منبع تحقیق درمورد عملکرد شرکت، عملکرد سازمان، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-9- فرآيند اجرايي برون سپاري 67
2-3-9-1- اقدامات اوليه و پيش نيازي 68
2-3-9-2- تحليل ساخت /خريد و استراتژي هاي برون سپاري 69
2-3-10- مسئوليت برون سپاري با کدام بخش است؟ 69
2-4- بخش سوم:عملکردمالي شرکت 71
2-4-1- عملکرد 71
2-4-2-عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود) 71
2-4-3- عملکرد مالي 72
2-4-4- معيارهاي عملکرد 78
2-4-5- شاخص هاي عملکرد مالي 80
2-4-6- روش هاي تجزيه و تحليل مالي 84
2-5-بخش چهارم:تجارت الکترونيک 85
2-5-1- تعريف تجارت الکترونيکي 85
2-5-1-1- تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه اتحاديه اروپا 86
2-5-1-2- تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه ارتباطات 86
2-5-1-3- تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه فناوري اطلاعات 86
2-5-1-4- تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه تجاري 87
2-5-2- تاريخچه تجارت الکترونيکي 87
2-5-3- اجزاي تجارت الکترونيکي 90
2-5-3-1- سيستم ارتباطي 91
2-5-3-2- سخت افزار 91
2-5-3-3- نرم افزار 91
2-5-4- مدلهاي تجارت الکترونيک 92
2-5-4-1- مدل شرکت با شرکت 92
2-5-4-2- مدل شرکت با مصرف کننده 93
2-5-4-3- مدل مصرف کننده با مصرف کننده 94
2-5-4-4- مدل مصرف کننده با شرکت 94
2-5-5- مزاياي تجارت الكترونيك 94
2-5-6- موانع و محدوديتهاي تجارت الکترونيکي 96
2-5-7- عوامل كليدي موفقيت در تجارت الكترونيك 98
2-5-7-1- عامل نيروي انساني 99
2-5-7-2- زير ساخت هاي فني 99
2-5-7-3- تعامل با مشتريان 99
2-5-7-4-زيرساخت هاي تجاري 99
2-6- بخش پنجم:پيشينه تحقيق 100
2-6-1- مطالعات داخلي 100
2-6-2- مطالعات خارجي 102
فصل سوم:روش تحقيق
1-3 مقدمه 112
2-3 روش تحقيق 113
3-3 روش هاي گردآوري اطلاعات 113
4-3 ابزار گردآوري داده ها 114
5-3 روايي و پايايي ابزار اندازه گيري داده ها 115
1-5-3 روايي 115
2-5-3 پايايي 116
6-3 جامعه آماري 117
7-3 تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري 117
8-3 روش تجزيه و تحليل داده ها 118
1-8-3 مدل اندازه گيري 120
2-8-3 مدل ساختاري 120
9-3 آزمون هاي برازندگي مدل کلي 121
1-9-3 شاخص مجذور کاي دو 122
3-9-3 شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شده برازندگي 123
4-9-3 شاخص تاکر- لويز يا شاخص نرم نشده برازندگي 123
5-9-3 شاخص نکويي برازش 123
6-9-3 شاخص نکويي برازش 123
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه 125
2-4 بررسي آمار توصيفي تحقيق 125
1-2-4 بررسي وضعيت سني در نمونه آماري مورد بررسي 126
2-2-4 بررسي وضعيت جنسي در نمونه آماري مورد بررسي 127
3-2-4 بررسي سطح تحصيلات در نمونه آماري مورد بررسي 128
4-2 بررسي وضعيت تاهل در نمونه آماري مورد بررسي 129
3-4 برازندگي مدل تحقيق 130
4-4 تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه‌ها 132
1-6-4 آزمون فرضيه اول 136
2-6-4 آزمون فرضيه دوم 137
3-6-4 آزمون فرضيه سوم 138
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 140
2-5 بررسي خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 140
1-2-5 نتيجه فرضيه اول 141
2-2-5 نتيجه فرضيه دوم 142
3-2-5 نتيجه فرضيه سوم 142
3-5 پيشنهادات تحقيق 142
4-5 پيشنهادات براي تحقيقات آينده 144
5-5 محدوديت هاي تحقيق 144
6-5 موانع انجام تحقيق 144
پيوست 146
منابع ماخذ 170

