مقاله درمورد دانلود آزمون فرضیه، بانکداری اسلامی، سپرده گذاران

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیر و تشکر
اکنون که موفق به انجام این تحقیق گشته‌ام، بر خود لازم می‌‌دانم که از زحمات بی‌دریغ استاد محترم، جناب آقای رضا آقاجان نشتائی که راهنمایی پایان‌نامه را بر عهده داشته‌اند و در طول تحقیق از راهنمایی‌ها و حمایت‌هایشان بهره‌مند بوده‌ام، کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشم.
همچنین از استاد مشاور گرامی جناب دکتر شهرام گیلانی نیا که در مراحل مختلف تحقیق اینجانب را یاری نموده‌اند کمال تشکر را دارم.

تقدیم به سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم …
موهايشان سپيد شد تا ماروسفيد شويم …
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند …
  پدرانمان                          
مادرانمان
 استادانمان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله تحقیق 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- چهارچوب نظری تحقیق 5
1-5- اهداف تحقیق 7
1-6- فرضیه های تحقیق 7
1-7- متغیرهای تحقیق 8
1-7-1- متغیر مستقل 8
1-7-2- متغیر وابسته 8
1-8- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق 9
1-8-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل 9
1-8-2- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته 10
1-9- قلمرو تحقیق 11
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول : مبانی نظری تحقیق
2-1- 1- مقدمه 13
2-1-2- تعريف چند واژه 13
2-1-2-1- صندوق مهر امام رضا (ع) 13
2-1-2-2- قرض الحسنه 13
2-1-2-3- بانك 14
2-1-2-4- تسهيلات اعطايي 14
2-1-2-5- بخش اقتصادی 15
2-1-2-6- تجهيز منابع پولي 15
2-1-2-7- تخصيص منابع پولي 15
2-1-2-8- موفقیت 15
2-1-3- بانکداری اسلامی 16
2-1-4- نظام جديد بانكداري (نظام بانكداري اسلامي ) و تفاوت آن با بانكداري سنتي 17
2-1-5- مباني انديشه اي نظام اعتباري فعلي ايران 19
2-1-5-1- تحريم ربا از بعد فقهي 19
2-1-5-2- تحريم ربا از بعد اقتصادي 19
2-1-6- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد 19
2-1-7- ساختار عمليات نظام جديد بانكي ( ضرورت تاسيس بانكداري اسلامي) 24
2-1-8- مباني عقيدتي در بانكداري اسلامي 24
2-1-9- مديريت دربانك 27
2-1-10- شناخت عمليات بانكي بدون ربا 28
2-1-10-1- تجهيز منابع پول در نظام جديد بانكي 28
2-1-10-2- تخصيص منابع پولي در نظام جديد بانكي 30
2-1-10-2-1-مضاربه 30
2-1-10-2-2-مشارکت مدنی 30
2-1-10-2-3-مشارکت حقوقی 30
2-1-10-2-4-فروش اقساطی 31
2-1-10-2-5-اجاره به شرط تملیک 31
2-1-10-2-6-سلف 31
2-1-10-2-7-قرض الحسنه 31
2-1-10-2-8-مزارعه 31
2-1-10-2-9-مساقات 31
2-1-10-2-10-جعاله 31
2-1-10-2-11- خرید دین 32
2-1-11- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی 32
2-1-11-1- حذف ربا (بهره) ازعملیات بانکی 32
2-1-11-2-اخذ سود در عملیات بانکی 32
2-1-11-3-تجهیز سپرده ها 32
2-1-11-4-اعطای تسهیلات اعتباری بانکی 32
2-1-11-5-سیاست پولی ، ابزار های سیاست پولی عبارتند از : 32
2-1-12- خصوصیات ویژه بانکداری اسلامی در ایران 32
2-1-13- عملکرد تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا 33
2-1-14- نحوه اعطاي تسهيلات از نظرقانون گذاردرقانون عمليات بانكي بدون ربا 33
2-1-15- بانكداري اسلامي در كشور پاكستان از نظر اعطاي تسهيلات اعتباري 34
2-1-15-1-وام با هزينه عملياتي 34
2-1-15-2- وام بدون هرگونه بازده 35
2-1-15-3-معاملات براساس افزایش بهاء 35
2-1-15-4-معاملات بر اساس کاهش بهاء 35
2-1-15-5-معاملات بر اساس قرارداد بازخرید 35
2-1-15-6-تامین مالی اجاره 35
2-1-15-7-اجاره به شرط تملیک 36
2-1-15-8-هزینه توسعه 36
2-1-15-9-سرمایه گذاری در مشارکت 36
2-1-15-10-سرمایه گذاری بر اساس شراکت در سرمایه 36
2-1-15-11-سرمایه گذاری در گواهیهای مدت دار مشارکت 36
2-1-15-12-سرمایه گذاری در مضاربه 37
2-1-15-13-سرمایه گذاری بر مبنای شراکت در اجاره 37
2-1-16- اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی 37
2-1-17- جمع بندي 38
بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1- مطالعات داخلی 40
2-2-2- مطالعات خارجی 42
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 45
3-2 – روش تحقیق 45
3-3- جامعه و نمونه آماری 46
3-4 – روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 47
3-5 – روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 49
3- 6-1- روایی (اعتبار) 49
3-6-2- پایایی ( قابلیت اعتماد ) 49
3-7- شرح فرمول آلفای کرونباخ 50
3-7-1- آلفای کرونباخ 50
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری
4-1- مقدمه 53
4-2- آمار توصیفی 53
4-3-آزمون Tتک نمونه برای هریک از ابعاد متغیرهای تحقیق 85
4-3-1-آزمون فرضیه اصلی 85
4-3-2-آزمون فرضیه فرعی اول 86
4-3-3-آزمون فرضیه فرعی دوم 87
4-3-4-آزمون فرضیه فرعی سوم 88
4-3-5-آزمون فرضیه فرعی چهارم 88
4-3-6-آزمون فرضیه فرعی پنجم 89
4-3-7- آزمون فرضیه فرعی ششم 90
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 92
5-2- یافته ها (نتایج) 92
5-2-1- بخش توصیفی 92
5-2-2- بخش تحلیلی 92
5-3- بحث و نتیجه گیری 94
5-4- پیشنهاد های تحقیق 94
5-5- توصیه جهت تحقیقات آینده 95
5-6- محدودیت های تحقیق 96
منابع و ماخذ 97
پیوست ها 100

