دارويي، گاوهاي، گياه

دانلود پایان نامه ارشد

ا که کتترهاي مورد نياز در آزمايش دوره انتقال را فراهم نمودند تشکر و قدر داني مي‌گردد.
از دوستان خوبم باختري، کارگر، ميرزائي، بکاء، اميدي، آهنگران، اکبري‌زاده، ابن علي، کريمي، فصيحي، بهرامي‌، شاهمرادي، شاکري، ‌نوبري، کماليان، کهياني، صائبي‌فر، خاني و صحافي و ديگر عزيزاني که در اجراي اين رساله اينجانب را ياري نمودند کمال امتنان را دارم. همچنين از آقايان دکتر عليخاني، دکتر انصاري، دکتر قاسمي و دکتر صادقي و خانم‌ها دکتر جعفري، سلطاني زاده، روزافزاي و اعضاي محترم آزمايشگاه علوم دامي دانشگاه صنعتي اصفهان و کارکنان مزرعه آموزشي-پژوهشي لورک که در انجام اين رساله مرا ياري نمودند، تشكر مي‌كنم. هم‌چنين، ياد ديگر دوستان خوبم كه ذكر نامشان در اين نوشته كوتاه نمي‌گنجد در خاطرم خواهد ماند و براي آن‌ها آرزوي موفقيت و سربلندي مي‌نمايم.

فرزاد هاشم زاده سيگاري
دي ماه 1393

تقديم به

فرشتگان آسمان زندگي، پدر و مادر مهربان و دلسوزم
به پاس تعبير عظيم و انساني شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگي
و به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است.
برادر عزيزم و همسر محترمش
به‌پاس همراهي‌ها، نيكي‌ها و محبت‌هاي بي‌دريغشان
برادرزاده نازنينم، عسل
که وجودش گرمابخش زندگي ماست.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………هشت فهرست جداول………………………………………………………………………………………………………………………………………….ده فهرست اشکال……………………………………………………………………………………………………………………………………….يازده
چکيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: مقدمه
مقدمه 2
فصل دوم: بررسي منابع
2-1- دوره انتقال 6
2-1-1- تعريف و اهميت دوره انتقال 6
2-1-2- سازگاريهاي مهم در دوره انتقال 7
2-2- گياهان دارويي و اثرات آنها بر سلامتي 10
2-2-1- اثرات ضد ميکروبي گياهان دارويي و نقش آن در تغذيه نشخوارکنندگان 11
2-2-2- اثرات آنتي اکسيداني گياهان دارويي و نقش آن در تغذيه نشخوارکنندگان 14
2-2-3- اثرات ضد التهابي گياهان دارويي 17
2-3-4- تأثير گياهان دارويي بر مقاومت انسولين و متابوليسم گلوکز 19
2-3- اسيدهاي چرب ضروري و تأثيرات آنها بر سلامتي 21
2-3-1- نقش‌هاي اسيدهاي چرب ضروري بر متابوليسم از منظر کلي 24
2-3-1- تأثير اسيدهاي چرب امگا-3 بر سلامت 26
تعديل سيستم ايمني و پاسخ‌هاي التهابي 26
تأثير اسيدهاي چرب ضروري بر مقاومت انسولين و متابوليسم گلوکز و چربي 29
تأثير اسيدهاي چرب ضروري بر وضعيت آنتي اکسيداني 31
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مواد و روشهاي مربوط به آزمايش اول 34
3-1-1- مواد شيميايي و محلولها 34
3-1-2-عصاره گيري از گياهان دارويي 34
3-1-3- اندازه گيري ترکيبات فنلي تام 35
3-1-4- فعاليت زدودن راديکالهاي آزاد به روش DPPH 35
3-1-5- اندازه گيري قدرت احيا کنندگي 35
3-1-6- انداز گيري ظرفيت تام آنتي اکسيداني 36
3-1-7- اندازه گيري ممانعت پروکسيداسيون زرده تخم مرغ رقيق شده در بافر فسفات به روش تيوباربيتوريک اسيد 36
3-1-8- محاسبات و آناليز آماري 36
3-2- مواد و روشهاي مربوط به آزمايش دوم 37
3-2-1- محل اجراي آزمايش، دامها، جيره و تيمارها 37
3-2-2- ثبت دادهها، نمونه برداري ها و آناليزهاي شيميايي 38
3-2-3- کاتتر گذاري و انجام تست تحمل گلوکز 39
3-2-4- آناليز آماري 40
3-3- مواد و روشهاي مربوط به آزمايش سوم 42
3-3-1- گاوها، جيره‌ها و طراحي آزمايش 42
3-3-2- ثبت داده‌ها، نمونه برداري ها و آناليزهاي شيميايي 43
3-3-3- شمار سلول هاي سوماتيک و توليد شير 44
3-3-4- نمونه گيري از مايع شکمبه و خون 44
3-3-5- آناليز آماري 44
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1- تشريح اهداف پژوهش اول 46
4-2- نتايج و بحث پژوهش اول 47
4-2-1- محتواي ترکيبات فنولي تام و ظرفيت آنتي اکسيداني عصاره‌هاي انفرادي توسط مدل‌هاي مختلف 47
4-2-2- اثرات متقابل بين مخلوط‌هاي دوتايي عصاره‌هاي گياهي 48
4-2-3- اثرات متقابل بين مخلوط‌هاي سه‌تايي و چهارتايي عصاره‌هاي گياهي 48
4-3- نتيجه گيري مربوط به پژوهش اول 49
4-4- تشريح اهداف پژوهش دوم 52
4-5- نتايج و بحث پژوهش دوم 54
4-5-1- مصرف ماده خشک، تغييرات وزن بدن و نمره بدني 54
4-5-2- توليد شير و ترکيبات آن 55
4-5-3- قابليت هضم و تخمير شکمبه اي 56
4-5-4- متابوليت هاي خوني 58
4-5-5- وضعيت آنتي اکسيداني 60
4-5-6- تست تحمل گلوکز 61
4-6- نتيجه گيري مربوط به پژوهش دوم 63
4-7- تشريح اهداف پژوهش سوم 75
4-8- نتايج و بحث پژوهش سوم 76
4-8-1- مصرف ماده خشک و عملکرد 76
4-8-2- تخمير شکمبه اي 78
4-8-3- متابوليت هاي خوني 79
4-9- نتيجه گيري مربوط به پژوهش سوم 80
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- نتيجه گيري کلي 86
5-2- پيشنهادها 87
منابع 88

