پایان نامه درمورد امام رضا ع، انقلاب نسبت، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

رات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگي:
تاريخ وامضاء:

تقدير از:
پدر و مادرم که تمام عمرناچيزم را مديون وجود آنها و رنج و زحمتي که از طفوليت تاکنون بر دوش کشيدند و نيز از همسر ارجمند سرکار خانم (م . اشرفي) و فرزندان عزيزم ابوالفضل و علي که به مدد و نام آنها قدم در اين راه نهاده و با تشويقها و حمايتهاي بي دريغ همسرم بوده که امروز موفق به کسب اين رتبه گرديده ام لذا اين تحفه ناقابل مرهون زحمات آنهاست و فقط نام من برآن نقش بر بسته است .
بر خود لازم مي بينم که از زحمات چند تن ديگر که در نوشتن اين پايان نامه مرا ياري نمودند قدرداني کرده اولاً ازاستاد راهنماي خودم جناب حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد رضا عبدلي و ثانياً استاد دوران تحصيلم جناب آقاي دکترمهدي ذوالفقاري که آنچه دارم مرهون علم و فضل و کمال او بوده و هست، ثالثاً از برادر ارجمندم جناب آقاي دکتر احمد اشرفي که مرا در زمينه هاي مختلف و جمع آوري مطالب راهنمائي و ارشاد کردند و رابعاً از سرکار خانم حاجئي که در تکميل و ويرايش و تحقيق اين پروژه مرا ياري نمودند قدر داني داشته باشم.

تقديم به
همسراني از ديار آسمانها از تبار ستارگاني فروزان که در دامان پر مهر و محبّت خود دوازده ستاره فروزان که همچون شهاب آسماني شب تار را بر زمينيان خفته روشن ساختند. آري در دامان چنين اختران تابناکي، در سايه زهد و عفت و ايمان چنين فرزنداني پرورش يافته و به خواست و مشيت الهي هدايت و باغباني زمينيان را بر عهده گيرند و زمين را از وجود علفهاي هرزه، پاک سازي کرده و مردم را به سوي فطرت حق جوي خود گسيل دهند.
به اميد روزي که دوازدهمين اختر بتابد و آرزوي ستمديدگان را فراهم آورد. ما هر روز وشب منتظرش هستيم تا آرزويمان را با ديدن روي ماهش و نداي انا المهدي اش به منزله وجود فراهم ببينيم.

