منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، قیمت بازار، اخبار خوب، افشای اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه

فصل اول
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مسئله و تشريح موضوع تحقيق 2
1-3- اهمیت موضوع 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- فرضیه های تحقیق 7
1-6- روش تحقیق 7
1-6-1- جامعه آماری 8
1-6-2- نمونه آماری 8
1-6-3- قلمرو تحقیق 9
1-6-4- روش گردآوري دادهها 9
1-6-5- متغيرهاي تحقيق 9
1-7- مدل تحقيق و روش آزمون فرضيات 11
1-7-1- مدل آزمون فرضیات اول تا چهارم 11
1-7-2- مدل آزمون فرضیه پنجم: 11
1-7-3- مدل آزمون فرضیه ششم: 12
1-8- تعريف واژگان كليدي 13
1-9- خلاصه فصل 14

عنوان صفحه
1-10- چارچوب فصول بعد 14
فصل دوم
2-1- مقدمه 16
2-2- افشا 16
2-3- انواع افشا 17
2-3-1- افشای اجباری 18
2-3-2- افشاي اختياري 20
2-4- محدودیت‌های افشای اطلاعات 30
2-5- افشای اختیاری اخبار خوب 31
2-5-1- بدون دریافت اطلاعات جدید پس از رویداد عمومی 31
2-5-2- بر اساس اطلاعات دریافتی جدید پس از رویداد عمومی 34
2-6- اطلاعیه سود و زیان 37
2-6-1- محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه 37
2-6-2- دلایل پیش بینی واکنش قیمت بازار 37
2-6-3- کشف قیمت بازار 39
2-7- محتوای اطلاعاتی قیمت 40
2-8- پیشینه پژوهش 40
2-8-1- تحقیقات داخلی 40
2-8-2- تحقیقات خارجی 43
2-9- خلاصه 44

عنوان صفحه
فصل سوم
3-1- مقدمه 47
3-2- روش تحقيق 47
3-3- جامعه آماری 47
3-4- نمونه آماري 48
3-5- فرضيات تحقيق 50
3-6- معرفي متغيرهاي تحقيق 50
3-6-1- متغيرهاي وابسته و شيوه محاسبه آنها 51
3-6-2- متغير هاي مستقل و شيوه محاسبه آنها 52
3-6-3- متغير كنترلي 53
3-7- روش تجزيه و تحليل داده ها 53
3-7-1- مدل مربوط به شناسایی اثر تغییر قیمت بر پیش بینی خوب و بد 54
3-7-2- مدل مربوط به بررسی فرضیه پنجم 55
3-7-3- مدل مربوط به شناسایی رابطه تغییر قیمت با خطای پیش بینی 55
3-8- روش گردآوري اطلاعات 56
3-9- خلاصه فصل 57
فصل چهارم
4-1- مقدمه 59
4-2- آمار توصيفي 59
4-3- آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل يافته ها 62

عنوان صفحه
4-3-1- آزمون فرضيه هاي اول و دوم 62
4-3-2- آزمون فرضیه های سوم و چهارم 64
4-3-3-آزمون فرضیه پنجم 65
4-3-4- آزمون فرضیه ششم 66
4-4- خلاصه فصل 68
فصل پنجم 69
5-1- مقدمه 70
5-2- خلاصه و نتیجه گیری 70
5-3- محدوديتهاي تحقيق 72
5-4- پيشنهادهاي كاربردي تحقيق 72
5-5- پيشنهادها براي تحقيقات آتي 73
5-6- منابع و مآخذ 75

فصل اول

کلیات تحقیق
مقدمه
در مدل های تئوریک افشا، فرض می شود که مدیران قیمت سهام شرکت خود را حداکثر کرده و هرگاه که احساس کنند با عدم افشا، قیمت سهام بالاتر می رود، از افشای اخبار خودداری می کنند (دای1، 1985; ورکچیا2، 1983). مدیران برای حفظ حد بالای قیمت سهام، احتمالاً مایل به افشای اخبار خوب بوده و از افشای اخبار بد خودداری می نمایند. خودداری از افشای اخبار بد توسط مدیران، می تواند به این دلیل باشد که اخبار منفی در آینده تأثیر کمتری بر قیمت سهام بگذارد، یا این که به طور شخصی از حباب قیمت نفع ببرند، زیرا، هرچه قیمت سهام بالاتر باشد، از دیدگاه سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، مدیریت وظیفه اش را بهتر انجام داده است.
خوب یا بد بودن اخبار با توجه به واکنش بازار نسبت به افشای آن ها تعیین می شود یعنی اگر با انتشار اخبار، قیمت بازار افزایش (کاهش) یابد، اخبار خوب (بد) به حساب می آیند. رویکرد تحقیق، استفاده از یک رویدادِ ایجاد کنندة شوک در قیمت سهام، برای ایجاد انگیزه به افشای اخبار، می باشد. تحقیق با استراتژی افشای ناقص ( انتشار اخبار خوب و حفظ اخبار بد) شروع و این سوال مطرح می شود: مدیری که از این استراتژی، نسبت به استراتژی افشای کامل، پیروی می کند، در مواجهه با یک تغییر در قیمت سهام، چه عکس العملی نشان خواهد داد؟ بسط نتایج این است که مدیران اخبار بد را حفظ و تصمیم به افشای آن را هنگام تغییر در قیمت سهام، مورد بازبینی قرار می دهند.

