پایان نامه با کلید واژگان استان گلستان، ساختار اجتماعی، انسان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگر:
آمنه خلیقی

اسفند ماه 1391

اظهارنامه دانشجو:

موضوع پايان نامه : بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن( مورد مطالعه: پس از پیروزی انقلاب در دو طایفه یموت و گوگلان در استان گلستان)
استاد راهنما:دكتر بهار مختاریان
اينجانب آمنه خلیقی دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته هنر اسلامي دانشكده هنر و اديان دانشگاه هنر اصفهان به شماره دانشجويي8911502108 گواهي مي نمايم كه تحقيقات ارائه شده در اين پايان نامه توسط شخص اينجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تائيد می‌باشد و در موارد استفاده از كار ديگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. به علاوه گواهي می‌نمایم كه مطالب مندرج در پايان نامه تاكنون براي دريافت هيچ نوع مدرك يا امتيازي توسط اينجانب يا فرد ديگري ارائه نشده است و در تدوين متن پايان نامه چارچوب دانشگاه هنر اصفهان را به طور كامل رعايت کرده‌ام.

امضاء دانشجو:
تاريخ:

کليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوري هاي ناشي از
تحقيق،همچنين چاپ و تکثير، نسخه برداري، ترجمه و اقتباس از اين
پايان‌نامه کارشناسي ارشد، براي دانشگاه هنر اصفهان محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

دانشگاه هنر اصفهان
دانشکده هنر و اديان
گروه هنر اسلامي

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته هنر اسلامي خانم آمنه خلیقی
با عنوان:
بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن( مورد مطالعه: پس از پیروزی انقلاب در دو طایفه یموت و گوگلان در استان گلستان)

ارایه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم برای درجهی کارشناسی ارشد که در تاريخ…………………… توسط هيأت داوران زير بررسي و با نمره…………………….درجه ……….… به تصويب نهايي رسيد

1- استاد راهنماياول پايان نامه آقاي دکتر ………… با مرتبه علمي ………… امضا
2- استاد راهنمايدوم پايان نامه آقاي دکتر ………… با مرتبه علمي ………… امضا
3- استاد مشاور اول پايان نامه آقاي دکتر ……… با مرتبه علمي ………… امضا
4- استاد مشاور دوم پايان نامه آقاي دکتر ………… با مرتبه علمي ………… امضا
5- استاد داور داخل گروه آقاي دکتر ………… با مرتبه علمي ………… امضا
6- استاد داور خارج از گروهآقاي کتر ………… با مرتبه علمي ………… امضا

مهر و امضاي مدير گروه

با سپاس از خداوند منان که توفیق تدوین و نگارش این مجموعه را برایم میسر نمود، بر خود واجب می دانم:
از استاد راهنمای عزیزم سرکار خانم دکتر بهار مختاریان، استادی که وجودش، تذکار عشق به میهن و محبت خالصانه اش، در امر آموزش و تحقیق، بی بدیل و مانا است، صمیمانه تشکر کنم. همچنین برای استادان مشاور محترم، جناب آقایان دکتر خدامی و دکتر رحمانی، آرزوی موفقیت را دارم.
از خانواده محترم و مهربان جناب آقای مهندس بابا احمدی، که در طی دوران تحصیل، مرا چون عضوی از خانواده خود، پذیرا بودند، متواضعانه تشکر و قدردانی می نمایم.
از فرماندار گنبد و اداره میراث فرهنگی، فرماندار آق قلا جناب آقای مهندس کر، آخوند چرکزی و خانواده محترم ، خانم ها پوری، مریم آق آتابای، عادلی، خانجانی، سعادت نژاد ، آقایان مهندس تاج محمد ومهندس آنا محمد حسن قاسمی و خانواده محترمشان، آقای مهندس ابطحی و کارشناسان جهاد سازندگی استان مراتب قدردانی خود را مبذول می دارم.

با سپاس صادقانه مجموعه این تلاش را تقدیم می نمایم به:
پدر و مادران بزرگوارم، زهرا و محجوبه(خاله عزیزم)،
آنانکه تجسم مفاهیمی چون عشق و ایثار در سراسر زندگی ام هستند.
و مادربزرگ نازنینم، که وجودش، همواره موجب نزول خیرات وبرکات در زندگیمان است.