فهرست
چکيده 1
مقدمه 2
1- بيان مسئله: 2
سوال اصلي 2
سوالات فرعي 2
فرضيه اصلي: 2
فرضيه هاي فرعي: 3
3- اهداف تحقيق 3
فرضيه هاي تحقيق 3
4- سابقه و پيشينه تحقيق 4
5-ضرورت تحقيق 4
6- روش تحقيق 4
سازماندهي تحقيق : 5
بخش اول 7
کليــــات 7
فصل اول 7
گفتار اول: واژه شناسي(کفر، شرک، اسلام، ايمان) 8
کفر در لغت 8
کفر در اصطلاح 9
مشرکان 10
گفتار دوم: تعريف لغوي اسلام 11
مفهوم اصطلاحي ايمان از ديد صاحبنظران 12
تفاوت اهل کتاب با مشرکين: 13
گفتار سوم: تعريف لغوي و اصطلاحي ازدواج 14
گفتارچهارم :اقسام ازدواج در فقه شيعه 16
تفاوت بين ازدواج دائم و موقت : 16
گفتار پنجم :اقسام ازدواج در فقه عامه وحقوق کشورهاي سني مذهب 18
تعريف نکاح مسيارويوميه 18
آشنايي بيشتر با صورت هاي نکاح مسيار و يوميه 20
نکاح ليليات و نهاريات : 21
جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسيار و متعه) 21
جهات مشترک 21
جهات افتراق 22
جهات افتراق نکاح دائم و نکاح مسيار با ازدواج موقت 23
ارث در ازدواج موقت 25
نظريه ي علماي عامه 29
اقوال قائلين به جواز و يا اباحه ي با کراهت و ادله ي آنها 29
حاصل کلام موافقين: 30
قائلين به صحت اشتراط ميگويند: 31
نظر مخالفين و ادله ي آنان 31
مخالفت با مقتضي عقد نکاح: 32
عدم تحقق اهداف شرع : 32
ظلم به زن و اهانت به شخصيت وي : 33
نظريه متوقفان: 33
نظريه حضرت آيت الله مکارم شيرازي: 34
فصل دوم 37
پيشينه بحث ازدواج با غير هم کيش 38
گفتار اول :ازدواج با غير هم کيش در آيين يهود 41
گفتار دوم :ازدواج با غير هم کيش در مسيحيّت 43
گفتارسوم: ازدواج با غير هم کيش در دين زرتشت 45
گفتار چهارم: پيشينه تاريخي ازدواج در مذهب صابئين 45
گفتار پنجم: پيشينه تاريخي ازدواج در جاهليت 48
ازدواج صداق: 50
متعه: 50
ازدواج اماء: 50
ازدواج شغار : 51
ازدواج رهط: 51
ازدواج با اختين: 51
ازدواج مخادنه: 51
ازدواج استبضاع: 51
ازدواج تعويضي: 52
بخش دوم 53
ازدواج با غير مسلمان 53
فصل اول 53
طهارت يا نجاست اهل كتاب و تأثير آن در ازدواج با آنان 54
گفتار اول: دلائل قائلين به نجاست کفار 54
بند اول: آيه شريفه سوره توبه 54
استدلال بر نجاست اهل كتاب 55
محورهاي اختلاف استنباط 56
دلايل عدم شمول 59
بند دوم : آيه سوره انعام ونظر فقيهان شيعه درباره دلالت آيه 64
شواهد عدم دلالت آيه برنجاست كفار 67
بند سوم: اجماع 68
اهميت اجماع در اين موضوع 68
نقد دليل اجماع 70
عدم فتواي صريح قدما به نجاست ذاتي بدن اهل كتاب 73
عدم كاشفيت قطعي فتاواي فقهاي متقدم و اجماع آن ها از رأي معصوم عليه الاسلام، 74
مدركي بودن اجماع 75
بند چهارم: روايات 76
گفتار دوم: دلايل طهارت اهل كتاب 84
بند اول: آيات قرآن ( سوره مائده ) 84
دلايل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها 86
لزوم تخصيص عموم آيه با ادله نجاست اهل كتاب 90
دلايل عموميت معناي طعام 91
بند دوم: روايات دلالت كننده بر طهارت اهل كتاب 92
طهارت اهل كتاب در روايات 92
بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت 97
گفتار سوم : ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه اسلام 101
بند اول: ادله اين نظريه 102
بند دوم : مفهوم شناسي واژگان آيه 103
بند سوم : بررسي و نقد دليل 104
گفتار چهارم : آيا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار مي گيرند؟ 105
بند اول : بررسي استدلال به مفهوم آيه 106
بند دوم : تفسير(1) 107
بند سوم : نقد و بررسي: 111
گفتارپنجم : دسته دوم: 114
دلايل قائلين به اين نظريه از آيات قرآن 114
بند اول : مفهوم شناسي واژگان آيه 115
بند دوم : نقد و بررسي روايات در باب نسخ آيه 116
بند سوم : ديدگاه فقهاء (اهل سنت و شيعه) درباره آيات ازدواج با غيرمسلمان 117
گفتار ششم : دسته سوم: 130
گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم: 131
فصل دوم 132
ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه روايات 133
روايت حفص بن غياث از امام صادق عليه السلام، 138
روايت زراره از امام باقر عليه السلام، 148
روايت اسماعيل بن سعد الأشعري 149
روايت ابن سنان از امام رضا عليه السلام، 150
روايت حسن تفليسي 150
نتيجه بحث از روايات 151
راه حل صاحب حدائق 152
راه حل تعارض بر پايه انقلاب نسبت 153
استدلال به عمومات نکاح 154
فصل سوم 156
ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان 157
دلائل حرمت: 157
اجماع 157
نفي سبيل 157
فصل چهارم 159
ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير كتابي 160
الف:از نظر علماي اهل سنت 160
ب:از نظر علماي شيعه 160
ادله حرمت اين نوع ازدواج 161
فصل پنجم 163
ازدواج با غير مسلمان از نظر حقوقي 163
گفتار اول: ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه قوانين حقوقي ايران 164
مفهوم بيگانه و غير مسلماني در قانون مدني و قوانين شرعي 164
ازدواج با بيگانگان و غير مسلمانان در قانون ايران 165
مرجع صدور جواز ازدواج با غير مسلمانان و بيگانگان 167
گفتار دوم :ازدواج با غير مسلمانان در قوانين مدني ديگر كشورهاي اسلامي 169
نتيجه 171
فهرست منابع 173
منابع کتابخانه اينترنتي 180