فهرست جداول‌
جدول صفحه
جدول 3-1- اقلام خوراکي جيره‌هاي آزمايشي قبل و بعد از زايش بر اساس ماده خشک 41
جدول 3-2- ترکيب شيميائي جيره‌هاي آزمايشي قبل و بعد از زايش بر اساس ماده خشک 42
جدول 3-3- اقلام خوراکي و ترکيب شيميائي جيره‌هاي آزمايشي بر اساس ماده خشک 45
جدول 4-1-محتواي ترکيبات فنولي تام و قدرت آنتي اکسيداني عصاره هاي گياهاي توسط مدل هاي مختلف 49
جدول 4-2-همبستگي بين محتواي فنول تام و اثرات آنتي اکسيداني به روش هاي مختلف 49
جدول 4-3-ظرفيت آنتي اکسيداني مخلوط هاي دوتايي و بهبود نسبي مخلوط‌هاي دوتايي نسبت به ميانگين عصاره‌هاي انفرادي هر يک از مخلوط ها 50
جدول 4-4-ظرفيت آنتي اکسيداني مخلوط هاي سه تايي و چهارتايي و بهبود نسبي مخلوط‌ها نسبت به ميانگين عصاره‌هاي انفرادي هر يک از مخلوط ها 51
جدول 4-5-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر مصرف خوراک، توازن انرژي، وزن و نمره بدني گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند. 64
جدول 4-6-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر توليد و ترکيبات شير گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند. 65
جدول 4-7-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر قابليت هضم و تخمير شکمبه اي بعد از زايش گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند. 66
جدول 4-8-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر فرانسجه هاي توليد مثلي گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند. 67
جدول 4-9-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر متابوليت هاي مرتبط با متابوليسم انرژي گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند. 68
جدول 4-10-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر متابوليت هاي سرم گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند. 69
جدول 4-11-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر آنزيم هاي کبدي در سرم گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند. 70
دول 4-12-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر ظرفيت آنتي اکسيداني سرم گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند. 70
جدول 4-13-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر پاسخ گلوکز و انسولين به تست تحمل گلوکز بعد از زايش گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند. 71
جدول 4-14-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر عملکرد گاوهاي شيري که در ابتداي آزمايش دو سطح مختلف سلول هاي سوماتيک بالا و متوسط داشتند. 81
جدول 4-15-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر تخمير شکمبه اي گاوهاي شيري که در ابتداي آزمايش دو سطح مختلف سلول هاي سوماتيک بالا و متوسط داشتند. 82
جدول 4-16-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر متابوليت هاي خوني گاوهاي شيري که در ابتداي آزمايش دو سطح مختلف سلول هاي سوماتيک بالا و متوسط داشتند. 83

