منابع پایان نامه با موضوع عاطفي، فارسي، برنامه‌ي

دانلود پایان نامه ارشد

که رنج تحصيل اينجانب را تحمل کردند

تقدير و تشکر
پروردگارا ، تو را سپاس مي‌گويم که به من فرصت چشيدن قطره‌اي از درياي علم بي‌کرانت را عطا فرمودي و به من کمک کردي که در انجام اين تلاش علمي توفيق يابم .
از استاد بزرگوار جناب آقاي دکتر حسين قاسم پور که با دقت و ظرافت ، فرصت بهره‌گيري از راهنمايي هاي عالمانه خويش را برايم فراهم ساختند سپاسگزاري مي نمايم .
از استاد محترم سرکار‌خانم ناصره مولانا که مشاورت اين تحقيق را پذيرفته و با تذکرها و نکته سنجي هاي علمي مرا ياري نمودند ، سپاسگزااري مي نمايم .

بسمه تعالي
در تاريخ :
دانشجوي کارشناسي ارشد آقاي/ خانم از پايان نامه ي خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه مورد تصويب قرار گرفت.

امضاءاستاد راهنما

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي و تحليل محتواي كتاب فارسي دوره ي دوم ابتدايي(كلاس هاي چهارم، پنجم و ششم ) از منظر اهداف شناختي، عاطفي و رواني- حركتي مي باشد. در اين پژوهش با شيوه توصيفي- استنباطي بررسي چگونگي ارتباط متون نوشتاري، تصويرها و تمرينها با هدفهاي کتابهاي درسي “بخوانيم و بنويسيم” دوره دوم ابتدايي صورت گرفته است .?جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش محتواي کتابهاي فارسي دوره دوم ابتدايي(پايه چهارم ،پنجم،ششم) مي باشد.در اين پژوهش، تجزيه تحليل اطلاعات براساس روش تحليل محتوا مي باشد و ابزار گردآوري اطلاعات، جداول مقوله بندي بوده و به منظور پاسخ به پرسشهاي اساسي تحقيق از روش هاي آمار استنباطي ( آزمون خي دو 2 متغيري و آزمون كروسكال-واليس) استفاده شده است. در يك جمع بندي كلي از روش هاي آمار توصيفي به كار گرفته شده در اين تحقيق مي توان گفت، تعداد اهداف شناختي، عاطفي و رواني _ حركتي در كتاب هاي فارسي كلاس هاي چهارم، پنجم و ششم به ترتيب برابر با 182 هدف ( 44.83 درصد )، 110 هدف (22.09 درصد ) و 114 هدف (28.08 درصد ) مي باشد كه در كل 406 هدف را تشكيل مي دهند. همچنين تعداد موارد انطباق محتواي متن، تصوير و تمرين در كتاب هاي فارسي كلاس هاي چهارم، پنجم و ششم با اهداف تعيين شده، به ترتيب برابر با 321 مورد ( 47.07 درصد )، 282 مورد ( 26.69 درصد) و 179 مورد ( 26.25 درصد ) مي باشد كه در كل 682 مورد را تشكيل مي دهند. نتايج آمار استنباطي نشان داد كه در كلاس چهارم، بين محتواي متن، تصوير و تمرين كتاب و اهداف شناختي، عاطفي و رواني – حركتي رابطه معنادار وجود ندارد. دركلاس پنجم، بين محتواي متن و تصوير كتاب و اهدف شناختي، عاطفي و رواني – حركتي رابطه معنادار وجود ندارد. اما، نتايج حاكي از آن است كه بين محتواي تمرين كتاب و اهداف شناختي و عاطفي رابطه معناداري برقرار است، در حاليكه بين محتواي تمرين و اهداف رواني-حركتي رابطه معناداري مشاهده نشد. در كلاس ششم، بين محتواي تصوير و تمرين كتاب فارسي با هيچ يك از اهداف شناختي، عاطفي و رواني – حركتي رابطه معناداري از نظر آماري وجود ندارد. اما، نتايج حاكي از آن است كه بين محتواي متن كتاب و اهداف رواني-حركتي ارتباط معناداري برقرار است.درحاليكه بين متن كتاب و اهداف شناختي و عاطفي نيز زابطه معناداري وجود ندارد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد، بين بعد شناختي و رواني- حركتي كتاب فارسي در سه پايه چهارم، پنجم وششم تفاوت معني دار وجود دارد؛ اما در بعد عاطفي بين سه پايه تفاوت معني داري ديده نشد.
كليد واژه ها: انطباق – کتاب درسي – دوره ي ابتدايي – محتواي برنامه ي درسي
فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول -کليات تحقيق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………2
1-1. بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………….2
1-2. اهداف تحقيق
1-2-1. هدف کلي…………………………………………………………………………………………………..4
1-2-2. اهداف فرعي……………………………………………………………………………………………….4 1-3. اهميت تحقيق………………………………………………………………………………………………….5 1-4. سؤالات تحقيق
