پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم، شهرستان سقز

دانلود پایان نامه ارشد

-به استادان فرزانه و فرهيخته جناب آقاي دکتر حامد قادرزاده و جناب آقاي دکتر محمود حاجي رحيمي که در راه کسب علم و معرفت مرا ياري نموده اند.

پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را براي آنان مقدر نما.

سپاسگزاري و قدرداني
سپاس و ستايش خداي را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفريدگاري که خويشتن را به ما شناساند و درهاي علم را بر ما گشود و عمري و فرصتي عطا فرمود تا بدان، بنده ضعيف خويش را در طريق علم و معرفت بيازمايد.
اينجانب تشکر و سپاس قلبي خود ر ا از استاد گرانقدر و دلسوزم جناب آقاي دکتر حامد قادرزاده که در نهايت لطف و بزرگواري همواره مرا مشمول راهنمايي‌هاي فراوان خود قرار داده اند، ابراز مي‌کنم وخداوند را شاکرم که شاگرد ايشان بوده ام. همچنين از استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر محمود حاجي رحيمي که راهنمايي‌هاي ايشان راهگشاي مشکلات بودند کمال تشکر را دارم. و از خداوند منان سلامت و سعادت اين اساتيد گرامي را خواستارم همچنين از تمامي دوستان خوبم که دراين پايان نامه اينجانب را راهنمايي کرده اند سپاسگزارم.

چکيده
مطالعه‌ي حاضر به بررسي اثر تغييرات اقليمي بر روي عملکرد محصولات عمده زراعي استان کردستان شامل گندم، جو، نخود و عدس با بهره گيري از رهيافت تابع توليد تصادفي جاست و پاپ توابع توليد و ريسک توليد اين محصولات و با در نظرگرفتن فاکتورهاي اقليمي و غير اقليمي با استفاده از تکنيک برآورد داده‌هاي سري زماني مي‌پردازد. ابتدا توابع عملکرد وريسک براي کل استان و سپس براي شهرستان‌هاي سنندج، سقز، بانه، قروه، بيجار و مريوان فقط توابع عملکرد تخمين زده خواهد شد. جهت برآورد توابع عملکرد محصولات گندم آبي و ديم، جو آبي و عدس ديم از فرم خطي، محصول جو ديم فرم درجه دوم و نخود ديم از فرم ترانسندنتال استفاده گرديد. براي برآورد توابع ريسک گندم آبي و ديم از فرم خطي، محصول جو آبي و ديم از کاب داگلاس و محصولات نخود ديم و عدس ديم از درجه دوم خطي استفاده گرديد. نتايج نشان مي‌دهد، متغيرهاي بارندگي و دماي حداقل دوره رشد بر عملکرد کليه محصولات اثر مثبت و معني داري داشته به طوري که در جو ديم بيشترين اثر را داشته است. متوسط دماي حداکثر دوره رشد بر محصولات منتخب اثر منفي داشته و بر جو آبي بيشترين بوده است. متوسط رطوبت نسبي دوره رشد برمحصولات گندم آبي، جو آبي و ديم اثر مثبتو معني داري داشته و بيشترين اثر را بر محصول جو ديمداشته است. متوسط سرعت باد با عملکردرابطه معکوس و معني داري داشته است به طوري که بيشترين اثردر محصول جو ديم مشاهده گرديد. نتايج تابع ريسک نشان مي دهد، عوامل بارندگي و متوسط دماي حداقل دوره رشد بر ريسک عملکرد محصولات گندم آبي و ديم، جو آبي و نخود ديم رابطه منفي معني داري داشته است. متوسط دماي حداکثر و متوسط حداکثر سرعت باد دوره رشد مقدار ريسک محصولات گندم آبي و ديم، جو آبي و نخو ديم را افزايش ميدهند. شبيه سازي تغييرات عملکرد و توليد در سناريوهاي گوناگون تحت بررسي قرار گرفت نتايج نشان داد اثر تغيير اقليم بر عملکرد محصولات مختلف متفاوت است.
کلمات کليدي: تغييرات اقليم، ريسک عملکرد، سناريو، محصولات عمده زراعي، استان کردستان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 2
1-2- ضرورت و اهميت تحقيق 4
1-3-اهداف تحقيق 6
1-4-فرضيات يا سوالات تحقيق 6
فصل اول: ادبيات و پيشينه تحقيق 7
مقدمه 8
تغييرات اقليمي بر کشاورزي ايران 8
موقعيت جغرافيايي 9
آب و هواي منطقه مورد مطالعه 9
چارچوب نظري تابع توليد تصادفي 11
پيشينه‌ي تحقيق 19
مطالعات داخلي 19
مطالعات خارجي 25
جمع‌بندي فصل 28
فصل دوم: مواد و روش‌ها 29
مقدمه 30
2-2- تابع توليدتصادفي جاست و پاپ 30
آب و هواي استان کردستان 31
2-4-2- الگوي تجربي توابع ريسک عملکرد محصولات مورد نظردر استان کردستان 38
2-4-4- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان سقز 43
2-4-5- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بانه 45
2-4-6- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان قروه 47
2-4-7- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بيجار 49
2-4-8- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان مريوان 51
2-5- سناريوسازي براساس سال پايه 53
2-6- نوع تحقيق ونحوه ي جمع آوري داده ها 55
فصل سوم: نتايج و بحث 57
3-1- مقدمه 58
3-2- تحليل توصيفي متغيرها 58
3-2-1- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي در استان کردستان طي سال‌هاي 70-1391 58
3-2-2 نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان سنندج طي سال‌هاي 70-1391 59
3-2- 3- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان سقز طي سال‌هاي 70-139 59
3-2- 4- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان بانه طي سال‌هاي 1370-1391 60
3-2-5- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان قروه طي سال‌هاي 70-1391 60
3-2- 6-نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان بيجار طي سال‌هاي 70-1391 61
3-2-7 نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان مريوان طي سال‌هاي 70-1391 62
3-2-8- عملکرد محصولات زراعي گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، نخود ديم در استان کردستان 62
3-2-8 متغيرهاي اقليمي در استان کردستان 63
3-3- نتايج برآورد تابع عملکرد و ريسک محصولات مورد نظر در استان کردستان 65
3-3-1- نتايج برآورد تابع عملکرد و ريسک عملکرد محصول جو آبي 65
3-3-2- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد جو آبي در استان کردستان 67
3-3-3- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم 68
3-3-4- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم در استان کردستان 71
3-3-5- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک نخود ديم 73
3-3-6- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد نخود ديم در استان کردستان 75
3-2-7 نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک گندم ديم 76
3-3-8- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم ديم در استان کردستان 78
3-3-9- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک گندم آبي 79
3-3-10- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم آبي در استان کردستان 81
3-3-11- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عدس ديم 82
3-3-12- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد عدس ديم در استان کردستان 84
3-4- نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سنندج 85
3-5- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سنندج 87
3-6- نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز 88
3-7- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز 90
3-8-نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بانه 92
3-9- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بانه 94
3-10- نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان قروه 95
3-11- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان قروه 97
3-12-نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بيجار 98
3-13- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بيجار 100
3-14- نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان مريوان 102
3-15- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان مريوان 104
3-16-نتايج سناريو سازي براساس سال پايه 105
3-16-1-شبيه سازي تغييرات عملکرد و توليد در سناريو‌هاي گوناگون براي استان کردستان 105
3-17- نتايج آزمون ايستايي 110
3-18- نتيجه گيري 110
3-19- پيشنهادات 115
پيوست 103
فهرست منابع 151