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 صفات کیفی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه 47
جدول 3-2 توزیع سوالات پرسشنامه 48
جدول 3-3 میزان آلفای کرونباخ در بخش مورد بحث 50
جدول 4-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 53
جدول 4-2- توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 55
جدول 4-3- نرخ سود تسهيلات اعطایي صندوق نسبت به سايربانكهاچگونه است؟ 56
جدول 4-4- مبالغ اعطايي تسهيلات صندوق نسبت به سايربانكها چگونه است؟ 57
جدول 4-5- مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي صندوق چگونه است؟ 59
جدول 4-6- تسهيلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش كشاورزي نسبت به ساير بانكها
چگونه است؟ 59
جدول 4-7- تسهيلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش خدمات نسبت به سايربانكها چگونه است؟60
جدول 4-8- تسهيلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش صنعت نسبت به سايربانكها چگونه است؟ 61
جدول 4-9- پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج درصندوق نسبت به سايربانكها چگونه است؟ 62
جدول 4-10- تسهيلات اعطايي قرض الحسنه براي اشتغال روستاها نسبت به سايربانكها چگونه
است؟ 63
جدول 4-11- نحوه بازپرداختي كه صندوق براي تسهيلات اشتغال روستايي درنظرگرفته است چگونه
است؟ 64
جدول 4-12- مبالغ اختصاص يافته به تسهيلات اعطايي روستاهادرصندوق نسبت به سايربانكها چگونه
است؟ 65
جدول 4-13- نرخ كارمزدتسهيلات اعطايي براي مشتريان سپرده گذارچگونه است؟ 66
جدول 4-14- تناسب ميان دوره انتظار و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي سپرده گذاران قرض الحسنه چگونه است؟ 67
جدول 4-15- ميزان رضايت سپرده گذاران قرض الحسنه صندوق ازتسهيلات اعطايي چگونه است؟ 68
جدول 4-16- ميزان موفقيت طرحهاي اجرايي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال دربخش كشاورزي نسبت به ساير بانكها چگونه است؟ 69
جدول 4-17- ميزان موفقيت طرحهاي اجرايي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال در بخش صنعت نسبت به سايربانكهاچگونه است؟ 70
جدول4-18- ميزان موفقيت طرحهاي اجرايي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال دربخش مسكن نسبت به سايربانكهاچگونه است؟ 71
جدول4-19- ميزان موفقيت طرحهاي اجرايي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال دربخش خدمات نسبت به سايربانكهاچگونه است؟ 72
جدول 4-20- روند پرداخت تسهيلات اعطايي قرض الحسنه اشتغال صندوق نسبت به سايربانكهاچگونه است؟ 73
جدول 4-21- روند پرداخت تسهيلات اعطايي قرض الحسنه ازدواج صندوق نسبت به ساير بانكها چگونه است؟ 74
جدول 4-22- روند پرداخت تسهيلات اعطايي قرض الحسنه سپرده گذاران صندوق نسبت به سايربانكهاچگونه است؟ 75
جدول 4-23- روند پرداخت تسهيلات اعطايي قرض الحسنه ضروري درمان صندوق نسبت به سايربانكهاچگونه است؟ 76
جدول 4-24- ميزان موفقيت صندوق درپرداخت تسهيلات قرض الحسنه ضروري درمان چگونه است؟77
جدول 4-25- نرخ كارمزد تسهيلات قرض الحسنه تسهيلات قرض الحسنه ضروري درمان بدون سپرده گذاري چگونه است؟ 78
جدول 4- 26- مدت زمان بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه ضروري درمان بدون سپرده چگونه است؟79
جدول 4-27- شرايط پذيرش متقاضيان براي دريافت تسهيلات قرض الحسنه ضروري درمان بدون سپرده چگونه است؟ 80
جدول 4-28- مدت زمان انتظاردريافت تسهيلات اعطايي قرض الحسنه اشتغال چگونه است؟ 81
جدول 4-29- مدت زمان انتظاردريافت تسهيلات اعطايي قرض الحسنه ازدواج چگونه است؟ 82
جدول 4-30- مبالغ اعطايي تسهيلات قرض الحسنه ضروري صندوق درمان چگونه است؟ 83
جدول 4-31- كمك به اشتغال زايي جوانان با تسهيلات اعطايي قرض الحسنه صندوق نسبت به ساير بانكها چگونه است؟ 84
جدول 4-32- جداول مربوط به آزمون T اشتغال جوانان 85
جدول 4-33- جداول مربوط به آزمونTبخش کشاورزی 86
جدول 4-34- جداول مربوط به آزمونT بخش صنعت 87
جدول 4-35 مربوط به آزمونTبخش مسکن 88
جدول 4-36- جداول مربوط به آزمونTبخش خدمات 89
جدول 4-37- جداول مربوط به آزمونTبخش ازدواج 89
جدول 4-38- جداول مربوط به آزمونTبخش سپرده گذاری 90