جدول 1-2 مراحل و مراتب يکپارچگي لجستيک 18
جدول 2-2 معيارهاي اندازه گيري عملکرد و اهداف آن 46
جدول 3-2 مزاياي برون سپاري: صرفه جويي در هزينه ها و استفاده از تخصص هاي خارج از سازمان 59
جدول 4-2 مزيت بهبود خدمات از طريق برون سپاري 60
جدول 5 -2 مزاياي برون سپاري در تمرکز بر مزاياي اصلي و سود ناشي از تکنولوژي هاي خارج از سازمان و ساير مزاياي ديگر 60
جدول 6-2 معايب برون سپاري 63
جدول 7-2 نسبتهاي مالي اصلي و تقسيم بندي آنها 75
جدول 1- 3 : ترکيب سوالات بر اساس متغيرهاي تحقيق 115
جدول2-3 : ضرايب آلفاي کرونباخ براي هر يک از متغيرهاي تحقيق 117
جدول1-4: وضعيت سني در نمونه آماري مورد بررسي 126
جدول2-4: وضعيت جنسي در نمونه آماري مورد بررسي 127
جدول3-4: سطح تحصيلات در نمونه آماري مورد بررسي 128
جدول4-4: وضعيت تاهل در نمونه آماري مورد بررسي 129
جدول 5-4 :شاخص هاي برازندگي مدل پژوه 131
جدول 6-4: بارهاي عاملي وضرايب t مربوط به سوالات 1 الي 14 135
جدول 7-4 : نتايج مربوط به فرضيه اول 136
جدول 1-5 : خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 141

نمودار 1-1مدل تحليلي تحقيق 7
نمودار 1-2- روابط بين اجزاء لجستيک 22
نمودار 2-2- پيوندهاي حياتي در زنجيره عرضه 43
نمودار 3-2- روابط بين معيارهاي اندازه گيري عملکرد 47
نمودار 4-2 دلايل شکست پروژه هاي برون سپاري 62
نمودار1-4: وضعيت سني در نمونه آماري مورد بررسي 126
نمودار2-4: وضعيت جنسي در نمونه آماري مورد بررسي 127
نمودار 3-4: سطح تحصيلات در نمونه آماري مورد بررسي 128
نمودار 4-4: وضعيت تاهل در نمونه آماري مورد بررسي 129
نمودار 5-4 : آماره t براي مدل ساختاري و اندازه گيري 133
نمودار 6-4 : ضرايب استاندارد شده براي مدل ساختاري و اندازه‌ گيري 134

چکيده
در عصر حاضر که محيط کسب و کار جهاني سريعاً در حال دگرگوني و تحول است، شرکت ها به دنبال شيوه هايي هستند که خود را نسبت به ساير رقبا در سطح ملي و بين المللي متمايز سازند در اين راستا شرکت ها استراتژي هاي گوناگوني را اتخاذ مي کنند. مي توان اذعان داشت يکي از اين استراتژي ها کوچک سازي بدنه سازمان ها مي باشد. با عنايت به اين موضوع، شرکت ها و سازمان هاي ايراني نيز ناگزير هستند براي کسب مزيت رقابتي، باقي ماندن در بازارهاي ملي و يا حرکت به سمت بازارهاي جهاني به کوچک کردن بدنه خود بپردازند که در اين راستا يکي از ابزارهايي که توسط کشورهاي پيشرفته به کار برده شده “برون سپاري ” مي باشد.
در پژوهش حاضر تلاش شد تاثير ظرفيت داخلي لجستيک شرکت و برون سپاري لجستيک بر عملکرد شرکت در محيط تجاري الکترونيکي در ايران خودرو بررسي شود. پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت روش علي انجام شد . جامعه مورد مطالعه در اين پ‍ژوهش را مديران شرکت ايران خودرو در بر ميگرفت .براي جمعآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که به صورت تصادفي بين 170 نفر ازمديران پخش شد و تعداد 147 پرسش نامه جمع اوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. پايايي و روايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرانباخ و نظر اساتيد و محققان رشته مديريت مورد تاييد قرار گرفت . براي تجزيه و تحليل دادهها از تکنيک معادلات ساختاري استفاده شد.
ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونيک و استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي دارد .برون سپاري فعاليت هاي لجستيک تاثير مثبتي بر عملکرد شرکت دارد

