ساعت محاسبه مي شود و ابن پارامترها جهت تعادل بين شرکتهاي توليدي و حمل و نقل مناسب نمي باشند و پارامترهاي موجود ارتباطي با شرکتهاي توليدي (خدماتي)ندارند نياز به پارامتر مشترکي مي باشد که بين اين دو تعادل ايجاد کند. آن پارامتر مديريت زمان مي باشد و افت و خيز کرايه با محوريت مديريت زمان محاسبه شود. با توجه به اينکه در صنعت حمل و نقل زمان تحويل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار مي باشند کليه فعاليتهايي که به دو موضوع ارتباط دارند نياز به کار و زمان سنجي دارند و اين فعاليتها شامل زمان سنجي کار و زمان و ترافيک و تصادف و تعميرات و فعاليتهاي ديگري شامل ارزش و سلامت بار و بيمه محصول مي باشند به منظور اجراي مديريت زمان نياز به فعاليتهاي مذکور مي باشند تا زمان تحويل و سلامت بار تضمين شود و از طرفي جهت اجراي مديريت زمان نياز به زمان فاصله عبور (زمان تعيين شده عبور يا زمان استاندارد يا مياتگين زماني عبور )داريم و ميانگين زماني عبور بين مبدا و مقصد از طريق متوسط زمان عبور چندين وسيله حمل و نقل مشابه قابل تعيين مي باشد و اين ميانگين زماني عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت مي باشد و با اجراي مديريت زمان در اين زمان تعيين شده با در نطر داشتن کليه فعاليتهاي حمل و نقل به منطور زمان تحويل بار مناسب و سلامت بار چنانچه بار زودتر رسيد کرايه حمل و نقل بيشتر و بالعکس.
کرايه تعادلي (trade off)حمل و نقل که با محوريت مديريت زمان به دست مي آيد جهت تعادل بين شرکتهاي توليدي و حمل و نقل مناسب مي باشد زيرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهاي توليدي داراي مشتري بيشترمي شوند و مشتري ها را از دست نمي دهند و باعث تقويت مديريت موجودي ها مي شود و منجر به توليد بيشتر نيز مي شود و مزاياي مذکور جوابگوي افزايش هزينه کرايه حمل و نقل مي باشد و شرکتهاي توليدي به وسيله مديريت زمان ارضاء مي شوند و بهانه اي براي افزايش قيمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر مي شود و از طرفي کرايه تعادلي براي شرکتهاي حمل و نقل نيز موثر و مناسب مي باشد زيرا شرکتهاي حمل و نقل با اجراي کارسنجي و زمان سنجي فعاليتهاکه شامل زمان سنجي کار و زمان هنگاميکه وسيله حمل و نقل متوقف است مانند بارگيري و تخليه بار و زمان سنجي در ترافيک و تصادف و تعميرات منجر به جلوگيري از اتلاف زمان مي شوند و بار در زمان مناسب به مقصد مي رسد کرايه حمل و نقل زيادتر مي شود و همچنين باعث مي شود شرکتهاي حمل و نقل مشتري شرکتهاي توليدي و خدماتي شوند و شرکت هاي حمل و نقل جوابگوي افزايش هزينه هاي حمل و نقل مانند افزايش قيمت قطعات و سوخت و بيمه و غيره مي باشند و شرکتهاي حمل و نقل از ورشکستگي نجات مي يابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود مي يابد. ابزار گردآوري پرسش نامه و روش تحقيق ميداني و روايي ابزار 898/0 و جامعه آماري 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقيق انجام شده است و روش نمونه گيري تصادفي ساده است و روش تجزيه و تحليل داده با نرم افزار LISREL و SPSS مي باشد و نتيجه کرايه حمل و نقل تعادلي تابعي از مديريت زمان مي باشد.
کليد واژه ها: حمل و نقل- مديريت زمان- مهندسي ترافيک- ارزيابي کارو زمان- تصميمات مناسب قيمت گذاري حمل ونقل

فصل اول
کليات پژوهش

1 – 1 – مقدمه :
درجامعه ما آسيب اقتصادي تورم وجود دارد و اين معضل ارتباط مستقيمي با افزايش کرايه حمل و نقل ناشي از افزايش قيمت سوخت دارد و اين افزايش باعث تورم در محصولات و خدمات مي شود و نتيجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتري مي شود و در اين وضعيت موجود توليد کالا و محصولات کاسته مي شود و شرکت هاي توليدي آسيب هاي بسياري مي بيينند و از طرفي قيمت سوخت افزايش يابد و کرايه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزينه هاي بالاي حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعميرات و غيره، ما تورم محصولات و خدمات را نخواهيم داشت ولي شرکت هاي حمل و نقل رو به افول و ورشکستگي مي روند. در اين پژوهش محقق هدف از تحقيق خود را بر اين اساس تهيه نموده است که افزايش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگي حمل و نقل و توليد تابع افزايش قيمت سوخت نباشد و اين ارتباط مستقيم به صورت غير مستقيم در جامعه پديدار شود تا تورم و ورشکستگي کنترل شود. در وضعيت موجود بين اين دو گروه (توليد و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم اين رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغيير مناسبي که بين اين دو ارتباط برقرار مي کند از نظر پژوهشگر مديرت زمان و نقش مهندسي ترافيک در ارزيابي موثر کارو زمان مي باشد و اين متغيير مستقل تعادل بين هزينه هاي توليد و درآمد حمل ونقل ناشي از کرايه بار را ايجاد مي نمايد و همچنين با وجود اين متغيير مستقل(مديريت زمان) تورم و ورشکستگي تابع افزايش قيمت سوخت نمي باشد و کرايه تعادلي جهت رسيدن قيمت سوخت به قيمت جهاني(فوب)1و هدفمندي يارانه ها موثراست.
1-2- بيان مسئله:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ابتدائي، کتابهاي، طبقهبندي Next Entries منبع پایان نامه با موضوع حقوق و دستمزد، ارزش افزوده