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- نمودارهای دایره ای و میله ای جنسیت پاسخ دهندگان 54
نمودار 4-2- نمودارهای دایره ای و میله ای سن پاسخ دهندگان 54
نمودار 4-3- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 55
نمودار 4-4- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-3 56
نمودار 4-5- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-4 57
نمودار 4-6- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-5 58
نمودار 4-7- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-6 59
نمودار 4-8- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-7 60
نمودار 4-9- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-8 61
نمودار 4-10- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-9 62
نمودار 4-11- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-10 63
نمودار 4-12- نمودار مربوط به جدول 4-11 64
نمودار 4-13- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-12 65
نمودار 4-14- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-13 66
نمودار 4-15- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-14 67
نمودار 4-16- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-15 68
نمودار 4-17- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-16 69
نمودار 4-18- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-17 70
نمودار 4-19- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-18 71
نمودار 4-20-نمودار میله ای مربوط به جدول 4-19 72
نمودار 4-21- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-20 73
نمودار 4-22- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-21 74
نمودار 4-23- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-22 75
نمودار 4-24- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-23 76
نمودار 4-25- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-24 77
نمودار 4-26- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-25 78
نمودار 4-27- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-26 79
نمودار 4-28- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-27 80
نمودار 4-29- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-28 81
نمودار 4-30- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-29 82
نمودار 4-31- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-30 83
نمودار 4-32- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-31 84

فهرست اشکال
عنوان صفحه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع قبض و بسط Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ديني، انساني، غير