چکیده:
فرش با حیات مادی و معنوی ترکمن مأنوس است و معرف هویت و عامل وحدت طوایف مختلف بشمار می آید. نقوش در فرش اصیل ترکمن، دارای ساختاری مشخص و منسجم بوده و تا دهه های اخیر مادر ترکمن خود را ملزم به رعایت آن می دانست.آگاهی از همخوانی پدیده های اقتصادی و طبیعت زیستی، با نقوش سبک جدید، مسأله اساسی این تحقیق بوده است. هدف کلی تحقیق، شناخت دگرگونی نقوش فرش ترکمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه آن، بین دو طایفه گوگلان و یموت در استان گلستان است. فرضیه اصلی این تحقیق، بیانگر آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشر آگاهی و گسترش ارتباطات در دگرگونی نقش مایه های سنتی فرش دستباف ترکمن مؤثر بوده است.
این تحقیق با روش انسان شناسی هنر و با عنایت به شیوه های مختلف زیست اجتماعی، طی دو دوره قبل و بعد از انقلاب، بدنبال آن است که کارکرد دست بافته های ترکمن را در زندگی اجتماعی- اقتصادی نمایان سازد. روش کار، بر اساس گردآوری اطلاعات بر پایه مطالعات کتابخانه ای، شرکت در همایش، مصاحبه مستقیم با سؤالات باز( بافندگان و کارشناسان)، مشاهده، استفاده از ابزارهای مردم نگارانه دیداری و شنیداری است. مهمترین دستاوردهای تحقیق عبارتند از:
– پیش از انقلاب، دستبافته های ترکمن از نظر کارکرد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از انسجام و پیوستگی عقلایی برخوردار و در اقتصاد خانوار و رفاه زیستی- روانی بافندگان، نقش مثبت و در تداوم وحدت قوم ترکمن مؤثر بوده است.
– پس از پیروزی انقلاب، جنگ، بحران های سیاسی- اقتصادی داخلی و خارجی، افزایش سطح سواد در مقاطع مختلف تحصیلی( دختران و پسران) و …زمینه را برای تحول نقش مایه ها مهیا نمود که به سبب عدم مطالعات بنیادین فرهنگی و انسان شناسانه، نتایج مطلوب حاصل نگردید.

کلید واژه:
نقش مایه – فرش ترکمن – سبک سنتی – سبک جدید – گول

فصل اول: کلیات
مقدمه……………………………………………………………………………….1
1- 1 بیان مسئله…………………………………………………………………………….1
1-2 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………….2
1-3 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………3
1-4 چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………..3
1-5 روش پژوهش ……………………………………………………………………….3
1-6 قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………..3
1-7 قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………4
1-8 ابزارهای گردآوری داده ها…………………………………………………………..4
1-9 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………..4

