دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها

دانلود پایان نامه ارشد

ساختاری که نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان کارایی مناطق دارند، مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل پنجم نیز، به نتیجهگیری، جمعبندی، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهاد‌های تحقیق اختصاص یافته است.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه 2
1-2.مسئله تحقیق 2
1-3. سوالات تحقیق 4
1-4.ضرورت انجام تحقیق 4
1-5.فرضیه های تحقیق 5
1-6.اهداف تحقیق 5
1-7.روش انجام پژوهش 6
8-1.پیشینه تحقیق 6
1-8-1. تحقیقات خارجی با موضوعات شهری 6
1-8-2.تحقیقات داخلی با موضوعات شهری 8
1-9 . متغییرها و شاخصهای تحقیق 10
1-10. مدل مفهومی تحقیق 12
1-11.قلمروی مکانی تحقیق 13
1-12.قلمروی زمانی تحقیق 14
1-13.موانع و مشکلات تحقیق 14
1-14.جمعبندی و نتیجهگیری فصل اول 15
1-15.ساختارکلی پایاننامه 16
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1 مقدمه 18
2-2.تعاریف و اصطلاحات 18
2-2-1.تعریف برنامهریزیشهری 18
2-2-2.تعریف مدیریتشهری 19
2-2-3.تعریف شهرداری 19
2-2-4.وظایف شهرداری 20
2-2-5.مدیریتشهری به مثابه یک نظام(سیستم) 20
2-2-6.مفهوم واحدهای تصمیمگیر(DMU) 20
2-2-7.سنجش عملکرد 21
2-2-7-1.اهداف سنجش عملکرد 21
2-2-7-2.روشهای ارزیابی عملکرد 23
2-1-7-3. مفهوم اثربخشی 24
2-2-7-4.مفهوم بهرهوری 24
2-2-7-5.مفهوم کارایی 25
2-2-7-6.رابطه کارایی، اثربخشی و بهرهوری 25
2-2-7-7.جایگاه کارایی در برنامهریزی شهری 26
2-3.انواع کارایی 27
2-3-1.کارایی فنی 27
2-3-2.کارایی تخصیصی 28
2-3-3.کارایی اقتصادی 28
2-3-4.کارایی ساختاری 28
2-4.روشهای ارزیابی کارایی 28
2-4-1.روشهای پارامتریک 29
2-4-2.روشهای ناپارامتریک 29
2-5.مدل تحلیل پوششی دادهها 29
2-5-1.تاریخچه تحلیل پوششی دادهها 29
2-5-2-1.تعریف ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی دادهها 30
2-5-2-1-1.تعریف ورودی 30
2-5-2-1-2.تعریف خروجی 30
2-6.مدلهای استاندارد تحلیل پوششی دادهها 31
2-6-1.مدل بازگشت به مقیاس ثابت(CRS) 31
2-6-2.مدل بازگشت به مقیاس متغییر(VRS) 32
2-6-3.مدل بازگشت به مقیاس افزایشی(IRS) 33
2-6-4.مدل بازگشت به مقیاس کاهشی(DRS) 33
2-6-5.مدل ترکیبی 34
2-7.دیدگاههای ورودی- محور و خروجی- محور 34
2-8.مدل رتبهبندی اندرسون- پترسون(کارایی برتر) 34
2-9.مدل رتبهبندی باردهان (ناکارایی برتر) 34
2-10.مزایا و معایب تحلیل پوششی دادهها( DEA) 35
2-10-1.مزایای تحلیل پوششی دادهها(DEA) 35
2-10-2.معایب تحلیل پوششی دادهها(DEA) 35
2-11. روش نصب و کار با نرمافزار DEAFRONTIER 35
2-13.جمعبندی و نتیجهگیری فصل دوم 49
3-1.مقدمه 51
فصل سوم:شناخت منطقه مورد مطالعه
3-1.منطقه مورد مطالعه 51
3-2.معرفی شهر مشهد 51
3-3.موقعیت جغرافیایی شهر مشهد 52
3-4.تاریخچه مناطق شهرداری مشهد 53
3-4-1.منطقه یک 55
3-4-2.منطقه دو 55
3-4-3.منطقه سه 56
3-4-4.منطقه چهار 57
3-4-5.منطقه پنج 58
3-6.منطقه شش 58
3-4-7.منطقه هفت 59
3-4-8.منطقه هشت 60
3-4-9.منطقه نه 61
3-4-10.منطقه ده 62
3-4-11.منطقه یازده 63
3-4-12.منطقه دوازده 64
3-4-13.منطقه ثامن 65
3-5. مشخصات و اطلاعات کلی مناطق 66
3-5-1. متغییرهای مورد استفاده در ارزیابی کارایی مناطق 67
3-5-1-1.متغییرهای بخش جمع آوری زباله 67
3-5-1-2.متغییرهای بخش شهرسازی 70
3-5-1-3.متغییرهای بخش فضای سبز 73
3-5-1-4.متغییرهای بخش فنی – عمران 76
3-5-1-5.متغییرهای بخش اداری – مالی 79