فصل اول:كليات تحقيق

1-1 مقدمه
آنچه كه امروزه به عنوان لجستيك در سازمانها مطرح مي شود و در واقع فرآيند يكپارچه شبكه تأمين است؛ به عبارتي، پيش بيني، برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي فعاليتهايي چون: حمل و نقل، انبار داري، جابجايي و توزيع و بسته بندي در جريان حركت مواد، قطعات و محصولات در شبكه تأمين به همراه جريان اطلاعاتي در طول شبكه تأمين توسط مديريت لجستيك انجام مي گيرد و چنانكه مشخص است اجراي موفقيت آميز آن موجب بهره وري عمليات توليد و ارايه خدمت افزايش توان رقابتي سازمانها در عصر حاضر است. بنابراين مديران و مسئولان لجستيك با اجراي مديريت لجستيك اثر خود را بر موفقيت سازمانشان به اثبات خواهند رساند. و از آنجايي كه مفهوم كسب و كار واحد تجاري (شركت،مؤسسه) هم در حال تغيير است . سازمانها فعاليت هاي فرعي و جنبي كار را كنار گذاشته اند تا تمركز خود را بر فعاليت هاي اصلي قرار دهند كه تعهد بيشتري را نسبت به ارزش منحصر به فرد به ارمغان مي آورد.و بنابراين وابستگي بيشتر خارجي، توجه به ارتباطات بين سازماني براي هماهنگ كردن فعاليت ها و فرآيند ها را الزامي مي كند، همچنين با توجه به اينكه بسياري از مقررات اقتصادي حمل و نقل و ارتباطات از راه دور در حال زوال هستند و جاي خود را به به بازارهاي مبتني بر تركيبي از انواع خدمت مانند تأمين كنندگان خدمات لجستيكي پيمانكاري مي دهند كه شامل حمل و نقل همراه با انبار داري، ارتياطات از راه دور، جمع آوري محصول و خدمات وابسته به آن است.نواحي مختلفي از خدمات لجستيكي وجود دارد كه يك شركت مي تواند به شركت ديگري برون سپاري كند تا اينكه آن فعاليت ها را انجام دهد.تحقيقات اخير نشان داده كه در فعاليتهاي لجستيك سنتي همچون حمل و نقل (انتقال) خارج از شركت، تهيه صورت حساب هاي كرايه و مميزي در حمل بار، انبارداري، حمل و نقل داخل محدوده شركت و توزيع محموله ها اغلب اوقات به صورت برون سپاري انجام مي شوند. از ديگر فعاليتهاي مهم برون سپاري شده مي توان به ايجاد هماهنگي در باراندازها، فعاليتهاي توليدي كوچك، بازاريابي/ طبقه بندي و بسته بندي محصول، بازپس گيري محصول، عمليات هاي پرترافيك مديريتي و حمل و نقل و فناوري اطلاعات اشاره كرد(چو و ديگران1،2008،ص 338). همچنين امروزه محموله هاي تجارت الكترونيكي به يك شيوه توزيع زيربنايي جديد براي اداره كردن برخط (آنلاين) تجارت الكترونيكي نياز دارند و اغلب اين احتياجات جديد برون سپاري شده و فرصت هايي را براي لجستيك پيمانكاري فراهم مي كند و به اين ترتيب و با احتمال زياد با ادامه رشد تجارت الكترونيك، اهميت قابليت لجستيك داخلي و برون سپاري آن افزايش مي يابد(همان منبع،ص337).