فهرست اشکال‌
شکل صفحه
شکل 2-1-سازگاري‌هاي متابوليکي دوره انتقال 9
شکل 2-2-منشأ و متابوليت‌هاي اصلي سه خانواده اسيدهاي چرب امگا 23
شکل 2-3- پيش‌سازها و محصولات پروستاگلاندين‌ها. 26
شکل 2-4-فاکتورهاي رونويسي که توسط اسيدهاي چرب امگا-3 تنظيم مي‌شود. 30
نمودار 4-1: درصد اثرات متقابل مخلوط‌هاي دوتايي، سه تايي و چهارتايي هر چهار مدل آنتي اکسيداني 52
نمودار 4-2- مصرف خوراک روزانه قبل و بعد از زايش گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه دانه کتان و سوياي اکسترود شده و مکمل شده با مخلوط گياهان دارويي 72
نمودار 4-3- توليد شير گاوها در دوره بعد از زايش که جيره بر پايه دانه کتان و سوياي اکسترود شده و مکمل شده با مخلوط گياهان دارويي 72
نمودار 4-4- شاخص حساسيت انسوليني در دوره قبل و بعد از زايش گاوهاي دوره انتقال 73
نمودار 4-5- تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي و منابع مختلف اسيدهاي چرب ضروري بر سطح پايه و حداکثر توليد دي ان هاي کانژوکه در يک روز بعد زايش. 73
نمودار 4-6- تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي و منابع مختلف اسيدهاي چرب ضروري بر سطح زير منحني توليد دي ان هاي کانژوکه در يک روز بعد زايش. 74
نمودار 4-7- تأثير جيره‌هاي مختلف غني از اسيدهاي چرب امگا-3 و يا امگا-6 بر غلظت گلوکز پلاسما در حين انجام تست تحمل گلوکز 74
نمودار 4-8- تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي و منابع مختلف اسيدهاي چرب ضروري بر سطح انسولين پلاسما در حين انجام تست تحمل گلوکز 75
نمودار 4-9- تأثير افزودن مخلوط گياهان دارويي بر گاوهاي شيري با دو سطح شمار سلول هاي سوماتيک بر اسکور سلول‌هاي سوماتيک شير 84

چکيده
در اين آزمايش از بين مخلوط‌هاي مختلف گياهان دارويي، يک مخلوطي منحصر به فرد با قدرت آنتي اکسيداني بالا و اثرات سينرژيسمي قابل توجه انتخاب شد و تأثير اين مخلوط بر عملکرد و متابوليت‌هاي خوني دو مدل از گاوهاي هلشتاين تحت شرايط تنش شامل دام‌هاي دوره انتقال و دام‌هاي تحت تنش التهاب ورم پستان تحت باليني، بررسي گرديد. در آزمايش اول، ظرفيت آنتي اکسيداني 4 گياه دارويي شامل دارچين، زردچوبه، رزماري و ميخک به طور انفرادي، مخلوط دوتايي، سه تايي و چهار تايي توسط 4 مدل مختلف آنتي اکسيداني مورد بررسي قرار گرفت. مخلوط‌هاي دوتايي به ترتيب 6/41، 8/45 و 6/12 درصد اثرات سينرژيسمي، تجمعي و آنتاگنيسمي از خود نشان دادند، در حالي که مخلوط‌هاي سه‌تايي و چهارتايي 70 درصد اثرات سينرژيسم و 30 درصد تجمعي نشان دادند و اثرات آنتاگونيسمي مشاهده نگرديد. اين آزمايش نشان داد که بيشتر مخلوط ها مخصوصاً مخلوط‌هاي سه‌تايي و چهارتايي با اثرات سينرژيسمي، قدرت نهايي آنتي‌اکسيداني را تقويت مي‌نمايند. با توجه به اين که مخلوط 4 تايي در اين آزمايش قدرت آنتي اکسيداني خوبي از خود نشان داد و در مدل‌هاي مختلف بين 22 تا 29 درصد اثرات سينرژيسمي را بروز

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد (8,13,6)، (10,5,11)، (6,11,2) Next Entries بهبود عملکرد