3-5-2. متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر مقادیر کارایی 82
3-6.جمعبندی و نتیجهگیری فصل سوم 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4- 1.مقدمه 85
4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1389 85
4-1-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله 85
4-1-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 86
4-1-3. کارایی بخش شهرسازی 87
4-1-4. کارایی بخش اداری _ مالی 88
4-1-5. کارایی بخش فنی و عمران 89
4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1390 90
4-2-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله 90
4-2-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 91
4-2-3. کارایی بخش شهرسازی 92
4-2-4. کارایی بخش اداری _ مالی 93
4-2-5. کارایی بخش فنی و عمران 94
4-3. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1391 95
4-3-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله 95
4-3-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 96
4-3-3. کارایی بخش شهرسازی 97
4-3-4. کارایی بخش اداری _ مالی 98
4-3-5. کارایی بخش فنی و عمران 99
4- 4. کارایی 3 ساله بخش‌های منتخب شهرداری مشهددر بازه زمانی 91-89 100
4-4-1.کارایی بخش جمع‌آوری زباله 100
44–1-1.رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی وناکارایی بخش جمع آوری زباله 102
4-4-1-2.جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش جمع آوری زباله 103
4-4-1-3. تعیین مناطق الگو 103
4-4-1-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش جمع آوری زباله 104
44–2. کارایی بخش شهرسازی 105
4-4-2-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش شهرسازی 106
4-4-2-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش شهرسازی 107
4-4-2-3. تعیین مناطق الگو 107
4-4-2-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش شهرسازی 108
4-4-3. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 109
4-4-3-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فضای سبز 111
4-4-3-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فضای سبز 112
4-4-3-3. تعیین مناطق الگو 112
4-4-3-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فضای سبز 112
4-4-4.کارایی بخش اداری- مالی 114
4-4-4-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش اداری – مالی 116
4-4-4-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش اداری- مالی 117
4-4-4-3. تعیین مناطق الگو 117
4-4-4-3. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش اداری- مالی 118
4-4-5. کارایی بخش فنی و عمران 120
4-4-5-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فنی عمران 122
4-4-5-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فنی- عمران 123
4-4-5-3. تعیین مناطق الگو 123
4-4-5-3. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فنی- عمران 124
4-5. بررسی رابطه برخی متغیرهای ساختاری با میزان کارایی مناطق شهرداری 125
4-6.جمع بندی و نتیجهگیری فصل چهارم 130
فصل پنجم: خلاصه تحقیق،آزمون فرضیات، نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
5- 1.مقدمه 132
5-2. خلاصه تحقیق 132
5-3. آزمون فرضیه های تحقیق 136
5-4. پیشنهادات کاربردی 136
5-5. جمعبندی و نتیجهگیری فصل پنجم 137
منابع و مآخذ: 139