1-2 بيان مسئله
ويژگي بارز دنياي کسب و کار امروزي با شتاب تغييرات آن شناخته مي‌شود که فرصت هرگونه سکون را از همه بخشهاي فعال اقتصادي گرفته است. سازمانها به شکلي بنيادين تغيير کرده و ديگر شباهتي به سازمان‏هاي ديروز ندارند. از جمله تغييرات اساسي در ساختارها و رفتارهاي سازمانها، شبکه‏اي شدن فعاليتهاي آنهاست. از اين‌ رو، کسب‌ و کارهاي مختلف اقتصادي در سراسر جهان به دنبال روش‌هايي براي حفظ و توسعه‌ي مزاياي رقابتي خود هستند. در سال‌هاي اخير، روش برون‌سپاري به‌عنوان يکي از رويکردهاي موفق و مؤثر در توسعه‌ي مزاياي رقابتي به‌خصوص در سازمانهاي بزرگ به‌کار گرفته شده است.
توسعه سريع و سازگاري اينترنت و يا وب به عنوان يک ابزار بازاريابي، مفهوم تجارت الکترونيکي را براي معاملات بازار به ارمغان آورده است. اينترنت به عنوان يک رسانه پويا براي هدايت معاملات بين مشتريان و شرکت ها در يک بازار مجازي پديدار شده است. رشد و توسعه روز افزون اينترنت بصورت يک پديده شده است و رشد مرتبطي هم در تجارت الکترونيک در اين حوزه شده است. علاوه بر اين، ارتباطات با استفاده از شبکه هاي بي سيم که با عنوان Wi-Fi شناخته شده اند به نظر مي رسد پتانسيل بيشتري براي تجارت الکترونيک ايجاد کرده اند بطوريکه امروزه در هر نقطه اي با استفاده از يک نوت بوک مي توان براحتي وارد شبکه اينترنت شد. بنابراين، تجارت الکترونيک و کانال هاي بازاريابي جديدي که توسط اينترنت ايجاد شده اند تاثير عميقي در مورد چگونگي انجام کسب و کار و ارائه خدمات لجستيک را تحت پوشش خود قرار داده است.
ظرفيت هاي لجستيکي که بخشي از منابع يک شرکت هستند شامل تمام سرمايه ها،‌ توانايي ها، ‌فرآيندهاي سازماني،‌ويژگي هاي شرکت،‌ اطلاعات،‌ دانش و غيره است که امکان اجراي استراتژي هايي را مهيا مي سازد که باعث بهبود در کارايي و اثربخشي مي شوند (بارني، 1991). در بسياري از تحقيقات ظرفيت هاي لجستيکي بطور نسبتا عظيمي مورد بررسي قرار گرفته اند و مقياس هاي اندازه گيري مهمي براي ارتباط اين ظرفيت با مزاياي رقابتي و ارتقا عملکرد سازمان توسعه يافته است. اين تحقيقات دريافته اند که فعاليت هاي لجستيکي عملکرد شرکت را با افزايش درآمد و کاهش هزينه ها تحت تاثير قرار مي دهند. ولي در خصوص ارتباط بين ظرفيت هاي لجستيکي و عملکرد شرکت در محيط تجارت الکترونيک بصورت تجربي مطالعه و تحقيق زيادي انجام نشده است.
لذا با توجه به اينکه مديريت زنجيره

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد learning، not، Regression Next Entries منبع تحقیق درمورد عملکرد شرکت، بهبود عملکرد، سنجش عملکرد