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي در استان کردستان طي سال‌هاي 1370-1391 58
جدول 3-2- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان سنندج طي سال‌هاي 1370-1391 59
جدول3-4- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان بانه طي سال‌هاي 1370-1391 60
جدول3-5- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان قروه طي سال‌هاي 1370-1391 61
جدول3-6- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان بيجار طي سال‌هاي 1370-1391 61
جدول3-7- نتايج آمار توصيفي عملکرد محصولات زراعي درشهرستان مريوان طي سال‌هاي 1370-1391 62
3-8- نتايج آمار توصيفي متغيرهاي اقليمي در استان کردستان طي سال‌هاي 1370-1391 64
جدول 3-9- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد محصول جو آبي 66
جدول 3-10- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد جو آبي استان کردستان 67
جدول3-11- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم 69
جدول 3-12- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد جو ديم استان کردستان 72
جدول3-15- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد نخود ديم 74
جدول 3-16- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد نخود ديم استان کردستان 76
جدول3-17- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم ديم 77
جدول 3-20- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم ديم استان کردستان 79
جدول3-19- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم آبي 80
جدول 3-20- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم آبي استان کردستان 82
جدول3-20- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد عدس ديم 83
جدول 3-21- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد عدس ديم استان کردستان 84
جدول3-22- برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر 86
جدول3-24-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر 89
جدول 3-25-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان سقز 90
جدول 3-27-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان بانه 94
جدول3-28-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر 96
جدول 3-29-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان قروه 97
جدول 3-31-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان بيجار 100
جدول3-32-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر 103
جدول 3-33-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان مريوان 104
3-34- درصد کل تغييرات عملکرد در سناريوهاي اقليمي 106
ادامه جدول 3-34- درصد کل تغييرات عملکرد در سناريوهاي اقليمي 106
3-35-ميزان تغييرات عملکرد 107
ادامه جدول 3-35- ميزان تغييرات عملکرد 107
3-36- عملکرد سناريوها 108
ادامه جدول 3-36- عملکرد سناريوها 108
3-37- توليد کل در هر سناريو 109
ادامه جدول 3-37- توليد کل در هر سناريو 109

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1- واکنش واريانس و توزيع مقدار توليد با اجزاي اخلال نمايي 14
شکل 2-2 واکنش واريانس و توزيع مقدار توليد با اجزاي اخلال حاصل ضرب 14
شکل 2-3 واکنش و توزيع مقدار توليد با اجزاي اخلال جمع پذير 15

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1-1- ميزان بارندگي سالانه در استان کردستان طي سالهاي 90-1360 9
نمودار 1-2- ميانگين دماي سالانه در استان کردستان طي سال‌هاي 90-1360 10
نمودار 3-1- عملکرد محصولات زراعي گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، نخود ديم در استان کردستان طي سالهاي 1391-1362 63
نمودار 3-2- سطح زيرکشت محصولات زراعي گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، نخود ديم در استان کردستان طي سالهاي 1391-1362. 63

مقدمه

مقدمه
اقليم يکي از اصلي‌ترين عوامل محيطي است که همه‌ي موجودات زنده وغير زنده را به شکل مستقيم و غير مستقيم تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. شناخت وضعيت هوا و تغييرات آن از گذشته‌هاي دور مورد توجه دانشمندان علوم مختلف بوده است. با توجه به تغييرات شديد اقليمي، اين موضوع بيش از پيش نظر بسياري از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اقليم، شرايط متوسط آب و هوا براي يک محدودهي خاص و يک دورهي خاص است. تغيير اقليم عبارت است از تغيير معنيدار در متوسط دادههاي هواشناسي در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مناطق شهرداری، فضاهای عمومی، خدمات شهری Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عرضه و تقاضا، منابع محدود