فهرست جداول
جدول 1-1- مدل اولیه سنجش میزان کارایی مناطق شهر مشهد 11
جدول 1-2- متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر مقادیر کارایی مناطق شهر مشهد 12
جدول 1-3- ساختار کلی پایان نامه 16
جدول 3-1- تاریخچه شکلگیری مناطق شهر مشهد 53
جدول 3-2- تعداد نواحی و جمعیت مناطق شهر مشهد 53
جدول 3-3- متغییرهای بخش جمعآوری زباله1389 67
جدول 3-4- متغییرهای بخش جمعآوری زباله1390 68
جدول 3-5- متغییرهای بخش جمعآوری زباله1391 69
جدول 3-6- متغییرهای بخش شهرسازی 1389 70
جدول 3-7- متغییرهای بخش شهرسازی 1390 71
جدول 3-8- متغییرهای بخش شهرسازی 1391 72
جدول 3-9- متغییرهای بخش فضای سبز1389 73
جدول 3-10- متغییرهای بخش فضای سبز1390 74
جدول 3-11- متغییرهای بخش فضای سبز1391 75
جدول 3-12- متغییرهای بخش فنی _ عمران1389 76
جدول 3-13- متغییرهای بخش فنی _ عمران1390 77
جدول 3-14- متغییرهای بخش فنی _ عمران1391 78
جدول 3-15- متغییرهای بخش اداری _ مالی1389 79
جدول 3-16- متغییرهای بخش اداری _ مالی1390 80
جدول 3-17- متغییرهای بخش اداری _ مالی1391 81
جدول 3-18- متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر کارایی 82
جدول 4-1- بررسی کارایی بخش جمع آوری زباله مناطق شهرداری مشهد در سال 1389 86
جدول 4-2- بررسی کارایی بخش فضای سبز و پارک های مناطق شهرداری مشهد در سال1389 87
جدول 4-3- بررسی کارایی بخش شهرسازی مناطق شهرداری مشهد در سال 1389 88
جدول 4-4- بررسی کارایی بخش اداری مناطق شهرداری مشهد در سال 1389 89
جدول 4-5- بررسی کارایی بخش فنی عمران مناطق شهرداری مشهد در سال 1389 90
جدول 4-6- بررسی کارایی بخش جمع‌آوری زباله مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 91
جدول 4-7- بررسی کارایی بخش فضای سبز و پارکهای مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 92
جدول 4-8- بررسی کارایی بخش شهرسازی مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 93
جدول 4-9- بررسی کارایی بخش اداری مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 94
جدول 4-10- بررسی کارایی بخش فنی و عمران مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 95
جدول 4-11- بررسی کارایی بخش جمع‌آوری زباله مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 96
جدول 4-12- بررسی کارایی بخش فضای سبز و پارکهای مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 97
جدول 4-13- بررسی کارایی بخش شهرسازی مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 98
جدول 4-14، بررسی کارایی بخش اداری – مالی مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 100
جدول 4-15- بررسی کارایی بخش فنی و عمران مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 100
جدول 4-16- بررسی کارایی 3 ساله بخش جمع‌آوری زباله مناطق شهرداری مشهد دربازه زمانی91-89 101
جدول 4-17- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 103
جدول 4-18- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش جمع آوری زباله با روش CRS 104
جدول 4-19- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش جمع آوری زباله با روش VRS 104
جدول 4-20- بررسی کارایی 3 ساله بخش شهرسازی مناطق شهرداری مشهد در بازه زمانی91-89 105
جدول 4-21- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 107
جدول 4-22- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش شهرسازی با روش CRS 108
جدول 4-23- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش شهرسازی با روش VRS 109
جدول 4-24، بررسی کارایی 3 ساله بخش فضای سبز و پارک های مناطق شهرداری مشهد دربازه زمانی91-89 110
جدول 4-25- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 112
جدول 4-26- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش فضای سبز با روش CRS 113
جدول 4-27- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش فضای سبز با روش VRS 114
جدول 4-28- بررسی کارایی 3 ساله بخش اداری مناطق شهرداری مشهد دربازه زمانی91-89 115
جدول 4-29- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 117
جدول 4-30- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش اداری – مالی با روش CRS 118
جدول 4-31- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش اداری- مالی با روش VRS 119
جدول 4-32- بررسی کارایی 3 ساله بخش فنی – عمران مناطق شهرداری مشهد دربازه زمانی91-89 121
جدول 4-33- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 123
جدول 4-34- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش فنی- عمران با روش CRS 124
جدول 4-35- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش فنی- عمران با روش VRS 125
جدول 4-36- رابطه همبستگی میان کارایی مناطق با سایر شاخصها 127
جدول 4- 37- خلاصه مدل رگرسیون 128
جدول 4- 38- ضرایب و مقادیر مدل رگرسیونی 129
جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد 135

فهرست شکلها
شکل1-1، مدل مفهومی تحقیق 13
شکل2-1، ساختار مدل تحلیل پوششی دادهها 21
شکل2-2، جایگاه تحلیل کارایی در برنامهریزی شهری 27
شکل2-3، مدل بازگشت به مقیاس ثابت(CRS) 32
شکل2-4، مدل بازگشت به مقیاس ثابت(VRS) 33
شکل3-1، روند شهرنشینی درایران 52
شکل3-2، موقعیت فضایی مناطق شهرداری مشهد 54
شکل3-3، محدودهی منطقهی یک شهرداری مشهد 55
شکل3-4، محدودهی منطقهی دو شهرداری مشهد 56
شکل3-5، محدودهی منطقهی سه شهرداری مشهد 57
شکل3-6، محدودهی منطقهی چهار شهرداری مشهد 57
شکل3-7، محدودهی منطقهی پنج شهرداری

پایان نامه
Previous Entries مناطق شهرداری، فضاهای عمومی، خدمات شهری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، توسعه پاید، توسعه پایدار