فصل دوم: تاریخ و ساختار اجتماعی ترکمن
مقدمه……………………………………………………………………………..6
2-1 واژه شناسی کلمه ترکمن…………………………………………………………….6
2-2 تاریخ …………………………………………………………………………….7
2-2-1 آسیای میانه…………………………………………………………………………7
2-2-2 تاریخ ترکمنان……………………………………………………………………..9
2-2-3 هخامنشیان………………………………………………………………………..01
2-2-4 دین ترکمنان………………………………………………………………………..12
2-2-5 مغولان……………………………………………………………………………..12
2-2-6 دوران اواخر قاجار و پهلوی 15
2-2-6-1 ورود روس ها به آسیای مرکزی در قرن 19 15
2-2-6-2 دوران پهلوی 15
2-3 جغرافیا 16
2-3-1 موقعیت جغرافیایی 17
2-3-2 جمعیت 17
2-3-3 اصالت ترکمن 18
2-3-3-1 زبان 18
2-3-3-2 اسب(اسب های آسمانی) 19
2-3-3-3 موسیقی 19
2-3-3-4 فرش 20
2-4 ساختار اجتماعی تراکمه 20
2-4-1 هرم قدرت 21
2-4-2 طوایف یموت 21
2-4-3 تقسیمات عشیرتی یموت 22
2-4-4 طوایف گوگلان 23
2-4-5 تقسیمات عشیرتی گوگلان 23
2-5 عوامل مهم در تبیین ساختار اجتماعی طوایف ترکمن 24
2-5-1 خانواده 24
2-5-2 مردان 24
2-5-3 زنان 24
2-5-4 تأثیر جغرافیا بر فرهنگ 25
2-5-5 اعتقادات مذهبی و باورها 26
2-5-6 اقتصاد 27
2-5-7 کشاورزی 29
پی نوشت………………………………………………………………………..31
فصل سوم: روش / ساختار فرش ترکمن
مقدمه…………………………………………………………………………….35
3-1 هنر 53
3-2 زیبایی 36
3-3 بررسی جایگاه جوامع ترکمن بر اساس مطالعات انسان شناسی 36
3-4 تفاوت های عمده در فرم های هنری بین جوامع کوچک و پیچیده 38
3-5 بررسی نقش هنر بر فرد و جامعه 38
3-5-1 کارکردهای هنر 40
3-5-1-1 لذت حسی برای فرد 40
3-5-1-2 یگانگی فرهنگی 40
3-5-1-3 هنر و ثبت تاریخ فرهنگی 40
3-5-1-4 نقش هنر در تداوم جامعه 41
3-5-1-5 کنترل اجتماعی 41
3-5-1-6 حفظ یا به چالش کشیدن وضع موجود 42
3-6 ساختار فرش ترکمن 44
3-6-1 ابزار آلات قالیبافی ترکمن 45
3-6-1-2 دار 45
3-6-1-3 شانه« داراق» 46
3-6-1-4 گره 47
3-6-1-5 پشم و رنگ 47
3-7 فرهنگ قالیبافی 48
3-7-1 باورها و آداب در بافت قالی 48
3-7-2 چله کشی فرش 50
3-8 مشخصات فرش ترکمن 51
3-9 منشأ نقش های قالی ترکمن 52
3-10 مظاهر مشخص قالی ترکمن 52
3-11 اسامی نقوش قالی ترکمن 53
3-12 نقش های ترکمن و الهام از طبیعت 53
3-13 گول 54
3-13-1 انواع گول های سنتی در طوایف ترکمن 54
3-13 بعد از انقلاب 55
3-14 عناصر صوری در مطالعه فرش ترکمن 55
3-14-1 مهارت در بافت 55
3-14-2 نظم در ظاهر و مهارت 56
3-14-3 فقدان مهارت 56
3-14-4 تقارن 56
3-14-5 تقارن معکوس 56
3-14-6 ریتم 57
3-14-7 طرح های حاشیه ای 57
3-14-8 تزئین بخش های مهم 57
3-14-9 نماد پردازی 58
3-14-10 فقدان ثبات تصویری 58
3-14-11 فقدان یکدستگی نمادها 58
3-14-12 نام نقش ها 59
3-14-13 توزیع جغرافیایی تفسیر طرح های مشابه 59
3-14-14 استنباط از معنی 59
3-14-15 ثبات نمونه های شیوه کار در مقابل ثبات تفسیر 60
3-14-16 سوء تغییر در تقاضا 60
3-14-17 تأثیر سطوح تزئینی 60
3-14-18 سبک 60
3-14-19 ثبات شکل 60
3-14-20 تبدیل شکل در موارد جدید 61
3-14-21 تعیین فنی شکل 61
3-14-22 ویژگی انحصاری سبک 61
3-14-23 نقش مایه های ترکیبی 62
3-14-24 بافنده در محدوده فرهنگی خود 62
3-14-25 سیطره سبک بر نوآوری 62
3-14-24 عناصر شاخص سبک 62
3-14-27 نابسامانی های کیفی 63
3-15 عوامل عمده عدم ثبات رنگ در منطقه 63
3-16 مشکلات فرش ترکمن در مصاحبه با بافندگان 63
پی نوشت 65
فصل چهارم: تحلیل
مقدمه……………………………………………………………………………..68
4-1 نمونه‌ای از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتباطات دهان به دهان، ارزش ویژه، کیفیت درک شده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان انسان شناسی، ساختار اجتماعی، استان گلستان