1-4-1. سؤال اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………..6
1-4-2. سؤالات فرعي تحقيق……………………………………………………………………………………..6
1-5. متغيرها
1-5-1. انواع متغيرها……………………………………………………………………………………………….7
1-5-2. تعريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………7
1-5-3. تعريف مفهومي متغيرها…………………………………………………………………………………8
1-6. روش تحقيق………………………………………………………………………………………………….10
1-7. قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………………10
1-8. محدوديت‌ها و مشکلات تحقيق…………………………………………………………………………10
فصل دوم- مطالعات نظري
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1. آموزش ابتدائي………………………………………………………………………………………………..13
2-2. برنامه‌ريزي درسي در آموزش ابتدائي
2-2-1. برنامه درسي……………………………………………………………………………………………….14
2-2-2. تعريف برنامه‌ي درسي …………………………………………………………………………………14
2-2-3. برنامه‌ي درسي به عنوان فهرست رئوس مطالب………………………………………………….15
2-2-4. برنامه‌ي درسي به‌عنوان محصول……………………………………………………………………..15
2-2-5. برنامه‌ي درسي به‌عنوان فرايند…………………………………………………………………………16
2-3. طراحي برنامه‌ي درسي……………………………………………………………………………………..17
2-3-1. الگوي مبتني بر موضوعات درسي مدون به‌عنوان منبع اطلاعاتي……………………………..18
2-3-2. الگوي مبتني بر دانش‌آموز به عنوان منبع اطلاعاتي………………………………………………19
2-3-3. الگوي مبتني بر جامعه به عنوان منبع اطلاعاتي………………………………………………….. 20
2-3-4. ساير طرح‌هاي برنامه‌ي درسي………………………………………………………………………. 21
2-4. تحليل محتواي کتاب‌هاي درسي…………………………………………………………………………24
2-4-1. تحليل محتواي توصيفي………………………………………………………………………………..25
2-4-2. تحليل محتواي ارتباطي رسانه‌هاي آموزشي……………………………………………………….25
2-4-3. تحليل محتواي استنباطي رسانه‌هاي آموزشي……………………………………………………..27
2-5. تعريف يادگيري……………………………………………………………………………………………..28
2-5-1. تغيير يادگيري در مراحل رشد………………………………………………………………………..28
2-5-2. آيا يادگيري به تقويت وابسته است؟…………………………………………………………………29
2-5-3. نظريه نگرش در يادگيري……………………………………………………………………………….30
2-6. فرايندهاي زيستي، شناختي و عاطفي ـ اجتماعي
2-6-1. فرايندهاي زيستي…………………………………………………………………………………………32
2-6-2. فرايندهاي عاطفي ـ اجتماعي………………………………………………………………………….32
2-7. الگوي رشدبا توجه به دوره‌هاي حيات…………………………………………………………………32
2-8. تغييرات مؤثر بر فرايند رشد………………………………………………………………………………34
2-9. رشد رواني اجتماعي……………………………………………………………………………………….39
2-10. ويژگي‌هاي عاطفي، شناختي و حرکتي کودکان 11-6 ساله……………………………………..41
2-10-1. ويژگي‌هاي عاطفي کودکان 11-6 ساله………………………………………………………… 42
2-10-2. ويژگي‌هاي شناختي کودکان 11-6 ساله………………………………………………………….43
2-10-3. ويژگي‌هاي حرکتي کودکان 11-6 ساله…………………………………………………………..45
2-11. تفکر…………………………………………………………………………………………………………..49
2-11-1. کارکردهاي اصلي تفکر……………………………………………………………………………….51
2-11-2. راهبردهاي تفکر………………………………………………………………………………………..51
2-12. اعمال و کارکردهاي شناختي……………………………………………………………………………52
2-13. اعمال و کارکردهاي فراشناختي…………………………………………………………………………53
2-14. انگيزه………………………………………………………………………………………………………….54 2-15. طبقه‌بندي بلوم از اهداف آموزشي………………………………………………………………………54
2-15-1. حوزه‌ي شناختي………………………………………………………………………………………….54
2-15-2. حوزه‌ي عاطفي…………………………………………………………………………………………..55
2-15-3. حوزه‌ي رواني ـ حرکتي……………………………………………………………………………….56
2-16. اصول حاکم بر برنامه‌ي درسي فارسي در دوره‌ي ابتدائي………………………………………….57
2-17. اهداف مشترک برنامه‌ي درسي فارسي با ديگر بررنامه‌هاي درسي……………………………… 57
2-18. هدف‌هاي کلي بنامه‌ي درسي فارسي در دوره‌ي ابتدائي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع فارسي، كلاس، شناختي،