بيان مسئله و تشريح موضوع تحقيق
در یک سیستم اقتصاد سرمایه داری، بازارهای اوراق بهادار نخستین محملی هستند که بدان وسیله سرمایه تأمین می شود و برای نیازهای مختلف سرمایه گذاری پر رقابت، تخصیص می یابد. در نتیجه از دیدگاه اجتماعی کمال مطلوب این است که این بازارها به درستی کار کنند، بدین معنی که قیمت اوراق بهادار مؤید ارزش واقعی دارایی ها باشد.
اما مسأله اطلاعات نامتقارن (حالتی که مدیران و نیروهای محرم درون سازمان، نسبت به سرمایه گذاران خارج از سازمان، دارای مزیت اطلاعاتی هستند) و گزینش نامناسب مربوط به آن، در جهت مخالف عملیات درست بازار اوراق بهادار عمل می کند، زیرا افراد درون سازمانی می توانند در مسیر اطلاعات اثرگذار اخلال ایجاد کنند، این خبرها را منتشر نکنند، یا انتشار آن ها را به تأخیر اندازند و در این میان منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
یادآوری این نکته هم اهمیت دارد که سرمایه گذاران به این واقعیت توجه خواهند کرد که بازار زمینی هموار برای بازی نیست، در نتیجه، یا از بازار خارج می شوند و یا مبلغی راکه حاضرند بابت اوراق بهادار بپردازند، کاهش خواهند داد. اگر تعداد زیادی سرمایه گذار از بازار خارج شوند، بازار به اصطلاح تکیده3 خواهد شد و یا این که ژرفای4 خود را کاهش خواهد داد. مسأله مطرح در مورد بازارهای تکیده این است که سرمایه گذاران احتمالاً نتوانند اوراق بهاداری را که خواستار آن هستند به قیمت بازار بخرند یا بفروشند.
بدیهی است، سیستم های اقتصادی پیشرفته سرمایه داری دارای سازوکارهای گوناگون هستند تا بتوانند فعالیت های درست بازارهای اوراق بهادار را تقویت نمایند. یکی از راهکارها این است که در بازار جریمه5 قائل شوند یعنی قوانینی وضع و اعمال شود که شرکت ها مجبور شوند در مورد رویدادهای مهم، اخبار خوب و بد را سریع افشا نمایند.
راه دیگر این است که، فعالیت های طبیعی یک بازار می تواند برای افشای اطلاعات محرمانه، حتی در صورت نبود قوانینی برای تنبیه خلاف کاران، انگیزه هایی6 در نظر بگیرد. این انگیزه ها به تفصیل در فصل دوم شرح داده خواهد شد.
در این تحقیق فرض می شود که مدیران خوب یا بد بودن اخبار را از طریق ارزیابی ضمنی خود از قیمت واقعی سهام (بر اساس اخبار محرمانه) و مقایسة آن با قیمت بازار تعیین می کنند. یعنی اگر قیمت مد نظر مدیر کمتر (بیشتر) از قیمت بازار باشد، اخبار موجود از نظر مدیر، بد (خوب) تلقی شده و به منظور حداکثرسازی قیمت سهام، این اخبار حفظ (افشا) می شوند. اگر قیمت بازار سهام تغییر کند، ممکن است به تبع آن، برداشت مدیر از خوب یا بد بودن اخبار تغییر کرده و در واکنش به این تغییر قیمت، تصمیمات افشا یا عدم افشای خود را تعدیل نماید. این موضوع، استراتژی آستانة افشا7 نامیده می شود که در آن ارزش آستانه، قیمت بازار سهام است. این استراتژی، در فصل دوم به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
در این پژوهش، برای بررسی تأثیر قیمت سهام بر تصمیمات افشای مدیران، ابتدا باید یک شوک (تغییر) در قیمت سهام ایجاد شود تا مدیر به افشای اختیاری تحریک شود. برای ایجاد شوک در قیمت بازار سهام، یک رویداد عمومی مانند انتشار اطلاعیه سود و زیان لازم است، که محققینی مانند بال و براون8 (1968(، کرنل و لندزمن9 (1989(، دانلی10 (2002)، اثر آن بر قیمت سهام را تأیید نموده اند. این مطالعه، بر اطلاعیه سود و زیان تمرکز دارد اما هر رویداد دیگری غیر از اطلاعیه سود و زیان نیز که موجب ایجاد شوک در قیمت سهام شود، می تواند به کار رود. همچنین لازم به ذکر است که در جمع آوری داده ها و تجزیه وتحلیل ها، اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم (EPS11) به عنوان مصداقی از افشای اختیاری در نظر گرفته شده است. اما باید توجه داشت که در ایران طبق دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال 1386، یکی از موارد الزام شده، انتشار اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم می باشد (جدول2-1). اما، مدیران در زمان بندی انتشار پیش بینی دارای اختیار هستند. لذا، برای تحقق مصداق افشای اختیاری بودن پیش بینی سود هر سهم، معیار فاصله زمانی حداکثر 7 روز، بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان (زمان تغییر قیمت) و پیش بینی سود هر سهم (واکنش مدیر به تغییر قیمت)، لحاظ می شود. با اين حال، برخي از پژوهشها حاكي از آن است كه حتي با وجود اجباري بودن افشا در برخي از كشورهاي در حال توسعه، شركتها اطلاعات را به صورت كامل افشا نميكنند، از آن جمله ميتوان به تحقيق اخترالدين12 (2005) در بنگلادش اشاره كرد.
با توجه به مطالب بالا می توان سوال اول تحقیق را به صورت زیر تعریف کرد:
1- آیا تغییرات قیمت سهام بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان، مدیران را به افشای اطلاعات مرتبط با ارزش شرکت، تحریک می کند؟
همچنین، امکان دارد هنگامی که قیمت سهام در اثر انتشار اطلاعیۀ سود و زیان، کاهش می یابد، اخبار بدِ افشا نشده، با توجه به افت قیمت، به اخبار خوب تبدیل شده باشند، یعنی همان اخباری که قبلاً باعث کاهش قیمت سهام می شدند، انتشار آن ها بعد از کاهش قیمت، موجب افزایش قیمت سهام نه تا سطح قبلی، می شود. با این تفاسیر، می توان سوال دوم را به صورت زیر تعریف کرد:
2- آیا اطلاعات افشا شده بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد؟
ممکن است اخبار خوبِ ارائه شده توسط مدیران بعد از اطلاعیه سود و زیان، برای جبران کاهش های قیمت سهام، خوش بینانه باشند، که می توان سوال سوم را به صورت زیر تعریف کرد:
3- آیا خطای پیش بینی موجود در اخبار خوب (پیش بینی های خوش بینانه) با اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد اطلاعیه سود و ریان، مرتبط است ؟