چکيده
در جهان امروز که دنياي ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش است ، ارتباط با کافران از مسايل اجتناب ناپذير است و بر دانشمندان علوم اسلامي لازم است که ابعاد اين موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش هاي نو پيداي آن پاسخ دهند.
يکي از مهمترين مسايل مربوط به اين موضوع ازدواج با غير مسلمانان است که از مسائل ريشه دار در فقه اسلامي است و در دوره تدوين فقه و عصر استنباط نيز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شيعه و سنّي بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش ارتباط بين ملّت ها و اقامت مسلمانان در کشورهاي غير اسلامي و برخي مهاجرت هاي اجباري اقوام مختلف از منطقه اي به منطقه اي ديگر در جهان و اختلاط گسترده مسلمانان با پيروان ساير اديان موجب شده است که مسئله ازدواج با غير هم کيش براي مسلمانان به مسئله اي مطرح و مورد ابتلا تبديل شود که لازم است پژوهشي جامع درباره آن صورت گيرد و با توجه به ديدگاه مذاهب اسلامي و جمع بندي ميان آيات و روايات و بررسي و بحث نظريه ها، ديدگاه اسلام در اين باره روشن شود که به يکي از مسائل مهم مورد ابتلاي جامعه نسبت به جواز يا عدم جواز آن پرداخته ايم .لذا در اين رساله بر آنيم که اين موضوع را از ديدگاه مذاهب اسلامي نقد و بررسي کنيم.
کليد واژه ها : ازدواج ، مسلمان ، غير مسلمان ، اسلام ، فقه

مقدمه

1- بيان مسئله:
*از آنجا که ارتباطات انساني در جهان کنوني موجب اختلاط نژادي و نزديکي فرهنگها به يگديگر گرديده ، جوامع مسلمان نيز از موضوع مستثني نبوده و ازدواج فرد مسلمان با غير مسلمان به کرات صورت پذيرفته و در آينده نيز تکرار خواهد شد. لذا ضروري است ابعاد فقهي اين موضوع در منابع فقهي اسلام مورد کاوش و تحقيق قرار گرفته تا راه حل مناسبي براي اين موضوع ارائه و تدوين گردد و اين پژوهش در پي انجام اين مهم بوده و سوالات زير دراين خصوص مطرح و مورد بررسي قرار ميگيرد.
سوال اصلي
*ازدواج فرد مسلمان با غير مسلمان در فقه اسلامي چگونه است؟
سوالات فرعي
1- پيشينه ازدواج در اديان الهي همچون مسيحيت ، يهوديت و ……. چگونه بوده است؟
2- ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه فقه اماميه و عامه چگونه است ؟
3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه است؟
4- ازدواج زن مسلمان با مردغيراهل کتاب چگونه است؟
2- فرضيات:
فرضيه اصلي:
هرچند در منابع فقهي اماميه و اهل سنت نظرات مختلفي در اين باره وجود دارد ولي به نظر ميرسد که ازدواج با غير مسلمان تحت شرائطي جايز باشد.
فرضيه هاي فرعي:
1- با بررسي ازدواج در اديان الهي گذشته ، هرچند اين اديان اکثر اصول آن تحريف شده است ولي به نظر ميرسد نظام خانواده بر اساس قوانين موجود در آن دين ها صورت گرفته و دستوراتي درباره اباحي گري در اين زمينه داده نشده است . لذا اين اديان نيز به طهارت در ميلاد معتقدند.
2- چنين به نظر ميرسد که در فقه اسلام از اهل تسنن و شيعه ، ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان تحت شرائطي قابل اجراست ولي عکس آن صادق نيست.
3- چنين به نظر ميرسد که فقه اسلام در تمام مذاهب گوناگون آن ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب را جايز نميداند.
4- چنين به نظر ميرسد که ازدواج زن مسلمان با غير اهل کتاب به هيچ جايز شمرده نشده است.

3- اهداف تحقيق
* تبيين ديدگاه فقه اسلامي ( اعم از اهل سنّت و اهل تشيّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غير مسلمان.
* تبيين ديدگاه قرآن و روايات در خصوص ازدواج با غير مسلمان.
* بيان و تشريح قوانين مدني ايران در موارد ازدواج با غير مسلمانان.
فرضيه هاي تحقيق
* ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب صحيح است.
* ازدواج مرد مسلمان با زنان غير مسلمان و غير اهل کتاب صحيح نمي باشد.
* ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان اعم از کتابي و غير کتابي صحيح نمي باشد.
4- سابقه و پيشينه تحقيق
اين موضوع در قرآن و روايات مورد بحث واقع شده است و در كتب فقهي شيعه و اهل سنّت نيز بحث شده است، بطوري كه در ميان قُدما نيز اين بحث مطرح بوده است در كتاب هاي متقدّمين از جمله در فِقهُ الرّضا كه منسوب به امام رضا عليه السلام، است و همچنين در كتاب المقنعه از شيخ مفيد و كتاب الانتصار از سيد مرتضي و كتاب المبسوط از شيخ طوسي بحث ازدواج با غير مسلمانان مطرح شده است همچنين در ميان متأخّرين شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناظره و فهد حلي در المهذب البارع في شرح المختصر النافع اين بحث را مطرح كرده اند.
در ميان اهل سنّت نيز اين بحث از قديم مطرح بوده است بطور مثال در امام شافعي در كتاب الام و ابن قدامه حنبلي در المغني و مالك بن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی موزه ملی ایران، موزه ملی، هنر اسلامی Next Entries پایان نامه درمورد وزارت خارجه، زنان مسلمان