اهمیت موضوع
مهم ترین سود فعالان بازار سرمایه، سود ناشی از افزایش قیمت سهام است كه معمولاً بسیار بیشتر از سود نقدی است. به همین دلیل در انتخاب سهام مناسب معمولاً پرداخت سود نقدی چندان مهم نیست. نكته ی مهم آن است كه وقتی سهام شركتی در بازار بورس معامله می شود، عوامل بسیار زیادی سبب تغییرات قیمت آن می شوند. عامل اصلی، عرضه و تقاضای بازار است كه به دلایل زیادی از جمله عملكرد شركت، مسایل سیاسی و اقتصادی و جو عمومی بازار تغییر می كند. به همین دلیل گرچه شركت ها با عملكرد مناسب خود سبب افزایش قیمت سهام خود می شوند و در بلند مدت همواره شركت های با عملكرد خوب، از سهام بهتری برخوردارند، ولی در نهایت بازار و نیروهای آن سبب افزایش و كاهش قیمت سهم شده و ممكن است قیمت سهام شركتی با وجود عملكرد بسیار مناسب، به دلیل جو بد بازار، افت كند.
از این رو وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می باشد. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. اطلاعات هرچه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند موجب اتخاذ تصمیمات صحیح تری در زمینۀ تخصیص بهینه منابع شود، که در نهایت منجر به رسیدن به کارایی تخصیصی می شود که هدف نهایی بازار سرمایه است. از این رو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند.
همچنین، قیمت سهام شرکت، منعکس کنندۀ برآورد بازار از ارقام عایدی مورد انتظار شرکت در طول زمان است و هرچه قیمت سهام بالاتر باشد، از دیدگاه سهامداران و دیگر استفاده کنندگان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع of، and، ، 34, Next Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، اخبار خوب، افشای اختیاری، اندازه شرکت